Przewodnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewodnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
10
lip

Istota:

W jaki sposób należy udokumentować wydatki poniesione na opłacenie przewodników osoby niewidomej I grupy inwalidzkiej?

Fragment:

W toku weryfikacji organowi podatkowemu można więc przedstawić każdy dowód świadczący o tym, że osoba niepełnosprawna istotnie poniosła wydatki na opłacenie przewodnika (może to być więc np. każda umowa cywilnoprawna zawarta z przewodnikiem czy też pokwitowanie odebrania płatności za wykonaną usługę oraz wskazanie danych osób (tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) świadczących pomoc w charakterze przewodników osób niepełnosprawnych oraz wskazanie wysokości wypłaconego im wynagrodzenia). Należy zauważyć, iż kwota w wysokości 2.280 zł stanowi górny limit przysługującej ulgi – nie jest to natomiast kwotą odliczenia przysługującą podatnikowi bezwarunkowo – niezależnie od wysokości faktycznie poniesionych wydatków. To oznacza, że z woli ustawodawcy do skorzystanie z ww. ulgi w wysokości 2.280 zł niewystarczającym jest sam fakt bycia osobą niewidomą z I lub II grupą inwalidztwa oraz osobą z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczoną do I grupy inwalidztwa, koniecznym jest faktyczne korzystanie z usług przewodników i poniesienie związanych z tym wydatków, jak również wskazanie – na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej – z imienia i nazwiska osób, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż z ww. przepisów nie wynika wprost, że należy podać wysokość kosztów.

2013
27
cze

Istota:

Czy Wnioskodawcy przysługuje na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do odliczenia od dochodu wydatków na opłacenie przewodników dla osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonej do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł?

Fragment:

(...) przewodnika (może to być więc np. umowa cywilnoprawna zawarta z przewodnikiem). Organ podatkowy – w trakcie czynności sprawdzających lub postępowania podatkowego jest uprawniony na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa do żądania potwierdzenia faktu posiadania stosownego orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku, w tym wskazania danych identyfikujących osób świadczących pomoc w charakterze przewodników osób niepełnosprawnych oraz wysokości wypłaconego im wynagrodzenia, a podatnik celem zweryfikowania zasadności dokonanego odliczenia winien informacji powyższych udzielić. Należy tutaj zaznaczyć, iż ustawodawca nie wyjaśnił w ustawie, jak należy rozumieć słowo „ przewodnik ”, dlatego też wyjaśnienie tego słowa należy wywieść z definicji słownikowej. Zgodnie z definicją zamieszczoną we Współczesnym Słowniku Języka Polskiego PWN, przewodnik oznacza osobę prowadzącą kogoś, wskazująca drogę, oprowadzającą po jakimś terenie. Z powyższej definicji wynika zatem, że przewodnik powinien towarzyszyć osobie niepełnosprawnej – poprzez wskazywanie jej drogi lub oprowadzanie po jakimś terenie - w związku z wykonywaniem przez nią pewnych czynności.

2013
12
cze

Istota:

Odliczenie od dochodu wydatku poniesionego na opłacenie przewodnika jako wydatku na cele rehabilitacyjne.

Fragment:

Wnioskodawca korzysta z usług przewodnika – swojego syna, który mieszka z nim i jest na Jego utrzymaniu. Jak podaje, za korzystanie z usług syna jako przewodnika Wnioskodawca ponosi koszty związane z jego utrzymaniem. Koszty te przekroczyły kwotę 2.280 zł w ciągu roku podatkowego. Wnioskodawca zaznacza, że syn żadnych pieniędzy za usługi przewodnika nie otrzymał – była to jedynie zapłata rzeczowa. Syn pomaga w pokonywaniu trudności związanych z poruszaniem się po różnych miastach, dowozi Wnioskodawcę samochodem, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, które zlecił lekarz specjalista, niezbędne dla Jego zdrowia wynikające z dolegliwości zdrowotnych. Wnioskodawca ma do syna pełne zaufanie, w jego obecności czuje się bezpiecznie. Pomoc syna ułatwia Wnioskodawcy normalnie funkcjonować w codziennym życiu. Wobec powyższego zadano następujące pytanie. Czy wydatki poniesione w związku z utrzymaniem przewodnika ponad kwotę 2.280 zł Wnioskodawca może odliczyć od swojego dochodu w roku podatkowym... Wnioskodawca uważa, że skoro poniósł wydatki za usługi przewodnika w postaci zapłaty za jego utrzymanie to ma prawo do ich odliczenia w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

