Przerachowanie zwrotu podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przerachowanie zwrotu podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy można przerachować nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wg deklaracji VAT-7 na inne zobowiązania podatkowe ?.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu w związku z wniesionym zapytaniem z dnia 20.07.2004r w sprawie przerachowania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wg deklaracji VAT-7 na inne zobowiązania podatkowe. Wyjaśnia, iż na podstawie art. 72 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa za nadpłatą uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej, kwotę zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o kórej mowa w art. 30 § 4 określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej, kwotę zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy posiadając znaczną nadwyżkę podatku VAT wykazaną w deklaracji VAT-7 można zaliczyć tę nadwyżkę na poczet bieżących zobowiązań podatkowych.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 poz. 926 z późn zm.) nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z ich odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych , a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych z zastrzeżeniem § 2.Art. 76a § 1 stanowi, że w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.Przepisy art.76, art.76a, art.77 oraz art. 80 stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku. Zaliczenie, o którym mowa w art. 76a § 2 pkt. 1 następuje z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku ( art.77b w/w cyt. ustawy – Ordynacja podatkowa).Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że zgodnie z (...)