Przeniesienie składników majątkowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeniesienie składników majątkowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Zasadność wystawienia faktury VAT dokumentującej czynność przeprowadzenia zbycia nieruchomości osobie fizycznej w zamian za udziały.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2010 r. (data wpływu 2 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2010 r. (data wpływu 26 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności wystawienia faktury VAT dokumentującej czynność przeprowadzenia zbycia nieruchomości osobie fizycznej w zamian za udziały - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek, o (...)

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie przekazania składników majątkowych stanowiących wynagrodzenie za umorzone udziały

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2009 r. (data wpływu 6 października 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przekazania składników majątkowych stanowiących wynagrodzenie za umorzone udziały – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 października 2009 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy umorzenie udziałów w spółce z o.o. za wynagrodzeniem w formie rzeczowej będzie podlegać opodatkowaniu VAT?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2009 r. (data wpływu 23 września 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2009 r. (data wpływu 26 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania umorzenia udziałów w zamian za wynagrodzenie – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podział polegający na wydzieleniu przedsiębiorstwa przesyłowego na rzecz innego podmiotu skutkuje ograniczeniem prawa Spółki do odliczenia podatku VAT związanego z majątkiem będącym przedmiotem wydzielenia?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 i 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 3 października 2006r. wniesionego przez Pana ...., reprezentującego firmę Y, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 21 września 2006r., znak 1471/NTR1/443-245/2/06/GW w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 20 czerwca 2006r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż Strona prowadziła działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu energii elektrycznej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy można zlikwidować działalność dospodarczą i jednocześnie przenieść zakład rzemieślniczy na osobę z I grupą inwalidzką w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn po upływie ponad ośmiu lat od wydania decyzji w sprawie przyznania ulgi ?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 28.02.2006 r., (złożonym 02.03.2006 r.), zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą i korzysta z możliwości odliczenia wydatków inwestycyjnych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wniosku, jaki wpłynął do tutejszego organu podatkowego wynika, że obecnie jest Pani na emeryturze i do tej pory nie wykorzystała w całości możliwości odliczeń w/w ulgi. Chciałaby Pani dokonać likwidacji działalności i jednocześnie przenieść własność składników majątkowych, tj. wybudowanego przez nią zakładu rzemieślniczego na osobę zaliczaną do I grupy podatkowej - męża lub syna. Zdaniem Pani, nabywcy tego składnika majątkowego będą mogli kontynuować odliczenia inwestycyjne jako podatnicy podatku dochodowego i sukcesorzy prawa związanego z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że zawarła Ona umowę sprzedaży, na podstawie której zobowiązała się przenieść na nabywcę zorganizowaną część przedsiębiorstwa bankowego obejmującą zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie rachunków papierów wartościowych. Zgodnie z umową w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą: prawa z umów zawartych z dotychczasowymi klientami oraz zobowiązania dotyczące tych umów; gospodarcza własność intelektualna; informacje poufne dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego; wiedza marketingowa; metodologie stosowane w zakresie rozwiązań informatycznych wykorzystywanych dla potrzeb (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwrócił się z pytaniem czy czy czynność polegająca na podziale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki dzielonej) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych przez wydzielenie i przeniesienie na nowo zawiązaną spółkę z o. o. części majątku spółki dzielonej w postaci zakładu produkcyjnego, przy jednoczesnym dalszym istnieniu spółki dzielonej (która kontynuować będzie dotychczasową działalność w zakresie handlu i usług) - spowoduje powstanie obowiązku w podatku od towarów i usług po stronie spółki dzielonej lub nowo zawiązanej.

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 6 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z 13.04.2005 r., znak: PUS.II/443/26/2005, w ten sposób, że uznaje za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z 15.01.2005 r., o ile przedmiotem wydzielenia i przeniesienia na nowo zawiązaną spółkę jest przedsiębiorstwo lub zakład (oddział) samodzielnie sporządzający bilans. Wnioskiem z 15.01.2005 r. (data wpływu do organu podatkowego I instancji - 04.02.br.) Spółka z o.o. zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez wyjaśnienie, czy czynność polegająca na podziale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...)