Przewalutowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewalutowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Ocena, czy dokonane na podstawie aneksu do umowy przewalutowanie pożyczki z PLN na walutę obcą oraz późniejsza jej spłata w walucie obcej skutkuje rozpoznaniem przychodów bądź kosztów uzyskania przychodów z tytułu różnic kursowych.

Fragment:

(...) w Umowie o przewalutowanie (przeliczonej według kursu z dnia podpisania Umowy o przewalutowanie), Wnioskodawca rozpozna koszt podatkowy; w przypadku gdy, w dniu spłaty pożyczki (całości lub części) na rzecz pożyczkodawcy, jej wartość (przeliczona według kursu faktycznie zastosowanego do spłaty pożyczki) będzie niższa od wartości pożyczki walutowej (odpowiednio całości lub części) ustalonej w Umowie o przewalutowanie (przeliczonej według kursu z dnia podpisania Umowy o przewalutowanie), Wnioskodawca rozpozna przychód podatkowy. Jednocześnie Wnioskodawca zauważa, iż prezentowane we wniosku stanowisko zostało potwierdzone w analogicznych stanach faktycznych w interpretacjach indywidualnych wydanych m.in. przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - interpretacja z dnia 14 października 2010 r., sygn. IPPB5/423-424/09-4/IŚ; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach - interpretacja z dnia 25 lutego 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-1483/09/JD. W pierwszym z przywołanych (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy na gruncie obecnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z przewalutowaniem kapitału otrzymanej pożyczki i powstaniem różnicy pomiędzy złotówkową wartością pożyczki ustaloną na dzień jej otrzymania (tj. wartością w USD obliczoną przy zastosowaniu kursu historycznego) a złotówkową wartością pożyczki ustaloną na dzień zniesienia jej przewalutowania (tj. wartością w USD obliczoną przy zastosowaniu kursu przewalutowania), wystąpił obowiązek rozpoznania przychodów podatkowych z chwilą:
1) przewalutowania kapitału pożyczki,
2) dokonania umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności?

Fragment:

(...) co nie jest tożsame ze spłatą pożyczki po przewalutowaniu. Podsumowując przedstawione powyżej argumenty, w związku z dokonanym przewalutowaniem pożyczki z USD na PLN nie wystąpiły przesłanki do rozpoznania przychodu ze źródeł wymienionych w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także nie zaszły okoliczności uzasadniające obowiązek rozpoznania różnic kursowych zarówno w momencie przewalutowania pożyczki, jak i jej kompensaty. Ponadto, w ocenie Spółki, przewalutowanie oraz jej spłata (po uprzednim przewalutowaniu) jest neutralne pod względem podatkowym bez względu na to, czy została przeprowadzona przed 1 stycznia 2009 r., czy po tej dacie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy przewalutowanie Zadłużenia z EURO na PLN będzie skutkować powstaniem przychodu z tytułu dodatnich różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 5 updop lub innych przychodów w rozumieniu art. 12 updop w momencie przewalutowania lub spłaty Zadłużenia po jego przewalutowaniu - jeśli wartość Zadłużenia w walucie obcej w dniu jego otrzymania będzie wyższa od wartości Zadłużenia w dniu przewalutowania lub spłaty zadłużenia (dokonywanej w PLN) po jego przewalutowaniu? Czy przewalutowanie Zadłużenia z EURO na PLN będzie skutkować powstaniem ujemnych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 3 pkt 5 updop lub innych kosztów podatkowych w momencie przewalutowania lub w momencie spłaty Zadłużenia po jego przewalutowaniu - jeśli wartość Zadłużenia w walucie obcej w dniu jego otrzymania będzie niższa od wartości Zadłużenia w dacie przewalutowania lub spłaty Zadłużenia (dokonywanej w PLN) po jego przewalutowaniu?

Fragment:

(...) r. stanowisko Spółki, że przewalutowanie Zadłużenia nie niesie skutków w postaci różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 5 updop i art. 15a ust. 3 pkt 5 updop a także skutków w postaci innych przychodów/kosztów na moment przewalutowania, jak i spłaty Zadłużenia po przewalutowaniu tutejszy organ podatkowy uznaje za prawidłowe. Reasumując powyższe: w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2009 r. przewalutowanie Zadłużenia z EURO na PLN nie stanowi ani dodatnich ani ujemnych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a tej ustawy; przy spłacie Zadłużenia po przewalutowaniu Spółka nie ma podstaw do określenia przychodów lub kosztów odpowiednio na mocy art. 12 ust. 1 pkt 10 updop i art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a updop. Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy przewalutowanie w dniu 22.08.2006 r. kredytu bankowego z EUR na PLN skutkuje powstaniem przychodu z tytułu dodatnich różnic kursowych w rozumieniu art. 12 ust. 1, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie przewalutowania lub spłaty zadłużenia po jego przewalutowaniu jeśli wartość zadłużenia w walucie obcej w dniu jego otrzymania była wyższa od wartości zadłużenia w dniu je go przewalutowania lub spłaty zadłużenia dokonywanej w PLN po jego przewalutowaniu?

