E2/436-2/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy spadkobiercom osoby zmarłej w 2006 r. przysługuje zwolnienie przewidziane w art. 4a ust. 1 znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn ?

E2/436-2/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. przepisy przejściowe
  2. spadkobiercy
  3. stosowanie przepisów
  4. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Zwolnienia

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z poźn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać za nieprawidłowe Pana stanowisko dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.), wprowadzonego na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 222, poz. 1629).

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 14a cyt. wyżej ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym.

W piśmie z dnia 10 lutego 2007 r. przedstawił Pan następujący stan faktyczny:
W dniu 01-07-2006 r. zmarła Pana żona, pozostawiając - jako spadkobierców ustawowych - Pana oraz dwójkę dzieci. Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku dotychczas nie wystąpiono, a spadkodawczyni nie pozostawiła testamentu.

Pana zdaniem, wymienionym wyżej spadkobiercom przysługuje zwolnienie przewidziane w art. 4a ust. 1 znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn na podstawie dwóch uregulowań prawnych:
- w myśl art. 3 ust. 2 ustawy zmieniającej ustawę o podatku od spadków i darowizn omawiane zwolnienie przysługuje ww. spadkobiercom, pod warunkiem zgłoszenia nabycia praw majątkowych w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku (cyt. art. 4a ust. 1), ponieważ nabycie spadku nastąpiło po dniu 12-05-2006 r., tj. dnia 01-07-2006 r. na podstawie art. 924 i 925 kodeksu cywilnego, a spadkobiercy posiadali i posiadają obywatelstwo polskie (art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn z 1983 r.).
- omawiane zwolnienie przysługuje również i z tego powodu, że obowiązek podatkowy wobec spadkobierców powstał dnia 02-01-2007 r. a cytowany art. 4a ust. 1 wszedł w życie z dniem 01-01-2007 r.

Stwierdza Pan, że za słusznością tego stanowiska przemawiają następujące motywy:
- spadkobiercy nie złożyli dotychczas oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (art. 1015 § 1 k.c),
- w myśl art. 1015 § 2 k.c. brak oświadczenia spadkobiercy złożonego w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się on o tytule swego powołania (art. 924, 925, 926 § 1 k. c.) jest jednoznaczne z prostym przyjęciem spadku,
- zgodnie z art. 112 w zw. z art. 115 k.c. sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, w niniejszej sprawie upłynął z dniem 02-01-2007 r.,
- w świetle art. 6 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze dziedziczenia powstaje z chwilą przyjęcia spadku.

Z uwagi na powyższe uważa Pan, że ww. spadkobiercom przysługuje zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, bowiem obowiązek podatkowy w przedmiotowej sprawie powstał wówczas, gdy przepis ten obowiązywał.

Oceniając przedstawiony stan faktyczny, organ podatkowy uznaje Pana stanowisko za nieprawidłowe w świetle obowiązujących przepisów podatkowych.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 222, poz. 1629), zawierającego przepisy przejściowe, do nabycia rzeczy i praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie nowelizacji, stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że nowe regulacje dotyczą spadków nabytych po dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy, tj. po 1 stycznia 2007 r.

W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym, nabycie spadku nastąpiło z dniem śmierci spadkodawczyni, tj. 1.07.2006 r., zgodnie z art. 924 k.c., który stanowi, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy i art. 925 k.c., według którego spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Tak więc, nowy przepis art. 4a ust. 1 cyt. ustawy o podatku od spadków i darowizn nie może mieć zastosowania w przedmiotowej sprawie. Ponadto, w opisanej przez Pana sytuacji nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, ponieważ spadkobiercy nie złożyli dotąd wniosku do sądu o wydanie orzeczenia stwierdzającego nabycie praw do spadku a zgodnie z art. 6 ust. 4 cyt. ustawy o podatku od spadków o darowizn obowiązek podatkowy w tym podatku powstaje z chwilą uprawomocnienia się takiego orzeczenia.

Za błędne uznaje się też Pana stanowisko w kwestii interpretacji art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej, który stanowi, że przepis art. 4 ust. 4 ustawy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r., ma zastosowanie również do nabycia własności rzeczy i praw majątkowych, które nastąpiło po dniu 12 maja 2006 r.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. z ulg podatkowych, określonych w art. 4 i art. 16 ustawy o podatku od spadków darowizn, mogli korzystać wyłącznie nabywcy posiadający obywatelstwo polskie lub miejsce stałego pobytu na terytorium Polski (art. 4 ust. 4 i art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Przepis art. 4 ust. 4 ustawy w nowym brzmieniu umożliwia korzystanie z ulg i zwolnień, o których mowa w tej ustawie także nabywcom posiadającym obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub mającym miejsce zamieszkania na terytorium takiego państwa, co w konsekwencji zapewnia zgodność przepisów polskich z prawem Unii Europejskiej w tej kwestii. Jeżeli nabycie majątku nastąpiło w okresie od 13 maja do 31 grudnia 2006 r., osoby te mogą skorzystać z ulg wyłącznie w zakresie art. 4 ust. 1 i art 16 ww. ustawy, gdyż przepisy przejściowe nie dotyczą art. 4a ustawy. W okresie od dnia 13 maja 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. na podstawie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz.U. Nr 73, poz. 506) zapewniono równe traktowanie obywateli państw członkowskich UE (EOG), przez zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn od podatników posiadających obywatelstwo jednego z ww. państw członkowskich Unii Europejskiej (EOG) mających miejsce zamieszkania na terytorium takiego państwa, z tytułu nabycia przez nich rzeczy lub praw majątkowych, określonych w art 4 ust 1 oraz art 16 ustawy.

Przepis przejściowy art. 3 ust. 2 ustawy zmieniającej pozwala na skorzystanie z ulg podatkowych (wyłącznie tych, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 16 ustawy i w zakresie, w jakim one obowiązywały do 31 grudnia 2006 r.) tym obywatelom państw EOG, którzy nabyli majątek w okresie od 13 maja 2005 r. do 31 grudnia 2006 r., a nie objęły ich przepisy ww. rozporządzenia. Oznacza to, że przepisy przejściowe jedynie rozszerzyły z moca wsteczną zakres podmiotowy zwolnień i ulg podatkowych.

Powyższej interpretacji udziela się w oparciu o stan faktyczny opisany w Pana piśmie i zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej wydania.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika lub płatnika, natomiast wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 336 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.