Przeniesienie prawa własności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeniesienie prawa własności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
7
lut

Istota:

Przeniesienie wlasnosci nieruchomosci w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego.

Fragment:

Dz.U. z 2015 r. poz. 626), podatkowi od czynnosci cywilnoprawnych podlegaja: nastepujace czynnosci cywilnoprawne: umowy sprzedazy oraz zamiany rzeczy i praw majatkowych, umowy pozyczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona), umowy darowizny ? w czesci dotyczacej przejecia przez obdarowanego dlugow i ciezarow albo zobowiazan darczyncy, umowy dozywocia, umowy o dzial spadku oraz umowy o zniesienie wspolwlasnosci ? w czesci dotyczacej splat i doplat, (uchylona), ustanowienie hipoteki, ustanowienie odplatnego uzytkowania, w tym nieprawidlowego, oraz odplatnej sluzebnosci, umowy depozytu nieprawidlowego, umowy spolki; zmiany umow wymienionych w pkt 1, jezeli powoduja one podwyzszenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 4; orzeczenia sadow, w tym rowniez polubownych, oraz ugody, jezeli wywoluja one takie same skutki prawne, jak czynnosci cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2. Zatem, jak z powyzszego wynika, ustawodawca wprowadzil zasade enumeratywnego okreslenia czynnosci podlegajacych opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych. Tym samym, o kwalifikacji okreslonej czynnosci prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej tresc (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa.

2015
13
wrz

Istota:

Czy przeniesienie na rzecz wnuczek prawa własności lokalu mieszkalnego umową dożywocia przed upływem 5 lat od daty nabycia lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawczyni, nieodpłatne przeniesienie prawa własności lokalu przed upływem 5 lat od jego nabycia nie rodzi skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zainteresowana uważa, iż nie uzyska żadnych korzyści majątkowych z tytułu przeniesienia własności lokalu na rzecz wnuczek. Wnuczki za mieszkanie nie zapłacą, a w zamian za opiekę nad nimi z dobrej woli przekażą im nieodpłatnie mieszkanie. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz art. 19) jednym ze źródeł przychodu podlegającym opodatkowaniu jest odpłatne zbycie nieruchomości, w tym lokalu mieszkalnego, a przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wartość tej nieruchomości pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Z uwagi na fakt, że umowa dożywocia nie ma charakteru odpłatnego, nie występuje zatem ekwiwalent pieniężny w postaci ceny wynikającej z umowy. Występuje jedynie wzajemne świadczenie, którego wartość nie jest wprost określona. Trudno bowiem określić wartość mieszkania na dzień zakończenia umowy dożywocia, jak również trudno określić cenę świadczenia, jakie uzyska od wnuczek w trakcie trwania tej umowy. Brak możliwości określenia w umowie dożywocia ceny powoduje, że nie można ustalić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2012
10
lis

Istota:

Przeniesienie prawa własności wykonanego nowego odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej (wybudowanego przez Inwestora w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako czynność podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. A zatem, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż przeniesienie prawa własności wykonanego nowego odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej (wybudowanego przez Inwestora w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako czynność podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. A zatem, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
17
gru

Istota:

Kiedy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w sytuacji, w której ogłoszono przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, przeznaczonych wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług, a zapłata oferowanej ceny nastąpi poprzez przeniesienie prawa własności wydzielonych samodzielnych lokali mieszkalnych po 2,5 roku od podpisania umowy sprzedaży?.

Fragment:

UZASADNIENIE Burmistrz Miasta X zwrócił sie z zapytaniem kiedy wystapi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w sytuacji w której ogłoszono przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w X na osiedlu Y przeznaczonych wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług, a zapłata oferowanej ceny nastąpi przez przeniesienie prawa własności wydzielonych samodzielnychlokali mieszkalnych. W uzasadnieniu swojego stanowiska stwierdził, że w przedstawionej sytuacji, gdy cena sprzedaży nieruchomości zostanie uiszczona w formie niepieniężnej w postaci 600 mkw powierzchni lokali mieszkalnych, których przeniesienie na Gminę Miasto X nastąpi w terminie 2,5 roku od dnia podpisania umowy sprzedaży ww. nieruchomości powinien miećzastosowanie przepis art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 - 21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 4 jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W świetle artykułu 19 ust. 1l zdarzeniem, z wystąpieniem którego należy wiązać powstanie obowiązku podatkowego, jest - co do zasady - wydanie towaru lub wykonanie usługi.

2011
29
lis

Istota:

Czy umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności w trybie art. 11 ust. 2 Prawa o spółdzielniach mieszkaniowych podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych tak jak umowa sprzedaży wymieniona w art. 1 ust. 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Przeniesienie prawa własności stanowi tytułową formę nabycia, która nie jest czynnością określoną wprost w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r., ani też nie stanowi żadnego innego działania ze skutkami prawnymi określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych muszą zaistnieć konkretne przesłanki, aby można było przystąpić do przeniesienia prawa własności. Spółdzielnia mieszkaniowa w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikacje ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący, z tym, że warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

2011
1
paź

Istota:

Czy odpłatne zbycie udziału w gruncie wraz z udziałem wynoszącym 14/1000 (czternaście tysięcznych) części we wspólnych częściach budynku, nabyte w 2008 r., podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu odpłatnego zbycia przed upływem 5 lat od daty nabycia?

