Przetwórstwo rolno-spożywcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przetwórstwo rolno-spożywcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy opodatkowania stawką 7% podatku od towarów i usługsprzedaży następujących produktów spożywczych:- estrogen suszony, majeranek suszony, cząber suszony( symbol PKWiU 15.33.13-90.90 warzywa suszone pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane),- mieszanki przyprawowe ( symbol PKWiU 15.87.12-70 sosy i przetwory z nich, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, gdzie indziej niesklasyfikowane ).

Fragment:

(...) Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 18.04.2005r. podatnik dokonuje sprzedaży następujących produktów spożywczych: estrogen suszony, majeranek suszony , cząber suszony ( symbol PKWiU 15.33.13-90.90 warzywa suszone pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane), mieszanki przyprawowe ( symbol PKWiU 15.87.12-70 sosy i przetwory z nich , zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, gdzie indziej niesklasyfikowane).Zdaniem podatnika, sprzedaży ww. towarów podlega opodatkowaniu stawką 7% podatku od towarów i usług. Zgodnie z art.41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy , stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art.114 ust.1. Estrogen suszony, majeranek suszony , cząber suszony ( symbol PKWiU 15.33.13-90.90) wymienione są w pozycji 20 załącznika nr 3 do ustawy , natomiast mieszanki przyprawowe ( symbol (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy stosowania obniżonej 7% stawki podatku od towarów i usług dla przypraw zakwalifikowanych do grupy statystycznej o symbolu PKWiU 13.33 i grupowaniu 15.33.39.13-90.90

Fragment:

(...) Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 05.06.2006r. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w zakresie produkcji i sprzedaży przypraw, klasyfikując je, zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Nr KW-2177/2006, do grupy statystycznej 15.33 - owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, grupowania PKWiU 15.33.39.13-90.90 - warzywa suszone pozostałe gdzie indziej nie wymienione. W przedmiotowej sprawie Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy stosowana przez niego obniżona 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do powyższej grupy statystycznej PKWiU.W świetle unormowań zawartych w art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) towary i usługi (za wyjątkiem usług elektronicznych) identyfikowane są na podstawie przepisów o (...)

2011
1
mar

Istota:

Według jakiej stawki opodatkowana jest sprzedaż na terenie Polski następujących towarów: - słodzik stołowy na bazie środka słodzącego - aspartamu w tabletkach i pudrze,- słodzik stołowy na bazie środka słodzącego - sacharynianu sodu i aspartamu w tabletkach i pudrze,- słodzik stołowy na bazie środka słodzącego - cyklaminianu sodu i sacharynianu sodu w tabletkach i pudrze,- pastylki do ssania odświeżające oddech na bazie aspartamu i sorbitolu,mieszczących się w grupowaniu PKWiU 15.89.14-90.99 "Ser fondue oraz pozostałe artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane"?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W przedmiotowym wniosku Spółka wystąpiła z zapytaniem, według jakiej stawki opodatkowana jest sprzedaż na terenie Polski następujących towarów: - słodzik stołowy na bazie środka słodzącego - aspartamu w tabletkach i pudrze, - słodzik (...)

2011
1
mar

Istota:

Jak jest stawka VAT na sprzedaż owoców zalanych galaretka owocową gotowych do spożycia po otwarciu ?.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 09 września 2004 r., w sprawie opodatkowania owoców zalanych galaretką gotowych do spożycia po otwarciu wyjaśnia co następuje: W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 20 wymieniono owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane o symbolu P.K.W i U. 15.3. ww. zał. nr 3 zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych 7% stawka podatku VAT. Dlatego też sprzedaż towarów o symbolu P.K.W i U. 15.33.22-90.30, do których zaliczył Pan owoce zalane galaretką owocową gotowe do spożycia po otwarciu podlega opodatkowaniu 7% stawka podatku VAT. (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne, w ramach którego sprzedaje pochodzące z własnej uprawy warzywa i owoce. Część produktów roślinnych (ogórki, kapusta) sprzedaje po ich kiszeniu. Do działalności ma zamiar włączyć sprzedaż surówek z warzyw własnej uprawy (kapusta, marchew, por, seler). Podatnik wniósł zapytanie, czy w powyższej sytuacji całość sprzedaży podlega zwolnieniu od podatku dochodowego.

Fragment:

(...) Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.Działalność rolniczą zdefiniowano w art. 2 ust. 2 w/w ustawy jako działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowo-fermowego oraz hodowlę ryb a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy można zastosować stawkę podatku w wysokości 7% przy sprzedaży herbatki do zaparzania z suszonego warzywa momordica charantia (dyniowate)? Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika, że wg informacji uzyskanej z urzędu Statystycznego w Warszawie, w powiązaniu z kodem CN 0712 90 90 90 ww. herbata posiada symbol PKWiU- 15.33.13 -90.90.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. nr 137 poz. ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7 % stosuje się do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3. Zgodnie z załącznikiem nr 3 stawka podatku wynosi 7%, poz. 20 PKWiU ex 15.3 owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem:- produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,- usług związanych z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców. W przedstawionym stanie faktycznym podatnik winien zastosować stawkę podatku w wysokości 7%. (...)