Przepadek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przepadek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy na podstawie aneksu z dnia 31.01.2005r. i anulowaniem przepadku kaucji, a tym samym anulowaniem wynikającego stąd przychodu 2004r., Spółka powinna dokonać odpowiedniej korekty zeznania podatkowego w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

(...) podmiot ją przyjmujący po wystąpieniu pewnych okoliczności (np. dotrzymaniu zobowiązania, upływu terminu gwarancji), zwraca kontrahentowi. Wobec powyższego, zatrzymana przez Podatnika część wynagrodzenia należnego kontrahentowi nie zwiększa faktycznie otrzymanych przez Niego przychodów oraz przychodów należnych i nie stanowi ona przychodu podatkowego w myśl art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak w pewnych sytuacjach - w przedmiotowej sprawie jest to przepadek kaucji gwarancyjnej na rzecz Wnioskującej z powodu wskazanego w aneksie do umowy (aneks z dnia 26.01.2004r.), czyli złożenia przez kontrahenta wniosku o upadłość - kaucja owa zmienia swoją kwalifikację podatkową. Staje się dla Wnioskującej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem, który należy włączyć do podstawy opodatkowania. Bowiem stosowanie do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 (...)

2011
1
sty

Istota:

1. Artykuł 20 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930; zm.: z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 62, poz. 717) jest zgodny z art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Artykuł 30 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy
(Dz.U. Nr 83, poz. 930; zm.: z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 62, poz. 717) jest zgodny z art. 2 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Fragment:

(...) środków dewizowych podlegających transferowi zagranicznemu nabiera znaczenia przy innym typie przestępstwa, opisanym w art. 299 § 1 kk. Ponadto zgodzić się wypada ze stanowiskiem Marszałka Sejmu, który wskazuje, że przyjęcie takiej interpretacji dopuszczalności ingerencji we własność, jak przedstawiona w pytaniu prawnym, nakazywałoby uznać za niekonstytucyjne pozbawienie własności rzeczy, nabytych legalnie, ale służących do popełnienia przestępstwa. Tymczasem ich przepadek jest w świetle art. 46 konstytucji expressis verbis dopuszczalny. Trybunał Konstytucyjny nie stwierdza również naruszenia art. 2 konstytucji przez kwestionowaną regulację kodeksu karnego skarbowego. Uzasadnienie tego zarzutu przez Sąd Rejonowy jest bardzo lakoniczne i ogranicza się do tezy o złamaniu zasad zaufania obywatela do prawa i pewności prawa. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego prawidłowe ustanowienie przez ustawodawcę przepisu określającego mechanizm orzekania środka (...)