Przerób uszlachetniający | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przerób uszlachetniający. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
3
lut

Istota:

Sposób dokumentowania usług świadczonych na rzecz kontrahenta mającego w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2011 r. (data wpływu 5 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania usług świadczonych na rzecz kontrahenta mającego w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 lipca 2011 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy prawidłowo stosujemy stawkę podatku 0% do świadczonych usług uszlachetniania?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2006r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stosowania stawki podatku 0% do świadczonych usług uszlachetniania postanawiam uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione w złożonym wniosku za prawidłowe UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 14.02.2006r. (wpływ do Urzędu w dniu 16.02.2006r.) Zakład (...) zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji, czy zgodnie z art.83 ust.7 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług prawawidłowo stosuje stawkę podatku 0%. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że (...) świadczy usługi polegające na uszlachetnianiu czynnym w systemie zawieszeń dla kontrahenta z państawa należącego do UE. Kontrahent dostarcza towary na terytorium naszego kraju pochodzące z krajów trzecich (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku wykonania usług przerobu uszlachetniającego na zlecenie polskiego podmiotu z przeznaczeniem gotowego wyrobu dla kontrahenta będącego podatnikiem kraju wspólnotowego innego niż Polska stawka podatku wynosi 22%?

Fragment:

(...) Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie, dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx uprzejmie informuje: W piśmie z dnia 01 czerwca 2004 r. (data wpływu: 8 czerwca 2004 r.) zwróciła się Pani o podanie stawki właściwej przy wykonaniu na zlecenie polskiego podmiotu usług krawieckich w ramach przerobu uszlachetniającego z przeznaczeniem wyrobu gotowego dla kontrahenta będącego podatnikiem kraju wspólnoty innego niż Polska. Pani zdaniem do opodatkowania świadczonej usługi należy zastosować stawkę podatku w wysokości 22%, pomimo tego, że została zlecona przez pośrednika, a ostatecznym jej nabywcą jest podmiot pochodzący z innego kraju wspólnotowego, natomiast towar na którym została wykonana usługa został wywieziony z kraju w terminie 30 dni od (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik prowadzi działalność polegającą na świadzceniu usług z powierzonego materiału dla kontrahentów z krajów Unii Europejskiej, w zakresie tzw. przerobu uszlachetniającego. Strona zwraca się z zapytaniem dotyczącym kwestii zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy w przyśpieszonym terminie. Zdaniem podatnika, w opisanej sprawie, w oparciu o przepisy art. 87 ust. 4,5 i 6 ustawy o podatku VAT ma prawo do uzyskania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy w terminie 25 dni.

Fragment:

(...) Zgodnie z art.27 ust.2 pkt 3 lit.d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.), w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art.28. W myśl art.28 ust.7 w/w ustawy w przypadku usług, o których mowa w art.27 ust.2 pkt 3 lit.c i d, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydałonabywcy usługi ten numer, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium panstwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane. Art. 87 ust. 4 pkt 2 w/w (...)

2011
1
lut

Istota:

Jak prawidłowo rozliczać w deklaracji VAT-7 uslugi przerobu uszlachetniajacego wykonywane na rzecz kontrahenta z terytorium państwa czlonkowskiego ?

Fragment:

(...) kraju wykonane usługi na rzecz tego podatnika (np. usługi uszlachetniania), pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, z powrotem przemieszczone na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione.Wytworzenie towarów z materiałów powierzonych kwalifikuje się jako świadczenie usług, a nie jako dostawa towarów. W świetle powyższego usługami takimi będzie zatem przerób uszlachetniający. Zgodnie z art.28 ust.7 cytowanej na wstępie ustawy w przypadku, gdy podatnik świadczący usługi przerobu uszlachetniającego dla nabywcy, który podał numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego, na którym są wykonywane usługi, miejscem świadczenia usług (ich opodatkowania) jest terytorium państwa, które nadało numer (...)

2011
1
lut

Istota:

Jak określić miejsce świadczenia usług na ruchomym majatku rzeczowym świadczonych na rzecz kontrahenta niemieckiego; jak je udokumentować?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie informuje: I. Zgodnie art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym – czyli usług mających na celu wytworzenie towarów z materiałów powierzonych, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone. Jednakże w myśl art. 28 ust. 7 i 8 wyżej cytowanej ustawy w przypadku, gdy nabywca usług podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa (...)

