IPPB2/4514-275/16-2/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy zawarcie opartego o konstrukcje datio in solutum, na podstawie którego dojdzie do przeniesienia na Wspólnika wierzytelnooci z tytu3u po?yczek udzielonych Spó3kom z grupy do wysokooci wynagrodzenia nale?nego Wspólnikowi z tytu3u Umowy nabycia udzia3ów, mieoci sie w katalogu czynnooci wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC i tym samym powoduje powstania obowi1zku zap3aty podatku od czynnooci cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Finansów stwierdza, ?e stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2016 r. (data wp3ywu 23 maja 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od czynnooci cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia na Wspólnika wierzytelnooci z tytu3u po?yczek udzielonych Spó3kom na podstawie datio in solutum - jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od czynnooci cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia na Wspólnika wierzytelnooci z tytu3u po?yczek udzielonych Spó3kom na podstawie datio in solutum.

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

Wnioskodawca jest spó3k1 z ograniczon1 odpowiedzialnooci1 z siedzib1 w Warszawie, podlegaj1c1 nieograniczonemu obowi1zkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych, zarejestrowan1 jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1 polegaj1c1 na doradztwie w zakresie prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej i zarz1dzania, realizacji projektów budowlanych, wynajmie nieruchomooci oraz szeroko pojetej obs3udze rynku nieruchomooci, a tak?e prowadzi dzia3alnooa zwi1zan1 z poorednictwem pienie?nym i holdingami finansowymi. Wnioskodawca jest wierzycielem spó3ek z grupy kapita3owej z tytu3u umów po?yczek („Spó3ki z grupy”). Do dnia dzisiejszego Spó3ki z grupy nie zwróci3y Wnioskodawcy otrzymanych po?yczek i pozostaj1 d3u?nikami Spó3ki.

W kwietniu 2016 r. Spó3ka rozpocze3a procedure obni?enia kapita3u zak3adowego w drodze dobrowolnego umorzenia udzia3ów za wynagrodzeniem. W zwi1zku z tym, na podstawie umowy naby3a od swojego jedynego wspólnika udzia3y w3asne w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem („Umowa nabycia udzia3ów”). Nastepnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spó3ki podje3o uchwa3e w przedmiocie dobrowolnego umorzenia udzia3ów za wynagrodzeniem okreolonym w Umowie nabycia udzia3ów oraz w przedmiocie obni?enia kapita3u zak3adowego.

Maj1c na uwadze, ?e:

 • Spó3ka powinna otrzymaa zwrot po?yczek udzielonych Spó3kom z grupy,
 • Spó3ka jest zobowi1zana do zap3aty na rzecz Wspólnika nale?nooci z tytu3u umorzenia udzia3ów w3asnych za wynagrodzeniem.

Spó3ka, Wspólnik oraz Spó3ki z grupy planuj1 rozliczya wzajemne nale?nooci z wykorzystaniem cywilistycznej instytucji prawnej owiadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum) przewidzianej w art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.; dalej: „Kodeks Cywilny”). W zwi1zku z powy?szym Spó3ka, Wspólnik oraz Spó3ki z grupy zamierzaj1 zawrzea wielostronne porozumienie, na podstawie którego zamiast zap3acia za nabyte od Wspólnika udzia3y w3asne w formie pienie?nej, przeniesie na Wspólnika wierzytelnooci z tytu3u umów po?yczek zawartych ze Spó3kami z grupy do wysokooci wynagrodzenia nale?nego Wspólnikowi z tytu3u Umowy nabycia udzia3ów. W efekcie, Wspólnik stanie sie wierzycielem Spó3ek z grupy, które bed1 zobowi1zane do sp3aty po?yczek na rzecz Wspólnika do wysokooci wynagrodzenia nale?nego Wspólnikowi z tytu3u Umowy nabycia udzia3ów. Jednoczeonie w efekcie powy?szego porozumienia Wnioskodawca przestanie bya: (1) wierzycielem wobec Spó3ek z grupy do wysokooci wynagrodzenia nale?nego Wspólnikowi z tytu3u Umowy nabycia udzia3ów oraz (2) d3u?nikiem wobec Wspólnika.

