IBPP3/443-497/09/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy interpretacja indywidualna Biura Informacji Podatkowej (IBPP3/443-80/08/DG z dnia 30 kwietnia 2008r. jest nadal obowiązująca w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2009r. (data wpływu 7 kwietnia 2009r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 czerwca 2009r. (data wpływu 25 czerwca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania czy interpretacja indywidualna wydana Wnioskodawcy dotycząca przepisów ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) ma zastosowanie do przepisów ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r. (Dz.U z 2009r. Nr 3, poz. 11) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2009r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 16 czerwca 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania czy interpretacja indywidualna wydana wnioskodawcy, a dotycząca przepisów ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) ma zastosowanie do przepisów ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r. (Dz.U z 2009r. Nr 3, poz. 11)

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza nabywać następujące produkty:

  1. rozcieńczalniki, zawierające w swym składzie alkohol etylowy całkowicie skażony zgodnie z rozporządzeniem (WE) 3199, oznaczone kodem CN 3814 00 90,
  2. koncentrat płynu do spryskiwaczy, oznaczony jako środek zapobiegający zamarzaniu i pozostałe płyny usuwające oblodzenie, zawierające w swym składzie alkohol etylowy całkowicie skażony zgodnie z rozporządzeniem (WE) 3199, oznaczone kodem CN 3820 00 00

Powyższe produkty były (przed wejściem w życie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r.) objęte stawką akcyzy „zero” i zgodnie z wcześniejszą interpretacją indywidualna z 30 kwietnia 2008r. znak IBPP3/443-80/DG) nie wymagały posiadania statusu zarejestrowanego handlowca lub posiadania składu podatkowego. Ponadto dalsza modyfikacja powyższych produktów poprzez dodanie substancji chemicznych niebędących wyrobami akcyzowymi nie wymagała obrotu w składzie podatkowym.

Nabycie powyższych produktów nastąpi w dwóch wariantach:

  • Nabycie w Polsce,
  • Nabycie wewnątrzwspólnotowe (kraje UE).

Powyższe produkty firma będzie odsprzedawała na 2 sposoby:

  • w stanie niezmienionym.
  • zmodyfikowane, poprzez dodanie substancji chemicznych niebędącymi wyrobami akcyzowymi.

Dostawy będą realizowane na 2 sposoby:

  • konfekcja w magazynie firmy Wnioskodawcy z cysterny samochodowej do paletopojemników IBC 1000 I. oraz beczek 200 l.
  • konfekcja do paletopojemników IBC 1000 l. oraz beczek 200 l. bezpośrednio u dostawcy.

Powyższy wyrób będzie służył klientom Wnioskodawcy jako półprodukt do produkcji kosmetyków, produktów chemii gospodarczej, farb i lakierów, do nadruku poligraficznego, jako środki czyszczące i myjące w różnych branżach przemysłu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy interpretacja indywidualna Biura Informacji Podatkowej (IBPP3/443-80/08/DG z dnia 30 kwietnia 2008r. jest nadal obowiązująca w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r....

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. interpretacja jest nadal obowiązująca w świetle nowych przepisów o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W dniu 30 kwietnia 2008r. tut. organ wydał Wnioskodawcy na podstawie art. 14b § 1 i 6 Ordynacji podatkowej interpretację indywidualna przepisów prawa podatkowego znak IBPP3/443-80/08/DG dotyczącą obowiązującej w dacie jej wydania ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), zawierająca ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zakupu koncentratu płynu do spryskiwaczy i produkcji na jego bazie rozcieńczalników do farb, lakierów, klejów, środków myjących i odtłuszczających.

W wydanej interpretacji indywidualnej pouczono Wnioskodawcę, iż przedmiotowa interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 168 i 169 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009r. nr 3, poz. 11) obowiązującej od 1 marca 2009r., z tym dniem utraciła moc ustawa z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym.

Mając powyższe na uwadze zauważyć należy, iż interpretacja indywidualna dotycząca przepisów o podatku akcyzowego z dnia 23 stycznia 2004r. wydana w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania interpretacji z dnia 30 kwietnia 2008r. nie może odnosić się do dla oceny prawnej stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które zaistnieją w stanie prawnym obowiązującym od 1 marca 2009r. Powstały po 1 marca 2009r. stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe podlegać bowiem będzie ocenie prawnej odniesionej do obowiązujących od tego okresu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym.

Zatem wydana na wniosek zainteresowanego interpretacja indywidualna z 30 kwietnia 2008r. dotycząca ustawy z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym , która z dniem 1 marca 2009r. utraciła moc prawną, nie ma zastosowania na gruncie obowiązującej od 1 marca 2009r. ustawy o podatku akcyzowym. Ww. interpretacja indywidualna wywołuje skutki dla Wnioskodawcy jedynie w odniesieniu do okresu, kiedy obowiązywały interpretowane przepisy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca obrotu wyrobami o kodach CN 3814 00 90 oraz 3820 00 00 z zawartością całkowicie skażonego alkoholu etylowego została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.