Przerwa | Interpretacje podatkowe

Przerwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przerwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej pyta o tryb i zasady zgłaszania przerw w prowadzonej działalności gospodarczej.
Fragment:
(...) należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy przerwa w prowadzeniu działalności jest spowodowana chorobą, wtedy podatnik zawiadamia o przerwie wynikającej ze zwolnienia lekarskiego w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie. Ponieważ podatek dochodowy zawsze obliczany jest za okres roczny, to w sytuacji, gdy przerwa w działalności gospodarczej obejmuje swym zasięgiem okres roku następnego podatnik zobowiązany jest do zgłoszenia przerwy w następnym roku najpóźniej w ostatnim dniu roku kalendarzowego. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przerwa powstała w realizacji budowy pomnika wraz z otoczeniem ma wpływ na ważność wydanego wcześniej postanowienia w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego i stosowanie zwolnienia od podatku?
Fragment:
(...) Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał, zgodnie ze stwierdzeniem podatnika, że całość prac związanych z pomnikiem jest działalnością w dziedzinie kultury i sztuki, zarówno prac dotyczących samej budowy pomnika, jak i prac dotyczących zagospodarowania terenu wokół pomnika. A zatem, na mocy wyżej cytowanego przepisu usługi związane z jego budową oraz zagospodarowaniem jego otoczenia - podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Organ podatkowy stoi na stanowisku, że przerwa w pracach budowlanych związanych z tą inwestycją nie ma znaczenia przy określaniu stawki obowiązującej przy ich wykonywaniu. Nadal bowiem jest inwestycją w zakresie kultury i sztuki, związaną z realizacją przestrzenną artystycznej koncepcji dzieła sztuki - pomnika. Należy także zauważyć, że interpretacje wydaje naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, w ich indywidualnych sprawach, zgodnie z przepisem art.14a § 1 ustawy z dnia (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym należy zgłaszać przerwę w prowadzeniu działalności we własciwym urzędzie skarbowym ?
Fragment:
(...) Stanowisko Podatnika w wyżej opisanej sprawie jest słuszne, gdyż: przepisy rozdziału 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. O zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz.930 ze zm.) regulujące zasady opodatkowania ryczałtem przychodów ewidencjonowanych - nie zobowiązuje podatnika do zgłaszania przerw w prowadzeniu działalności. Zatem stosownie do w/w uregulowań brak jest obowiązku informowania urzędu o przerwach w prowadzonej działalności. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy istnieje obowiązek informowania Urzędu o przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, korzystajacego z opodatkowania dochodów na zasadach określonych w artykule 27 ustawy
Fragment:
(...) W dniu 24.03.2005r. Pan X złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.) w sprawie obowiązku informowania Naczelnika Urzędu Skarbowego o przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, korzystającego z opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art.27 w/w ustawy. Z wniosku wynika, iż Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie zasad ogólnych, w/g skali podatkowej, którą czasowo zawiesza. Pytanie Podatnika dotyczy obowiązku informowania organu podatkowego o każdorazowym zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej.Zdaniem wnioskodawcy, podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma obowiązku pisemnego powiadamiania urzędu skarbowego o każdorazowym zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej. (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy można zgłosić przerwę w działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
Fragment:
(...) opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, mogą zgłosić do właściwego urzędu skarbowego przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Zgłoszenie przerwy w tym przypadku skutkuje obniżeniem, ustalonej decyzją urzędu skarbowego, należącej do zapłaty stawki karty podatkowej. Obowiązujące przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie nakładają na podatników obowiązku informowania urzędów skarbowych o przerwach w prowadzonej działalności. Pan figurował w rejestrze podatników z tytułu prowadzonej działalności od dnia 01.08.1999 r. do dnia likwidacji tj. 31.12.2003 r., pismem z dnia 10.01.2001 r. poinformował Pan tut. Urząd o zawieszeniu działalności gospodarczej od dnia 06.11.2000 r. z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Od dnia 01.01.2004 r. figuruje Pan w rejestrze podatników tut. Urzędu, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Odpowiedzi niniejszej (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przerwa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.