Przetwarzanie odpadów (śmieci) - recykling | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przetwarzanie odpadów (śmieci) - recykling. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
13
lis

Istota:

Stawka podatku VAT dla usług związanych ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nadające się do recyklingu oraz sprzedaży materiałów z recyklingu jako kruszywo do podbudowy dróg, placów.

Fragment:

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach statystycznych. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie wykonywać: usługę recyklingu przebiegającą jednoetapowo polegającą na przyjęciu od mniejszych i większych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych odpłatnie gruzu budowlanego, drogowego powstałego w wyniku prac rozbiórkowych lub wyburzeń. Pozyskany gruz zostanie czasowo magazynowany, a następnie poddany procesowi recyklingu w kruszarce. W zależności od potrzeb odzyskane kruszywo zostanie przesiane w przesiewaczu na odpowiednie frakcje.

2011
1
sie

Istota:

Czy żużel odbierany nieodpłatnie przez Spółkę od huty, za który ona wcześniej płaciła należy traktować jako wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy i kwalifikować jako przychody należne w Spółce?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy żużel odbierany nieodpłatnie przez Spółkę od huty, za który ona wcześniej płaciła należy traktować jako wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy i kwalifikować jako przychody należne w Spółce... Zdaniem Spółki, rezygnacja z opłaty związanej z dostarczanym żużlem nie rodzi u niej przychodu z tytułu nieodpłatego otrzymania rzeczy czy świadczeń, gdyż: materiał ten w kompozycji z innymi odpadami służy do produkcji wyrobu finalnego jakim jest kruszywo drogowe różnych frakcji, ceny kruszyw wzrosły uwzględniając brak opłaty za otrzymywany żużel, brak przychodu po stronie odbiorcy i kosztu po stronie dostawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednocześnie wskazać należy, iż zawarte w stanowisku Spółki okoliczności dotyczące zasad kształtowania ceny sprzedaży produktów nie są przedmiotem niniejszej interpretacji. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
cze

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są świadczone przez Spółkę usługi zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 90.02.14?

Fragment:

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. W myśl art. 41 ust. 2 powyższej ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Pod pozycją nr 153 tego załącznika, wymienione zostały usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (PKWiU 90.0). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka zajmuje się zagospodarowaniem odpadów poprodukcyjnych. Zgodnie z przedstawioną przez Stronę klasyfikacją, usługi świadczone w ramach tej działalności mieszczą się w grupowaniu PKWiU 90.02.14. Odnosząc zatem brzmienie cytowanych przepisów do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, iż o ile zastosowana przez Wnioskodawcę klasyfikacja wg PKWiU jest prawidłowa, do świadczenia przedmiotowych usług stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 7%. Końcowo należy zauważyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług a obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi. W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane w stanie faktycznym grupowanie.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wykonywane przez Spółkę na podstawie umowy zawartej z firmą z Niemiec czynności odbioru odpadów, które są dostarczane do cementowni na terenie kraju w celu ich energetycznego odzysku podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie do art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; 3.świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Spółka świadczy usługę na rzecz kontrahenta niemieckiego polegającą na obiorze odpadów produkcyjnych. Zgodnie z umową wnioskodawca zobowiązuje się do odbioru i transportu odpadów, które następnie utylizowane są przez cementownie na terytorium kraju.

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób podatnik powinien wystawić fakturę za przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu za czwarty kwartał roku kalendarzowego w przypadku umowy na dane rzeczywiste?

Fragment:

Spółka ma wątpliwości związane z datą sprzedaży i daty wystawienia faktury dotyczącej czwartego kwartału kalendarzowego okresu rozliczania. Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Jednocześnie w myśl art. 106 ust. 8 Minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania. Minister Finansów na podstawie tej delegacji ustawowej wydał rozporządzenie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechwywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz, U, nr 95 poz. 798 ze zm.) Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem § 14 i 15.

2011
1
lut

Istota:

Podatnik sprzedaje przepracowane oleje odpadowe podmiotom posiadającym zgodę na zbiórkę i transport odpadów niebezpiecznych. Czy wobec tego sprzedaż ta jest obciążona podatkiem akcyzowym?

