Przetarg | Interpretacje podatkowe

Przetarg | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przetarg. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Kupno nieruchomości na preferencyjnych warunkach - Źródło przychodów.
Fragment:
Czy powstaje obowiązek podatkowy w związku z preferencyjną sprzedażą lokali mieszkalnych, tzw. pustostanów na organizowanym przez Nadleśnictwo przetargu, w którym kupującymi są pracownicy Lasów Państwowych uprzywilejowani w oparciu o przepis art. 40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze zm.)... Zdaniem Wnioskodawcy, Nadleśnictwo w drodze przetargu sprzedaje lokal mieszkalny tzw. pustostan, kwalifikowane jako nieprzydatne Lasom Państwowym, na zasadach i w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali (Dz.U. nr 52, poz. 337 ze zm.). Kupującymi są pracownicy Lasów Państwowych, którzy korzystają z przywilejów i ulg przewidzianych w przepisie art. 40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze zm.). Zatem przywilej pierwszeństwa (pierwokupu) oraz związane z nim ulgi, określone w przepisie ust. 4 ww. art. 40a, odnoszą się do grupy osób, które są lub były pracownikami Lasów Państwowych w ogóle, a nie np. konkretnej jednostki dokonującej sprzedaży. Powołane wyżej przepisy umiejscowione zostały przez pracodawcę w rozdziale 6a ustawy o lasach, która reguluje dziedzinę gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych.
2015
5
lis

Istota:
Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności w trybie art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Fragment:
Przepis art. 11 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację w prasie lokalnej. Spółdzielnia poinformowała jednocześnie, że ww. lokal mieszkalny posiada uregulowany stan prawny a zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu wraz z udziałem w powierzchni gruntowej nastąpi aktem notarialnym. W regulaminie zasad i trybu przetargu pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „ ... ” we ... w § 1 zapisano „ Regulamin dotyczy sposobu przeprowadzania przetargu na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych odzyskanych przez Spółdzielnię lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, jeżeli do tych lokali nie istnieją roszczenia osób uprawnionych w statucie ”. W związku z uzyskaniem w wyniku przetargu prawa do ww. lokalu Wnioskodawczyni uzyskała pierwszeństwo na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Po wpłacie, w wyznaczonym terminie wyliczonej kwoty Spółdzielnia Mieszkaniowa przeniosła na Wnioskodawczynię aktem notarialnym własność lokalu – zawarto umowę ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia własności.
2012
14
lis

Istota:
Czy w przypadku uznania, iż zapłacona kwota niezwróconego wadium nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, po stronie Spółki nie wystąpi przychód w związku z otrzymaniem wynagrodzenia za odstąpienie od zawarcia umów?
Fragment:
Zatem, nawet w przypadku podpisania umowy po wygraniu przetargu, Spółka i tak zleciłaby wykonanie usługi do podmiotu powiązanego. Mimo to Spółka mając na uwadze dążenie do maksymalizacji zysków w grupie oraz zwiększenie szans wygrania przetargu, Spółka postanowiła wziąć udział w przetargu. Zatem, celem zawartego porozumienia i odstąpienia od zawarcia umowy był zamiar przeniesienia zlecenia do podmiotu, który faktycznie będzie realizował dostawę (bez pośrednictwa Spółki-Wnioskodawcy). Podstawą zatrzymania wadium przez Organizatora Przetargu jest pkt 27 „ Warunków Przetargu na dostarczanie gotowych artykułów spożywczych zakupionych na rynku do organizacji charytatywnych ” Program 2012 oraz pismo od Agencji Rynku Rolnego z dnia 25 maja 2012 r., stanowiące odpowiedź na pismo Spółki o rezygnacji z zawarcia umowy. Dodatkowo podstawę prawną zatrzymania wadium ustanawia art. 704 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Różnica w kwocie wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie, która Spółka otrzymuje w zamian za odstąpienie od przetargu. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wadium zapłacone w związku z uczestnictwem w przetargu, które nie zostało Spółce zwrócone, będzie dla Spółki stanowiło koszt uzyskania przychodów...
2012
7
lis