Fragment:

Wobec powyższego, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu mieszkalnego gruntu jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Zatem na gruncie powołanego powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu gruntem należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego a więc z rokiem 1997. Mając powyższe na uwadze, należy raz jeszcze podkreślić, że w przedmiotowej sprawie nabycie nieruchomości, w tym udziału w części gruntu nastąpiło w dacie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, tj. w 1997 r. Przekształcenie prawa nie stanowi o nowej dacie nabycia. Data nabycia ustalona zostaje w rozumieniu podatkowym w dacie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W tym przypadku nie wyodrębnia się dla celów podatkowych daty nabycia udziału w gruncie.

2011
1
paź

Istota:

Przeniesienie własności lokalu użytkowego na podstawie art. 39 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jest dostawą towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Przeniesienie prawa własności do tego towaru stanowi dostawę towaru w rozumieniu ustawy VAT. Przepisy dotyczące praw spółdzielczych, odrębnej własności lokali oraz praw do domów jednorodzinnych w spółdzielniach zawarte są w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) Spółdzielnie mieszkaniowe na podstawie art. 39 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego – garażu, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu, są obowiązane do zawarcia z tą osobą umowy przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca rozpoczął budowę zespołu boksów garażowych w 4 segmentach. W ramach inwestycji zalano ławy fundamentowe pod wszystkie boksy garażowe. W związku z małym zainteresowaniem garażami, Wnioskodawca dokończył budowę boksów garażowych w 2 segmentach. W 2003 r. dla każdego z użytkowników wybudowanych garaży ustanowiono spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych.

2011
1
wrz

Istota:

Zmiana nabywcy dokonana w wyniku cesji praw wynikających z umowy nie mieści się w żadnym przypadku określonym rozporządzeniem. Nie można przyjąć, że nastąpiła jakakolwiek pomyłka w fakturze – z data jej wystawienia nabywcą był cedent. W wyniku cesji nie nastąpiło również rozwiązanie umowy, a tylko wstąpienie cesjonariusza w umowę na pewnym etapie jej realizacji. W wyniku cesji nastąpiła więc zmiana strony umowy ale dopiero od daty jej podpisania. Zdaniem wnioskodawcy wskazane przepisy nie uprawniają podatnika co całkowitej zmiany nabywcy (strony umowy sprzedaży) w trybie wystawienia faktury korygującej.

Fragment:

Faktura winna stwierdzać zaistniałe zdarzenie gospodarcze oraz wskazywać m.in. dane nabywcy i podatnika. Minister Finansów działając z upoważnienia zawartego w art. 106 ust. 8 ustawy wydał w dniu 25 maja 2005r. rozporządzenie wykonawcze, w którym określił m.in. zasady wystawiania faktur. Faktury korygujące reguluje § 16 i § 17 ww. rozporządzenia, w którym zostały określone podstawy wystawienia faktur korygujących tj. udzielenie rabatu po wystawieniu faktury, podwyższenie ceny po wystawieniu faktury (co nie ma zastosowania przy fakturach zaliczkowych) lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Według zainteresowanego katalog sytuacji, w których odpuszczalne jest wystawienie faktury korygującej jest katalogiem zamkniętym i nie może być rozszerzany. Zmiana nabywcy dokonana w wyniku cesji praw wynikających z umowy nie mieści się w żadnym przypadku określonym rozporządzeniem. Nie można przyjąć, że nastąpiła jakakolwiek pomyłka w fakturze – z data jej wystawienia nabywcą był cedent. W wyniku cesji nie nastąpiło również rozwiązanie umowy, a tylko wstąpienie cesjonariusza w umowę na pewnym etapie jej realizacji.

2011
1
wrz

Istota:

W przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, że jeżeli zbycie – na podstawie umowy o dożywocie – prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi przed upływem pięcioletniego terminu, tj. przed dniem 1 stycznia 2015 r. stanowić będzie dla Wnioskodawczyni źródło przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychodem Wnioskodawczyni z tytułu zbycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego będzie wartość rynkowa tego lokalu, którą należy określić na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Różnica pomiędzy ww. przychodem a kosztami uzyskania przychodu, określonymi, zgodnie z art. 22 ust. 6c ww. ustawy będzie stanowiła dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przeniesienie prawa własności w stosunku do ww. mieszkania na podstawie umowy dożywocia rodzi konsekwencje podatkowe w aspekcie ustawy dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych (jeżeli tak, to w jakiej kwocie)... Przedmiotowa interpretacja indywidualna wydana została w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniosek w zakresie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn został rozpatrzony odrębnymi pismami. Zdaniem Wnioskodawczyni: W ocenie Wnioskodawczyni w przedstawionej sytuacji, opisanej szczegółowo w części F wniosku, przeniesienie prawa własności w stosunku do ww. mieszkania, na podstawie umowy dożywocia nie rodzi konsekwencji podatkowych w aspekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w przypadku przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

Fragment:

Wbrew bowiem stanowisku Wnioskodawczyni, umowa dożywocia, co wynika z jej konstrukcji ma charakter umowy odpłatnej, gdyż w zamian za przeniesienie prawa własności dożywotnik otrzymuje świadczenia ekwiwalentne określone w art. 908 Kodeksu cywilnego. Tak więc, pomimo iż nie następuje przepływ środków pieniężnych, czynność ta ma charakter odpłatny i jako taka rodzi określone prawem skutki podatkowe. Odnosząc się natomiast do wskazanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej orzeczenia sądu administracyjnego należy stwierdzić, iż jakkolwiek wyroki sądów kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie prawnym. Należy stwierdzić, że rozstrzygnięcie to zapadło w indywidualnej sprawie i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie może być wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al.