1434/PV/443-127/05/ST | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy mogę odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliwa do samochodów Toyota Corolla kombi, Toyota Avensis liftback i Fiat Panda. W latach 2003r. i 2004r. zawarłam trzy umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu ww. samochodów z homologacją ciężarową o dopuszczalnych ładownościach odpowiednio:Toyota Corolla kombi - 575 kg, czteromiejscowy, Toyota Avensis liftback - 583 kg, czteromiejscowy,Fiat Panda - 527 kg, trzymiejscowy. Według mnie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w faktur dokumentujących nabycie paliwa do przedmiotowych samochodów służących działalności gospodarczej w trakcie trwania umów leasingowych, w związku z zarejestrowaniem ich w stosownym terminie w Urzędzie Skarbowym zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

1434/PV/443-127/05/ST

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. leasing operacyjny
  2. paliwo
  3. przepisy przejściowe
  4. samochód osobowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 27.07.2005r., uzupełnionego w dniu 07.09.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe

u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 27.07.2005r., uzupełnionym w dniu 07.09.2005r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu paliwa do samochodów Toyota Corolla kombi, Toyota Avensis liftback i Fiat Panda.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w latach 2003r. i 2004r. zawarła Pani trzy umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu ww. samochodów z homologacją ciężarową o dopuszczalnych ładownościach odpowiednio:Toyota Corolla kombi - 575 kg, czteromiejscowy, Toyota Avensis liftback - 583 kg, czteromiejscowy,Fiat Panda - 527 kg, trzymiejscowy.

Według podatnika przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w faktur dokumentujących nabycie paliwa do przedmiotowych samochodów służących działalności gospodarczej w trakcie trwania umów leasingowych, w związku z zarejestrowaniem ich w stosownym terminie w Urzędzie Skarbowym zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe i jednocześnie wyjaśnia:cytowany przez podatnika art. 154 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) mówiący, iż przepisu art. 86 ust. 7 (dotyczy odliczenia kwot podatku naliczonego w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze) nie stosuje się do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującymi przed dniem 1 maja 2004r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatnosci wynikających z takiej umowy. Przepis ten zgodnie z ust. 1 ww. art. 154 ma zastosowanie w odniesieniu do umowy zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy, bez uwzględniania zmian tej umowy po wejściu w życie ustawy, oraz pod warunkiem, że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 14 maja 2004r.

Z treści powyższego przepisu wynika, że ma on zastosowanie do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dotyczących płatności za używanie samochodu na podstawie umów leasingu. W żaden sposób powyższy przepis nie może zostać zastosowany do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do leasingowanych samochodów. W sprawie prawa odliczenia tego podatku znajduje zastosowanie ogólny przepis zawarty w art. 88 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. zgodnie z powyższym art. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5.stosownie do art. 86 ust. 3 ww. ustawy w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru: DŁ = 357kg + n x 68kg gdzieDŁ - oznacza dopuszczalną ładowność,n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcyzgodnie z art. 86 ust. 5 ww. ustawy dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3 określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wydawanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc uznaje sie również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3. W związku z tym, że w świadectwach homologacji ładowność samochodów określona została odpowiednio dla Toyota Corolla kombi - 575 kg, Toyota Avensis liftback - 583 kg, Fiat Panda - 527 kg, i dla każdego samochodu jest ona mniejsza od ładowności wyliczonej według wzoru: DŁ = 357kg + n x 68kg, która dla tego typu pojazdów wynosi odpowiednio 629 kg, 629 kg i 561 kg, Stronie nie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do ww. samochodów.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowił jak w rozstrzygnięciu.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.