2011
1
lut

Istota:

Wysokości stawki podatku od towarów i usług na usługi polegające na produkcji odzieży damskiej z materiałów powierzonych przez kontrahentów mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej, które określane są jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym, świadczone przez krajowych kontrahentów podatnika po 1 maja 2004 r.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 30 czerwca 2004 r. (data wpływu do organu podatkowego 01 lipca 2004 r.) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, informuje. Stan prawny Podatnik wykonuje usługi polegające na produkcji odzieży damskiej z materiałów powierzonych przez kontrahentów mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej, które w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) określane są jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym. Następnie zawiera umowy z krajowymi podmiotami gospodarczymi, w ramach których wykonywana jest część ww. produkcji. We wniosku podatnik zwraca się z zapytaniem, dotyczącym: wartości wynikających z tytułu świadczenia usług przerobu uszlachetniającego (eksport usług), które zostały wykonane przez podatnika w kwietniu 2004 r., a dla których obowiązek podatkowy w (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy potwierdzenie odbioru towaru przez kontrahenta wewnątrzwspólnotowego może być tylko na liście przewozowym CMR poprzez stempel i podpis działu przyjmowania towarów?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) po zweryfikowaniu informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej zawartej w piśmie Nr PP/443-95/04 z dnia 11.10. 2004 roku na złożone zapytanie w sprawie świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym zgodnie z art. 28 pkt7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług wyjaśniam co następuje: W przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt. 3 lit d ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535) miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie są faktycznie świadczone usługi, z zastrzeżeniem art. 28 ustawy.Zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku usług na ruchomym majątku rzeczowym świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zindentyfikowany na potrzeby podatku od wartości (...)

2011
1
lut

Istota:

W sprawie udzielenia informacji o stawce podatku od towarów i usług dla usług polegających na przerobie uszlachetniającym w ramach czynności wewnątrzwspólnotowych zgodnie z nowymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 01.05.2004r.

Fragment:

(...) Określając stawkę podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług, należy określić – miejsce świadczenia dla danej usługi. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11,03,2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U nr 54 poz. 535), który mówi, iż w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym , miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone.Gdy mowa o usługach na ruchomym majątku rzeczowym chodzi o usługi mające na celu wytwarzanie towarów z materiałów powierzonych. Wytwarzanie towarów z materiałów powierzonych podatnikowi kwalifikuje się jako świadczenie usług, a nie jako dostawę towarów i opodatkowuje w miejscu faktycznego ich wykonywania. Usługami takimi będą zatem usługi tzw. przerobu uszlachetniającego. Zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 11,03,2004r o podatku od towarów i usług, w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust 2 pkt 3 lit. d (na ruchomym majątku (...)

2011
1
sty

Istota:

1/ czy Spółka jako podwykonawca, świadcząc w miesiącu maju i czerwcu 2004 r. dla kontrahenta z polski usługi przeszywania tkanin zaliczane do usług przerobu uszlachetniającego, na materiałach, które przekroczyły granicę do 30.04.2004 r. a odesłane zostały do Włoch po 01.05.2004 r. – winna stosować stawkę VAT 0 % czy 22 % ?
2/ czy Spółka świadcząc w/w usługi dla kontrahenta z polski, który towary będące przedmiotem przerobu uszlachetniającego eksportuje do krajów państw trzecich – winna stosować stawkę VAT 0 % czy 22 % ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.) w odpowiedzi na złożone w dniu 30.06.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 07.07.2004 r. (wpływ do tut. organu 08.07.2004 r.) zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Przedmiotowe zapytanie dotyczy: 1/ czy Spółka jako podwykonawca, świadcząc w miesiącu maju i czerwcu 2004 r. dla kontrahenta z polski usługi przeszywania tkanin zaliczane do usług przerobu uszlachetniającego, na materiałach, które przekroczyły granicę do 30.04.2004 r. a odesłane zostały do Włoch po 01.05.2004 r. – winna stosować stawkę VAT 0 % czy 22 %. 2/ czy Spółka świadcząc w/w usługi dla kontrahenta z polski, który towary będące przedmiotem przerobu uszlachetniającego eksportuje do krajów państw trzecich – winna (...)