Przewóz dzieci | Interpretacje podatkowe

Przewóz dzieci | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewóz dzieci. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zdaniem podatnika kwoty otrzymane z tytułu zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły nie powinny być zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.
Fragment:
(...) Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2ustawy z dnia 29-08-1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r, Nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia:- zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 12-05-2005 r Nr 1418/ZD/F/RI/415/11/05/PM w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie uznając Pani stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w urzędzie skarbowym w Piasecznie w dniu 16-02-2005 r, uzupełnionym w dniu 07-03-2005r, za prawidłowe. Uzasadnienie Z opisanego we wniosku stanu faktycznego oraz z załączonej kserokopii umowy nr 1 ZOPO-4344/5/04 zawartej między Panią a Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli w dniu 01-09-2004 r wynika, że na podstawie tej umowy otrzymuje Pani zwrot kosztów transportu własnym samochodem osobowym niepełnosprawnego syna Łukasza do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warszawie. Z umowy tej (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy należnie pobierają podatek za zwrot pokrycia kosztów przejazdu rodzica (tj. zwrot za bilet związanych z dowozem dziecka niepełnosprawnego z domu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ust. 2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.07.2005 r., uzupełnionego dnia 04.08.2005 r. (data wpływu 09.08.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. Pismem z dnia 26.07.2005 r. uzupełnionego w dniu 4.08.2005 r. (wpłynęło 09.08.2005 r.) Urząd Gminy zwrócił się z prośbą o interpretację przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 3 a ustawy o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy postępuje prawidłowo odprowadzając podatek należny od sprzedanego imiennego biletu miesięcznego zarachowanego przez kasę fiskalną i obciążając Urząd Miasta notą księgową stanowiącą wezwanie do zapłaty.
Fragment:
(...) 14a § 1 i § 4 oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity-Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na pismo Pana ... z dnia 03.06.2005 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza, iż: - stanowisko wnioskodawcy w zakresie dokonywania rejestracji biletów miesięcznych przy zastosowaniu kasy rejestrującej w wykonaniu umowy zlecenia zawartej z Burmistrzem ..., której przedmiotem jest usługowy przewóz dzieci uznaje się za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 03.06.2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek podatnika o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym regulowanych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Z (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy zwrot kosztów przewozu dzieci do szkoły stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60) zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni z dnia 29 grudnia 2004 roku nr PD/415-51/04, będącą odpowiedzią na zapytanie w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu dzieci i opiekuna do szkoły, gimnazjum lub ośrodka, wypłacanych rodzicom na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. - O systemie oświaty (t. j. Dz. U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 ze zm.). Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych (...)
2011
1
lut

Istota:
- czy dokonywany przez Urząd Gminy zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego dojeżdżającego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego lub zamieszkałego w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz jego opiekuna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach z dnia 17.05.2004 r. Nr US.I 415/22/2004, zmieniam udzieloną przez Naczelnika odpowiedź w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Z treści pisma Urzędu Gminy wynika, że Urząd ten zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokonywany przez Urząd Gminy zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego dojeżdżającego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego lub zamieszkałego w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz jego opiekuna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Według Urzędu Gminy koszty te nie stanowią przychodu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż są to koszty (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy z tytułu otrzymanego ryczałtu od gminy, jako zwrotu kosztów dowiezienia niepełnosprawnego dziecka do szkoły powinien być potrącony podatek?
Fragment:
(...) Podatnik złożył wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, prosząc o wyjaśnienie czy z tytułu otrzymanego ryczałtu jako zwrotu kosztów dowiezienia niepełnosprawnego dziecka do szkoły powinien być potrącony podatek. Przedstawiając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) na gminie ciąży obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu do placówki realizującej obowiązek szkolny albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna jeżeli gmina nie posiada takich możliwości a przewóz i opiekę zapewniają rodzice. Z uwagi na to, że Wnioskodawca wychowuje niepełnosprawne dziecko a gmina nie posiada możliwości zapewnienia transportu, została zawarta umowa na zwrot kosztów dowiezienia dziecka do placówki opiekuńczej. Od wypłaconej kwoty kosztów (...)
2011
1
lut

Istota:
Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w (...) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy słuszne i zgodne z ustawą jest nasze stanowisko o nie naliczniu podatku od towarów i usług za wykonywanie usług przez naszą placówkę tj.:
Do kasy Ośrodka wnoszone są od 2 najemców opłaty za: czynsz, ogrzewanie mieszkań, energię, wodę ciepłą, wodę zimną, antenę zbiorczą, rozmowy telefoniczne, ścieki, śmieci stałe. Za dostawę wody zimnej, odprowadzanie ścieków ponoszą opłaty właściciele 7 mieszkań,
- wykonuje usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci do szkoły i ze szkoły. Dochody ze świadczonych usług w całości przekazywane są do Starostwa Powiatowego,
- ośrodek pobiera od pracowników i od wychowanków opłatę za wyżywienie- środki, dochody budżetowe w ten sposób uzyskane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w (...) są w całości wpłacane na konto specjalne i przeznaczone na zakup surowców na wyżywienie. W placówce z wyżywienia korzystają dzieci i pracownicy za odpłatnością, natomiast pracownicy kuchni korzystają z wyżywienia bezpłatnie, opłacając od 2004 r. jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
(...) „Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe”, 9 usługi o symbolu PKWiU ex 85 „Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)”. Zgodnie z objaśnieniami do załączników oznaczenie „ex” oznacza, że dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania). 3. Przewóz dzieci i młodzieży między domem a szkołą, na ustalonych trasach i według ustalonego rozkładu czasowego - PKWiU 60.21.31-00.00 „Przewozy miejskie i podmiejskie rozkładowe pasażerskie inne niż kolejowe” korzystałoby z opodatkowania obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 7 % na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku VAT, z którego wynika, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 (...)
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.