Przewłaszczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewłaszczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
31
paź

Istota:

Czy czynność zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości z pożyczkodawcy na pożyczkobiorców, po prawidłowej spłacie pożyczki, stanowi czynność opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli tak to od jakiej wysokości?

Fragment:

Przewłaszczenie na zabezpieczenie może przybrać dwie formy. W pierwszym wypadku, przewłaszczenie następuje pod warunkiem rozwiązującym i jest ono stosunkiem obligacyjnym, na podstawie którego właściciel przenosi własność rzeczy ruchomej na wierzyciela – pod warunkiem, iż w razie spłaty przez dłużnika zobowiązań w terminie, umowa o przewłaszczenie ulegnie rozwiązaniu i własność rzeczy przejdzie z mocy prawa z powrotem na dłużnika. W sytuacji, w której dłużnik nie spełni zobowiązania w terminie własność rzeczy przechodzi definitywnie i to z mocy prawa na wierzyciela. W tym miejscu należy zaznaczyć, że stosownie do art. 157 § 1 Kodeksu cywilnego własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. W drugim przypadku, wierzyciel staje się definitywnym właścicielem rzeczy z chwilą zawarcia umowy, jednocześnie zobowiązując się do przeniesienia jej własności na dłużnika w przypadku spełnienia przez tego ostatniego przyjętych na siebie zobowiązań. W tym wypadku do powrotnego przeniesienia własności konieczne jest złożenia oświadczenia woli o przeniesienie własności. Z uwagi na to, że nabycie własności nieruchomości przez wierzyciela następuje bezwarunkowo i bezterminowo, zobowiązanie wierzyciela do zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości na dłużnika po zaistnieniu określonych przesłanek ma charakter obligacyjny.

2012
8
maj

Istota:

Zakres skutków podatkowych przewłaszczenia akcji w celu zabezpieczenia długu.

Fragment:

Zauważyć należy, że umowa o przewłaszczenie (przelew) na zabezpieczenie stanowi tzw. fiducjarne (powiernicze) przeniesienie własności, polegające na zabezpieczeniu wierzytelności przez przeniesienie na wierzyciela prawa własności rzeczy z jednoczesnym ustanowieniem zobowiązania wierzyciela do korzystania przez dłużnika z prawa własności w granicach ustalonych przez strony. Zobowiązanie wierzyciela jest zastrzeżone pod warunkiem zawieszającym zaspokojenia zapłaty roszczenia zabezpieczonego poprzez przewłaszczenie. Przewłaszczenie na zabezpieczenie należy do tzw. kauzalnych (przyczynowych) czynności prawnych mających na celu ustanowienie – na rzecz wierzyciela – zabezpieczenia jego wierzytelności (tzw. przyczyna zabezpieczająca, czyli causa cavendi). Wierzyciel zobowiązuje się jednocześnie do przeniesienia z powrotem własności przedmiotu umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie na dłużnika, z chwilą zapłaty przez niego długu. Celem przeniesienia własności przedmiotu umowy nie jest bowiem powiększenie majątku wierzyciela, lecz jedynie zabezpieczenie wierzytelności przysługującej względem dłużnika. Umowa o przewłaszczenie na zabezpieczenie należy do umów nienazwanych, czyli bezpośrednio nieuregulowanych w ustawie.

2011
1
maj

Istota:

Czy po stronie Podatnika powstają obowiązki podatkowe związane z nieodpłatnym użytkowaniem przez Dłużnika rzeczy przewłaszczonych na zabezpieczenie, po zawarciu umowy przewłaszczenia?

Fragment:

W ramach tej umowy nastąpiło również przewłaszczenie na rzecz Spółki ruchomości w postaci kotła twarożkarskiego tytułem zabezpieczenia wierzytelności. Zgodnie z zapisami umowy „Dłużnik zatrzymuje przewłaszczone rzeczy w swoim władaniu w charakterze biorącego w użyczenie bez odrębnego wynagrodzenia”. Następnie Przystępujący wniósł na konto Wierzyciela (Spółki) kaucję z zastrzeżeniem, iż Wierzyciel może zaspokoić się z tej kwoty o ile do 30 listopada 2006r. nie nastąpi spłata wierzytelności przez Dłużnika. Z umowy wynika, iż właścicielem środków pozostaje do momentu zaspokojenia Przystępujący. W dniu 30 listopada 2006r. nastąpiło rozliczenie całości wierzytelności przez Przystępującego do długu. Spółka stoi na stanowisku, iż nieodpłatne użytkowanie przez Dłużnika rzeczy przewłaszczonych na zabezpieczenie, po zawarciu umowy przewłaszczenia jest dla Wierzyciela podatkowo obojętne w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Tutejszy organ podatkowy uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku. Tutejszy organ podatkowy informuje, że zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

2011
1
maj

Istota:

Jaki skutek w zakresie podatku dochodowego wywołuje dla Podatnika zawarcie umowy o przewłaszczeniu na zabezpieczenie?

