IPPB2/436-376/12-4/MZ | Interpretacja indywidualna

Przeniesienie prawa własności wykonanego nowego odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej (wybudowanego przez Inwestora w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako czynność podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. A zatem, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-376/12-4/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. przeniesienie prawa własności
 3. umowa cywilnoprawna
 4. umowa nienazwana
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.08.2012 r. (data wpływu 09.08.2012 r.) uzupełnionym pismem na wezwanie z dnia 11.10.2012 r. Nr IPPB2/436-376/12-2/MZ (data nadania 11.10.2012 r., data doręczenia 15.10.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy odpłatnego przeniesienia prawa własności wykonanego nowego odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.08.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy odpłatnego przeniesienia prawa własności wykonanego nowego odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka z o.o. (zwany dalej: „Spółką” lub „Wnioskodawcą”), działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm., zwana dalej „Ustawą”). Na podstawie Ustawy na Spółce ciąży obowiązek przejmowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej od osób, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy „osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie”.

Spółka przejmuje wyżej wymienione urządzenia odpłatnie, na podstawie zawieranych umów przeniesienia prawa własności wykonanego nowego odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej.

Zawarcie przedmiotowych umów oparte jest jak już wskazano powyżej, na art. 31 ust. 1 ustawy oraz na art. 49 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zgodnie, z którym „osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej”.

Pismem z dnia 11.10.2012 r. Nr IPPB2/436-376/12-2/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie:

 • Na podstawie jakiej czynności cywilnoprawnej zawierane są umowy odpłatnego przeniesienia na Wnioskodawcę prawa własności wykonanego nowego odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej skutkujące przejęciem sieci wodociągowo kanalizacyjnej...
 • Wskazanie dat zwarcia przedmiotowych czynności.
 • Sprecyzowanie pytania podatkowego w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie informując, iż:

 • Spółka z o.o. zawiera z osobami, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne (zwanymi dalej: „Przyłączającymi”) umowy przeniesienia prawa własności do wykonanego nowego odcinka sieci wodociągowej (zwane dalej: „Umowami”). Do zawarcia takich Umów dochodzi na podstawie zawartych uprzednio na wniosek Przyłączających Umów o przyłączenie, w których określa się warunki takiego przyłączenia, tj. warunki techniczne, jakie musi spełniać wybudowana przez wnioskodawcę o przyłączenie sieć oraz warunki finansowe, na podstawie, których dojdzie do przeniesienia na rzecz Spółki prawa własności do takiej sieci. Umowa o przyłączenie oraz Umowa o przeniesienie prawa własności są specyficznymi umowami nienazwanymi, opartymi i zawieranymi na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm., zwana dalej „Ustawą), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz na podstawie określonych przez Spółkę tzw. warunkach przyłączenia (uwarunkowania techniczne). Wskazane powyżej czynności cywilnoprawne (tj. Umowy oraz Umowa o przyłączenie) nie są wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm., zwana dalej: „Ustawą o PCC”), jako czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jak już wskazano we wniosku z dnia 07 sierpnia 2012 r. na podstawie ustawy na Spółce ciąży obowiązek przejmowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej od osób, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy „osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie”.
 • Umowy o przeniesienie prawa własności do wykonanego nowego odcinka sieci wodociągowej zostały zawarte w dniach: 24 marca 2011 r., 25 marca 2011 r., 12 lipca 2011 r., 31 sierpnia 2011 r., 15 grudnia 2011 r., 09 stycznia 2012 r., 17 stycznia 2012 r., 18 stycznia 2012 r., 13 marca 2012 r., 24 kwietnia 2012 r., 22 maja 2012 r., 19 czerwca 2012 r.
 • Ponadto Wnioskodawca sprecyzował pytanie oraz przedstawił własne stanowisko w sprawie.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy czynności cywilnoprawne w postaci zawieranych przez Spółkę specyficznych umów nienazwanych przeniesienia prawa własności wykonanego nowego odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej stanowią czynności cywilnoprawne, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC i w związku z tym są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności cywilnoprawne w postaci zawieranych przez Spółkę umów nienazwanych przeniesienia prawa własności wykonanego nowego odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej skutkujące przejęciem urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, nie stanowią czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC i w związku z tym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie:

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy o PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:

 1. następujące czynności cywilnoprawne:
  1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  3. (uchylona),
  4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  5. umowy dożywocia,
  6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat i dopłat,
  7. (uchylona),
  8. ustanowienie hipoteki,
  9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  10. umowy depozytu nieprawidłowego,
  11. umowy spółki;
 2. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
 3. orzeczenia sadów, w tym polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Ustawodawca wymienił w Ustawie o PCC w sposób enumeratywny czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie wprowadził zasadę zgodnie, z którą o prawnej kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (tj. elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w Ustawie o PCC czynności, istotne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Ustawodawca, wprowadzając zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wyłączył od opodatkowania wszystkie inne czynności, w tym także czynności tożsame lub podobne w skutkach, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet, gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

Spółka zawiera z osobami, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne („Przyłączający”) umowę, na podstawie, której, takiej osobie, w zamian za przekazanie przedmiotowych urządzeń Wnioskodawcy, dokonana zostanie wypłata środków pieniężnych. Jak już wskazano powyżej, Umowę zawarto w oparciu o art. 31 ust. 1 Ustawy, art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego oraz określonych przez Spółkę tzw. Warunkach przyłączenia.

