Przerwa w działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przerwa w działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik dochował terminu do zgłoszenia zakończenia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r. – w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku z dnia 2 sierpnia 2007r. Nr ZD/415-30/07/MDK dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. Uzasadnienie W dniu 29 czerwca 2007r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem (uzupełnionym w dniu 31 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w okresie od 15 października 2001r. do 18 grudnia 2005r. osoba prowadząca działalność gospodarczą na zasadach ogólnych miała obowiązek informowania urząd skarbowy o przerwach w prowadzeniu działalności gospodarczej ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U z 2005r., Nr 8, poz.60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.04.2006r. ( data wpływu do Urzędu 28.04.2006r. ) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko dotyczące obowiązku informowania urzędu skarbowego o przerwach w prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art.14a § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta ), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zapytanie Spółki dotyczy możliwości wykazania kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji po wznowieniu działalności, w przypadku wykreślenia podatnika z ewidencji podatników VAT czynnych w związku z nie składaniem deklaracji podatkowych VAT za 6 kolejnych miesięcy poprzedzających ostatni miesiąc przed wejściem w życie ustawy o podatku VAT.

Fragment:

(...) W dniu 28.06.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wpłynął wniosek spółki X o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony pismami z dnia 13.07.05 r. i 22.07.05r. Wątpliwości Spółki dotyczyły możliwości wykazania kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji po wznowieniu działalności, w przypadku wykreślenia podatnika z ewidencji podatników VAT czynnych w związku z nie składaniem deklaracji podatkowych VAT za 6 kolejnych miesięcy poprzedzających ostatni miesiąc przed wejściem w życie ustawy. Spółka X została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Fabryczna z dniem 16.11.1998 r. W okresie ostatnich dwunastu miesięcy nie otrzymywała zleceń na wykonywanie usług budowlanych i w związku z tym nie dokonywała sprzedaży opodatkowanej oraz nie składała deklaracji podatkowych VAT-7. W dniu 13 kwietnia 2004 r. utraciła, zgodnie z art. 157 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w okresie od 1.05.2004 r. do 31.05.2005 r. istniał obowiązek informowania urzędu skarbowego o przerwach w wykonywaniu działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w przypadku, gdy podatnik dokonywał wyrejestrowania działalności w ZUS na czas określony?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 21.07.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 24.07.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii obowiązku informowania Urzędu Skarbowego o przerwach w wykonywaniu działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w okresie od 1.05.2004 r. do 31.05.2005 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach uznaje stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za prawidłowe . W dniu 24.07.2006 r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek podatnika z dnia 21.07.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z zapytaniem czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy konieczności zgłaszania do urzędu skarbowego przerw w działalności gospodarczej przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz przepisów następujących ustaw: z dnia 16.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.), z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 7.03.2005 r. (data wpływu: 8.03.2005 r.), uzupełnionego w dniu 29.03.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej konieczności zgłaszania do urzędu skarbowego przerw w działalności (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy po wznowieniu działalności gospodarczej w 2003 r. (zawieszona w 1997 r.) można korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zapytanie dotyczy oceny prawidłowości formy opodatkowania działalności gospodarczej, w sytuacji nie złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2003 r. Przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego uzyskiwał Pan do września 1997 roku, a następnie wznowił Pan działalność gospodarczą w miesiącu sierpniu 2003 roku kontynuując tę formę opodatkowania. Zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2000 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania od przychodów (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych ma obowiązek zgłaszania do urzędu skarbowego przerwy w prowadzonej działalności gospodarczej ?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie w sprawie obowiązku zgłaszania przerwy w prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie wyjaśnia: Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) nie nakładają na podatników obowiązku informowania urzędów skarbowych o przerwie w wykonywaniu działalności gospodarczej, nie posługują się również pojęciem „zawieszenia działalności gospodarczej”. W myśl ww. przepisów jedynie podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą zgodnie z art. 34 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przerwę w prowadzeniu (...)

2011
1
lut

Istota:

1. Co oznacza działalność prowadzona w sposób częstotliwy?
2. Co oznacza działalność prowadzona w sposób ciągły?
3. Co oznacza konieczność likwidacji działalności gospodarczej w sytuacji składania bądź nie, deklaracji VAT w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
4. Co oznacza przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, na pisemne zapytanie podatnika, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Ad. 1 W art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług definiując dla jej potrzeb pojęcie działalności gospodarczej stwierdzono, że stanowi ją również czynność (z zakresu działalności producentów, handlowców lub usługodawców) wykonana jednorazowo, w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Oznacza to, że aby jednorazową dostawę towarów lub jednorazowe świadczenie usług uznać za działalność gospodarczą należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystane przy niej towary (usługi) zostały nabyte w celu (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy podatnik prowadzący działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych ma obowiązek zawiadomienia o przerwie w działalności.

Fragment:

(...) Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) nie nakłada na podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych obowiązku składania zawiadomienia o przerwie w prowadzeniu działalności.W przypadku przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, opodatkowanej tą formą podatku jest ona bez znaczenia, ponieważ podatnik płaci - zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy ryczałt od zrealizowanego przychodu. W związku z powyższym urzędy skarbowe nie wymagają składania przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zawiadomień o przerwie w prowadzeniu działalności. Natomiast w sprawie obowiązku zawiadomienia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Urzędu Gminy o przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej tut. organ podatkowy nie może udzielić informacji - z takim zapytaniem należy zwrócić (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 26.06.2003 r. (wpływ do urzędu 27.06.2003 r.), dotyczące rejestracji do podatku VAT oraz obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 EURO, tj. kwoty 40.900 zł. Natomiast podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 2 w ciągu roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika (...)