Istota:
Czy opisane koszty podróży służbowych związanych z procedurą przetargową, koszty opłat pocztowych i notarialnych związanych z przygotowaniem i wysyłką dokumentacji przetargowej oraz koszty usług prawniczych związanych z postępowaniami przed Urzędem Zamówień Publicznych Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
W odniesieniu do wydatków wymienionych w opisie stanu faktycznego w pkt 1 Spółka wskazała: Pod pojęciem „ spotkania negocjacyjne ” wymienione wśród wydatków w pkt 1, należy rozumieć spotkania: z oferentami, którzy złożyli oferty w przetargu publicznym na wyłonienie głównego realizatora inwestycji dla budowy nowego bloku energetycznego, z wyłonionym wykonawcą w zakresie doprecyzowania warunków umowy realizacji inwestycji, z doradcami Spółki uczestniczącymi w procesie wyłonienia wykonawcy w przetargu publicznym. Spotkania te dotyczyły ustalenia najlepszych warunków zamówienia oraz negocjacji warunków umowy z wykonawcą inwestycji, gdyż przetarg publiczny prowadzony był w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Uczestnikami spotkań negocjacyjnych byli przedstawiciele Spółki, doradcy Spółki, potencjalni wykonawcy, wyłoniony wykonawca realizacji inwestycji. Pod pojęciem „ spotkania promujące ” wymienione wśród wydatków, o których mowa w pkt 1 należy rozumieć spotkanie z udziałem mediów, na którym odbyło się podpisanie kontraktu z wyłonionym wykonawcą do budowy bloku energetycznego. Spotkanie to miało na celu głównie zbudowanie pozytywnego wizerunku Spółki w otoczeniu, przekazanie kierunków inwestycyjnych Spółki mających wpływ na dostawy energii cieplnej dla miasta, promowanie odnawialnych źródeł energii, gdyż nowo budowany blok energetyczny będzie w całości opalany biomasą.
2012
25
maj

Istota:
Czy na notariuszu ciąży obowiązek wystawienia faktury VAT i rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z organizowaniem przez niego przetargu na sprzedaż ruchomości upadłej Spółki
Fragment:
Syndyk Masy Upadłości nie wystawił faktur VAT nabywcy ruchomości tłumacząc, iż organizatorem przetargu był notariusz i on winien wystawiać faktury VAT. Zlecenie na przeprowadzenie przetargu Wnioskodawca otrzymał od Zastawnika tj. Banku S., przy czym zgodnie z ustawą prawo o notariacie notariusz zobligowany jest do dokonania czynności, o ile czynność nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, wobec czego czynność, tj. przetarg Wnioskodawca przeprowadził, a z czynności tej sporządził stosowny akt notarialny, za który pobrał wynagrodzenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości dot. ustalenia maksymalnej stawki taksy notarialnej. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dot. ustalenia maksymalnej stawki taksy notarialnej w § 2 ustala wartość taksy, gdy notariusz przeprowadza licytację lub przetarg. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w postaci kancelarii notarialnej Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy na Notariuszu ciąży obowiązek wystawienia Faktury VAT i rozliczenia podatku od towarów i usług od tej transakcji, w przypadku organizowania przetargu na sprzedaż ruchomości upadłej Spółki... Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane ostatecznie w piśmie uzupełniającym z dnia 13 marca 2012r.) Art. 18 ustawy o VAT wskazuje, iż organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne, w rozumieniu przepisów k.p.c. są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika.
2012
22
maj

Istota:
Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności w trybie art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Fragment:
Spółdzielnia mieszkaniowa zgodnie z obowiązkiem określonym przez ustawę z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ogłosiła przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, do którego prawa lokatorskie wygasły w wyniku eksmisji. Przepis art. 11 ust. 2 stanowi, że w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15, ogłasza niepóźniej niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz publikację w prasie lokalnej. Pierwszy przetarg został ogłoszony w trybie przetargu ograniczonego dla członków spółdzielni mieszkaniowej nie posiadających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Przetarg ten nie został rozstrzygnięty ze względu na brak oferentów. Drugi przetarg został ogłoszony w trybie przetargu nieograniczonego na tych samych warunkach, jakie zostały przyjęte dla potrzeb przetargu pierwszego. W związku z uzyskaniem przez Wnioskodawcę w wyniku drugiego przetargu prawa do ww. lokalu mieszkalnego, Zainteresowany uzyskał pierwszeństwo na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Po dokonaniu w wyznaczonym terminie wpłaty wylicytowanej kwoty spółdzielnia przeniosła na Wnioskodawcę aktem notarialnym własność lokalu – została zawarta umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności.
2012
21
kwi

