Przeszacowanie wartości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeszacowanie wartości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy od skutków przeszacowania wartości gruntu pod budownictwo mieszkaniowe spółdzielnia powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?

Fragment:

(...) faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Wnioskodawca dokonał przeszacowania wartości posiadanego gruntu w związku ze wzrostem wartości gruntu w oparciu o operat biegłego rzeczoznawcy. W związku z tym zwiększono wartość środka trwałego i zwiększono fundusz z aktualizacji wyceny – zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odnosząc przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe do powołanych przepisów należy stwierdzić, że przeszacowanie wartości nieruchomości nie stanowi przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy operacja przeszacowania wartości gruntu spowoduje powstanie dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych i powstanie dochód do opodatkowania tym podatkiem?

Fragment:

(...) z uwagi na brak stosownego przepisu regulującego powstanie przychodu w sytuacji zmiany wartości posiadanej przez osobę prawną nieruchomości i w związku z tym zmiana wartości w księgach handlowych Spółki nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym. Tym samym przeszacowanie wartości nieruchomości nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Podsumowanie Podsumowując powyższy stan faktyczny należy wskazać, iż przeszacowanie wartości nieruchomości w Spółce nie spowoduje konsekwencji podatkowych we wskazanych powyżej podatkach. W podatku dochodowym od osób prawnych na skutek przeszacowania wartości gruntu nie dojdzie do powstania przychodu, ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują takiej czynności, jako powodującej powstanie przychodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy operacja przeszacowania spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT?

Fragment:

(...) nieruchomość rolną za kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w chwili obecnej wartość rynkowa gruntu wynosi około 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych). Grunt ten jest składnikiem majątkowym Spółki, zaewidencjonowanym w księgach Spółki w wartości początkowej (wartość nabycia) 500.000 zł. Grunt jest przeznaczony na inwestycje. Biorąc pod uwagę przywołane regulacje prawne oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, iż przeszacowanie wartości niezabudowanej nieruchomości rolnej jest operacją wewnętrzną Spółki, w wyniku której nie dochodzi do żadnej transakcji tj. do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel ani świadczenia usług. Nie są, bowiem spełnione wszystkie warunki określone w art. 7 ust. 1, jak również w art. 8 ust. 1, by można było przedmiotową czynność przeszacowania nieruchomości uznać za dostawę towarów albo świadczenie usług. W związku z powyższym (...)