Przetwarzanie odpadów (śmieci) - recykling | Interpretacje podatkowe

Przetwarzanie odpadów (śmieci) - recykling | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przetwarzanie odpadów (śmieci) - recykling. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku VAT dla usług związanych ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nadające się do recyklingu oraz sprzedaży materiałów z recyklingu jako kruszywo do podbudowy dróg, placów.
Fragment:
Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach statystycznych. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie wykonywać: usługę recyklingu przebiegającą jednoetapowo polegającą na przyjęciu od mniejszych i większych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych odpłatnie gruzu budowlanego, drogowego powstałego w wyniku prac rozbiórkowych lub wyburzeń. Pozyskany gruz zostanie czasowo magazynowany, a następnie poddany procesowi recyklingu w kruszarce. W zależności od potrzeb odzyskane kruszywo zostanie przesiane w przesiewaczu na odpowiednie frakcje.
2012
13
lis

Istota:
Czy żużel odbierany nieodpłatnie przez Spółkę od huty, za który ona wcześniej płaciła należy traktować jako wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy i kwalifikować jako przychody należne w Spółce?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy żużel odbierany nieodpłatnie przez Spółkę od huty, za który ona wcześniej płaciła należy traktować jako wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy i kwalifikować jako przychody należne w Spółce... Zdaniem Spółki, rezygnacja z opłaty związanej z dostarczanym żużlem nie rodzi u niej przychodu z tytułu nieodpłatego otrzymania rzeczy czy świadczeń, gdyż: materiał ten w kompozycji z innymi odpadami służy do produkcji wyrobu finalnego jakim jest kruszywo drogowe różnych frakcji, ceny kruszyw wzrosły uwzględniając brak opłaty za otrzymywany żużel, brak przychodu po stronie odbiorcy i kosztu po stronie dostawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednocześnie wskazać należy, iż zawarte w stanowisku Spółki okoliczności dotyczące zasad kształtowania ceny sprzedaży produktów nie są przedmiotem niniejszej interpretacji. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2011
1
sie

Istota:
Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są świadczone przez Spółkę usługi zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 90.02.14?
Fragment:
Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. W myśl art. 41 ust. 2 powyższej ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Pod pozycją nr 153 tego załącznika, wymienione zostały usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (PKWiU 90.0). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka zajmuje się zagospodarowaniem odpadów poprodukcyjnych. Zgodnie z przedstawioną przez Stronę klasyfikacją, usługi świadczone w ramach tej działalności mieszczą się w grupowaniu PKWiU 90.02.14. Odnosząc zatem brzmienie cytowanych przepisów do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, iż o ile zastosowana przez Wnioskodawcę klasyfikacja wg PKWiU jest prawidłowa, do świadczenia przedmiotowych usług stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 7%. Końcowo należy zauważyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług a obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi. W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane w stanie faktycznym grupowanie.
2011
1
cze

Istota:
Czy wykonywane przez Spółkę na podstawie umowy zawartej z firmą z Niemiec czynności odbioru odpadów, które są dostarczane do cementowni na terenie kraju w celu ich energetycznego odzysku podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie do art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; 3.świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Spółka świadczy usługę na rzecz kontrahenta niemieckiego polegającą na obiorze odpadów produkcyjnych. Zgodnie z umową wnioskodawca zobowiązuje się do odbioru i transportu odpadów, które następnie utylizowane są przez cementownie na terytorium kraju.
2011
1
kwi

Istota:
W jaki sposób podatnik powinien wystawić fakturę za przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu za czwarty kwartał roku kalendarzowego w przypadku umowy na dane rzeczywiste?
Fragment:
Spółka ma wątpliwości związane z datą sprzedaży i daty wystawienia faktury dotyczącej czwartego kwartału kalendarzowego okresu rozliczania. Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Jednocześnie w myśl art. 106 ust. 8 Minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania. Minister Finansów na podstawie tej delegacji ustawowej wydał rozporządzenie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechwywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz, U, nr 95 poz. 798 ze zm.) Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem § 14 i 15.
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik sprzedaje przepracowane oleje odpadowe podmiotom posiadającym zgodę na zbiórkę i transport odpadów niebezpiecznych. Czy wobec tego sprzedaż ta jest obciążona podatkiem akcyzowym?
Fragment:
Przepis ten uległ zmianie z mocą od dnia 01.09.2003r. w związku z wejściem w życie w dniu 04.11.2003r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30.10.2003r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 187, poz. 1828) podatkiem akcyzowym objęta jest cała grupa PKWiU 23.20, czyli "produkty rafinacji ropy naftowej oraz frakcje benzynowe otrzymywane z przerobu ropy naftowej, z wyłączeniem grupowania 23.20.18, 23.20.2 i 23.20.3, gdzie indziej niesklasyfikowane". Przepracowane oleje odpadowe, które podatnik sprzedaje innemu podmiotowi na mocy przepisów ustawy o odpadach, klasyfikowane są do grupowania 23.20.18-09.1. Wobec powyższego sprzedaż odpadowego oleju przepracowanego nie jest obciążona podatkiem akcyzowym. Powyższa interpretacja przepisów podatkowych dotyczy przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego oraz stanu prawnego na dzień 16.12.2003r.
2011
1
lut