Fragment:

W tej umowie nastąpiło również przewłaszczenie na rzecz Spółki ruchomości w postaci kotła twarożkarskiego tytułem zabezpieczenia wierzytelności. Zgodnie z zapisami umowy „Dłużnik zatrzymuje przewłaszczone rzeczy w swoim władaniu w charakterze biorącego w użyczenie bez odrębnego wynagrodzenia”. Następnie Przystępujący wniósł na konto Wierzyciela (Spółki) kaucję z zastrzeżeniem, iż Wierzyciel może zaspokoić się z tej kwoty o ile do 30 listopada 2006r. nie nastąpi spłata wierzytelności przez Dłużnika. Z umowy wynika, iż właścicielem środków pozostaje do momentu zaspokojenia Przystępujący. W dniu 30 listopada 2006r. nastąpiło rozliczenie całości wierzytelności przez Przystępującego do długu. Spółka stoi na stanowisku, iż zawarcie umowy o przewłaszczeniu na zabezpieczenie jest dla Wierzyciela podatkowo obojętne w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Tutejszy organ podatkowy uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku. Sam fakt zawarcia umowy o przewłaszczeniu na poczet zabezpieczenia wierzytelności nie wywiera jakiegokolwiek skutku podatkowego dla Spółki. Brak bowiem w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacji, która z samym zawarciem tego rodzaju umowy wiązałaby skutki dla wierzyciela w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

2011
1
kwi

Istota:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku przeniesienia własności nieruchomości w związku z przewłaszczeniem ?

Fragment:

Czynność przeniesienia własności ruchomości w związku z ich przewłaszczeniem po bezskutecznym upływie terminu do wykonania zobowiązania, stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Zgodnie z art. 19 ust. 1 powyższej ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jednocześnie z ust. 4 wyżej cytowanego art. 19 ustawy o VAT wynika, że jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i 15.

2011
1
mar

Istota:

Czy zawarcie umowy przewłaszczenia towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?.

Fragment:

U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, 2. eksport towarów, 3. import towarów, 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz inne czynności zrównane z dostawą. Zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczeniu rzeczy oznaczonych co do tożsamości, pomimo przeniesienia ich własności nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Powyższe uzasadnione jest tym, iż samo przeniesienie własności rzeczy bez ich fizycznego wydania, polegającego na przeniesieniu posiadania tych rzeczy, nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku VAT. Przeniesienie własności ma bowiem charakter warunkowy, a ponadto nie występuje tutaj charakterystyczne dla np. dostawy towarów wydanie rzeczy. Obowiązek podatkowy powstanie w momencie rzeczywistego wydania przedmiotu przewłaszczenia, co będzie następstwem nie wywiązania się z ustaleń zawartych w umowie. Wydanie bowiem towaru w rozumieniu ww. ustawy o VAT stanowi czynność (składającą się z: przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel i przeniesienia posiadania polegającego na umożliwieniu fizycznego dysponowania tym towarem) opodatkowaną podatkiem od towarów i usług z art. 7 ust. 1. W związku z powyższym obowiązek podatkowy po stronie przewłaszczającego, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wydania towaru ( art. 19 ust. 4 ww. ustawy o VAT).

2011
1
lut

Istota:

Czy wydanie przewłaszczonych rzeczy właścicielowi rodzi powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług i czy okoliczność ta wiąże się z koniecznością wystawienia faktury VAT?

