Przerwa w działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Przerwa w działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przerwa w działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik dochował terminu do zgłoszenia zakończenia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r. – w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku z dnia 2 sierpnia 2007r. Nr ZD/415-30/07/MDK dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. Uzasadnienie W dniu 29 czerwca 2007r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem (uzupełnionym w dniu 31 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w okresie od 15 października 2001r. do 18 grudnia 2005r. osoba prowadząca działalność gospodarczą na zasadach ogólnych miała obowiązek informowania urząd skarbowy o przerwach w prowadzeniu działalności gospodarczej ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U z 2005r., Nr 8, poz.60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.04.2006r. ( data wpływu do Urzędu 28.04.2006r. ) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko dotyczące obowiązku informowania urzędu skarbowego o przerwach w prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art.14a § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta ), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej (...)
2011
1
kwi

Istota:
Zapytanie Spółki dotyczy możliwości wykazania kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji po wznowieniu działalności, w przypadku wykreślenia podatnika z ewidencji podatników VAT czynnych w związku z nie składaniem deklaracji podatkowych VAT za 6 kolejnych miesięcy poprzedzających ostatni miesiąc przed wejściem w życie ustawy o podatku VAT.
Fragment:
(...) W dniu 28.06.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wpłynął wniosek spółki X o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony pismami z dnia 13.07.05 r. i 22.07.05r. Wątpliwości Spółki dotyczyły możliwości wykazania kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji po wznowieniu działalności, w przypadku wykreślenia podatnika z ewidencji podatników VAT czynnych w związku z nie składaniem deklaracji podatkowych VAT za 6 kolejnych miesięcy poprzedzających ostatni miesiąc przed wejściem w życie ustawy. Spółka X została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Fabryczna z dniem 16.11.1998 r. W okresie ostatnich dwunastu miesięcy nie otrzymywała zleceń na wykonywanie usług budowlanych i w związku z tym nie dokonywała sprzedaży opodatkowanej oraz nie składała deklaracji podatkowych VAT-7. W dniu 13 kwietnia 2004 r. utraciła, zgodnie z art. 157 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w okresie od 1.05.2004 r. do 31.05.2005 r. istniał obowiązek informowania urzędu skarbowego o przerwach w wykonywaniu działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w przypadku, gdy podatnik dokonywał wyrejestrowania działalności w ZUS na czas określony?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 21.07.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 24.07.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii obowiązku informowania Urzędu Skarbowego o przerwach w wykonywaniu działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w okresie od 1.05.2004 r. do 31.05.2005 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach uznaje stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za prawidłowe . W dniu 24.07.2006 r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek podatnika z dnia 21.07.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z zapytaniem czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy konieczności zgłaszania do urzędu skarbowego przerw w działalności gospodarczej przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz przepisów następujących ustaw: z dnia 16.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.), z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 7.03.2005 r. (data wpływu: 8.03.2005 r.), uzupełnionego w dniu 29.03.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej konieczności zgłaszania do urzędu skarbowego przerw w działalności (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy po wznowieniu działalności gospodarczej w 2003 r. (zawieszona w 1997 r.) można korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zapytanie dotyczy oceny prawidłowości formy opodatkowania działalności gospodarczej, w sytuacji nie złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2003 r. Przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego uzyskiwał Pan do września 1997 roku, a następnie wznowił Pan działalność gospodarczą w miesiącu sierpniu 2003 roku kontynuując tę formę opodatkowania. Zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2000 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania od przychodów (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych ma obowiązek zgłaszania do urzędu skarbowego przerwy w prowadzonej działalności gospodarczej ?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie w sprawie obowiązku zgłaszania przerwy w prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie wyjaśnia: Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) nie nakładają na podatników obowiązku informowania urzędów skarbowych o przerwie w wykonywaniu działalności gospodarczej, nie posługują się również pojęciem „zawieszenia działalności gospodarczej”. W myśl ww. przepisów jedynie podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą zgodnie z art. 34 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przerwę w prowadzeniu (...)
2011
1
lut

Istota:
1. Co oznacza działalność prowadzona w sposób częstotliwy?
2. Co oznacza działalność prowadzona w sposób ciągły?
3. Co oznacza konieczność likwidacji działalności gospodarczej w sytuacji składania bądź nie, deklaracji VAT w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
4. Co oznacza przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, na pisemne zapytanie podatnika, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Ad. 1 W art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług definiując dla jej potrzeb pojęcie działalności gospodarczej stwierdzono, że stanowi ją również czynność (z zakresu działalności producentów, handlowców lub usługodawców) wykonana jednorazowo, w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Oznacza to, że aby jednorazową dostawę towarów lub jednorazowe świadczenie usług uznać za działalność gospodarczą należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystane przy niej towary (usługi) zostały nabyte w celu (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podatnik prowadzący działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych ma obowiązek zawiadomienia o przerwie w działalności.
Fragment:
(...) Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) nie nakłada na podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych obowiązku składania zawiadomienia o przerwie w prowadzeniu działalności.W przypadku przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, opodatkowanej tą formą podatku jest ona bez znaczenia, ponieważ podatnik płaci - zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy ryczałt od zrealizowanego przychodu. W związku z powyższym urzędy skarbowe nie wymagają składania przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zawiadomień o przerwie w prowadzeniu działalności. Natomiast w sprawie obowiązku zawiadomienia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Urzędu Gminy o przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej tut. organ podatkowy nie może udzielić informacji - z takim zapytaniem należy zwrócić (...)
2011
1
sty

Istota:
Fragment:
(...) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 26.06.2003 r. (wpływ do urzędu 27.06.2003 r.), dotyczące rejestracji do podatku VAT oraz obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 EURO, tj. kwoty 40.900 zł. Natomiast podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 2 w ciągu roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.