2012
31
paź

Istota:

Czy wydatki ponoszone przez podatnika (osobę słabowidzącą) na opłacenie przewodników podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Fragment:

Pismem z dnia 03 listopada 2010r. został wezwany do usunięcia braków formalnych w postaci wyrażenia własnej opinii w zakresie obowiązków osoby uprawnionej do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na opłacenie przewodników. Wnioskodawca korzysta odpłatnie z pomocy przewodników w okresach uczęszczania na rehabilitację, która umożliwia mu w miarę sprawne funkcjonowanie i jest niezbędnym elementem utrzymania stabilnego stanu zdrowia. Wnioskodawca jest osobą słabowidzącą (przyczyna niepełnosprawności w orzeczeniu oznaczona symbolem 04-0), w związku z tym przewodnik jest niezbędny wówczas kiedy korzysta z rehabilitacji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy osoba uprawniona do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na opłacenie przewodnika ma obowiązek te wydatki udokumentować poprzez wskazanie do Urzędu Skarbowego danych osobowych przewodnika (imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania)... Zdaniem wnioskodawcy, osoba niepełnosprawna korzystająca z pomocy przewodnika winna wykazać wysokość poniesionych wydatków z tytułu opłacenia przewodników oraz wykazać, iż przewodnik był zaangażowany wyłącznie w czasie korzystania z rehabilitacji w stosownych ośrodkach. Według wnioskodawcy żądanie od przewodników pokwitowań pieniędzy jest po prostu niewykonalne. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Na wstępie zaznaczyć należy, iż jako że przedmiotowy wniosek odnosi się do stanu faktycznego wniosku złożonego w 2010r., to oceny stanowiska wnioskodawcy należy dokonać przede wszystkim wg uregulowań istniejących w stanie prawnym obowiązującym w 2010r.

2012
20
paź

Istota:

Opodatkowanie prowadzenia lekcji muzealnych oraz usług przewodnika.

Fragment:

Opłatę za usługę przewodnika i lekcje muzealne uiszcza zwiedzający po zakupie biletu wstępu, przed zwiedzaniem. Wykupienie usługi przewodnika i lekcji muzealnych nie jest obowiązkowe. Przewodnik wykonuje swoją pracę na ekspozycji stałej lub ekspozycji czasowej, znajdującej się na ........ . Z kolei lekcje muzealne odbywają się na terenie ekspozycji plenerowej, na ..., w terenie na przykład portu wojennego, a po oddaniu do użytkowania budynku Muzeum w sali edukacyjnej. Od 1 maja 2012 r. Muzeum zaprasza dzieci i młodzież na lekcje muzealne, zapoznając uczestników z tradycją i dniem dzisiejszym Muzeum. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Muzeum stosuje prawidłowo stawkę podatku w wysokości 8% za korzystanie z usług przewodnika i organizowanie i prowadzenie lekcji muzealnych... Zdaniem Wnioskodawcy, opłaty pobierane za usługi przewodnika oraz za prowadzenie lekcji muzealnych są opłatami dodatkowymi do usługi wstępu do Muzeum. Dostępne są one wyłącznie w przypadku uiszczenia opłaty za wstęp i nie ma możliwości zakupienia samej usługi przewodnika, czy też lekcji muzealnych, bez wykupienia biletu za wstęp do Muzeum. Ww. usługi nie stanowią bowiem usług samodzielnych, lecz element nierozerwalnie związany z usługą podstawową, czyli usługą w zakresie wstępu do Muzeum.

