ILPB2/4514-1-30/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Przeniesienie wlasnosci nieruchomosci w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego.
ILPB2/4514-1-30/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. nakłady
 2. nieruchomości
 3. przeniesienie prawa własności
 4. wartość
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz ? 6 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z pozn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wplywu 17 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od czynnosci cywilnoprawnych w zakresie obowiazku podatkowego ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku od czynnosci cywilnoprawnych w zakresie obowiazku podatkowego, a takze w przedmiocie podatku od towarow i uslug.

We wniosku przedstawiono nastepujace zdarzenie przyszle.

Wnioskodawczyni prowadzi dzialalnosc gospodarcza, jest tez komplementariuszem spolki A Spolka Komandytowa.

W dniu 2 kwietnia 2012 r. (akt notarialny) Wnioskodawczyni wraz z mezem nabyli od osoby fizycznej niezabudowana dzialke nr 464 o powierzchni 1.1266 ha. Dzialka zostala nabyta z majatku wspolnego, na prawach wlasnosci ustawowej, w celu dolaczenia do posiadanego gospodarstwa rolnego.

Nastepnie 11 kwietnia 2013 r. Zainteresowana i jej maz nabyli (akt notarialny) od Gminy kolejna nieruchomosc (niezabudowana dzialka nr 326/10 o powierzchni 0.3142 ha). Nabyta dzialka nie byla objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy dzialka znajduje sie w strefie zabudowy mieszanej uslugowej z mieszkaniowa wielorodzinna. W rejestrze gruntow Starostwa nabyta dzialka oznaczona jest symbolem Bi - inne tereny zabudowane. Dzialka zostala nabyta z majatku wspolnego, na prawach wspolnosci ustawowej malzenskiej, cena obejmowala podatek VAT. Nabycie zostalo dokonane w zwiazku z prowadzona przez Wnioskodawczyni dzialalnoscia gospodarcza pod firma .

Starosta decyzja z dnia 7 maja 2013 r. zatwierdzil projekt budowlany i udzielil Wnioskodawczyni pozwolenia na budowe Etapu I inwestycji obejmujacej: Budynek pawilonu handlowego wraz z infrastruktura techniczna na dzialkach o nr miedzy innymi 326/10 oraz 464.

W dniu 28 sierpnia 2013 r. jako komplementariusz spolki A komandytowa wystapilam z wnioskiem o przeniesienie pozwolenia na budowe Etapu I inwestycji obejmujacej ? Budynek pawilonu handlowego wraz z infrastruktura techniczna na dzialkach o nr miedzy innymi 326/10 oraz 464.

Decyzja z 30 sierpnia 2013 r. Starosta przeniosl decyzje z dnia 7 maja 2013 z inwestora, tj. Wnioskodawczyni na A Spolka Komandytowa.

Do momentu przeniesienia pozwolenia na budowe Wnioskodawczyni nie poniosla zadnych wydatkow jako osoba fizyczna. Calosc wydatkow zwiazanych z realizacja inwestycji ponosila spolka komandytowa. Inwestycja swoim zasiegiem obejmowala czesc dzialki o numerze ewidencyjnym 326/10 oraz czesc dzialki o numerze ewidencyjnym 464. Wartosc inwestycji dokonanej przez Spolke komandytowa znacznie przekracza wartosc zajetych na ten cel dzialek.

W zwiazku z powyzsza sytuacja 12 wrzesnia 2013 r. wlasciciele wystapili z dwoma wnioskami do Burmistrza o wydanie decyzji zatwierdzajacej podzial nieruchomosci o nr ewidencyjnym 464 oraz o nr ewidencyjnym 326/10. Celem podzialu jest wydzielenie dzialki budowlanej zabudowanej budynkiem bedacym w trakcie budowy.

Burmistrz z 3 pazdziernika 2013 r. orzekl o zatwierdzeniu podzialu nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntow jako dzialka nr ewidencyjny 326/10 w ten sposob, ze w wyniku podzialu powstana dzialki gruntu:

 1. nr 326/11 o powierzchni 0,1072 ha,
 2. nr 326/12 o powierzchni 0,2070 ha.

Burmistrz decyzja z 3 pazdziernika 2013 r. orzekl o zatwierdzeniu podzialu nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntow jako dzialka nr ewidencyjny 464 w ten sposob, ze w wyniku podzialu powstana dzialki gruntu:

 1. nr 464/1 o powierzchni 0,5855 ha,
 2. nr 464/2 o powierzchni 0.5411 ha.

W zwiazku z dokonaniem inwestycji dzialka o numerze ewidencyjnym 464 stracila swoj charakter rolny. Obecnie obydwie dzialki o numerach ewidencyjnych 326/10 oraz 464 sa czesciowo zabudowane pawilonem handlowym. W zaistnialej sytuacji wlasciciele zamierzaja wystapic o nabycie, przez spolke komandytowa dzialek o numerach ewidencyjnych 326/10 oraz 464 (w granicach przed ich podzialem) w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego - za odpowiednim wynagrodzeniem.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie w zakresie podatku od czynnosci cywilnoprawnych.

