Przeniesienie służbowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeniesienie służbowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
10
lip

Istota:

Pokrycie kosztów przeprowadzki pracownika.

Fragment:

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie. Za pracownika w rozumieniu ustawy PIT uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 ustawy PIT). Zatem przedmiotowe zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy PIT, ma zastosowanie zarówno do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i pozostających w stosunku służbowym (pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy). Pojęcie „ przeniesienie służbowe ” wskazuje wyłącznie na okoliczność zmiany miejsca wykonywania pracy przez pracownika w rozumieniu potocznym, w związku ze stosownym poleceniem pracodawcy. Tym samym brak jest podstaw do stwierdzenia, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy nie odnosi się do kwot otrzymanych przez pracowników pozostających w stosunku pracy. W świetle powyższego stwierdzić należy, iż otrzymana przez pracownika kwota na pokrycie kosztów przeprowadzki do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie służbowe, korzystała ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy PIT.

2015
12
mar

Istota:

Pokrycie kosztów przeprowadzki pracownika.

Fragment:

Dodatkowym argumentem jest fakt, że powoływany wyżej Kodeks pracy nie zna pojęcia „ przeniesienie służbowe ”, a zmiana miejsca pracy, jako jednego z istotnych warunków umowy o pracę, następuje w trybie określonym w art. 42 tej ustawy, jako wypowiedzenie zmieniające warunki pracy. Natomiast pojęcie „ przeniesienie ” występuje w ramach stosunku służbowego i jest regulowane w art. 63 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. z 5 czerwca 2014 r.; Dz.U. z 2014 r. poz. 1111), w art. 47 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tj. z 27 kwietnia 2010 r.; Dz.U. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.), czy też w art. 36 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. z dnia 14 października 2011 r.; Dz.U. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.). Wyodrębnienie przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w źródłach przychodu: stosunku służbowego, wynikającego z ustaw zwanych pragmatykami służbowymi, oraz stosunku pracy, regulowanego przepisami Kodeksu pracy, powoduje, że zwolnienie od podatku dochodowego określone w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące kwot otrzymanych przez pracowników w związku z przeniesieniem służbowym, nie ma zastosowania do pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy uregulowanego przepisami Kodeksu pracy.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wypłacone zasiłki na zagospodarowanie i zasiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym podlegają zwolnieniu przedmiotowemu i są wolne od podatku?

Fragment:

Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego : W piśmie wyraża Pan stanowisko, że "wypłacone zasiłki na zagospodarowanie i zasiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym podlegają zwolnieniu przedmiotowemu i są wolne od podatku o czym stanowi art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 1991r Nr 80 poz.350 z późn. zm.) i nie stanowią również podstawy do naliczania składek ZUS, co zostało potwierdzone w piśmie z dnia 22 maja 2006r. W związku z powyższym wypłacone kwoty powinny być wypłacone bez żadnych potrąceń tj. kwota brutto powinna być jednocześnie kwotą netto 3 Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym: Zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie.Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 14 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie wyłącznie do ściśle określonej grupy zawodowej. Przeniesienie służbowe, o którym mowa w wyżej wymienionym artykule, jako związane z tzw. pojęciem "służby" może nastąpić tylko na podstawie pragmatyk służbowych a więc ustaw regulujących sposób zatrudnienia, warunki pracy oraz sposób rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z określonymi pracownikami lub funkcjonariuszami, a także ich szczególne prawa i obowiązki.

2011
1
kwi

Istota:

1) Czy 50% ryczałt z tytułu przeniesienia wypłacony w trakcie roku traktować jako jednorazową należność z tytułu konkretnego przeniesienia i z tego tytułu tylko raz można skorzystać ze zwolnienia czy też za każdym przeniesieniem w danym roku wypłacony ryczał traktować jako zwolniony z podstawy opodatkowania aż do momentu przekroczenia 200% uposażenia żołnierza (jednorazowa wypłata nie przekracza 200% natomiast 3 krotna wypłata już przekroczy) ?

2) Czy jeśli żołnierz przenoszony jest służbowo systematycznie do innych miejscowości i nie dokonuje czynności meldunkowych, wypłacany za każdym razem 50% ryczałt z tytułu przeniesienia należy je zsumować czy traktować jako odrębne wypłaty ?

3) Czy w przypadku gdy należności z tytułu jednego przeniesienia są częściowo wypłacone na przełomie roku kalendarzowego należy je rozgraniczać jako dwie różne należności i w każdym roku zastosować zwolnienie z opodatkowania do wysokości 200% uposażenia zawodowego ?