W zwi1zku z powy?szym Spó3ka nie wyklucza, i? przed zawarciem porozumienia opartego o konstrukcje datio in solutum, zawrze ze Spó3kami z grupy porozumienie, na podstawie którego odsetki naliczone, a nie zap3acone zostan1 skapitalizowane. Celem operacji jest uproszczenie struktury rozliczen w ramach grupy kapita3owej.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie.

Czy zawarcie opartego o konstrukcje datio in solutum, na podstawie którego dojdzie do przeniesienia na Wspólnika wierzytelnooci z tytu3u po?yczek udzielonych Spó3kom z grupy do wysokooci wynagrodzenia nale?nego Wspólnikowi z tytu3u Umowy nabycia udzia3ów, mieoci sie w katalogu czynnooci wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC i tym samym powoduje powstania obowi1zku zap3aty podatku od czynnooci cywilnoprawnych?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, ?e czynnooa cywilnoprawna, która nie jest wprost wymieniona w zamknietym katalogu art. 1 ust. 1 ustawy o PCC nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, a w konsekwencji, zawarcie porozumienia opartego o konstrukcje datio in solutum, na podstawie którego dojdzie do przeniesienia na Wspólnika wierzytelnooci z tytu3u po?yczek udzielonych Spó3kom z grupy, do wysokooci wynagrodzenia nale?nego Wspólnikowi z tytu3u Umowy nabycia udzia3ów, nie podlega opodatkowaniu PCC.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC podlegaj1 nastepuj1ce czynnooci cywilnoprawne:

 1. umowy sprzeda?y oraz zamiany rzeczy i praw maj1tkowych,
 2. umowy po?yczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. umowy darowizny - w czeoci dotycz1cej przejecia przez obdarowanego d3ugów i cie?arów albo zobowi1zan darczyncy,
 4. umowy do?ywocia,
 5. umowy o dzia3 spadku oraz umowy o zniesienie wspó3w3asnooci - w czeoci dotycz1cej sp3at lub dop3at,
 6. ustanowienie hipoteki,
 7. ustanowienie odp3atnego u?ytkowania, w tym nieprawid3owego oraz odp3atnej s3u?ebnooci,
 8. umowy depozytu nieprawid3owego,
 9. umowy spó3ki.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 w w. ustawy o PCC podlegaj1 równie? zmiany ww. umów, je?eli w wyniku zmian nastepuje podwy?szenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych oraz orzeczenia s1dów, w tym równie? polubownych, oraz ugody, je?eli wywo3uj1 one takie same skutki prawne.

Ustawodawca wprowadzi3 zasade enumeratywnego okreolenia czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych. Katalog powy?szych czynnooci jest katalogiem zamknietym, co oznacza, ?e nie mo?e on bya w ?aden sposób rozszerzany na inne czynnooci cywilnoprawne w nim niewymienione. Zatem w przypadku, gdy dana czynnooa nie zosta3a wprost wskazana w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, to nie podlega ona podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych.

Nale?y podkreolia, ?e w doktrynie dominuje pogl1d, zgodnie z którym o kwalifikacji okreolonej czynnooci prawnej, a co za tym idzie o jej opodatkowaniu, decyduje treoa, a nie nazwa. W zwi1zku z tym, dla kwalifikacji czynnooci pod wzgledem prawnym decyduj1ce znaczenie maj1 rzeczywiste prawa i obowi1zki stron oraz charakter stosunku prawnego.

