Przerwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przerwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej pyta o tryb i zasady zgłaszania przerw w prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy przerwa w prowadzeniu działalności jest spowodowana chorobą, wtedy podatnik zawiadamia o przerwie wynikającej ze zwolnienia lekarskiego w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie. Ponieważ podatek dochodowy zawsze obliczany jest za okres roczny, to w sytuacji, gdy przerwa w działalności gospodarczej obejmuje swym zasięgiem okres roku następnego podatnik zobowiązany jest do zgłoszenia przerwy w następnym roku najpóźniej w ostatnim dniu roku kalendarzowego. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przerwa powstała w realizacji budowy pomnika wraz z otoczeniem ma wpływ na ważność wydanego wcześniej postanowienia w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego i stosowanie zwolnienia od podatku?

Fragment:

(...) Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał, zgodnie ze stwierdzeniem podatnika, że całość prac związanych z pomnikiem jest działalnością w dziedzinie kultury i sztuki, zarówno prac dotyczących samej budowy pomnika, jak i prac dotyczących zagospodarowania terenu wokół pomnika. A zatem, na mocy wyżej cytowanego przepisu usługi związane z jego budową oraz zagospodarowaniem jego otoczenia - podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Organ podatkowy stoi na stanowisku, że przerwa w pracach budowlanych związanych z tą inwestycją nie ma znaczenia przy określaniu stawki obowiązującej przy ich wykonywaniu. Nadal bowiem jest inwestycją w zakresie kultury i sztuki, związaną z realizacją przestrzenną artystycznej koncepcji dzieła sztuki - pomnika. Należy także zauważyć, że interpretacje wydaje naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, w ich indywidualnych sprawach, zgodnie z przepisem art.14a § 1 ustawy z dnia (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym należy zgłaszać przerwę w prowadzeniu działalności we własciwym urzędzie skarbowym ?

Fragment:

(...) Stanowisko Podatnika w wyżej opisanej sprawie jest słuszne, gdyż: przepisy rozdziału 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. O zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz.930 ze zm.) regulujące zasady opodatkowania ryczałtem przychodów ewidencjonowanych - nie zobowiązuje podatnika do zgłaszania przerw w prowadzeniu działalności. Zatem stosownie do w/w uregulowań brak jest obowiązku informowania urzędu o przerwach w prowadzonej działalności. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy istnieje obowiązek informowania Urzędu o przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, korzystajacego z opodatkowania dochodów na zasadach określonych w artykule 27 ustawy

Fragment:

(...) W dniu 24.03.2005r. Pan X złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.) w sprawie obowiązku informowania Naczelnika Urzędu Skarbowego o przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, korzystającego z opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art.27 w/w ustawy. Z wniosku wynika, iż Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie zasad ogólnych, w/g skali podatkowej, którą czasowo zawiesza. Pytanie Podatnika dotyczy obowiązku informowania organu podatkowego o każdorazowym zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej.Zdaniem wnioskodawcy, podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma obowiązku pisemnego powiadamiania urzędu skarbowego o każdorazowym zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można zgłosić przerwę w działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Fragment:

(...) opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, mogą zgłosić do właściwego urzędu skarbowego przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Zgłoszenie przerwy w tym przypadku skutkuje obniżeniem, ustalonej decyzją urzędu skarbowego, należącej do zapłaty stawki karty podatkowej. Obowiązujące przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie nakładają na podatników obowiązku informowania urzędów skarbowych o przerwach w prowadzonej działalności. Pan figurował w rejestrze podatników z tytułu prowadzonej działalności od dnia 01.08.1999 r. do dnia likwidacji tj. 31.12.2003 r., pismem z dnia 10.01.2001 r. poinformował Pan tut. Urząd o zawieszeniu działalności gospodarczej od dnia 06.11.2000 r. z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Od dnia 01.01.2004 r. figuruje Pan w rejestrze podatników tut. Urzędu, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Odpowiedzi niniejszej (...)