Przepisy przejściowe | Interpretacje podatkowe

Przepisy przejściowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przepisy przejściowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skoro art. 3 ust. 2 ustawy zmieniającej nie wymienia wprost art. 4a, to należy przyjąć, iż jedynie art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu nadanym ustawa nowelizującą, zaczął obowiązywać od 13 maja 2006r., a więc przed wejściem w życie pozostałych przepisów ustawy zmieniającej, w tym między innymi art. 4a.
Fragment:
(...) s. 79). Reguła ta zakłada racjonalność prawodawcy, na uwadze mieć jednakże należy, że jest to założenie wzruszalne, dzięki czemu możliwa jest krytyczna analiza zarówno czynności prawodawcy faktycznie stanowiącego akty prawne, jak i samych aktów prawnych (por. S. Wronkowska: Prawodawca racjonalny jako wzór dla prawodawcy faktycznego, w: Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawniczych, Poznań 1990, s. 130-131). W orzecznictwie Sądu odwoławczego niewątpliwe jest, że przepisy przejściowe, t.j. art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej w zw. z art. 4 ust. 4 p.s.d. w „nowym" brzmieniu, zostały wadliwie sformułowane i stąd konieczne jest posłużenie się także innymi, niż językowa, regułami wykładni (zob. np. wyroki NSA z dnia 12 czerwca 2008 r., sygn. akt II FSK 329/08; z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt II FSK 1226/08 -obydwa orzeczenia dostępne w internetowej bazie orzeczeń, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/). Z tych względów orzeczono jak w (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy interpretacja indywidualna Biura Informacji Podatkowej (IBPP3/443-80/08/DG z dnia 30 kwietnia 2008r. jest nadal obowiązująca w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r.?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2009r. (data wpływu 7 kwietnia 2009r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 czerwca 2009r. (data wpływu 25 czerwca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania czy interpretacja indywidualna wydana Wnioskodawcy dotycząca przepisów ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) ma zastosowanie do przepisów ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r. (Dz.U z 2009r. (...)
2011
1
lip

Istota:
Sprzedaż wyrobów akcyzowych - olejów opałowych i napędowych nabytych z importu przez Spółkę, jako uprawnionego nabywcę przed dniem 1 marca 2009 r. z przeznaczeniem na cele żeglugowe może być prowadzona po 1 marca 2009 r. na zasadach określonych w przepisach obowiązujących do dnia 1 marca 2009 r. tj. ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.).
Fragment:
(...) przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 29 poz. 257 ze zm.), opodatkowaniu akcyzą podlegają - eksport i import wyrobów akcyzowych. Import – stosownie do art. 2 pkt 9 – jest to przywóz wyrobów akcyzowych z terytoriów państw trzecich na terytorium kraju. W art. 154 ust. 1 – 4 Rozdziału 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 3 poz. 11) ujęte zostały przepisy przejściowe, zgodnie z którymi: jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168, powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i należna akcyza nie została do tego dnia zapłacona, stosuje się przepisy dotychczasowe - tj. ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168, (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości istnieje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego związanego z poniesionymi nakładami.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P., przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008r. (data wpływu 28 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 marca 2008r. (data wpływu 6 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy w związku ze sprzedażą nieruchomości istnieje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego związanego z poniesionymi nakładami - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 stycznia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy spadkobiercom osoby zmarłej w 2006 r. przysługuje zwolnienie przewidziane w art. 4a ust. 1 znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn ?
Fragment:
(...) nabycia przez nich rzeczy lub praw majątkowych, określonych w art 4 ust 1 oraz art 16 ustawy. Przepis przejściowy art. 3 ust. 2 ustawy zmieniającej pozwala na skorzystanie z ulg podatkowych (wyłącznie tych, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 16 ustawy i w zakresie, w jakim one obowiązywały do 31 grudnia 2006 r.) tym obywatelom państw EOG, którzy nabyli majątek w okresie od 13 maja 2005 r. do 31 grudnia 2006 r., a nie objęły ich przepisy ww. rozporządzenia. Oznacza to, że przepisy przejściowe jedynie rozszerzyły z moca wsteczną zakres podmiotowy zwolnień i ulg podatkowych. Powyższej interpretacji udziela się w oparciu o stan faktyczny opisany w Pana piśmie i zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej wydania. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika lub płatnika, natomiast wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Zgodnie z art. 336 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wnuk zmarłego w sierpniu 2006 r. spadkodawcy będzie płacił podatek od spadków i darowizn według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2007 r. oraz od jakiego udziału wartości nieruchomości, czy od 4/6 wartości, czy od 4/6 pomniejszonych o połowę (50% na rzecz córki zmarłego)?”
Fragment:
(...) wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie również do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po dniu 12 maja 2006 r. Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn, dotyczące zwolnienia od podatku od spadków i darowizn osób najbliższych, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i mają zastosowanie do tych przypadków, w których nieodpłatne nabycie rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło po 1 stycznia 2007 r. Przepisy przejściowe w art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r., cytowane wyżej, wskazują na sposób załatwiania spraw, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16.11.2006 r. W przedstawionej przez podatnika sytuacji, nabycie spadku nastąpiło w dniu 9 sierpnia 2006 r. tj. z chwilą śmierci spadkodawcy, które do chwili złożenia wniosku o interpretację, nie zostało jeszcze potwierdzone prawomocnym postanowieniem sądu. Samo nabycie spadku, czego nie (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy mogę odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliwa do samochodów Toyota Corolla kombi, Toyota Avensis liftback i Fiat Panda. W latach 2003r. i 2004r. zawarłam trzy umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu ww. samochodów z homologacją ciężarową o dopuszczalnych ładownościach odpowiednio:Toyota Corolla kombi - 575 kg, czteromiejscowy, Toyota Avensis liftback - 583 kg, czteromiejscowy,Fiat Panda - 527 kg, trzymiejscowy. Według mnie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w faktur dokumentujących nabycie paliwa do przedmiotowych samochodów służących działalności gospodarczej w trakcie trwania umów leasingowych, w związku z zarejestrowaniem ich w stosownym terminie w Urzędzie Skarbowym zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 27.07.2005r., uzupełnionego w dniu 07.09.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe u z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 27.07.2005r., uzupełnionym w dniu 07.09.2005r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu paliwa do samochodów Toyota Corolla kombi, Toyota Avensis liftback i Fiat Panda. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w latach 2003r. i 2004r. zawarła Pani trzy umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu ww. samochodów z (...)
2011
1
mar

Istota:
  1. Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla sytuacji kiedy spółka wystawia fakturę VAT dla kontrahenta z U.E. przed dniem 01.05.2005r. a wywóz towaru nastąpił po 30.04.2004r. (22% czy 0%) ?
  2. Jaka stawka podatku jest właściwa dla WWD towarów?
Fragment:
(...) Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie, działając na podstawie przepisów art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na zapytanie przedstawione przez Podatnika w złożonym w dniu 15 grudnia 2004r. i uzupełnionym w dniu 18 stycznia 2005r. wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, uprzejmie informuje: Na podstawie złożonego wniosku ustalono, Podatnik wnosi o udzielenie następującej informacji: Jaka stawka podatku jest właściwa dla sytuacji kiedy Spółka wystawiła faktury VAT dla kontrahentów z Wielkiej Brytanii i Austrii przed dniem 01.05.2004r. a wywóz towaru nastąpił po 30.04.2004r. (0% czy 22%)? Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla transakcji (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.