Istota:
Podatnik zakupuje oleje hydrauliczne, oleje smarujące i transformatorowe, zużywa je do pracy i konserwacji maszyn, czy stosownie do § 16 ust. 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 27, poz.269 z późniejszymi zmianami), podatnik ma prawo zwiększyć naliczony podatek VAT o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju i czy kwota podatku akcyzowego powinna wynikać z faktury? Czy sprzedaż odpadowego oleju przepracowanego jest obciążona podatkiem akcyzowym?
Fragment:
Warunkiem takiego zwiększenia jest fakt przeznaczenia nabytych wyrobów do wytworzenia przez podatnika innych towarów, z wyjątkiem wytworzenia paliw silnikowych (...). Nabywane przez Państwa oleje, wykorzystywane są do pracy i konserwacji maszyn i urządzeń, czyli nie są przeznaczone do produkcji, a co za tym idzie, ich nabycie nie stanowi podstawy do zwiększenia naliczonego podatku VAT o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach zakupu. Zgodnie z § 25 wyżej cytowanego rozporządzenia, podatnik może zwiększyć naliczony podatek VAT pod warunkiem, że posiada dowód, iż zapłacił kwoty podatku akcyzowego, wynikające z faktur i faktur korygujących. Tak więc to w interesie podatnika jest żądanie od sprzedawcy wyszczególnienia na fakturze kwoty podatku akcyzowego.
2011
1
lut

Istota:
Czy przetworzenie odpadu opakowaniowego PET – recyclat PET oraz płatki PET na reglanulat PET, będzie stanowić podstawę do obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Przepis ten do dnia 31.12.2003r. stanowił, iż wolna od podatku jest część dochodów uzyskanych w roku podatkowym z działalności gospodarczej, w której wykorzystuje się odpady wytworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustalona w takim stosunku, w jakim za poprzedni rok podatkowy pozostaje wartość wykorzystanych odpadów w ogólnej wartości surowców i odpadów zużytych w procesie produkcji. Przedmiotowa ulga zlikwidowana została z dniem 01.01.2004r. na podstawie art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957). W związku z powyższym, od 01.01.2004r. podatnikom wykorzystującym odpady w procesie produkcji nie przysługuje z tego tytułu zwolnienie w podatku dochodowym od osób prawnych.
2011
1
lut

Istota:
Jaka stawka podatku jest stosowana w przypadku usług usuwania odpadów komunalnych przez gminę?
Fragment:
Według PKWiU ww. symbol obejmuje następujące rodzaje działalności:- gromadzenie śmieci i odpadów z domów prywatnych, bloków, fabryk i instytucji- transport i likwidowanie śmieci i odpadów poprzez spalanie lub w inny sposób- usuwanie ścieków i nieczystości płynnych- oczyszczanie i utylizację ścieków i nieczystości- utrzymanie i konserwację sieci kanalizacyjnej- oczyszczanie ulic, placów i innych terenów- usuwanie nieczystości z toalet- opróżnianie i oczyszczanie szamb- konserwację studzienek burzowych- usuwanie śniegu i lodu. Z powyższego zestawienia wynika, iż usługi związane z usuwaniem odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki mieszczą się w grupie usług oznaczonej symbolem 90.0 i w związku z tym podlegają obniżonej - 7% stawce podatku od towarów i usług na podstawie ww. art.41 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług.Odnośnie natomiast usług dotyczących monitoringu składowiska oraz związanych z tym badań i analiz, podlegają one 22% stawce podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41ust.1 ww. ustawy jako nie wymienione w obniżonych stawkach podatku.Jednocześnie zaznacza się, że interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez stronę stanu faktycznego.Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonywania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego. Równocześnie zaznacza się, iż za prawidłowość zakwalifikowania świadczonych usług do grup PKWiU odpowiada podatnik.
2011
1
lut

Istota:
Fragment:
Nr 137, poz, 926 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22.05.2003 r. uzupełnionym w dniu 06.06.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadów świadczone przez gminę w związku z przejęciem od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 7% , zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.