Fragment:

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym wynika jednoznacznie, iż zwolnienie dotyczy zwrotu kosztów oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie uzyskanych w związku z przeniesieniem służbowym. Jest to limit jednorazowy dotyczący konkretnego przeniesienia. Wolna od podatku jest wypłacana kwota do wysokości 200% wynagrodzenia zasadniczego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie. Nadwyżka ponad tę kwotę będzie opodatkowana na zasadach ogólnych. Prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy w kwestii dotyczącej łączenia wszystkich wypłat otrzymanych z tytułu konkretnego przeniesienia i wyłączenie z tej kwoty od opodatkowania 200% należności określonej w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nieprawidłowo zdaniem Naczelnika tut. Urzędu w tej konkretnej sprawie wyliczono kwotę określoną w w/w przepisie przyjmując wynagrodzenie za m-c w którym żołnierz przesiedlił się wraz z rodziną (2006 r.) podczas gdy faktycznie przeniesienie służbowe miało miejsce w roku 2005 r. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 14 podstawą do wyliczenia kwoty zwolnionej jest wynagrodzenie z miesiąca przeniesienia. Stosownie do § 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe przeniesienie służbowe oznacza wyznaczenie żołnierza na stanowisko służbowe poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz zajmował ostatnio stanowisko służbowe.

2011
1
kwi

Istota:

Czy należy sumować należności przysługujące żołnierzowi za przeniesienie służbowe do zastosowania zwolnienia przedmiotoweg o którym mowa w art. 21, ust. 1, pkt 14, ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym wynika jednoznacznie, iż zwolnienie dotyczy zwrotu kosztów oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie uzyskanych w związku z przeniesieniem służbowym. Jest to limit jednorazowy dotyczący konkretnego przeniesienia. Wolna od podatku jest wypłacana kwota do wysokości 200% wynagrodzenia zasadniczego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie. Nadwyżka ponad tę kwotę będzie opodatkowana na zasadach ogólnych. Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że przedmiotowe świadczenia wskazane w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej, mieszczą się w zakresie zwolnienia od podatku, o ile ich łączna wysokość nie przekracza 200% wynagrodzenia za miesiąc, w którym miało miejsce przeniesienie służbowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że powyższa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących; - nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego podatnika, osoby odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

2011
1
kwi

Istota:

Czy zasiłek na zagospodarowanie, o którym mowa w art. 82 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 179 poz. 1750 ze zm.) jest dochodem zwolnionym z podatku w myśl prawa podatkowego?

Fragment:

Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie. Jak wynika, z wyżej cytowanego przepisu, warunkiem koniecznym do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, jest spełnienie dwóch przesłanek: osoba przenoszona służbowo musi być pracownikiem oraz musi zaistnieć samo przeniesienie służbowe. Przeniesienie służbowe związane jest ze zmianą miejsca pracy na polecenie pracodawcy. Żołnierzowi zawodowemu przeniesionemu do pełnienia zawodowej służby wojskowej w innej miejscowości albo skierowanemu do wykonywania zadań służbowych poza stałym miejscem pełnienia służby lub miejscem zamieszkania przysługują należności za przeniesienia i podróże służbowe – vide art. 86 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (D. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 ze zm.). Zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe (Dz. U. Nr 140 poz. 1487) przeniesienie służbowe to wyznaczenie żołnierza na stanowisko służbowe poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w którym żołnierz zajmował ostatnio stanowisko służbowe.

2011
1
mar

Istota:

Czy kwoty wypłacane pracownikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy z tytułu zmiany miejsca pracy są zwolnione z podatku dochodowego jako kwoty wypłacane z tytułu przeniesienia służbowego wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 14?

Fragment:

