IPTPB3/423-258/12-5/GG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w przypadku uznania, iż zapłacona kwota niezwróconego wadium nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, po stronie Spółki nie wystąpi przychód w związku z otrzymaniem wynagrodzenia za odstąpienie od zawarcia umów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , reprezentowanej przez pełnomocnika Dominikę Dobek, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2012 r. (data wpływu 13 lipca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 października 2012 r. (data wpływu 4 października 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania do przychodu otrzymanego wynagrodzenia za odstąpienie od zawarcia umów (pytanie nr 2):

  • w części odpowiadającej kwocie otrzymanego wynagrodzenia za odstąpienie od przetargu, do wysokości utraconego wadium - jest prawidłowe
  • w części dotyczącej różnicy wynagrodzenia, ponad kwotę wadium, którą Spółka otrzymuje za odstąpienie od przetargu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania:

  1. do kosztów uzyskania przychodów utraconego wadium,
  2. do przychodu otrzymanego wynagrodzenia za odstąpienie od zawarcia umów.

Z uwagi na braki ww. wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) pismem z dnia 12 września 2012 r., nr IPTPB3/423-258/12-2/GG, wystąpił do Wnioskodawcy o jego uzupełnienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia.

Przedmiotowe wezwanie zostało skutecznie doręczone w dniu 25 września 2012 r.

W dniu 4 października 2012 r. wpłynęło do tut. Organu uzupełnienie wniosku, nadane za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego w dniu 1 października 2012 r., w dniu 28 września 2012 r. wniesiono drugą opłatę od wniosku w wysokości 40 zł.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) jest Spółką działającą w branży rolno-spożywczej. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka uczestniczyła w „Przetargu na dostarczanie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych” Program 2012, organizowanym przez Agencję Rynku Rolnego. W związku z przystąpieniem do przetargu Spółka wpłaciła wadium w wysokości zł. W pierwotnych założeniach towary, których dostarczanie jest przedmiotem przetargu, miały być nabywane przez Spółkę od Jej podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Spółka nie zajmuje się bowiem produkcją tego rodzaju towarów).

Po ogłoszeniu przez Agencję Rynku Rolnego wyników przetargu na dostarczanie artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” Program 2012 okazało się, że w części zadań Spółka zajęła pierwsze miejsce, a podmiot powiązany drugie.

W związku z powyższym Spółka oraz podmiot powiązany, jako uczestnicy jednej grupy kapitałowej podpisały porozumienie, którego celem była maksymalizacja zysków osiąganych przez grupę kapitałową, do której należą.

Na podstawie zawartego porozumienia Spółka zobowiązała się, iż nie podpisze umów z Agencją Rynku Rolnego na wykonanie zadań w ramach przetargu na dostarczanie artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” Program 2012 (w zakresie, w którym oferta Spółki została uznana za najkorzystniejszą). W wyniku rezygnacji Spółki, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę drugiego w kolejności podmiotu, czyli podmiotu powiązanego ze Spółką. W wyniku rezygnacji z przystąpienia do podpisania umów z ARR Spółka utraciła wpłacone wcześniej wadium w kwocie zł.

W związku z rezygnacją Spółki z podpisania umowy i zawarciem porozumienia, podmiot powiązany zapłacił na rzecz Spółki kwotę zł netto tytułem wynagrodzenia za powstrzymanie się przez Nią od podpisania umów na realizację zadań, będących przedmiotem przetargu.

Z uwagi na powyższe, pomimo utraty wadium, Spółka uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Odstąpienie przez Spółkę od podpisania umowy nie wiąże się zatem z zaniedbaniem po stronie Spółki, ale jest racjonalnym działaniem prowadzącym do uzyskania przychodu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, iż On oraz podmiot, z którym zawarto porozumienie są podmiotami powiązanymi. Jednocześnie Wnioskodawca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej nie zajmuje się produkcją towarów, która była przedmiotem przetargu. Zatem, nawet w przypadku podpisania umowy po wygraniu przetargu, Spółka i tak zleciłaby wykonanie usługi do podmiotu powiązanego. Mimo to Spółka mając na uwadze dążenie do maksymalizacji zysków w grupie oraz zwiększenie szans wygrania przetargu, Spółka postanowiła wziąć udział w przetargu. Zatem, celem zawartego porozumienia i odstąpienia od zawarcia umowy był zamiar przeniesienia zlecenia do podmiotu, który faktycznie będzie realizował dostawę (bez pośrednictwa Spółki-Wnioskodawcy).

Podstawą zatrzymania wadium przez Organizatora Przetargu jest pkt 27 „Warunków Przetargu na dostarczanie gotowych artykułów spożywczych zakupionych na rynku do organizacji charytatywnych” Program 2012 oraz pismo od Agencji Rynku Rolnego z dnia 25 maja 2012 r., stanowiące odpowiedź na pismo Spółki o rezygnacji z zawarcia umowy.

Dodatkowo podstawę prawną zatrzymania wadium ustanawia art. 704 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Różnica w kwocie wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie, która Spółka otrzymuje w zamian za odstąpienie od przetargu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy wadium zapłacone w związku z uczestnictwem w przetargu, które nie zostało Spółce zwrócone, będzie dla Spółki stanowiło koszt uzyskania przychodów...
  2. Czy w przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, po stronie Spółki nie wystąpi przychód w związku z otrzymaniem wynagrodzenia za odstąpienie od zawarcia umów...

Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 2 wniosku, natomiast w zakresie pytania nr 1 zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania przez Organ, iż niezwrócone wadium nie stanowi kosztu uzyskania przychodów Spółka nie będzie zobowiązana do opodatkowania przychodów uzyskanych w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu powstrzymania się od zawarcia umów będących przedmiotem przetargu. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Mając na względzie powyższe uwagi. Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego stanowiska.

W uzupełnieniu Wnioskodawca potwierdził stanowisko zajęte uprzednio we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się :

  • w części odpowiadającej kwocie otrzymanego wynagrodzenia za odstąpienie od przetargu, do wysokości utraconego wadium - jest prawidłowe
  • w części dotyczącej różnicy wynagrodzenia, ponad kwotę wadium, którą Spółka otrzymuje za odstąpienie od przetargu – jest nieprawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka uczestniczyła w „Przetargu na dostarczanie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych” Program 2012, organizowanym przez Agencję Rynku Rolnego. W związku z przystąpieniem do przetargu Spółka wpłaciła wadium w wysokości zł. W pierwotnych założeniach towary, których dostarczanie jest przedmiotem przetargu, miały być nabywane przez Spółkę od jej podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Spółka nie zajmuje się bowiem produkcją tego rodzaju towarów).

Po ogłoszeniu przez Agencję Rynku Rolnego wyników przetargu na dostarczanie artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” Program 2012 okazało się, że w części zadań Spółka zajęła pierwsze miejsce, a podmiot powiązany drugie.

W związku z powyższym Spółka oraz podmiot powiązany, jako uczestnicy jednej grupy kapitałowej podpisały porozumienie, którego celem była maksymalizacja zysków osiąganych przez grupę kapitałową, do której należą. Na podstawie zawartego porozumienia Spółka zobowiązała się, iż nie podpisze umów z Agencją Rynku Rolnego na wykonanie zadań w ramach przetargu na dostarczanie artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” Program 2012 (w zakresie, w którym oferta Spółki została uznana za najkorzystniejszą). W wyniku rezygnacji Spółki, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę drugiego w kolejności podmiotu, czyli podmiotu powiązanego ze Spółką. W wyniku rezygnacji z przystąpienia do podpisania umów z Agencją Rynku Rolnego Spółka utraciła wpłacone wcześniej wadium w kwocie zł. W związku z rezygnacją Spółki z podpisania umowy i zawarciem porozumienia, podmiot powiązany zapłacił na rzecz Spółki kwotę zł netto tytułem wynagrodzenia za powstrzymanie się przez nią od podpisania umów na realizację zadań, będących przedmiotem przetargu.

Jako zasadę ustawodawca przyjął, że stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ww. ustawy). W doktrynie przyjmuje się, że przychodami są wszelkiego rodzaju przysporzenia majątkowe, które mają nieodwracalny charakter, przy czym muszą być definitywnie otrzymane przez dany podmiot, czyli są to wszystkie wartości wchodzące do majątku podatnika, mające definitywny charakter, powiększające jego aktywa, którymi może on rozporządzać, jak własnymi. Od zasady tej, w ściśle określonych przypadkach, wprowadzone zostały przez ustawodawcę wyjątki.

Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” wynika z treści stosunku prawnego, a odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, to przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.

Ustawodawca nie zastrzega, że przychodem są tylko wymienione w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pożytki, które są wprost wynikiem realizacji celu działalności gospodarczej osoby prawnej. Wszelkie wpłaty pieniężne, o ile spełniają inne wymagania podane w rozdziale 2 ustawy, mogą być uznane za przychód osoby prawnej zwłaszcza, że listę pożytków – stanowiącą katalog zamknięty, którego zakres nie podlega rozszerzeniu czy też zawężeniu – które nie mogą być zaliczone do przychodów zawarto w ust. 4 cytowanego przepisu.

Z powyższego wynika zatem, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodzącą do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. Kwota wynagrodzenia, którą Spółka otrzymuje za odstąpienie od przetargu powoduje powstanie przysporzenia majątkowego po stronie podatnika.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Należy przy tym podkreślić, iż cytowany przepis odnosi się wyłącznie do poniesionych i zwróconych podatnikowi wydatków niezaliczonych z mocy art. 16 ww. ustawy do kosztów uzyskania przychodów. Aby dany wydatek mógł być zaliczony do kategorii „innych wydatków”, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a cytowanej ustawy, konieczne jest, by wydatek ten nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisu art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz by wydatek został wcześniej przez podatnika poniesiony, a następnie zwrócony podatnikowi. Przy czym wydatek poniesiony powinien być odpowiednikiem wydatku zwróconego. Tak więc „wydatek zwrócony” to ten sam, a nie taki sam wydatek, który został poniesiony.

W świetle wyżej powołanych przepisów prawa kwota wpłacona tytułem wadium, która w związku z wygranym przetargiem została utracona przez Wnioskodawcę, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów.

Przychodem będzie natomiast nadwyżka otrzymanego wynagrodzenia z tytułu niezwróconego wadium nad poniesionymi wydatkami, niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, w dniu jego faktycznego otrzymania, rzutująca na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W przepisie art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, brak jest wyłączenia z opodatkowania przychodu pochodzącego z wynagrodzenia za niezwrócone wadium, nie jest również ono wymienione w art. 17 ust. 1 tejże ustawy, który zawiera katalog dochodów zwolnionych z opodatkowania. Ustawodawca nie ustanowił zatem norm prawnych, które dałyby podstawę do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przedmiotowego wynagrodzenia.

Reasumując, otrzymane wynagrodzenie przypadające na zapłacone i utracone wadium nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, natomiast nadwyżka ponad kwotę zapłaconego i utraconego wadium stanowi przychód na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.