IPPP3/443-201/09-2/CS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Sprzedaż wyrobów akcyzowych - olejów opałowych i napędowych nabytych z importu przez Spółkę, jako uprawnionego nabywcę przed dniem 1 marca 2009 r. z przeznaczeniem na cele żeglugowe może być prowadzona po 1 marca 2009 r. na zasadach określonych w przepisach obowiązujących do dnia 1 marca 2009 r. tj. ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24.02.2009 r. (data wpływu 16.03.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania przepisów przejściowych ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.03.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania przepisów przejściowych ustawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka nabyła przed datą 1 marca 2009r. paliwa żeglugowe - zwolnione z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie. Nabycie paliw przez Spółkę nastąpiło z importu, celem dokonania ich dalszej odsprzedaży do uprawnionych nabywców na cele żeglugowe, objęte stosownym zwolnieniem akcyzowym zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r Nr 160, poz. 1341) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 ze zmianami).

Procedura odprawy celnej i wystawienie dokumentu SAD nastąpiło przed datą 1 marca 2009 r. Wyrób akcyzowy zharmonizowany znalazł się zatem na polskim obszarze celnym - w posiadaniu Podatnika - przed datą 1 marca 2009r. Import przedmiotowych wyrobów zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia podlegał zwolnieniu z podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.

Opis zdarzenia przyszłego:

Nabyty towar - paliwa żeglugowe - zgodnie z ww. procedurą w oparciu o przepisy obowiązujące do dnia 1 marca 2009 r. tj. ustawę o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. oraz przepisy wykonawcze - Spółka zamierza zbyć na rzecz armatorów posiadających jednostki pływające, na cele żeglugowe zgodnie z celem wskazanym w § 8 ww. rozporządzenia.

Dalsza odsprzedaż - zbycie wyrobów nastąpi po dacie 1 marca 2009r., a więc kiedy ww. ustawa zostanie uchylona przez nową ustawę o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 Nr 3, poz. 11).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż wyrobów akcyzowych zharmonizowanych - olejów opałowych i napędowych nabytych z importu przez Spółkę, jako uprawnionego nabywcę przed dniem 1 marca 2009 r. z przeznaczeniem na cele żeglugowe może być prowadzona po 1 marca 2009 r. na zasadach określonych w przepisach dotychczas obowiązujących - tj. obowiązujących do dnia 1 marca 2009 r. (ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz 2005 r. Nr 160, poz. 1341) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72 poz. 500 ze zmianami)...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wyrobów akcyzowych zharmonizowanych – olejów opałowych i napędowych pochodzących z importu przed dniem 1 marca 2009 r. z przeznaczeniem na cele żeglugowe może być prowadzona po 1 marca 2009 r. na zasadach określonych w przepisach dotychczas obowiązujących – tj. obowiązujących do dnia 1 marca 2009 r. (ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29 poz. 257 i nr 68 poz. 623 oraz z 2005 r. nr 160 poz. 1341) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. nr z 2006 r. nr 72 poz. 500 ze zmianami).

W tej sytuacji będzie miał zastosowanie przepis przejściowy – art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 3 poz. 11) zgodnie z treścią którego „(...) Jeżeli obowiązek podatkowy w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 1-3 powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i należna akcyza nie została do tego dnia zapłacona, stosuje się przepisy dotychczasowe (...)”.

Dla zastosowania ww. przepisu przejściowego konieczne jest zaistnienie łącznie następujących warunków:

 1. powstanie obowiązku podatkowego,
 2. obowiązek podatkowy powstał w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 1-3 art. 154 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 3 poz. 11),
 3. obowiązek podatkowy powstał przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 3 poz. 11),
 4. należna akcyza nie została zapłacona do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 3 poz. 11).

