Przewóz krajowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewóz krajowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana opłata i prowizja w przypadku sprzedaży biletów przez agenta w tym biletów na przeloty krajowe i międzynarodowe ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 18.10.2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego tj. zapytania w sprawie stosowania właściwej stawki podatku VAT do opłaty pobieranej bezpośrednio od klienta za wystawienie biletu lotniczego na przeloty krajowe i międzynarodowe oraz pobieranej prowizji. Podatnik w opisanym stanie faktycznym przedstawił system wynagradzania agentów, który oparty jest na dwóch elementach: agencyjnej prowizji oraz trasaction fee, czyli opłacie za wystawienie biletu pobieranej bezpośrednio od klienta, którą należy jego zdaniem – klasyfikować pod symbolem PKWiU-63.30.12. - usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów, miejsc zakwaterowania i wycieczek z kompleksowym programem imprez. Stosownie do treści art. 41 ust. 1 w/w ustawy stawka (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przychody uzyskane z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług przewozowych dla pasażerów indywidualnych, wykonywane na telefoniczne zamówienia, poza rozkładem jazdy, winny być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących po przekroczeniu kwoty 20.000 zł?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie wniesione przez podatnika, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik zamierza świadczyć usługi przewozowe pasażerów indywidualnych samochodem osobowym – BUS na podstawie otrzymanej licencji na krajowy transport drogowy osób. Zdaniem podatnika przychody z powyższych usług winny być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących po przekroczeniu kwoty 20.000 zł., gdyż usługi transportowe będą wykonywane na telefoniczne zamówienia, poza rozkładem jazdy i nie mogą być traktowane jako komunikacja miejska i podmiejska. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe. Do opisanego (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana opłata w przypadku sprzedaży biletów przez agenta w tym biletów na przeloty krajowe i przeloty międzynarodowe ?

Fragment:

(...) W związku z pismem złożonym w dniu 28.01.2004 r. oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) o obowiązku organu podatkowego do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje. Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obniża się do wysokości 7 % dla usług świadczonych na podstawie umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze związanych ze świadczeniem usług w zakresie turystyki oraz sprzedażą biletów dotyczących przewozu osób kolejami, taborem samochodowym, wodnym i lotniczym oraz środkami (...)

2011
1
sty

Istota:

W jaki sposób z dniem 01.05.2004 r. należy rozliczyć podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia usług towarowego transportu krajowego i międzynarodowego, jak również jakie będą obowiązywać zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z ww. usługami.

Fragment:

(...) Zgodnie z obowiązującymi od 1 maja 2004 r. przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy). W kwestii natomiast dotyczącej opodatkowania usług transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium dwóch państw członkowskich, znajdują zastosowanie przepisy art. 28 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, z których wynika, że miejscem świadczenia wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów jest miejsce gdzie transport towarów się rozpoczyna, z zastrzeżeniem ust. 3 (art. 28 ust. 1). Z kolei ust. 3 art. 28 powołanej ustawy stanowi, iż w przypadku gdy nabywca usługi, o której mowa w ust. 1 i 2, podał dla tej czynności świadczącemu usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od (...)