Przewóz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewóz. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
21
lut

Istota:

1) Czy przy wypłacie wynagrodzenia za nabywane usługi przewozu osób samochodami osobowymi przez kierowców Spółka powinna pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych i przesyłać informację IFT-1R?
2) Czy brak poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa jest w pytaniu 1), jest uzależniony od posiadania przez Spółkę certyfikatu rezydencji Usługodawcy?

Fragment:

Ich istotą jest przewóz osób samochodem osobowym przez wykwalifikowanego kierowcę. Przypominają one usługi świadczone przez taksówkarzy. Wskazuje na to m. in. podobny sposób licencjonowania (wydawania pozwoleń) tej działalności (private hire) przez odpowiednie władze lokalne, co w przypadku taksówkarzy. Usług, za które wynagrodzenie uiszcza Wnioskodawca, nie można także zakwalifikować do świadczeń określonych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT (czyli świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń). Wymienione w tym przepisie świadczenia to tzw. usługi niematerialne, tymczasem takiej cechy nie można przypisywać usługom przewozu osób. Z tego samego powodu, przewóz osób nie jest „ świadczeniem o podobnym charakterze ” do usług niematerialnych wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT. Reasumując, zapłata wynagrodzenia za usługi przewozu osób samochodami osobowymi przez kierowców nie dotyczy zatem użytkowania środków transportu. Usługi nabywane przez Spółkę nie są także świadczeniami niematerialnymi wymienionymi w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT ani świadczeniami o podobnym do nich charakterze.

2016
13
lut

Istota:

VAT - dotyczy opodatkowania usług publicznych przewozów pasażerskich.

Fragment:

Z tego wynika, iż wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z ZTM za wykonane publiczne przewozy pasażerskie na I i II linii według rozkładu jazdy uzgadnianego z ZTM odbywające się na podstawie Umowy stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Spółka zwraca uwagę, że w analogicznym stanie faktycznym, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w wydanej interpretacji nr IPPP2/4512-516/15-2/BH z dnia 2 września 2015 r., uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym świadczenie usług publicznych przewozów pasażerskich tramwajami na rzecz miasta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny i prawny, zdaniem Spółki, wykonywane przez Spółkę publiczne przewozy pasażerskie metrem według rozkładów jazdy uzgadnianych z ZTM odbywające się na podstawie Umowy są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, a otrzymane przez Spółkę z ZTM wynagrodzenie stanowi podstawę opodatkowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2015
23
lip

Istota:

Wnioskodawca dostarczając towar przez przewoźnika (kuriera) na zasadach reguły FCA (Incoterms) jest zobowiązany rozpoznać obowiązek podatkowy w dniu wydania towaru przewoźnikowi.

Fragment:

Zgodnie z art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. Ponadto jak stanowi art. 548 § 1 k.c., z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Z przywołanych wyżej przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że wydanie rzeczy następuje z chwilą powierzenia rzeczy przez sprzedawcę przewoźnikowi z poleceniem dostarczenia rzeczy do miejsca przeznaczenia uzgodnionego wcześniej z kupującym. Z chwilą, w której rzecz została powierzona przewoźnikowi, następuje formalne spełnienie świadczenia przez sprzedawcę, a na kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą. Przenosząc to na grunt przepisów o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że generalnie moment dokonania dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy odpowiada momentowi „ wydania towarów ”, o którym mowa w art. 544 kodeksu cywilnego. Jednocześnie jednak należy zwrócić uwagę, że jak wskazała Spółka, warunki dostawy na fakturze do klienta to warunki zgodne z regułą FCA według Incoterms. Incoterms (International Commercial Terms) lub Międzynarodowe Reguły Handlu – to zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie.

2013
28
mar

Istota:

Od wypłat należności z tytułu wykonywania lotów przez Spółkę ukraińską, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Fragment:

(...) przewozu poczty – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dnu 26.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobierania przez Spółkę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od należności wypłacanych podmiotowi ukraińskiemu z tytułu świadczenia usług przewozu poczty. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Sp. z o.o. (dalej; Spółka” lub „ Wnioskodawca ”) będzie dokonywała płatności na rzecz podmiotu posiadającego siedzibę na terytorium Ukrainy (dalej: „ Kontrahent ” lub „ Spółka ukraińska ”. Wynagrodzenie wypłacane będzie w ramach zawartej pomiędzy Stronami umowy na świadczenie usług przewozu poczty na trasie Warszawa - Kowno oraz Kowno - Warszawa. Spółka ukraińska zobowiązana będzie zapewnić we wskazanych przez Wnioskodawcę terminach i miejscach dwa w pełni wyposażone i zdatne do lotów samoloty wraz z załogą. Wnioskodawca zobowiązany będzie pokryć koszty zakwaterowania ukraińskiej załogi w Warszawie oraz Kownie, jak również koszty transportu załogi z miejsca zakwaterowania do portu lotniczego.

2011
1
lip

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku nabycia autobusu sfinansowanego ze środków pomocowych.

