Przeniesienie własności rzeczy | Interpretacje podatkowe

Przeniesienie własności rzeczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeniesienie własności rzeczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Kiedy nastąpiło nabycie przedmiotowej nieruchomości w rozumieniu przepisów prawa podatkowego w związku z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Biura 12 sierpnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu nabycia nieruchomości w wyniku odwołania darowizny - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 11 sierpnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu nabycia nieruchomości w wyniku (...)
2012
21
mar

Istota:
Czy Gmina powinna zapłacić podatek VAT od czynności polegającej na wygaśnięciu zobowiązań podatkowych w zamian za przeniesienie własności rzeczy oraz prawa użytkowania wieczystego?
Fragment:
(...) własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego; oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6. Natomiast towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Przeniesienie własności rzeczy w zamian za zaległości podatkowe, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) następuje w drodze prywatnoprawnej. Umowa, na podstawie której dochodzi do przeniesienia własności rzeczy w rozliczeniu za zaległości podatkowe, jest umową cywilnoprawną, a charakter administracyjnoprawny ma jedynie zgoda urzędu skarbowego na zawarcie tej umowy. Ustawodawca nie wyłączył z opodatkowania (...)
2011
1
lip

Istota:
W jakim miesiącu można dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu za zakupiony towar, środki trwałe lub wyposażenie?
Fragment:
(...) jak właściciel, niekoniecznie fizycznie posiadając towar np. przyjąć do magazynu. W praktyce zdarzają się dosyć często sytuacje, kiedy to dostawcy na fakturze zamieszczają dodatkowo klauzulę „towar stanowi własność dostawcy do czasu wniesienia pełnej zapłaty”. Powyższe zastrzeżenie nie ma wpływu na termin odliczenia podatku naliczonego, ponieważ kupujący towar nabywa prawo do dysponowania towarem jak właściciel (np. może go sprzedać) pomimo, ze nie następuje przeniesienie własności rzeczy. Również fakt, że zapłata za nabyty towar nastąpi w ratach nie będzie miała wpływu na prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Uwzględniając powyższe Spółka uważa, że pomimo zawartej klauzuli „towar pozostaje własnością dostawcy do czasu wniesienia pełnej zapłaty”, ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury w miesiącu jej otrzymania lub w miesiącu następnym, zgodnie z ogólnymi zasadami odliczeń wynikającymi z (...)
2011
1
lip

Istota:
Spółka dokonując zakupów otrzymuje od niektórych kontrahentów faktury z dopiskiem "wydany towar jest własnością firmy do czasu zapłaty za niniejszą fakturę". Często zdarza się tak, iż faktura zakupu jest wystawiona np. 20.05.2006, wpłynęła do Spółki 24.05.2006, towar otrzymaliśmy 25.05.2006 a termin zapłaty jest ustalony na 02.07.2006.
1. Kiedy Spółka nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego? 2. W cytowanym przykładzie w miesiącu maju (lub czerwcu) czy w miesiącu zapłaty tj. lipcu?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1 997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.05.2006r. (data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE l. Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Spółka dokonując zakupów otrzymuje od niektórych kontrahentów faktury z dopiskiem "wydany towar jest własnością firmy do czasu zapłaty za niniejszą fakturę". Często zdarza się tak, iż faktura zakupu jest wystawiona np. 20.05.2006, wpłynęła do Spółki 24.05.2006, towar otrzymaliśmy 25.05.2006 a termin zapłaty jest ustalony na 02.07.2006. 2. Pytanie (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy powstało zobowiązanie w podatku dochodowym z tyt. zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie w sytuacji wniesienia do spółki cywilnej przez wspólnika spółki nieruchomości (przed upływem 5 lat od jej nabycia) na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości (działek gruntowych) nabytych uprzednio przez małżonków (na prawach własności małżeńskiej)?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przestawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem złożonym w dniu 26-06-2006 r., zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że w dniach 27 czerwca 2005 r. i 7 września 2005 r. nabyła Pani wraz z mężem na podstawie umowy kupna sprzedaży dwie nieruchomości położone w ................... Przedmiotowe nieruchomości uległy połączeniu, a następnie zostały (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy nabycie towarów od kontrahenta z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju z wykorzystaniem magazynu typu "call-off stock" stanowie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
Fragment:
(...) wprowadzenia towarów do magazynu typu "call of stock" producent, pomimo że nie jest jeszcze ich właścicielem, ma prawo do dysponowania nimi jak właściciel, gdyż są one postawione do dyspozycji i to on decyduje o tym, kiedy zostaną użyte do produkcji. W analizowanej sprawie magazyn ten należy do nabywcy i to on ponosi koszty magazynowania i ubezpieczenia przedmiotowych komponentów. Jednakże w momencie przemieszczenia towarów do magazynu nabywcy nie następuje cywilno-prawne przeniesienie własności rzeczy, gdyż przedmiotowe towary pozostają własnością dostawcy do określonego momentu w przyszłości. Z pisma Podatnika wynika, iż od momentu dostarczenia komponentów do magazynu nabywca ma prawo do dysponowania towarem i decyduje o jego przeznaczeniu tzn. dokonuje konfekcjonowania, etykietowania i dystrybucji komponentów do konkretnej produkcji. A zatem zdaniem tut. Organu, to właśnie przeniesienie prawa do dysponowania towarem, a nie prawo własności, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług:wnoszonych przez członków spółdzielni wkładów budowlanych, dokonywania przez spółdzielnię czynności przeniesienia własności domu jednorodzinnego na rzecz członka spółdzielni oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego w fakturach wystawionych przez wykonawcę robut budowlano-montażowych na rzecz spółdzielni mieszkaniowej.
Fragment:
(...) Decyzja Na podstawie art. art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15 kwietnia 2005 r, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Obornikach z dnia 07 kwietnia 2005 r., znak ZP/443-7/2005 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług – odmawiam zmiany zaskarżonego postanowienia. Uzasadnienie Pismem z dnia 16 lutego 2005 r. O Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Obornikach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dotyczących: Opodatkowania: - wnoszonych przez członków spółdzielni wkładów budowlanych, - dokonywania przez spółdzielnię czynności przeniesienia własności domu jednorodzinnego na rzecz członka spółdzielni. (...)
2011
1
mar

Istota:
1. Kiedy nabywca otrzymujący fakturę VAT z adnotacją „towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu zapłaty” ma prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz kiedy sprzedawca powinien odprowadzić podatek należny?
2. W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku wynikającego z faktury zawierającej adnotację, zgodnie z którą sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanej rzeczy aż do momentu uiszczenia ceny przez nabywcę?
Fragment:
(...) w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: 1. W zakresie podatku VAT: Umieszczenie na fakturze adnotacji, zgodnie z którą sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanej rzeczy aż do momentu uiszczenia ceny przez nabywcę należy traktować jako przewidziany w kodeksie cywilnym (art. 589 - 591) szczególny rodzaj sprzedaży, w której przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. Dokonanie tego typu zastrzeżenia nie wpływa na rozliczenie podatku VAT, które następuje na zasadach określonych przepisami prawa podatkowego , w szczególności ustawą z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.). Obowiązek podatkowy sprzedawcy w przedmiotowej sprawie, w wypadku braku innych szczególnych okoliczności, powstaje na zasadach ogólnych (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.