Przeniesienie składników majątkowych | Interpretacje podatkowe

Przeniesienie składników majątkowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeniesienie składników majątkowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zasadność wystawienia faktury VAT dokumentującej czynność przeprowadzenia zbycia nieruchomości osobie fizycznej w zamian za udziały.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2010 r. (data wpływu 2 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2010 r. (data wpływu 26 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności wystawienia faktury VAT dokumentującej czynność przeprowadzenia zbycia nieruchomości osobie fizycznej w zamian za udziały - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek, o (...)
2011
1
wrz

Istota:
Opodatkowanie przekazania składników majątkowych stanowiących wynagrodzenie za umorzone udziały
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2009 r. (data wpływu 6 października 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przekazania składników majątkowych stanowiących wynagrodzenie za umorzone udziały – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 października 2009 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy umorzenie udziałów w spółce z o.o. za wynagrodzeniem w formie rzeczowej będzie podlegać opodatkowaniu VAT?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2009 r. (data wpływu 23 września 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2009 r. (data wpływu 26 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania umorzenia udziałów w zamian za wynagrodzenie – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy podział polegający na wydzieleniu przedsiębiorstwa przesyłowego na rzecz innego podmiotu skutkuje ograniczeniem prawa Spółki do odliczenia podatku VAT związanego z majątkiem będącym przedmiotem wydzielenia?
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 i 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 3 października 2006r. wniesionego przez Pana ...., reprezentującego firmę Y, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 21 września 2006r., znak 1471/NTR1/443-245/2/06/GW w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 20 czerwca 2006r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż Strona prowadziła działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu energii elektrycznej (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy można zlikwidować działalność dospodarczą i jednocześnie przenieść zakład rzemieślniczy na osobę z I grupą inwalidzką w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn po upływie ponad ośmiu lat od wydania decyzji w sprawie przyznania ulgi ?
Fragment:
(...) Pismem z dnia 28.02.2006 r., (złożonym 02.03.2006 r.), zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą i korzysta z możliwości odliczenia wydatków inwestycyjnych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wniosku, jaki wpłynął do tutejszego organu podatkowego wynika, że obecnie jest Pani na emeryturze i do tej pory nie wykorzystała w całości możliwości odliczeń w/w ulgi. Chciałaby Pani dokonać likwidacji działalności i jednocześnie przenieść własność składników majątkowych, tj. wybudowanego przez nią zakładu rzemieślniczego na osobę zaliczaną do I grupy podatkowej - męża lub syna. Zdaniem Pani, nabywcy tego składnika majątkowego będą mogli kontynuować odliczenia inwestycyjne jako podatnicy podatku dochodowego i sukcesorzy prawa związanego z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że zawarła Ona umowę sprzedaży, na podstawie której zobowiązała się przenieść na nabywcę zorganizowaną część przedsiębiorstwa bankowego obejmującą zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie rachunków papierów wartościowych. Zgodnie z umową w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą: prawa z umów zawartych z dotychczasowymi klientami oraz zobowiązania dotyczące tych umów; gospodarcza własność intelektualna; informacje poufne dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego; wiedza marketingowa; metodologie stosowane w zakresie rozwiązań informatycznych wykorzystywanych dla potrzeb (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik zwrócił się z pytaniem czy czy czynność polegająca na podziale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki dzielonej) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych przez wydzielenie i przeniesienie na nowo zawiązaną spółkę z o. o. części majątku spółki dzielonej w postaci zakładu produkcyjnego, przy jednoczesnym dalszym istnieniu spółki dzielonej (która kontynuować będzie dotychczasową działalność w zakresie handlu i usług) - spowoduje powstanie obowiązku w podatku od towarów i usług po stronie spółki dzielonej lub nowo zawiązanej.
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 6 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z 13.04.2005 r., znak: PUS.II/443/26/2005, w ten sposób, że uznaje za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z 15.01.2005 r., o ile przedmiotem wydzielenia i przeniesienia na nowo zawiązaną spółkę jest przedsiębiorstwo lub zakład (oddział) samodzielnie sporządzający bilans. Wnioskiem z 15.01.2005 r. (data wpływu do organu podatkowego I instancji - 04.02.br.) Spółka z o.o. zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez wyjaśnienie, czy czynność polegająca na podziale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.