Przeszacowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeszacowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Przeszacowanie (wycena) wartości gruntu nie powoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy - nie wiąże się tym samym z uzyskaniem przez Wnioskodawcę dochodu, tworzącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) gruntu nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego przez Wnioskodawcę, ze zmianą jego stanu posiadania. Spółdzielnia pozostaje właścicielem tych samych składników majątkowych. Wycena wartości rynkowej gruntu nie stanowi bowiem jakiejkolwiek formy realizacji zysków z tytułu wzrostu tej wartości. Wobec powyższego, nie można stwierdzić, że skutkiem podatkowym analizowanej sytuacji jest uzyskanie przychodu przez Wnioskodawcę. Podsumowując, opisane przeszacowanie (wycena) wartości gruntu nie powoduje powstania przychodu po stronie Spółdzielni Mieszkaniowej. Tym samym, analizowana sytuacja nie wiąże się z uzyskaniem przez Wnioskodawcę dochodu, tworzącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Należy ponadto wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), przedmiotem interpretacji indywidualnej są przepisy prawa (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przychód z tytułu wzrostu wartości inwestycji w 1998 r., wykazany w księgach Spółki na koniec 2004r., powinien zostać opodatkowany zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i w oparciu o jaki przepis prawny?

Fragment:

(...) nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 cytowanej ustawy. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Przeszacowanie wartości inwestycji na podstawie w/w przepisów ustawy o rachunkowości zwiększa kapitał /fundusz/ spółki, nie mieści się zaś w katalogu przychodów określonych w przepisie art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych. Kwota wynikająca z przeszacowania wartości inwestycji nie wywołuje skutków podatkowych również w momencie sprzedaży instrumentów finansowych gdyż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 8 tej ustawy, nie uważa się za koszty (...)