Przerwanie biegu przedawnienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przerwanie biegu przedawnienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy w świetle art. 70 § 4 każde zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia i jest on liczony na nowo, czy też bieg terminu przedawnienia przerywa zastosowanie tylko pierwszego środka egzekucyjnego, a termin przedawnienia biegnie od dnia następnego, w którym go zastosowano, nawet w przypadku zastosowania kolejnego środka egzekucyjnego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2009 r. (data wpływu 21 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisu art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 października 2009 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej przepisu art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. W (...)

2011
1
mar

Istota:

1. Art. 145 § 1 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowił,że Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie uchyla decyzję lub postanowienie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
2. Dokonanie czyności egzekucyjnej, o której podatnik (dłużnik) został powiadomiony, jest faktem prawotwórczym. Zgodnie bowiem z art. 70 § 3 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) powoduje przerwanie biegu przedawnienia z konsekwencjami z art. 70 § 4 tej ustawy.

Fragment:

(...) o niej podatnika, a nie data tego powiadomienia. W rozpoznawanej sprawie kwestią niesporną i zgodną z cytowanym art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej było, iż termin przedawnienia zobowiązania podatkowego skarżących z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1997 upływał w dniu 31 grudnia 2003 r. Decyzja organu II instancji została zaś doręczona stronie dopiero w dniu 5 stycznia 2004 r., prawidłowość więc jej wydania była zależna od tego, czy faktycznie zaistniało przerwanie biegu przedawnienia. Najwyraźniej przewidując tę okoliczność Dyrektor występował w dniu 23 grudnia 2003 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu z prośbą o informację, czy zaszły przesłanki przerwania bądź zawieszenia biegu przedawnienia. Jednakże odpowiedź na te zapytanie Dyrektor otrzymał dopiero 29 grudnia, a więc po dniu 27 grudnia, w którym upływał wyznaczony stronie termin do zapoznania się z aktami sprawy. Strona nie miała możliwości (...)