Przewóz dzieci | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewóz dzieci. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
paź

Istota:

Usługi przewozu niepełnosprawnych podopiecznych w celu zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego i nauki podlegają/podlegać będą zwolnieniu od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, jako ściśle związane z usługami w zakresie kształcenia i wychowania.

Fragment:

Usługę przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej nie można zatem uznać za usługę podstawową w zakresie opieki lecz jako usługę pomocniczą, tj. usługę ściśle związaną z usługą podstawową jaką jest usługa w zakresie kształcenia i wychowania. W związku z powyższym stanowisko w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit.a ustawy o podatku od towarów i usług usług przewozu dzieci niepełnosprawnych celem umożliwienia nauki w prowadzonych przez Wnioskodawcę Ośrodkach należało uznać za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2018
4
sty

Istota:

Stawka 8% VAT na sprzedaż urządzenia w postaci pasa do przytrzymywania dziecka podczas jazdy samochodem

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, że ww. urządzenie spełnia te same funkcje co dziecięcy fotelik samochodowy i podkładka do przewozu dzieci. Urządzenie Spółki zastępuje dziecięcy fotelik w samochodzie, jest produkowane w Polsce i jest tańsze od importowanych fotelików. Spółka wskazała także, że najwięcej informacji dotyczących produktu znajduje się na stronie internetowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jaka stawkę podatku VAT Wnioskodawca może zastosować do sprzedaży urządzenia do przewozu dzieci w samochodzie „ Smart Kid Belt ”? Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Spółki sprzedaż urządzenia do przewozu dzieci w samochodzie Smart Kid Belt, klasyfikowanego kodem CN 94018000, którego zadaniem jest pełnienie takiej samej funkcji jak fotelik samochodowy czy podstawka samochodowa, które posiada numer homologacji wydanej przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, należy opodatkować stawką podatku w wysokości 8% na podstawie zał. nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług poz. 107 – foteliki do przewozu dzieci w samochodach. Dodatkowo ustawodawca wskazał, że ww. towary podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku bez względu na symbol PKWiU. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2011
1
mar

Istota:

Zdaniem podatnika kwoty otrzymane z tytułu zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły nie powinny być zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Fragment:

(...) środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty). Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26-07-1997 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm) należy zauważyć, iż stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29-08-1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60) zaniechano poboru podatku.Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni, przyznane na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym, o wyższych szkołach zawodowych oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.Zauważyć należy, że wyżej przytoczone zwolnienie przedmiotowe ma bardzo szeroki zakres.

2011
1
mar

Istota:

Czy należnie pobierają podatek za zwrot pokrycia kosztów przejazdu rodzica (tj. zwrot za bilet związanych z dowozem dziecka niepełnosprawnego z domu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)

Fragment:

W podanym przypadku art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) nie będzie miał zastosowania.Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym , których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej , jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia należy stwierdzić, ze zgodnie z art. 21 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego - przyznane na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym, o wyższych szkołach zawodowych oraz o stopniu naukowym i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

2011
1
mar

Istota:

Czy postępuje prawidłowo odprowadzając podatek należny od sprzedanego imiennego biletu miesięcznego zarachowanego przez kasę fiskalną i obciążając Urząd Miasta notą księgową stanowiącą wezwanie do zapłaty.

Fragment:

Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na pismo Pana ... z dnia 03.06.2005 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza, iż: - stanowisko wnioskodawcy w zakresie dokonywania rejestracji biletów miesięcznych przy zastosowaniu kasy rejestrującej w wykonaniu umowy zlecenia zawartej z Burmistrzem ..., której przedmiotem jest usługowy przewóz dzieci uznaje się za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 03.06.2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek podatnika o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym regulowanych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że: wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie przewozu osób. Na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem ... podatnik dowozi dzieci do gimnazjum i szkoły podstawowej. Każde dziecko ma wydrukowany w kasie fiskalnej imienny bilet miesięczny. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, raz wartością raportu fiskalnego, drugi wartością faktury – Pan ... wystawia dla Urzędu Miasta w ... notę księgową załączając kopię biletów. Pytanie podatnika brzmi: czy postępuje prawidłowo odprowadzając podatek należny od sprzedanego imiennego biletu miesięcznego zarachowanego przez kasę fiskalną i obciążając Urząd Miasta notą księgową stanowiącą wezwanie do zapłaty.