Fragment:

(...) iż w momencie przewalutowania dochodzi niejako do wygaśnięcia umowy pożyczki zaciągniętej w walucie obcej i zachodzi zaciągnięcie pożyczki w walucie polskiej, to przy przewalutowaniu nie mamy do czynienia z faktycznym transferem pieniędzy, który jest wymagany do powstania podatkowych różnic kursowych według przepisów ustawy obowiązujących do końca 2006r.” z dnia 07.10.2008 r., sygn. IPPB3/423-1044/08-4/ER w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, stwierdził, iż: „przewalutowanie polega jedynie na zmianie waluty, w jakiej dane zobowiązanie zostało wyrażone (pożyczka została udzielona), przy jednoczesnym dalszym istnieniu tego zobowiązania (wyrażonego w PLN) pomiędzy tymi samymi stronami. Tym samym operacja przewalutowania nie prowadzi do uregulowania zobowiązania wynikającego z udzielonej podatnikowi pożyczki, a w szczególności nie stanowi spłaty pożyczki (po przewalutowaniu dłużnik jest nadal zobowiązany do spłaty pożyczki a wierzyciel (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy jeżeli kursy wymiany USD/PLN są niższe od kursów obowiązujących w dniu zarachowania kredytu, czy planowane przewalutowanie kredytu udzielonego Spółce przez Kredytodawcę z USD na złote spowoduje konieczność rozpoznania przychodu dla celów podatkowych Spółki w momencie przewalutowania lub w momencie późniejszej spłaty kredytu?

Fragment:

(...) nominału kredytu a jego wartością po przewalutowaniu, nie będzie stanowiła przychodu podatkowego. Tym samym, z uwagi na wskazaną powyżej neutralność podatkową otrzymania i spłaty kredytu, spłata kredytu przez Spółkę po jego przewalutowaniu nie może skutkować koniecznością rozpoznania przychodu podatkowego. Podatnik w swoim stanowisku powołuje się na interpretacje wydane przez naczelników urzędów skarbowych. Podsumowując powyższe uwagi, Spółka zajmuje stanowisko, iż przewalutowanie kredytu z USD na złote nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla Spółki, zarówno w momencie przewalutowania kredytu, jak i jego spłaty. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy kwota przychodu powstała w wyniku przewalutowania pożyczki jest przychodem w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) Zmiana taka może polegać na zamianie z waluty obcej na inną walutę obcą lub zamianie z waluty obcej na walutę krajową. Operacja przewalutowania nie ma wpływu na rozliczenia podatkowe. Róznice kursowe jakie powstały na skutek przeliczenia zobowiązania z walutowego na złotówkowe mają, co prawda wpływ na wysokość spłacanego zobowiązania, jednak nie spowodowały powstania i konieczności ustalania różnic kursowych w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Jeżeli nawet przewalutowanie spowoduje zmniejszenie wyrażonej w złotych polskich kwoty pożyczki (z uwagi na różnicę w kursach odpowiednich walut w datach jej udzielenia oraz przewalutowania), to spłata jej zwaloryzowanej wartości nadal, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ww. ustawy, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy dokonanie zmiany warunków umów (Umowa I i Umowa II) tj. przewalutowanie pożyczek, zmiana stopy oprocentowania jak też zmiana terminu spłaty pożyczek wpływają na podatkową kwalifikację odsetek naliczonych od otrzymanych pożyczek?
Pytanie cdotyczy zastosowania przepisów o tzw. cienkiej kapializacji do przedstawwionej we wniosku sytuacji.

Fragment:

(...) w tych przepisach umowy pożyczek (kredytów) przed dniem 01.01.1999r. i przekazali ich kopie urzędowi skarbowemu oraz opłacili stosowną opłatę skarbową lub w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy zawiadomili urząd skarbowy o zawarciu takich umów i przesłali ich wykaz zawierający dane określające strony takiej umowy, wysokość odsetek, zabezpieczenie umowy oraz okres na jaki umowa została zawarta.Zmiana warunków oprocentowania przedmiotowych umów pożyczek (tj. przewalutowanie pożyczek, zmiana stopy oprocentowania jak też zmiana terminu spłaty pożyczek) nie będzie miała wpływu na podatkowe traktowanie odsetek, gdyż jak wynika z wniosku Spółki obydwie umowy zostały przedłożone w urzędzie skarbowym wraz z przesłaniem informacji o stronach umów, wysokości odsetek jak i okresu ich trwania - zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym Naczelnik Drugiego MUS (...)