Spółka dokonała importu – odprawy celnej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych pochodzących spoza UE i wyroby te zostały dopuszczone do obrotu w kraju. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29 poz. 257 i nr 68 poz. 623 oraz z 2005 r. nr 160 poz. 1341) opodatkowaniu akcyzą podlega „(...) import wyrobów akcyzowych (...)”. Kwestię powstania obowiązku podatkowego reguluje art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29 poz. 257 i nr 68 poz. 623 oraz z 2005 r. nr 160 poz. 1341) –„(...) Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, chyba że ustawa stanowi inaczej (...)”.W kontekście stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązek podatkowy powstał dla importu – z dniem wprowadzenia tych wyrobów na obszar celny, który w ocenie Spółki należy utożsamić z dokonaniem odprawy celnej towaru, dopuszczeniem go do obrotu na naszym obszarze celnym i wystawieniem dokumentu SAD. Wszystkie te czynności dokonane zostały przed dniem 1 marca 2009 r. Tym samym obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 marca 2009 r. co oznacza, iż warunek pierwszy i trzeci jw. jest spełniony.

Zdaniem Podatnika, w przypadku importu – jak ma to miejsce w niniejszej sprawie – obowiązek podatkowy bez żadnej wątpliwości powstał w innych sytuacjach niż wskazane w art. 154 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 3 poz. 11).

W ust. 1 art. 154 jest mowa o wyrobach niezharmonizowanych – nie dotyczy on więc omawianej sytuacji. W ust. 2 jest mowa o sytuacji, w której do dnia wejścia w życie nowej ustawy nie nastąpiło zawieszenie procedury poboru akcyzy – ponieważ import wyrobów akcyzowych w ramach zwolnienia akcyzowego nie był w ogóle objęty procedurą zawieszenia poboru akcyzy w myśl starej ustawy z 23 stycznia 2004 r., nie dotyczy omawianej sytuacji. Ustęp 3 dotyczy z kolei wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym, czyli również nie dotyczy omawianej sytuacji. Tym samym warunek drugi jw. jest spełniony.

Spółka dokonała czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym – dokonała importu olejów napędowych i opałowych przed dniem 1 marca 2009 r. (jakkolwiek zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie – zgodnie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. nr 72 poz. 500 ze zm.). Ponieważ import przez Spółkę jako uprawnionego nabywcę odbył się z zachowaniem wszystkich wymogów zwolnienia akcyzowego w/g. rozporządzenia jw. , zatem należna akcyza nie została zapłacona do dnia 1 marca 2009 r. (w wyniku zwolnienia). Tym samym warunek czwarty jw. jest spełniony.

Ponieważ spełnione zostały łącznie wszystkie warunki wymienione w art. 154 ust. 4 przed wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 3 poz. 11) dalszy obrót przez Spółkę ww. wyrobami akcyzowymi nadal podlega przepisom dotychczasowym – obowiązującym przed dniem 1 marca 2009 r. Powyższe oznacza, iż Spółka musi dochować wszystkich warunków zwolnienia określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. nr 72 poz. 500 ze zm.), natomiast nie musi spełniać wymogów określonych nowymi przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 3 poz. 11), w szczególności art. 32 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 29 poz. 257 ze zm.), opodatkowaniu akcyzą podlegają - eksport i import wyrobów akcyzowych. Import – stosownie do art. 2 pkt 9 – jest to przywóz wyrobów akcyzowych z terytoriów państw trzecich na terytorium kraju.

W art. 154 ust. 1 – 4 Rozdziału 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 3 poz. 11) ujęte zostały przepisy przejściowe, zgodnie z którymi:

 1. jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168, powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i należna akcyza nie została do tego dnia zapłacona, stosuje się przepisy dotychczasowe - tj. ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r
 2. jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168, powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, lecz do tego dnia nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy,
 3. jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym nie powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy, przyjmując, że obowiązek podatkowy powstał z chwilą wprowadzenia tych wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,
 4. jeżeli obowiązek podatkowy w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 1-3 powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i należna akcyza nie została do tego dnia zapłacona, stosuje się przepisy dotychczasowe - tj. ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.