Fragment:

Urząd Gminy zakupił środek transportu, tj. autobus 20 osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych. Autobus ten nie jest i nie może być w przyszłości wykorzystywany do odpłatnego świadczenia usług przewozowych, ponieważ został dofinansowany w 75% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i może być wyłącznie wykorzystywany do nieodpłatnego przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy na zajęcia prowadzone w Warsztatach Terapii Zajęciowej, które są jednostką organizacyjną Gminy. Wnioskodawca nadmienia, że przewóz nieodpłatny tych osób nie może być dla nich darowizną, ponieważ na Gminie ciąży ustawowy obowiązek ich bezpłatnego dowiezienia na zajęcia rehabilitacyjne. Urząd Gminy nie odliczył podatku VAT z tytułu nabycia tego środka transportu i nie wykazał podatku naliczonego w deklaracji VAT-7. Innych usług transportowych, powodujących powstanie obowiązku w podatku VAT Urząd Gminy nie wykonuje ponieważ nie posiada do tego celu środków transportowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawdziwe jest stanowisko Urzędu Gminy, że w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca nie był uprawniony do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu autobusu, który nie służy do wykonywania usług opodatkowanych podatkiem VAT i podatek został zaliczony jako koszt kwalifikowany w rozliczeniu dotacji z PFRON...

2011
1
maj

Istota:

Czy od zezwolenia na przewóz zwierząt na własne potrzeby, nie w ramach działalności prowadzonej w zakresie przewozu zwierząt, należy pobrać opłatę skarbową w wysokości 82 zł (zezwolenia pozostałe) w oparciu o pkt 44 ppkt 2) części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) ?

Fragment:

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie indywidualnej dotyczącej pobierania opłaty skarbowej postanawia uznać za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie poboru opłaty skarbowej od zezwolenia na przewóz zwierząt przez podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej w zakresie przewozu zwierząt. Powiatowy Inspektor Weterynarii w Końskich wystąpił z wnioskiem z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) w odniesieniu do pobierania opłat od zezwolenia na przewóz zwierząt. Zdaniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich od zezwolenia na przewóz zwierząt na własne potrzeby, nie w ramach działalności prowadzonej w zakresie przewozu zwierząt, należy pobrać opłatę skarbową w wysokości 82 zł (zezwolenia pozostałe) w oparciu o pkt 44 ppkt 2) części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami). Stanowisko swoje wnioskodawca uzasadnił tym, że w przypadku przewozu zwierząt na własne potrzeby nie mamy do czynienia z prowadzeniem działalności w zakresie transportu zwierząt. Stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich uważam za prawidłowe. Stosownie do przepisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) w związku z pkt 44 ppkt 1 części III załącznika do ustawy opłacie skarbowej w wysokości 616 złotych podlega wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej.

2011
1
lut

Istota:

CZY MOŻNA ODLICZYĆ WYDATKI NA DOJAZD NA ZABIEGI REHABILITACYJNE- NIEUDOKUMENTOWANE, BEZ WŁASNEGO ŚRODKA TRANSPORTU ORAZ WYDATKI NA KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEWODNIKA ?

Fragment:

(...) przewozu na zabiegi innymi środkami transportu, korzystania z usług opiekuńczych i przewodnika oraz posiadania I grupy inwalidztwa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach ponownie wyjaśnia co następuje:Zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr14 z 2000 r. poz.176 ze zm), w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art 24 ust.3, art.28-30, oraz art.30a-30c stanowi dochód ustalony zgodnie z art.9, art. 24 ust 1,2, 4, 4a-4e, ust.5c,6,8, ust.10-12 lub art.24b ust.1 i 2 lub art.25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. W myśl art.26 ust.7a pkt13 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ww. art.26 ust.1 pkt 6 uważa się wydatki poniesione na odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne :a) osoby niepełnosprawnej–karetką transportu sanitarnego b) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16–również innymi środkami transportu niż wymienione w lit.a) .Podstawą do dokonania odliczenia ww wydatków, jest posiadanie dowodu poniesienia tych wydatków zgodnie z art.26 ust 7c ww. ustawy.

2011
1
sty

Istota:

Czy można skorzystać z odliczeń w 2003 roku z tytułu wydatków poniesionych na dojazdy rehabilitacyjne niepełnosprawnego dziecka?

Fragment:

Nr 14 poz. 176 ze zm.) za wydatki na cele rehabilitacyjne ponoszone przez podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, uważa się wydatki poniesione na odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego. Podstawą do odliczenia ww. wydatków zgodnie z art. 26 ust. 7c powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest posiadanie dowodu poniesienia tych wydatków. Zatem biorąc pod uwagę powyższe oraz argumenty zawarte we wniosku i powołane przepisy, tut. organ podatkowy informuje, iż nie mając dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne niepełnosprawnego dziecka będącego na Pani utrzymaniu, nie może Pani dokonać odliczeń od dochodu z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne.