IBPP2/443-334/08/BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości istnieje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego związanego z poniesionymi nakładami.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P., przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008r. (data wpływu 28 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 marca 2008r. (data wpływu 6 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy w związku ze sprzedażą nieruchomości istnieje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego związanego z poniesionymi nakładami - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy w związku ze sprzedażą nieruchomości istnieje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego związanego z poniesionymi nakładami. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 marca 2008r. (data wpływu 6 marca 2008r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 26 lutego 2008r. znak: IBPP2/443-58/08/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zakupił w 1991r. tereny (działki).W 1992r. otrzymał pozwolenie na budowę obiektów: stacji paliw z myjnią, warsztatem i restauracją. Budowa stacji paliw została zakończona w listopadzie 1992 roku.W dniu 9 listopada 1992r. Wnioskodawca zgłosił użytkowanie stacji paliw do wydziału architektury Urzędu Miasta Krakowa. Wnioskodawca oddał w najem stację paliw w listopadzie 1992r. a pozostałe obiekty w lipcu 1993r. W dniu 15 czerwca 1993r. dokonano ostatniego wpisu w dzienniku budowy a innych dokumentów odbiorów obiektów Wnioskodawca nie posiada.Wnioskodawca został podatnikiem podatku od towarów i usług w dniu 9 kwietnia 1996r. a działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej rozpoczął w dniu 4 września 1996r. Założona przez Wnioskodawcę spółka zakresem swojej działalności nie obejmowała dzierżawy terenu którego dotyczy ww. wniosek.Od dnia 1 listopada 2000r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i po wprowadzeniu ww. obiektów do ewidencji środków trwałych, rozpoczął ich dzierżawę w ramach tejże działalności.

Wnioskodawca nie dokonywał odliczenia podatku VAT przy budowie obiektu (nie był wówczas podatnikiem podatku od towarów i usług a ponadto cała inwestycja została zakończona przed wejściem w życie ustawy o podatku VAT). Inwestycja była amortyzowana od początku jej użytkowania czyli od 1993r. W 2003r. Wnioskodawca poniósł w swojej jednoosobowej działalności gospodarczej koszty modernizacji i remontów ww. obiektów. Nakłady te nie przekroczyły 30% wartości początkowej przedmiotowych obiektów. Wnioskodawca odliczył od tych nakładów podatek VAT.Obecnie Wnioskodawca zamierza sprzedać w całości ww. nieruchomość innemu podmiotowi gospodarczemu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości istnieje obowiązek dokonania w miesiącu sprzedaży korekty podatku VAT dotyczącej poniesionych w 2003r. nakładów - proporcjonalnie do okresu 10 lat liczonych od roku w którym poniesiono nakłady (art. 91 ust. 1 i ust. 2)...

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z tym, ze poniesione nakłady w trakcie użytkowania były opodatkowane podatkiem VAT i skorzystał on z możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych nakładów musi on w miesiącu sprzedaży nieruchomości dokonać w deklaracji VAT-7 korekty proporcjonalnie do okresu 10 lat liczonych od roku w którym poniesiono nakłady (art. 91 ust. 1 i ust. 2).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2006r., po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4 a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych.

Natomiast stosownie do art. 91 ust. 2 ww. ustawy o podatku VAT, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, z wyłączeniem tych, w odniesieniu do których wydatki poniesione na ich nabycie jednorazowo mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, korekty o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości – w ciągu 10 lat, począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości – jednej dziesiątej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w odniesieniu do których wydatki poniesione na ich nabycie jednorazowo mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Wobec braku regulacji, która wprost dotyczyłaby kwestii korekty podatku naliczonego w związku z ulepszeniem (modernizacją) środków trwałych, zdaniem tut. organu, należy zastosować zasady wynikające z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Na tych samych zasadach dokonuje się również korekty rozliczenia podatku naliczonego z tytułu nakładów poniesionych na modernizację obcych środków trwałych podlegających amortyzacji. Ulepszenie środka trwałego polegające na podwyższeniu jego wartości początkowej traktowane jest jako zakup nowego, odrębnego środka trwałego.

Istotne jednak w sprawie jest, iż powyższe zasady nie dotyczą środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed dniem 1 maja 2004r. Wynika to z przepisu art. 163 ust. 2 ww. ustawy, w myśl którego, do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed dniem 1 maja 2004r. stosuje się przepisy art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

Wnioskodawca wskazał we wniosku, iż w 2003r. poniósł w ramach swojej jednoosobowej działalności gospodarczej koszty modernizacji i remontów ww. obiektów, od których odliczył podatek VAT. Jego zdaniem, w związku z powyższym, musi on w miesiącu sprzedaży nieruchomości dokonać w deklaracji VAT-7 korekty proporcjonalnie do okresu 10 lat, liczonych od roku, w którym poniesiono nakłady (art. 91 ust. 1 i ust. 2).

Tut. organ zauważa, iż w przypadku nakładów modernizacyjnych dokonanych w 2003r. nie ma zastosowania art. 91 ustawy o VAT, natomiast stosownie do art. 163 ust. 2 tej ustawy zastosowanie ma art. 20 ust. 5 ww. ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. Przepis ten wyklucza ponowne rozliczenie odliczonego podatku naliczonego po dniu 30 kwietnia 2004r. w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed tym dniem.

W konsekwencji, w świetle powołanych przepisów oraz odnosząc się do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach informuje, że zostanie odrębnie wydana pisemna interpretacja w zakresie uznania czy sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku o towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.