2012
24
lip

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki przez Nią poniesione podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Fragment:

Należy tutaj zaznaczyć, iż ustawodawca nie wyjaśnił w ustawie, jak należy rozumieć słowo „przewodnik”, dlatego też wyjaśnienie tego słowa należy wywieść z definicji słownikowej. Zgodnie z definicją zamieszczoną we Współczesnym Słowniku Języka Polskiego PWN, przewodnik, oznacza osobę prowadzącą kogoś, wskazująca drogę, oprowadzającą po jakimś terenie. Z powyższej definicji wynika zatem, że przewodnik powinien towarzyszyć osobie niepełnosprawnej – poprzez wskazywanie jej drogi lub oprowadzanie po jakimś terenie - w związku z wykonywaniem przez nią pewnych czynności. Zatem mając na uwadze powyższą definicje stwierdzić należy, że wydatki ponoszone przez Wnioskodawczynię w związku z pomocą w przygotowywaniu posiłków nie kwalifikują się do wydatków na opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej. Odnosząc się natomiast do wydatków ponoszonych przez Panią w związku z opłaceniem osób, które towarzyszyły Jej podczas robienia zakupów oraz podczas wyjazdów do lekarzy wyjaśnić należy, że co do zasady wydatki te można zakwalifikować do wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 7a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. na opłacenie przewodników osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

2012
3
lip

Istota:

1. Czy Wnioskodawcy przysługuje odliczenie od dochodu z tytułu poniesionych wydatków na opłacenie przewodników na podstawie art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy do tych wydatków można zakwalifikować wydatki na zakup biletów komunikacji miejskiej osoby, która dokonuje Wnioskodawcy zakupów żywności i środków czystości?
2. W jaki sposób należy dokumentować te wydatki, tj. czy muszą być wystawiane przez przewoźnika rachunki imienne za każdy dojazd i na każdy dzień, czy należy żądać od lekarza potwierdzenia o odbytej wizycie lekarskiej oraz czy zbierać skasowane bilety komunikacji miejskiej?

Fragment:

W świetle powyższych przepisów, aby osoba z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczona do I grupy inwalidztwa mogła skorzystać z odliczeń, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 7, musi faktycznie korzystać z pomocy przewodnika i ponosić z tego tytułu koszty (wydatki). Należy tutaj zaznaczyć, iż ustawodawca nie wyjaśnił w ustawie, jak należy rozumieć słowo „przewodnik”, dlatego też wyjaśnienie tego słowa należy wywieść z definicji słownikowej. Zgodnie z definicją zamieszczoną we Współczesnym Słowniku Języka Polskiego PWN, przewodnik, oznacza osobę prowadząca kogoś, wskazująca drogę, oprowadzającą po jakimś terenie. Z powyższej definicji wynika zatem, że przewodnik powinien towarzyszyć osobie niepełnosprawnej, w związku z wykonywaniem przez nią pewnych czynności. Zatem wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z opłaceniem biletów komunikacji miejskiej osobie która dokonuje dla Niego zakupów żywności i środków czystości nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi na opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej. Z wniosku wynika bowiem, że osoba ta nie towarzyszyła Wnioskodawcy przy dokonywaniu tych zakupów lecz sama ich dokonywała. Do wydatków na przewodnika osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonej do I grupy inwalidztwa nie kwalifikują się również wydatki z tytułu opłacenia przez Wnioskodawcę przejazdów „taksówkami” oraz samochodami osobowymi na zabiegi leczniczo rehabilitacyjne, wizyty u lekarzy specjalistów oraz badania lekarskie, gdyż wydatki te faktycznie nie zostały poniesione na opłacenie przewodnika lecz za opłacenie przejazdów środkami transportu należącymi do innych osób w tym „taksówkami”.