Zgodnie z art. 1 Ustawy, ustawa ta określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Z kolei stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Stosownie do art. 31 ust. 2 ustawy przekazywane urządzenia powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zauważyć, iż osoby, które wybudowały wskazane w tym przepisie urządzenia mogą skorzystać z uprawnienia do ich odpłatnego przeniesienia, a Spółka może odmówić przejęcia tego urządzenia tylko wówczas, gdy nie odpowiada ono właściwym wymogom technicznym określonym w odrębnych przepisach. W konsekwencji z treści samej Ustawy wynika obowiązek zawarcia przez Spółkę wskazanej w niej umowy.

Reasumując, jak już wskazano powyżej, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej podlegają czynności cywilnoprawne enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC. Wśród wymienionych czynności cywilnoprawnych nie ma wskazanych powyżej Umów o przeniesienie prawa własności.

Jednocześnie należy podkreślić, iż o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych decyduje jej treść (tj. elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Oznacza to, że zawarcie umowy odpłatnego przeniesienia przez Przyłączającego prawa własności wykonanego nowego odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej, a wiec wybudowanych przez Przyłączającego z jego środków, w trybie art. 31 ust. 1 ustawy, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Powyższe wynika z faktu, iż podstawą prawną opisanych w stanie faktycznym umów był art. 31 ust. 1 Ustawy. W konsekwencji, wskazane Umowy mające za cel refundację kosztów budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, jako czynności cywilnoprawne niewymienione w zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych określonym w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. u. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:

 1. następujące czynności cywilnoprawne:
  1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  3. (uchylona),
  4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  5. umowy dożywocia,
  6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat i dopłat,
  7. (uchylona),
  8. ustanowienie hipoteki,
  9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  10. umowy depozytu nieprawidłowego,
  11. umowy spółki;
 2. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
 3. orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka z o.o. (zwany dalej: „Spółką” lub „Wnioskodawcą”), działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r.Nr 123, poz. 858 z późn. zm., zwana dalej „Ustawą”). Na podstawie Ustawy na Spółce ciąży obowiązek przejmowania sieci wodociągowo -kanalizacyjnej od osób, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy „osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie”. Spółka przejmuje wyżej wymienione urządzenia odpłatnie, na podstawie zawieranych umów przeniesienia prawa własności wykonanego nowego odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej. Zawarcie przedmiotowych umów oparte jest jak już wskazano powyżej, na art. 31 ust. 1 ustawy oraz na art. 49 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zgodnie, z którym „osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej”. Z uzupełnienia do wniosku wynika, iż Z. Spółka z o.o. w G. zawiera z osobami, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne (zwanymi dalej: „Przyłączającymi”) umowy przeniesienia prawa własności do wykonanego nowego odcinka sieci wodociągowej (zwane dalej: „Umowami”). Do zawarcia takich Umów dochodzi na podstawie zawartych uprzednio na wniosek Przyłączających Umów o przyłączenie, w których określa się warunki takiego przyłączenia, tj. warunki techniczne, jakie musi spełniać wybudowana przez wnioskodawcę o przyłączenie sieć oraz warunki finansowe, na podstawie, których dojdzie do przeniesienia na rzecz Spółki prawa własności do takiej sieci. Umowa o przyłączenie oraz Umowa o przeniesienie prawa własności są specyficznymi umowami nienazwanymi, opartymi i zawieranymi na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm., zwana dalej „Ustawą), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz na podstawie określonych przez Spółkę tzw. warunkach przyłączenia (uwarunkowania techniczne). Wskazane powyżej czynności cywilnoprawne (tj. Umowy oraz Umowa o przyłączenie) nie są wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm., zwana dalej: „Ustawą o PCC”), jako czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jak już wskazano we wniosku z dnia 07 sierpnia 2012 r. na podstawie ustawy na Spółce ciąży obowiązek przejmowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej od osób, które z własnych środków wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy „osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie”.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. u. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) ustawa ta określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Z kolei stosownie do art. 31 ust. 1 ww. ustawy osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Stosownie do art. 31 ust. 2 ww. ustawy przekazywane urządzenia powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

W świetle powyższego zauważyć należy, że osoby, które wybudowały wskazane w tym przepisie urządzenia mogą skorzystać z uprawnienia do ich odpłatnego przeniesienia, a przedsiębiorstwo może odmówić przejęcia tego urządzenia tylko wówczas, gdy nie odpowiada ono właściwym wymogom technicznym określonym w odrębnych przepisach. w konsekwencji z treści samej ustawy wynika obowiązek zawarcia przez przedsiębiorstwo (gminę) wskazanej niej umowy.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż przeniesienie prawa własności wykonanego nowego odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej (wybudowanego przez Inwestora w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako czynność podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. A zatem, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.