Istota:
Fakturowanie otrzymanej kwoty pieniężnej z tytułu wadium i późniejszej dopłaty do zakupu nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-usługową.
Fragment:
Nr 261, poz. 2603) uregulowano cztery rodzaje przetargów, na których podstawie dochodzi do sprzedaży nieruchomości publicznych. Stosowanie do art. 40 ust. 1 ww. ustawy przetarg przeprowadza się w formie: przetargu ustnego nieograniczonego, przetargu ustnego ograniczonego, przetargu pisemnego nieograniczonego, przetargu pisemnego ograniczonego. O zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator (art. 40 ust. 3 ww. ustawy). Z kolei zgodnie z § 4 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku stwierdzić należy, że dokonywanie wpłaty wadium przez uczestników przetargu na etapie przystąpienia do przetargu nie spełnia przesłanek do uznania czynności jako opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W szczególności nie można uznać czynności tej za odpłatną dostawę towaru, gdyż na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług pieniądz nie jest towarem (art. 2 pkt 6 ustawy).
2012
21
mar

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy zawieraniu umowy sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego.
Fragment:
(...) przetargu ograniczonego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy zawieraniu umowy sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 23 sierpnia 2011 r. odbędzie się na podstawie art. 40a pkt 4, 9 i 11 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości (pustostan), pozostającej w zarządzie Lasów Państwowych, na którą Wnioskodawczyni złożyła wniosek o zakup. Zainteresowana nie jest najemcą przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Z tytułu 35 lat pracy w Lasach Państwowych na zakup ww. nieruchomości Wnioskodawczyni przysługuje bonifikata w wysokości 95%. Zgodnie z wyceną dokonaną na zlecenie Lasów Państwowych przez rzeczoznawcę wartość nieruchomości wynosi 175 400,00 zł. W celu wygrania przetargu Wnioskodawczyni zamierza zaproponować kwotę 1 000 000,00 zł.
2012
27
sty

Istota:
Czy w wyniku opisanego wyżej zaistniałego stanu faktycznego (zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności w trybie art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych) na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Spółdzielnia mieszkaniowa, zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw ogłosiła przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, do którego prawa lokatorskie wygasły w wyniku eksmisji. Przepis art. 11 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację w prasie lokalnej. Pierwszy przetarg został ogłoszony w trybie przetargu ograniczonego dla członków spółdzielni mieszkaniowej nie posiadających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, przetarg ten nie został rozstrzygnięty ze względu na brak oferentów. Drugi przetarg został ogłoszony w trybie przetargu nieograniczonego na tych samych warunkach jakie zostały przyjęte dla przetargu pierwszego. W związku z uzyskaniem w wyniku drugiego przetargu prawa do ww. lokalu mieszkalnego, Wnioskodawczyni uzyskała pierwszeństwo na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Po wpłacie w wyznaczonym terminie wyliczonej kwoty spółdzielnia mieszkaniowa przeniosła na Wnioskodawczynię aktem notarialnym własność lokalu - została zawarta umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności.
2011
1
paź

Istota:
Czy prawidłowym jest stanowisko, że w świetle stanu faktycznego przedstawionego powyżej oraz brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych koszty ponoszone przez Spółkę w związku z przygotowaniem się i uczestnictwem w procedurach przetargowych - niezależnie od wyniku tych przetargów - należy kwalifikować jako koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przytoczonej wyżej ustawy?
Fragment:
W ramach aktywności gospodarczej Spółka uczestniczy w przetargach, w związku z czym ponosi określone koszty przygotowania i uczestnictwa w procedurze przetargowej. Na koszty te składają się w szczególności koszty opracowania ofert, koszty wydruku materiałów przedstawiających dorobek i ofertę Spółki, koszty poniesione na stworzenie katalogów i prezentacji multimedialnych, koszty obsługi prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych etc. W chwili ponoszenia kosztów Spółka nie jest w stanie określić, jaki będzie wynik procedury przetargowej, oraz czy poniesione koszty pozwolą na wygranie przetargu, zawarcie umowy z podmiotem ogłaszającym przetarg i rzeczywiste uzyskanie przez Spółkę przychodu. Tym niemniej, Spółka podnosi, iż uczestnictwo w przetargach, a zatem również ponoszenie związanych z tym kosztów, stanowi dla Spółki warunek pozyskania klienta, a co za tym idzie uzyskania przychodu. Zgodnie z ugruntowanym poglądem, do kategorii wydatków mających na celu osiągnięcie przychodów zalicza się między innymi koszty promocji, reklamy i marketingu. Są to szeroko rozumiane działania podmiotu gospodarczego, mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług tego podmiotu gospodarczego.
2011
1
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przetarg
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.