Nr 49, poz. 483 z późn. zm.) Mimo, iż zgodnie z argumentacją Spółki żaden przepis prawa nie definiuje pojęcia służbowy, to skoro pojęcie przeniesienia służbowego pojawia się jedynie w przepisach regulujących stosunek służbowy, a nie pojawia się w przepisach regulujących stosunek pracy to należy uznać, iż przeniesienie służbowe jest z nim nierozerwalnie związane. Wynika to z różnic pomiędzy stosunkiem pracy a stosunkiem służbowym: zmiana miejsca pracy w stosunku pracy wymaga wypowiedzenia warunków umowy o pracę, a przeniesienie służbowe następuje w drodze decyzji administracyjnej i co do zasady nie wymaga zgody przenoszonego. Mylne jest także twierdzenie Spółki, iż przedmiotowy przepis dotyczy wszystkich pracowników, nie tylko tych których ze świadczeniodawcą wiąże stosunek służbowy. Istotnie, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje osobno pracownika świadczącego pracę na podstawie stosunku pracy, od pracownika świadczącego pracę na podstawie stosunku służbowego, lecz z treści art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ustawa jasno rozgranicza stosunek służbowy od stosunku pracy. Bezpodstawna jest także teza Spółki, iż ustawodawca dokonał w art. 21 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy ograniczenia pojęcia pracownik do określonych stosunków pracowniczych, zawierając w tym przepisie ograniczenie wysokości zwolnienia dodatku wypłacanego za rozłąkę pracownikom czasowo przeniesionym do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

2011
1
mar

Istota:

Czy wypłacone pracownikowi przez Spółkę kwoty związane z jego przeniesieniem do innego miasta oraz zasiłki na zagospodarowanie są zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o p.d.o.f. i zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 200% wynagrodzenia należnego pracownikowi w miesiącu, w którym kwoty te zostały mu wypłacone.

Fragment:

Zdaniem Spółki w opisywanej sytuacji kwoty wypłacane pracownikom na pokrycie kosztów związanych z przeniesieniem służbowym oraz zasiłki na zagospodarowanie korzystają na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 200% wynagrodzenia należnego pracownikowi w miesiącu, w którym kwoty te zostały mu wypłacone. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wyjaśnia: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.f. wolne od podatku są kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie. Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.f. ma zastosowanie wyłącznie do ściśle określonej grupy zawodowej. Przeniesienie służbowe, o który mowa w wyżej wymienionym artykule, jako związane z tzw. pojęciem “służby” może nastąpić tylko na podstawie pragmatyk służbowych – a więc ustaw regulujących sposób zatrudnienia, warunki pracy oraz sposób rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z określonymi pracownikami lub funkcjonariuszami, a także ich szczególne prawa i obowiązki.

2011
1
mar

Istota:

Czy kwota dodatku w wysokości 200% wynagrodzenia zasadniczego mająca na celu zrekompensowania kosztów przeniesienia służbowego oraz zagospodarowania i osiedlenia w związku z oddelegowaniem – przeniesieniem służbowym - jest wolna od podatku dochodowego ?

Fragment:

W związku z przedstawionym wyżej stanem faktycznym Spółka postawiła następujące pytanie : - Czy kwota dodatku w wysokości 200% wynagrodzenia zasadniczego mająca na celu zrekompensowania kosztów przeniesienia służbowego oraz zagospodarowania i osiedlenia w związku z oddelegowaniem – przeniesieniem służbowym- jest wolna od podatku dochodowego ? Zdaniem Spółki zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z póź. zm.) kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie są wolne od podatku dochodowego. Warunkiem zastosowania powyższego zwolnienia jest przeniesienie służbowe w ramach dotychczasowego zatrudnienia. Skierowanie pracowników do pracy w Rosji jest niewątpliwie przeniesieniem służbowym. Przeniesiony Pracownik będzie ponosił dodatkowe koszty z tego tytułu np. wydatki na przeprowadzkę, koszty zagospodarowania w nowym miejscu, zakup sprzętów itp. W związku z powyższym kwota dodatku w wysokości 200% wynagrodzenia zasadniczego mająca na celu zrekompensowanie kosztów przeniesienia służbowego oraz zagospodarowania i osiedlenia w związku z oddelegowaniem (przeniesieniem służbowym) naszym zdaniem jest wolna od podatku dochodowego.Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko zaprezentowane we wniosku jest nieprawidłowe.

2011
1
mar

Istota:

Ryczałt z tytułu przeniesienia służbowego żołnierza zawodowego a zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

U z 2000r Nr 14 poz. 176 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym do dnia, w którym straciło moc obowiązujące rozporządzenie MON) wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc w którym nastąpiło przeniesienie. Zgodnie z normą wynikającą z art. 12 ust. 4 w/w ustawy za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Stosunek służbowy żołnierza zawodowego stanowi źródło przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik jako żołnierz zawodowy został przeniesiony do pełnienia służby zawodowej do innego garnizonu, za co na podstawie §23 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 05.04.2001 roku otrzymał ryczałt z tytułu przeniesienia służbowego w wysokości 50% uposażenia zasadniczego. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny w obowiązującym stanie prawnym, otrzymany przez podatnika ryczałt z tytułu przeniesienia służbowego jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.