Wnioskodawca zamierza zawrzea umowe dotycz1c1 uregulowania nale?nooci w oparciu o cywilnoprawn1 konstrukcje owiadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum) przewidzian1 w art. 453 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, je?eli d3u?nik w celu zwolnienia sie z zobowi1zania spe3nia za zgoda wierzyciela inne owiadczenie, zobowi1zanie wygasa. Celem datio in solutum jest zatem wygaoniecie istniej1cych miedzy stronami zobowi1zan poprzez spe3nienie przez d3u?nika innego owiadczenia ni? okreolone w treoci pierwotnej umowy. Zobowi1zanie wówczas wygasa tak, jakby wygas3o przez zwykle wykonanie (np. przez zap3ate uzgodnionej pierwotnie kwoty), przy czym konieczn1 przes3ank1 wygaoniecia zobowi1zania - poza umow1 stron - jest rzeczywiste dokonanie owiadczenia przez d3u?nika.

W zwi1zku z powy?szym nale?y ustalia, czy zawarcie porozumienia o owiadczenie w miejsce wykonania (wygaoniecie dotychczasowego zobowi1zania poprzez przeniesienie wierzytelnooci) odpowiadaa bedzie jednej z czynnooci prawnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, a w konsekwencji podlegaa bedzie podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego, wierzyciel mo?e bez zgody d3u?nika przenieoa wierzytelnooa na osobe trzeci1, chyba ?e sprzeciwia3oby sie to ustawie, zastrze?eniu umownemu albo w3aociwooci zobowi1zania; wraz z wierzytelnooci1 przechodz1 na nabywce wszelkie zwi1zane z ni1 prawa, w szczególnooci roszczenie o zaleg3e odsetki. Ponadto, zgodnie z art. 510 Kodeksu cywilnego, umowa sprzeda?y, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowi1zuj1ca do przeniesienia wierzytelnooci przenosi wierzytelnooa na nabywce, chyba ?e przepis szczególny stanowi inaczej albo ?e strony inaczej postanowi3y; je?eli zawarcie umowy przelewu nastepuje w wykonaniu zobowi1zania wynikaj1cego z uprzednio zawartej umowy zobowi1zuj1cej do przeniesienia wierzytelnooci, z zapisu zwyk3ego, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego zdarzenia, wa?nooa umowy przelewu zale?y od istnienia tego zobowi1zania.

W ocenie Wnioskodawcy przeniesienie wierzytelnooci stanowi cel czynnooci prawnej. Taka sytuacja nast1pi np. w przypadku umowy sprzeda?y w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowe sprzeda?y sprzedawca zobowi1zuje sie przenieoa na kupuj1cego w3asnooa rzeczy i wydaa mu rzecz, a kupuj1cy zobowi1zuje sie rzecz odebraa i zap3acia sprzedawcy cene. Oznacza to, ?e stary wierzyciel przenosi przys3uguj1c1 mu wierzytelnooa na nowego wierzyciela w zamian za owiadczenie pienie?ne z jego strony, a nowy wierzyciel domaga sie spe3nienia wierzytelnooci od starego d3u?nika.

Natomiast w przypadku „owiadczenia w miejsce wykonania” ma miejsce odmienna sytuacja. Zgodnie z art. 453 Kodeksu cywilnego, je?eli d3u?nik w celu zwolnienia sie z zobowi1zania spe3nia za zgod1 wierzyciela inne owiadczenie, zobowi1zanie wygasa; jednak?e gdy przedmiot owiadczenia ma wady, d3u?nik obowi1zany jest do rekojmi wed3ug przepisów o rekojmi przy sprzeda?y. Wed3ug Spó3ki oznacza to, ?e stary wierzyciel (tj. Wnioskodawca) przenosi przys3uguj1c1 mu wierzytelnooa na nowego wierzyciela (tj. Wspólnik) w zamian za wygaoniecie swojej wierzytelnooci wzgledem niego, a nowy wierzyciel (tj. Wspólnik) domaga sie spe3nienia wierzytelnooci od starego d3u?nika (tj. Wnioskodawcy). W przypadku dokonania datio in solutum nie dochodzi do zawarcia nowej umowy, która okreola nowe zobowi1zanie stron, ani do samoczynnego powstania nowych zobowi1zan. W takim przypadku dochodzi jedynie do wygaoniecia zobowi1zania, powsta3ego ju? uprzednio na mocy wczeoniejszej umowy miedzy stronami, przy czym wykonanie zobowi1zania, za zgod1 wierzyciela, nastepuje w innej formie, ani?eli strony ustali3y to pierwotnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w powy?ej opisanych przypadkach wystepuje zmiana ze starego wierzyciela na nowego, jednak?e w przypadku przeniesienia wierzytelnooci (np. w formie umowy sprzeda?y) celem jest otrzymanie przez starego d3u?nika okreolonego wynagrodzenia, natomiast w przypadku „owiadczenia w miejsce wykonania” celem jest efektywne wygaoniecie zobowi1zania, tj. zwolnienie sie przez starego wierzyciela z jego zobowi1zania wzgledem nowego wierzyciel. W zwi1zku z powy?szym, Spó3ka uzna3a, i? w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z „inn1 umow1” w rozumieniu art. 510 Kodeksu cywilnego ni? umowa sprzeda?y czy zamiany.