Fragment:

Wyjaśnić należy w związku z powyższym, iż istota umów o przewłaszczenie na zabezpieczenie polega na tym, że dłużnik przenosi na wierzyciela własność swej rzeczy z równoczesnym zobowiązaniem wierzyciela do przeniesienia własności tej rzeczy z powrotem na dłużnika, po zaspokojeniu wierzytelności głównej. Umowy tego typu zawierają jednocześnie warunek rozwiązujący, zgodnie z którym w momencie realizacji zobowiązania podstawowego, np. spłaty kredytu, umowa przewłaszczenia przestaje wywierać skutki prawne. Umowa o przewłaszczenie jest więc formą zabezpieczenia rzeczowego, przy czym podkreślić należy fakt, iż nie ma charakteru odpłatnego. Zgodnie z brzmieniem w art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, przy czym zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega jedynie odpłatna dostawa towarów. Wydanie towarów w związku z zawartą wcześniej umową o przewłaszczenie nie podlega więc opodatkowaniu, z uwagi na brak odpłatności, a jednocześnie nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro przekazywane towary nie są własnością przedsiębiorstwa .

2011
1
lut

Istota:

Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych autobusów na zasadach ogólnych.

Fragment:

Przewłaszczenie jako sposób zabezpieczenia należności przewidziane jest ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe /Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 ze zm./. Stosownie do postanowień art. 101 cyt. ustawy zabezpieczenie wierzytelności banku może być dokonane w drodze przeniesienia na bank przez dłużnika lub osobę trzecią, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych. Dla przewłaszczenia charakterystyczne jest to, że przeniesienie na bank własności rzeczy następuje warunkowo – może to być warunek rozwiązujący bądź też warunek zawieszający. W przedmiotowym przypadku, mamy do czynienia z przewłaszczeniem pod warunkiem zawieszającym bowiem zgodnie z umową, przeniesienie własności rzeczy na rzecz banku następuje w momencie niespłacenia długu. Zawarcie umowy przewłaszczenia nie pociąga za sobą fizycznego wydania rzeczy, którą użytkuje kredytobiorca, lecz tylko przejście na kredytodawcę prawa własności. Z chwilą spłaty całości zaciągniętego kredytu (w tym odsetek i prowizji) spełniony jest warunek rozwiązujący przeniesienie prawa własności, które powraca do użytkownika.

2011
1
lut

Istota:

W sprawie zastosowania art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży przez lombard zastawionych towarów, których właściciele nie rozliczyli się z pobranej pod zastaw tych towarów pożyczki.

Fragment:

W świetle powołanych wyżej przepisów i stanu faktycznego, w przypadku dostawy towarów zdefiniowanych w art.120 ust. 1 cytowanej ustawy(w tym również towarów używanych) nabytych przez lombard poprzez przewłaszczenie, po spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 10, Spółka może stosować zasady opodatkowania według szczególnej procedury wynikającej z przedstawionego powyżej przepisu art. 120 ust. 4 w/w ustawy. Zatem stanowisko Spółki w sprawie zastosowania szczególnej procedury, w tym również pojęcie nabycia i kwoty nabycia, jest prawidłowe. Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w rozpatrywanym piśmie i stan prawny obowiązujący w dniu jej datowania.

2011
1
lut

Istota:

Czy sprzedaż tych przewłaszczonych środków trwałych (np. urządzeń technicznych) i obrotowych (np. zapasów towarów handlowych) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeśli tak, to według jakich stawek.

Fragment:

Działalność syndyka polega na objęciu majątku upadłego, zarządzaniu nim i przeprowadzeniu jego likwidacji poprzez sprzedaż ruchomości i nieruchomości wchodzących w skład masy upadłościowej. Działalność ta prowadzona jest w imieniu i na rachunek upadłego, który jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Na skutek upadłości upadły nie traci bowiem osobowości prawnej ani prawa własności do majątku. Sprzedaż majątku upadłego w toku likwidacji była zgodnie z art. 2 w/w ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wykonywaniem czynności tam wymienionych i podlegała opodatkowaniu. Działalność ta także obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 2004 r. poz. 535) podlega opodatkowaniu, gdyż mieści się w kategorii czynności wymienionych w jej art. 5. W odniesieniu do kwestii opodatkowania przewłaszczonych na rzecz banku składników majątkowych upadłego należy wskazać, że zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą wydanie rzeczy przewłaszczonej wierzycielowi zawiera się w czynnościach określonych w art. 7 ust. 1, tj. przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zatem wydanie przewłaszczonej rzeczy wierzycielowi, a także sprzedaż tej rzeczy przez bank będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, pod warunkiem że wydana rzecz jest towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 nowej ustawy.