W związku z powyższym – jak słusznie wskazała Spółka - dla zastosowania ww. przepisu przejściowego zawartego w ust. 4, konieczne jest zaistnienie łącznie następujących warunków:

 1. powstanie obowiązku podatkowego
 2. obowiązek podatkowy powstał w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 1-3 art. 154 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 3 poz. 11),
 3. obowiązek podatkowy powstał przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 3 poz. 11),
 4. należna akcyza nie została zapłacona do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 3 poz. 11).

Należy jednak zauważyć, iż obowiązek podatkowy w imporcie wyrobów akcyzowych wynika z art. 7 ust. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. zgodnie z którym, obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 • powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego albo
 • objęcia wyrobów akcyzowych procedurą celną: uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej lub przetwarzania pod kontrolą.

Przy czym zaznaczyć należy, iż zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego dług celny powstaje m.in. z chwilą:

 1. przyjęcia zgłoszenia celnego w przypadku:
 1. dopuszczenia do obrotu towaru podlegającego należnościom przywozowym lub
 2. objęcia takiego towaru procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności przywozowych.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca przed 1 marca 2009 r. dokonywał czynności importu paliw żeglugowych, zwolnionych od podatku ze względu na przeznaczenie. Import przedmiotowych paliw przez Spółkę – jako uprawnionego nabywcę odbył się z zachowaniem wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przed 1 marca 2009 r. przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 29 poz. 257 ze zm.). Procedura odprawy celnej oraz dopuszczenie do obrotu i wystawienie dokumentu SAD nastąpiło przed datą 1 marca 2009 r. Następnie Spółka zamierza sprzedać nabyte paliwa w okresie obowiązywania nowej ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie z dniem 1 marca 2009 r. (Dz. U. z 12 stycznia 2009r. nr 3 poz. 11). Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii zastosowania przepisów przejściowych ustawy, która związana jest z nabyciem wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie przed 1 marca 2009 r. tj. – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, a sprzedażą tych wyrobów w okresie po 1 marca 2009 r. – czyli po wejściu w życie nowej ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 12 stycznia 2009 r. nr 3 poz. 11).

Analizując powyższe przepisy oraz treść wniosku należy stwierdzić, iż obowiązek podatkowy powstał w innych sytuacjach niż wskazane w cyt. powyżej art. 154 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 3 poz. 11). We wskazanym przepisie jest mowa o wyrobach niezharmonizowanych, a więc nie dotyczy on omawianej sytuacji. Ponadto, obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 7 ust. 2 powstał w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego, które miało miejsce – jak wskazuje Wnioskodawca - przed datą 1 marca 2009 r. Dokonując dalszej analizy przepisu art. 154 należy również wskazać, iż w omawianej sytuacji - do dnia wejścia w życie nowej ustawy tj. do dnia 1 marca 2009 r. nie nastąpiło zawieszenie procedury poboru akcyzy, ponieważ import wyrobów akcyzowych w ramach zwolnienia akcyzowego nie był objęty tą procedurą. Również sytuacja dotycząca wyrobów znajdujących się w składzie podatkowym – wynikająca z przepisu art. 154 – nie dotyczy przedmiotowej sprawy.

Wobec powyższego, w omawianej sytuacji zastosowanie będzie miał przepis art. 154 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 3 poz. 11), ponieważ sytuacja opisana we wniosku nie odnosi się do treści przepisów wymienionych w ust. 1-3 art. 154, obowiązek podatkowy z tytułu importu wynikający z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. powstał przed dniem 1 marca 2009 r. oraz należna akcyza nie została zapłacona do dnia wejścia w życie nowej ustawy, ponieważ przedmiotowe wyroby były zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Reasumując, sprzedaż wyrobów akcyzowych - olejów opałowych i napędowych nabytych z importu przez Spółkę, jako uprawnionego nabywcę przed dniem 1 marca 2009 r. z przeznaczeniem na cele żeglugowe może być prowadzona po 1 marca 2009 r. na zasadach określonych w przepisach obowiązujących do dnia 1 marca 2009 r. tj. ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).