W opinii Wnioskodawcy, wszystkie wskazane powy?ej ró?nice pomiedzy czynnoociami podlegaj1cymi opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych a „owiadczeniem w miejsce wykonania” pozwalaj1 Spó3ce stwierdzia, ?e nie mo?na uto?samiaa tych czynnooci na gruncie prawnym, a co za tym idzie nie mo?na uznaa „owiadczenia w miejsce wykonania” jako wchodz1cego w sk3ad zamknietego katalogu z art. 1 ust. 1 ustawy o PCC i tym samym podlegaj1cego podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych.

O s3usznooci stanowiska Wnioskodawcy owiadczy fakt, ?e w porównywalnym do opisanego w niniejszym wniosku stanie faktycznym, dotycz1cym zawarcia umowy o owiadczenie w miejsce wykonania wype3nienia - wygaoniecie dotychczasowego d3ugu poprzez przeniesienie udzielonych po?yczek (interpretacja indywidualna z dnia 14 stycznia 2010 r., znak IBPBII/1/436-281/09/MZ), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzi3: „ (...) je?eli umowa wskazana we wniosku, zawarta w celu zwolnienia sie przez wnioskodawce ze zobowi1zania do sp3aty po?yczek istotnie bedzie umow1 o charakterze „datio in solutum” (owiadczenie zamiast wykonania), to jako nie wymieniona w art. 1 ust. 1 ww. ustawy, nie bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych”. Podobne rozstrzygniecie zawarte zosta3o w interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2011 r. (znak IBPBII/1/436-87/11/AA), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdzi3, ?e je?eli umowa faktycznie ma charakter datio in solutum, to jako niewymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, nie bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych. Dodatkowo powy?sze stanowisko zosta3o zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z dnia 16 wrzeonia 2013 r. (znak ITPB2/436-120/13/MK), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdzi3, ?e:, ,Opisane we wniosku przeniesienie na Wnioskodawce wierzytelnooci przys3uguj1cych Po?yczkodawcy z tytu3u udzielonych wczeoniej po?yczek innym podmiotom z Grupy (do której obaj równie? nale?1) w zamian za zwolnienie ze spe3nienia ci1?1cego na nim zobowi1zania z tytu3u udzielonej po?yczki ma bya oparte o instytucje zwolnienia z d3ugu, uregulowanego w art. 453 zd. 1 Kodeksu cywilnego, w myol którego, je?eli d3u?nik w celu zwolnienia sie z zobowi1zania spe3nia za zgod1 wierzyciela inne owiadczenie, zobowi1zanie wygasa. (...) Zobowi1zanie wówczas wygasa tak, jakby wygas3o przez zwyk3e wykonanie (np. przez zap3ate uzgodnionej pierwotnie kwoty), przy czym konieczn1 przes3ank1 wygaoniecia zobowi1zania - poza umow1 stron - jest rzeczywiste dokonanie owiadczenia przez d3u?nika. Jak ju? wspomniano powy?ej, katalog czynnooci cywilnoprawnych, ujety w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych ma charakter zamkniety. Zatem czynnooci cywilnoprawne, które nie zosta3y w nim wymienione w sposób wyraYny, nie podlegaj1 opodatkowaniu omawianym podatkiem. W zwi1zku z tym stwierdzia nale?y, ?e je?eli opisana we wniosku czynnooa przeniesienia wierzytelnooci w zamian za zwolnienie Po?yczkodawcy ze spe3nienia ci1?1cego na nim obowi1zku wydania Wnioskodawcy przedmiotu po?yczki (tj. okreolonej w umowie ilooci pieniedzy, istotnie nast1pi w ramach datio in solutum (owiadczenie zamiast wykonania), to jako niewymieniona w art. 1 ust. 1 ww. ustawy, nie bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych.”