2012
22
lut

Istota:

Usługi świadczone przez muzeum polegające na egzaminowaniu kandydatów na przewodnika objęte są 23% stawką VAT

Fragment:

Dla kandydatów na przewodników nauczanie ma na celu uzyskanie wiedzy pomocnej do przygotowania się do egzaminu na przewodnika. Uczestnikami szkolenia są kandydaci na przewodników. Są to osoby pełnoletnie spełniające kryteria (wykształcenie, znajomość języka obcego) określone przez Dział – Międzynarodowe Centrum Edukacji o Obozie. Szkolenia, o których mowa we wniosku dotyczą przygotowania kandydatów na przewodnika do egzaminu i nie są obowiązkowe. Szkolenia nie są finansowane w całości lub w 70% ze środków publicznych. Szkolenia są w 100% finansowane przez uczestników. Kompleksowa usługa szkoleniowa jest świadczona bezpośrednio przez Wnioskodawcę na rzecz uczestników szkolenia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na przewodnika są opodatkowane 23% podatkiem VAT... Na wstępie tut. organ wyjaśnia, iż wniosek złożono w kontekście 2 usług. Niniejszą interpretację wydano w odniesieniu do usług polegających na egzaminowaniu kandydatów na przewodnika. Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na przewodnika są opodatkowane 23% podatkiem VAT. Art. 1 ustawy o muzeach (do której (...)

2012
22
lut

Istota:

Usługi świadczone przez muzeum polegające na egzaminowaniu kandydatów na przewodnika objęte są 23% stawką VAT

Fragment:

Dla kandydatów na przewodników nauczanie ma na celu uzyskanie wiedzy pomocnej do przygotowania się do egzaminu na przewodnika. Uczestnikami szkolenia są kandydaci na przewodników. Są to osoby pełnoletnie spełniające kryteria (wykształcenie, znajomość języka obcego) określone przez Dział – Międzynarodowe Centrum Edukacji o Obozie. Szkolenia, o których mowa we wniosku dotyczą przygotowania kandydatów na przewodnika do egzaminu i nie są obowiązkowe. Szkolenia nie są finansowane w całości lub w 70% ze środków publicznych. Szkolenia są w 100% finansowane przez uczestników. Kompleksowa usługa szkoleniowa jest świadczona bezpośrednio przez Wnioskodawcę na rzecz uczestników szkolenia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na przewodnika są opodatkowane 23% podatkiem VAT... Na wstępie tut. organ wyjaśnia, iż wniosek złożono w kontekście 2 usług. Niniejszą interpretację wydano w odniesieniu do usług polegających na egzaminowaniu kandydatów na przewodnika. Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na przewodnika są opodatkowane 23% podatkiem VAT. Art. 1 ustawy o muzeach (do której (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy kwotę w wysokości 2 280 zł – ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2011 – Wnioskodawca będę mógł odliczyć od dochodu w PIT-37 za rok 2011?

Fragment:

Ponadto, Zainteresowany nie posiada dowodów opłacenia przewodnika, tj. żony. W tym miejscu przywołać należy brzmienie zgodnie art. 23 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.), w myśl którego małżonkowie są obowiązani do wspólnego pożycia i wzajemnej pomocy i wierności. Ponadto, zgodnie z art. 31 ww. ustawy, między małżonkami istnieje ustawowa wspólność małżeńska. Należy podkreślić, że codzienna pomoc współmałżonka nie jest tożsama z opłaceniem przewodnika, o którym mowa w cytowanych przepisach. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przytoczone wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie będzie uprawniony do skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej – a tym samym wykazania w zeznaniu rocznym za 2011 r. kwoty 2 280 zł – z uwagi na fakt, iż nieodpłatnie korzysta On z pomocy swojej żony. Tymczasem, jak wskazano w oparciu o przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pełnienie przez żonę funkcji przewodnika stanowi pomoc małżonki, której nie można utożsamiać z opłaceniem przewodnika, w rozumieniu art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tutejszy organ pragnie nadmienić, że dokumenty dołączone przez Zainteresowanego do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.