Fragment:

Przepis ten uległ zmianie z mocą od dnia 01.09.2003r. w związku z wejściem w życie w dniu 04.11.2003r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30.10.2003r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 187, poz. 1828) podatkiem akcyzowym objęta jest cała grupa PKWiU 23.20, czyli "produkty rafinacji ropy naftowej oraz frakcje benzynowe otrzymywane z przerobu ropy naftowej, z wyłączeniem grupowania 23.20.18, 23.20.2 i 23.20.3, gdzie indziej niesklasyfikowane". Przepracowane oleje odpadowe, które podatnik sprzedaje innemu podmiotowi na mocy przepisów ustawy o odpadach, klasyfikowane są do grupowania 23.20.18-09.1. Wobec powyższego sprzedaż odpadowego oleju przepracowanego nie jest obciążona podatkiem akcyzowym. Powyższa interpretacja przepisów podatkowych dotyczy przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego oraz stanu prawnego na dzień 16.12.2003r.

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zakupuje oleje hydrauliczne, oleje smarujące i transformatorowe, zużywa je do pracy i konserwacji maszyn, czy stosownie do § 16 ust. 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 27, poz.269 z późniejszymi zmianami), podatnik ma prawo zwiększyć naliczony podatek VAT o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju i czy kwota podatku akcyzowego powinna wynikać z faktury? Czy sprzedaż odpadowego oleju przepracowanego jest obciążona podatkiem akcyzowym?

Fragment:

Warunkiem takiego zwiększenia jest fakt przeznaczenia nabytych wyrobów do wytworzenia przez podatnika innych towarów, z wyjątkiem wytworzenia paliw silnikowych (...). Nabywane przez Państwa oleje, wykorzystywane są do pracy i konserwacji maszyn i urządzeń, czyli nie są przeznaczone do produkcji, a co za tym idzie, ich nabycie nie stanowi podstawy do zwiększenia naliczonego podatku VAT o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach zakupu. Zgodnie z § 25 wyżej cytowanego rozporządzenia, podatnik może zwiększyć naliczony podatek VAT pod warunkiem, że posiada dowód, iż zapłacił kwoty podatku akcyzowego, wynikające z faktur i faktur korygujących. Tak więc to w interesie podatnika jest żądanie od sprzedawcy wyszczególnienia na fakturze kwoty podatku akcyzowego.

2011
1
lut

Istota:

Czy przetworzenie odpadu opakowaniowego PET – recyclat PET oraz płatki PET na reglanulat PET, będzie stanowić podstawę do obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Przepis ten do dnia 31.12.2003r. stanowił, iż wolna od podatku jest część dochodów uzyskanych w roku podatkowym z działalności gospodarczej, w której wykorzystuje się odpady wytworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustalona w takim stosunku, w jakim za poprzedni rok podatkowy pozostaje wartość wykorzystanych odpadów w ogólnej wartości surowców i odpadów zużytych w procesie produkcji. Przedmiotowa ulga zlikwidowana została z dniem 01.01.2004r. na podstawie art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957). W związku z powyższym, od 01.01.2004r. podatnikom wykorzystującym odpady w procesie produkcji nie przysługuje z tego tytułu zwolnienie w podatku dochodowym od osób prawnych.

2011
1
lut

Istota:

Jaka stawka podatku jest stosowana w przypadku usług usuwania odpadów komunalnych przez gminę?

Fragment:

Według PKWiU ww. symbol obejmuje następujące rodzaje działalności:- gromadzenie śmieci i odpadów z domów prywatnych, bloków, fabryk i instytucji- transport i likwidowanie śmieci i odpadów poprzez spalanie lub w inny sposób- usuwanie ścieków i nieczystości płynnych- oczyszczanie i utylizację ścieków i nieczystości- utrzymanie i konserwację sieci kanalizacyjnej- oczyszczanie ulic, placów i innych terenów- usuwanie nieczystości z toalet- opróżnianie i oczyszczanie szamb- konserwację studzienek burzowych- usuwanie śniegu i lodu. Z powyższego zestawienia wynika, iż usługi związane z usuwaniem odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki mieszczą się w grupie usług oznaczonej symbolem 90.0 i w związku z tym podlegają obniżonej - 7% stawce podatku od towarów i usług na podstawie ww. art.41 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług.Odnośnie natomiast usług dotyczących monitoringu składowiska oraz związanych z tym badań i analiz, podlegają one 22% stawce podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41ust.1 ww. ustawy jako nie wymienione w obniżonych stawkach podatku.Jednocześnie zaznacza się, że interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez stronę stanu faktycznego.Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonywania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego. Równocześnie zaznacza się, iż za prawidłowość zakwalifikowania świadczonych usług do grup PKWiU odpowiada podatnik.

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

Nr 137, poz, 926 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22.05.2003 r. uzupełnionym w dniu 06.06.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadów świadczone przez gminę w związku z przejęciem od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 7% , zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).