Datio in solutum jest specyficzn1 czynnooci1 cywilnoprawn1 uregulowan1 w art. 453 Kodeksu cywilnego. Przedmiotowa instytucja nie zosta3a wskazana w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC jako czynnooa podlegaj1ca opodatkowaniu. Jednoczeonie zawarcie porozumienia w sprawie przeniesienia wierzytelnooci w wykonaniu datio in solutum nie nast1pi w ramach czynnooci wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, gdy? przeniesienie wierzytelnooci nie bedzie mia3o formy umowy sprzeda?y, zamiany czy darowizny.

Bior1c pod uwage powy?sze rozwa?ania, Wnioskodawca stoi na stanowisku, ?e porozumienie w sprawie rozliczenia wzajemnych roszczen zawarte w oparciu o konstrukcje datio in solutum, na podstawie którego dojdzie do przeniesienia na Wspólnika wierzytelnooci z tytu3u po?yczek udzielonych Spó3kom z grupy do wysokooci wynagrodzenia nale?nego Wspólnikowi z tytu3u Umowy nabycia udzia3ów nie mieoci sie w katalogu czynnooci wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC. W konsekwencji, czynnooa ta nie bedzie podlega3a opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych.

W tym stanie sprawy Spó3ka wnosi o potwierdzenie jej stanowiska przedstawionego powy?ej.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 wrzeonia 2000 r. o podatku od czynnooci cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 223) podatkowi temu podlegaj1 nastepuj1ce czynnooci cywilnoprawne:

 1. umowy sprzeda?y oraz zamiany rzeczy i praw maj1tkowych,
 2. umowy po?yczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny - w czeoci dotycz1cej przejecia przez obdarowanego d3ugów i cie?arów albo zobowi1zan darczyncy,
 5. umowy do?ywocia,
 6. umowy o dzia3 spadku oraz umowy o zniesienie wspó3w3asnooci – w czeoci dotycz1cej sp3at lub dop3at,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odp3atnego u?ytkowania, w tym nieprawid3owego, oraz odp3atnej s3u?ebnooci,
 10. umowy depozytu nieprawid3owego,
 11. umowy spó3ki.

Podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych podlegaj1 te? zmiany ww. umów, je?eli powoduj1 one podwy?szenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych oraz orzeczenia s1dów, w tym równie? polubownych, oraz ugody, je?eli wywo3uj1 one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadzi3 zasade enumeratywnego okreolenia czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przysz3ego wynika, ?e Wnioskodawca jest spó3k1 z ograniczon1 odpowiedzialnooci1 z siedzib1 w Warszawie, podlegaj1c1 nieograniczonemu obowi1zkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych, zarejestrowan1 jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1 polegaj1c1 na doradztwie w zakresie prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej i zarz1dzania, realizacji projektów budowlanych, wynajmie nieruchomooci oraz szeroko pojetej obs3udze rynku nieruchomooci, a tak?e prowadzi dzia3alnooa zwi1zan1 z poorednictwem pienie?nym i holdingami finansowymi.

