Przepisy przejściowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przepisy przejściowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Skoro art. 3 ust. 2 ustawy zmieniającej nie wymienia wprost art. 4a, to należy przyjąć, iż jedynie art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu nadanym ustawa nowelizującą, zaczął obowiązywać od 13 maja 2006r., a więc przed wejściem w życie pozostałych przepisów ustawy zmieniającej, w tym między innymi art. 4a.

Fragment:

(...) s. 79). Reguła ta zakłada racjonalność prawodawcy, na uwadze mieć jednakże należy, że jest to założenie wzruszalne, dzięki czemu możliwa jest krytyczna analiza zarówno czynności prawodawcy faktycznie stanowiącego akty prawne, jak i samych aktów prawnych (por. S. Wronkowska: Prawodawca racjonalny jako wzór dla prawodawcy faktycznego, w: Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawniczych, Poznań 1990, s. 130-131). W orzecznictwie Sądu odwoławczego niewątpliwe jest, że przepisy przejściowe, t.j. art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej w zw. z art. 4 ust. 4 p.s.d. w „nowym" brzmieniu, zostały wadliwie sformułowane i stąd konieczne jest posłużenie się także innymi, niż językowa, regułami wykładni (zob. np. wyroki NSA z dnia 12 czerwca 2008 r., sygn. akt II FSK 329/08; z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt II FSK 1226/08 -obydwa orzeczenia dostępne w internetowej bazie orzeczeń, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/). Z tych względów orzeczono jak w (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy interpretacja indywidualna Biura Informacji Podatkowej (IBPP3/443-80/08/DG z dnia 30 kwietnia 2008r. jest nadal obowiązująca w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r.?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2009r. (data wpływu 7 kwietnia 2009r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 czerwca 2009r. (data wpływu 25 czerwca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania czy interpretacja indywidualna wydana Wnioskodawcy dotycząca przepisów ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) ma zastosowanie do przepisów ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r. (Dz.U z 2009r. (...)

2011
1
lip

Istota:

Sprzedaż wyrobów akcyzowych - olejów opałowych i napędowych nabytych z importu przez Spółkę, jako uprawnionego nabywcę przed dniem 1 marca 2009 r. z przeznaczeniem na cele żeglugowe może być prowadzona po 1 marca 2009 r. na zasadach określonych w przepisach obowiązujących do dnia 1 marca 2009 r. tj. ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.).

Fragment:

(...) przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 29 poz. 257 ze zm.), opodatkowaniu akcyzą podlegają - eksport i import wyrobów akcyzowych. Import – stosownie do art. 2 pkt 9 – jest to przywóz wyrobów akcyzowych z terytoriów państw trzecich na terytorium kraju. W art. 154 ust. 1 – 4 Rozdziału 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 3 poz. 11) ujęte zostały przepisy przejściowe, zgodnie z którymi: jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168, powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i należna akcyza nie została do tego dnia zapłacona, stosuje się przepisy dotychczasowe - tj. ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168, (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości istnieje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego związanego z poniesionymi nakładami.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P., przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008r. (data wpływu 28 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 marca 2008r. (data wpływu 6 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy w związku ze sprzedażą nieruchomości istnieje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego związanego z poniesionymi nakładami - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 stycznia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy spadkobiercom osoby zmarłej w 2006 r. przysługuje zwolnienie przewidziane w art. 4a ust. 1 znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn ?

Fragment:

(...) nabycia przez nich rzeczy lub praw majątkowych, określonych w art 4 ust 1 oraz art 16 ustawy. Przepis przejściowy art. 3 ust. 2 ustawy zmieniającej pozwala na skorzystanie z ulg podatkowych (wyłącznie tych, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 16 ustawy i w zakresie, w jakim one obowiązywały do 31 grudnia 2006 r.) tym obywatelom państw EOG, którzy nabyli majątek w okresie od 13 maja 2005 r. do 31 grudnia 2006 r., a nie objęły ich przepisy ww. rozporządzenia. Oznacza to, że przepisy przejściowe jedynie rozszerzyły z moca wsteczną zakres podmiotowy zwolnień i ulg podatkowych. Powyższej interpretacji udziela się w oparciu o stan faktyczny opisany w Pana piśmie i zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej wydania. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika lub płatnika, natomiast wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Zgodnie z art. 336 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wnuk zmarłego w sierpniu 2006 r. spadkodawcy będzie płacił podatek od spadków i darowizn według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2007 r. oraz od jakiego udziału wartości nieruchomości, czy od 4/6 wartości, czy od 4/6 pomniejszonych o połowę (50% na rzecz córki zmarłego)?”

Fragment:

(...) wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie również do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po dniu 12 maja 2006 r. Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn, dotyczące zwolnienia od podatku od spadków i darowizn osób najbliższych, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i mają zastosowanie do tych przypadków, w których nieodpłatne nabycie rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło po 1 stycznia 2007 r. Przepisy przejściowe w art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r., cytowane wyżej, wskazują na sposób załatwiania spraw, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16.11.2006 r. W przedstawionej przez podatnika sytuacji, nabycie spadku nastąpiło w dniu 9 sierpnia 2006 r. tj. z chwilą śmierci spadkodawcy, które do chwili złożenia wniosku o interpretację, nie zostało jeszcze potwierdzone prawomocnym postanowieniem sądu. Samo nabycie spadku, czego nie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy mogę odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliwa do samochodów Toyota Corolla kombi, Toyota Avensis liftback i Fiat Panda. W latach 2003r. i 2004r. zawarłam trzy umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu ww. samochodów z homologacją ciężarową o dopuszczalnych ładownościach odpowiednio:Toyota Corolla kombi - 575 kg, czteromiejscowy, Toyota Avensis liftback - 583 kg, czteromiejscowy,Fiat Panda - 527 kg, trzymiejscowy. Według mnie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w faktur dokumentujących nabycie paliwa do przedmiotowych samochodów służących działalności gospodarczej w trakcie trwania umów leasingowych, w związku z zarejestrowaniem ich w stosownym terminie w Urzędzie Skarbowym zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 27.07.2005r., uzupełnionego w dniu 07.09.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe u z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 27.07.2005r., uzupełnionym w dniu 07.09.2005r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu paliwa do samochodów Toyota Corolla kombi, Toyota Avensis liftback i Fiat Panda. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w latach 2003r. i 2004r. zawarła Pani trzy umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu ww. samochodów z (...)

2011
1
lut

Istota:

  1. Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla sytuacji kiedy spółka wystawia fakturę VAT dla kontrahenta z U.E. przed dniem 01.05.2005r. a wywóz towaru nastąpił po 30.04.2004r. (22% czy 0%) ?
  2. Jaka stawka podatku jest właściwa dla WWD towarów?

Fragment:

(...) Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie, działając na podstawie przepisów art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na zapytanie przedstawione przez Podatnika w złożonym w dniu 15 grudnia 2004r. i uzupełnionym w dniu 18 stycznia 2005r. wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, uprzejmie informuje: Na podstawie złożonego wniosku ustalono, Podatnik wnosi o udzielenie następującej informacji: Jaka stawka podatku jest właściwa dla sytuacji kiedy Spółka wystawiła faktury VAT dla kontrahentów z Wielkiej Brytanii i Austrii przed dniem 01.05.2004r. a wywóz towaru nastąpił po 30.04.2004r. (0% czy 22%)? Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla transakcji (...)