2011
1
lut

Istota:

Czy zwrot kosztów przewozu dzieci do szkoły stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Przepisy te dotyczą przewozu: - dzieci sześcioletnich z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podst., jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km, - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz - innych dzieci, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km (w przypadku uczniów klas I-IV szkół podst.) oraz 4 km (w przypadku uczniów klas V i VI szkół podst. oraz uczniów gimnazjów). Z pisma Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni wynika, że Gmina Miasta Bochnia refunduje rodzicom koszty przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej. Wobec powyższego należy stwierdzić, że wypłacone należności, stanowiące zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Gmina nie ma obowiązku sporządzania informacji Pit-8C.Zaznaczasię jednak, że nadwyżka wydatków ponad równowartość kwoty z tytułu przejazdu środkami komunikacji publicznej stanowi dla rodzica przychód z innych źródeł, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z literalnego brzmienia przepisu jednoznacznie wynika, iż za przychody z innych źródeł określonych w art. 20 ust. 1 ustawy, uważa się w szczególności: m. in. dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

2011
1
lut

Istota:

- czy dokonywany przez Urząd Gminy zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego dojeżdżającego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego lub zamieszkałego w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz jego opiekuna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

Przepis ten w określonych okolicznościach nakłada na gminy obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego albo zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Zwrotu powyższych kosztów, jak wynika z pisma, Urząd Gminy dokonuje na podstawie okresowych biletów przejazdu oraz na podstawie umowy na usługi transportowe zawartej z rodzicem niepełnosprawnego dziecka, który zobowiązał się do dowozu dziecka do szkoły, po przedstawieniu rachunku przez rodzica. Zatem zwrot wydatków z tytułu używania samochodu osobowego przez opiekuna dziecka niepełnosprawnego, w celu dowozu tego dziecka do szkoły, jest dla rodzica przychodem z tych źródeł określonym w art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, uważa się w szczególności: m. in. dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17. Przychód ten stosownie do art. 11 ust. 1 tej ustawy podlega opodatkowaniu w roku podatkowym, w którym otrzymano zwrot kosztów. W celu ustalenia podstawy opodatkowania, czyli dochodu, w tym przypadku mają zastosowanie art. 22 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów.

2011
1
lut

Istota:

Czy z tytułu otrzymanego ryczałtu od gminy, jako zwrotu kosztów dowiezienia niepełnosprawnego dziecka do szkoły powinien być potrącony podatek?

Fragment:

Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) zaniechano poboru podatku. Art. 21 ust. 1 pkt 40 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni, przyznane na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym, o wyższych szkołach zawodowych oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki jako nie podlegające opodatkowaniu. Powyższe zwolnienie ma szeroki zakres. Formą pomocy materialnej dla ucznia, poza stypendium, zapewnieniem zakwaterowania w internacie lub bursie, umożliwieniem korzystania z posiłków w stołówce szkoły albo refundowanie opłat ponoszonych w stołówce prowadzonej przez inny podmiot, jest także świadczenie udzielane przez gminę w formie bezpłatnego transportu oraz zwrotu kosztów przejazdu, dokonywane stosownie do postanowień art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.

2011
1
lut

Istota:

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w (...) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy słuszne i zgodne z ustawą jest nasze stanowisko o nie naliczniu podatku od towarów i usług za wykonywanie usług przez naszą placówkę tj.:
Do kasy Ośrodka wnoszone są od 2 najemców opłaty za: czynsz, ogrzewanie mieszkań, energię, wodę ciepłą, wodę zimną, antenę zbiorczą, rozmowy telefoniczne, ścieki, śmieci stałe. Za dostawę wody zimnej, odprowadzanie ścieków ponoszą opłaty właściciele 7 mieszkań,
- wykonuje usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci do szkoły i ze szkoły. Dochody ze świadczonych usług w całości przekazywane są do Starostwa Powiatowego,
- ośrodek pobiera od pracowników i od wychowanków opłatę za wyżywienie- środki, dochody budżetowe w ten sposób uzyskane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w (...) są w całości wpłacane na konto specjalne i przeznaczone na zakup surowców na wyżywienie. W placówce z wyżywienia korzystają dzieci i pracownicy za odpłatnością, natomiast pracownicy kuchni korzystają z wyżywienia bezpłatnie, opłacając od 2004 r. jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych.

Fragment:

Przewóz dzieci i młodzieży między domem a szkołą, na ustalonych trasach i według ustalonego rozkładu czasowego - PKWiU 60.21.31-00.00 „Przewozy miejskie i podmiejskie rozkładowe pasażerskie inne niż kolejowe” korzystałoby z opodatkowania obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 7 % na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku VAT, z którego wynika, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku Nr 3 do ustawy „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %” w pozycji 142 wymieniono usługi o symbolu PKWiU 60.21 „Usługi pasażerskiego transportu rozkładowego lądowego pozostałe”.