Wnioskodawca jest wierzycielem spó3ek z grupy kapita3owej z tytu3u umów po?yczek („Spó3ki z grupy”). Do dnia dzisiejszego Spó3ki z grupy nie zwróci3y Wnioskodawcy otrzymanych po?yczek i pozostaj1 d3u?nikami Spó3ki.

W kwietniu 2016 r. Spó3ka rozpocze3a procedure obni?enia kapita3u zak3adowego w drodze dobrowolnego umorzenia udzia3ów za wynagrodzeniem. W zwi1zku z tym, na podstawie umowy naby3a od swojego jedynego wspólnika udzia3y w3asne w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem („Umowa nabycia udzia3ów”). Nastepnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spó3ki podje3o uchwa3e w przedmiocie dobrowolnego umorzenia udzia3ów za wynagrodzeniem okreolonym w Umowie nabycia udzia3ów oraz w przedmiocie obni?enia kapita3u zak3adowego.

Maj1c na uwadze, ?e:

 • Spó3ka powinna otrzymaa zwrot po?yczek udzielonych Spó3kom z grupy,
 • Spó3ka jest zobowi1zana do zap3aty na rzecz Wspólnika nale?nooci z tytu3u umorzenia udzia3ów w3asnych za wynagrodzeniem.

Spó3ka, Wspólnik oraz Spó3ki z grupy planuj1 rozliczya wzajemne nale?nooci z wykorzystaniem cywilistycznej instytucji prawnej owiadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum) przewidzianej w art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.; dalej: „Kodeks Cywilny”). W zwi1zku z powy?szym Spó3ka, Wspólnik oraz Spó3ki z grupy zamierzaj1 zawrzea wielostronne porozumienie, na podstawie którego zamiast zap3acia za nabyte od Wspólnika udzia3y w3asne w formie pienie?nej, przeniesie na Wspólnika wierzytelnooci z tytu3u umów po?yczek zawartych ze Spó3kami z grupy do wysokooci wynagrodzenia nale?nego Wspólnikowi z tytu3u Umowy nabycia udzia3ów. W efekcie, Wspólnik stanie sie wierzycielem Spó3ek z grupy, które bed1 zobowi1zane do sp3aty po?yczek na rzecz Wspólnika do wysokooci wynagrodzenia nale?nego Wspólnikowi z tytu3u Umowy nabycia udzia3ów. Jednoczeonie w efekcie powy?szego porozumienia Wnioskodawca przestanie bya: (1) wierzycielem wobec Spó3ek z grupy do wysokooci wynagrodzenia nale?nego Wspólnikowi z tytu3u Umowy nabycia udzia3ów oraz (2) d3u?nikiem wobec Wspólnika.

W zwi1zku z powy?szym Spó3ka nie wyklucza, i? przed zawarciem porozumienia opartego o konstrukcje datio in solutum, zawrze ze Spó3kami z grupy porozumienie, na podstawie którego odsetki naliczone, a nie zap3acone zostan1 skapitalizowane.

Celem operacji jest uproszczenie struktury rozliczen w ramach grupy kapita3owej.

Reasumuj1c, nale?y stwierdzia, ?e porozumienie w sprawie rozliczenia wzajemnych roszczen zawarte w oparciu o konstrukcje datio in solutum, na podstawie którego dojdzie do przeniesienia na Wspólnika wierzytelnooci z tytu3u po?yczek udzielonych Spó3kom z grupy do wysokooci wynagrodzenia nale?nego Wspólnikowi z tytu3u Umowy nabycia udzia3ów, nie mieoci sie w katalogu czynnooci wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych i tym samym czynnooa ta nie bedzie podlega3a opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych.

Koncowo, odnosz1c sie do powo3anych przez Wnioskodawce interpretacji indywidualnych wskazaa nale?y, ?e rozstrzygniecia w nich zawarte nie s1 wi1?1ce dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotycz1 tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w okreolonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przysz3ym i tylko w tych sprawach rozstrzygniecia w ka?dej z nich zawarte s1 wi1?1ce. Nie wywo3uj1 one zatem ?adnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 P3ock.