Czy czynnosci przeniesienia praw wlasnosci dzialek wymienionych w pkt 1 i 2 w trybie art. 23l Kodeksu cywilnego bedzie podlegalo podatkowi od czynnosci cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawczyni przeniesienie praw wlasnosci dzialek w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego nie bedzie podlegalo podatkowi od czynnosci cywilnoprawnych. W ustawie o podatku od czynnosci cywilnoprawnych jako przedmiotu opodatkowania nie wymieniono przeniesienia prawa wlasnosci w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 626), podatkowi od czynnosci cywilnoprawnych podlegaja:

 1. nastepujace czynnosci cywilnoprawne:
  1. umowy sprzedazy oraz zamiany rzeczy i praw majatkowych,
  2. umowy pozyczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  3. (uchylona),
  4. umowy darowizny ? w czesci dotyczacej przejecia przez obdarowanego dlugow i ciezarow albo zobowiazan darczyncy,
  5. umowy dozywocia,
  6. umowy o dzial spadku oraz umowy o zniesienie wspolwlasnosci ? w czesci dotyczacej splat i doplat,
  7. (uchylona),
  8. ustanowienie hipoteki,
  9. ustanowienie odplatnego uzytkowania, w tym nieprawidlowego, oraz odplatnej sluzebnosci,
  10. umowy depozytu nieprawidlowego,
  11. umowy spolki;
 2. zmiany umow wymienionych w pkt 1, jezeli powoduja one podwyzszenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 4;
 3. orzeczenia sadow, w tym rowniez polubownych, oraz ugody, jezeli wywoluja one takie same skutki prawne, jak czynnosci cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Zatem, jak z powyzszego wynika, ustawodawca wprowadzil zasade enumeratywnego okreslenia czynnosci podlegajacych opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych. Tym samym, o kwalifikacji okreslonej czynnosci prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej tresc (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Zatem, jezeli strony zawieraja umowe i ukladaja stosunki w jej ramach w okreslony sposob, to dla oceny czy powstanie obowiazek podatkowy w podatku od czynnosci cywilnoprawnych, w zwiazku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynnosci, miarodajne beda rzeczywiste prawa i obowiazki stron tej umowy pozwalajace na ich kwalifikacje pod wzgledem prawnym.

O rodzaju zawartej umowy decyduje nie tylko i nie tyle jej nazwa, ile cel i zgodny zamiar stron. Wykladajac oswiadczenia woli kontrahentow nie mozna jednak nazwie czynnosci prawnej odmowic jakiegokolwiek znaczenia. Zwlaszcza wowczas, gdy strony maja swiadomosc co do rodzaju zawieranej umowy, potwierdzona jej postanowieniami (por. wyrok SN z dnia 18.06.1998 roku, I PKN 191/98).

Szczegolowe ustalenie zakresu przedmiotowego ma okreslone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzajac zamkniety katalog czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, wylaczyl od opodatkowania inne podobne, ktore nie zostaly wyraznie wskazane w przepisie. Oznacza to, ze czynnosci niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegaja opodatkowaniu, nawet gdy wywoluja skutki w sferze gospodarczej takie same badz podobne do tych, ktore zostaly w nim wyliczone.

W mysl art. 231 ? 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, ktory wzniosl na powierzchni lub pod powierzchnia gruntu budynek lub inne urzadzenie o wartosci przenoszacej znacznie wartosc zajetej na ten cel dzialki, moze zadac, aby wlasciciel przeniosl na niego wlasnosc zajetej dzialki za odpowiednim wynagrodzeniem.

Wlasciciel gruntu, na ktorym wzniesiono budynek lub inne urzadzenie o wartosci przenoszacej znacznie wartosc zajetej na ten cel dzialki, moze zadac, aby ten, kto wzniosl budynek lub inne urzadzenie, nabyl od niego wlasnosc dzialki za odpowiednim wynagrodzeniem ? 2.

Jak juz wspomniano powyzej, katalog czynnosci cywilnoprawnych, ujety w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynnosci cywilnoprawnych ma charakter zamkniety. Zatem czynnosci cywilnoprawne, ktore nie zostaly w nim wymienione w sposob wyrazny, nie podlegaja opodatkowaniu omawianym podatkiem.

W zwiazku z powyzszym nalezy stwierdzic, ze przeniesienie wlasnosci nieruchomosci w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego nie zostalo wymienione w ustawowym katalogu czynnosci okreslonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynnosci cywilnoprawnych jako podlegajacych opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym czynnosc ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych, bowiem nie miesci sie w katalogu czynnosci scisle wymienionych we wskazanym przepisie.

W swietle powyzszego stanowisko Wnioskodawczyni nalezalo uznac za prawidlowe.

Koncowo informuje sie, ze w zakresie podatku od towarow i uslug wydano odrebne rozstrzygniecie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez Wnioskodawczynie i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dabrowskiego 13, 66-400 Gorzow Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje ? w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.