Przewalutowanie kredytu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewalutowanie kredytu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy w przypadku przewalutowania umowy kredytowej za pomocą aneksu traci Pan prawo do ulgi odsetkowej?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od (...)

2011
1
maj

Istota:

Wątpliwości Pana budzi zagadnienie, czy dokonanie przewalutowania kredytu nie pozbawia Pana prawa do odliczenia odsetek od kredytu ?W Pana ocenie czynność dokonania przewalutowania tego samego kredytu nie znajduje się w katalogu wyłączeń odliczenia odsetek, podanym w art. 26 b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w sytuacji tej ma Pan prawo do odliczenia odsetek zgodnie z przepisami art. 26 b ustawy.

Fragment:

(...) zakupionej nieruchomości . Natomiast z treści umowy nr 00/2006 zawartej z BRE Bank S.A. w 2006r. o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych "MULTIPLAN" waloryzowany kursem CHF wynika, że kredyt został udzielony na refinansowanie kredytu hipotecznego przeznaczonego na zakup nieruchomości oraz dokończenie budowy udzielonego przez BRE Bank S.A. na podstawie umowy kredytowej nr 00/2004 z 2004r. W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym pisze Pan, iż na podstawie umowy z 2006r. nastąpiło przewalutowanie kredytu udzielonego w dniu 2004r. na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych i że nadal jest to ten sam kredyt. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, Organ Podatkowy stwierdza natomiast, że w 2006r. zawarł Pan nową umowę kredytową , której podstawowym celem jest spłata wcześniejszego kredytu, a takiej przesłanki nie zawiera ww. przepis art. 26b. Zatem zaciągnięty kredyt refinansowy na spłatę kredytu hipotecznego pozbawia Pana prawa do dokonywania (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przewalutowanie kredytu mieszkaniowego spowoduje utratę prawa do ulgi odsetkowej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 25.11.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, jako prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2003r. nabyła Pani prawo do ulgi odsetkowej. Obecnie chciałaby Pani dokonać przewalutowania kredytu hipotecznego w złotych polskich na franki szwajcarskie. Zdaniem Pani w opisanej sytuacji, zachowa Pani prawo do odliczenia z tytułu ulgi odsetkowej. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa -Targówek stwierdza co następuje: Ulga podatkowa w postaci możliwości odpisania od podstawy (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy różnice kursowe od przewalutowanego kredytu są kosztem uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Spółka z o.o. w 1998r. zaciągnęła dewizowy kredyt inwestycyjny w EURO. Inwestycja została zakończona wobec czego odsetki oraz różnice kursowe od spłaconych rat kredytu Spółka zaliczała do kosztów uzyskania przychodów. W marcu 2004 roku kredyt dewizowy został – za pobraniem prowizji - przekształcony na kredyt w walucie polskiej. Jednocześnie ustalono nowe warunki kredytowania. Przed przewalutowaniem kredyt był oprocentowany na bazie EURIBOR plus marża banku, po przewalutowaniu kredyt jest oprocentowany na bazie WIBOR plus marża. Stan prawny: Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) do przychodów nie zalicza się między innymi otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Z kolei spłata pożyczki czy kredytu nie jest kosztem uzyskania przychodów stosownie do art. (...)