III-2/443/VAT/164/2005/AW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

 1. Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla sytuacji kiedy spółka wystawia fakturę VAT dla kontrahenta z U.E. przed dniem 01.05.2005r. a wywóz towaru nastąpił po 30.04.2004r. (22% czy 0%) ?
 2. Jaka stawka podatku jest właściwa dla WWD towarów?

III-2/443/VAT/164/2005/AW

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. dostawa wewnątrzwspólnotowa
 2. przepisy przejściowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki

Postanowienie

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie, działając na podstawie przepisów art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na zapytanie przedstawione przez Podatnika w złożonym w dniu 15 grudnia 2004r. i uzupełnionym w dniu 18 stycznia 2005r. wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, uprzejmie informuje:

Na podstawie złożonego wniosku ustalono, Podatnik wnosi o udzielenie następującej informacji:

<
  1. Jaka stawka podatku jest właściwa dla sytuacji kiedy Spółka wystawiła faktury VAT dla kontrahentów z Wielkiej Brytanii i Austrii przed dniem 01.05.2004r. a wywóz towaru nastąpił po 30.04.2004r. (0% czy 22%)?
  2. Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla transakcji udokumentowanej fakturą nr 457/04/FB z dnia 07.06.2004r dla odbiorcy z Wielkiej Brytanii (tj. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów).

  Ad. 1
  Przedstawiony powyżej problem nie znalazł uregulowania w przepisach przejściowych ustawy o VAT. Brak zaliczki w przedmiotowej transakcji wyeliminował z zastosowania art. 149 ustawy o VAT, który uprawniałby potraktowanie opisanego stanu faktycznego jak eksport towarów.

  Rozstrzygnięcie zostało zawarte w treści § 41 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm. - zwane dalej rozporządzeniem), który uprawnia do objęcia transakcji dokonanej na przełomie kwietnia i maja stawką 0%, gdy są spełnione łącznie warunki określone w ust. 1 przedmiotowego paragrafu, tj.:

  - wywożone towary zostały objęte procedurą wywozu przez wewnętrzny urząd celny przed dniem 1 maja 2004r.

  - wywóz z terytorium kraju nastąpił po 30 kwietnia 2004r.

  - podatnik przed złożeniem deklaracji dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3 i 11 ustawy o PTU.

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w późniejszym terminie (po 30.04.2004r) uzupełniono dokumenty określone w pkt 3 opisanej normy, natomiast brak jest wzmianki, iż wywożone towary zostały objęte procedurą wywozu przez wewnętrzny urząd celny przed dniem 1 maja 2004r. Użycie słowa łącznie oznacza, że tylko wtedy gdy towary zostały objęte procedurą wywozu w wewnętrznym urzędzie celnym przed 1 maja 2004r., a wywóz tych towarów z terytorium kraju nastąpił po dniu 30 kwietnia 2004r. (warunek spełniony) oraz gdy podatnik przed złożeniem deklaracji dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji określone przepisami dowody, że towary objęte procedurą wywozu zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju - wówczas na podstawie § 41 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia, podatnik będzie mógł zastosować stawkę podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%.

  Zasada ta ma zastosowanie do czynności podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązujących przed dniem 1 maja 2004r., z wyłączeniem eksportu i importu towarów i usług w rozumieniu tych przepisów, jeżeli w wyniku tych czynności nastąpił wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego, inne niż terytorium kraju.

  Jeżeli określone wyżej warunki nie zostały spełnione przed dniem złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, podatnik wykazuje te czynności jako czynności wykonane na terytorium kraju (§ 41 ust. 12 rozporządzenia). Może natomiast dokonać korekty złożonej deklaracji dla podatku od towarów i usług, w której wykazał te czynności, w terminie późniejszym, jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki, o których mowa wyżej (§ 41 ust. 13 wyżej opisanego rozporządzenia).

  Ad. 2
  Na podstawie pisma Podatnika ustalono, iż Spółka dokonała dostawy towaru dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii potwierdzonej fakturą nr 457/04/FB z dnia 07.06.2004r.

  Przez wewnątrzwspólnotową dostawę rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 Ustawy o VAT na terytoriom państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (art. 13 ust 1 ustawy o VAT) .Wyżej cytowany przepis prawa podatkowego stosuję się m.in. pod warunkiem, że nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (art. 13 ust 2 Ustawy o VAT). Ponadto zgodnie z ust. 6 cyt. artykułu wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik (o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT), który zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT-UE.

  Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT wewnątrzwspółnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0%, m.in. pod warunkiem że podatnik w swojej dokumentacji posiada dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.

  Dowodami tymi są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów (ust 3 cyt. przepisu prawa podatkowego):

  - dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika odpowiadającego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi,

  - kopia faktury dostawy,

  - specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,

  - dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru.

  Zgodnie z ust. 4 cyt przepisu w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz dokumentów o których mowa w ust 3 pkt 2 i 3 ( art. 42 ) powinien posiadać dokument zawierający co najmniej:

  - imię nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszka podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów,

  - adres, pod którym są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy,

  - określenie towarów i ich ilości,

  - potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2,

  - rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, lub nr lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

  Przy założeniu, iż przedmiotowa transakcja miała charakter wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz po spełnieniu ww. warunków Podatnik ma prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%.

  Odpowiedzi niniejszej udzielono zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w piśmie w oparciu o obowiązujące w dniu wydania interpretacji przepisy prawa podatkowego.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dostawa wewnątrzwspólnotowa
PI/005-1235/04/CIP/01 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.