Przeniesienie prawa własności | Interpretacje podatkowe

Przeniesienie prawa własności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeniesienie prawa własności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Przeniesienie wlasnosci nieruchomosci w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego.
Fragment:
Dz.U. z 2015 r. poz. 626), podatkowi od czynnosci cywilnoprawnych podlegaja: nastepujace czynnosci cywilnoprawne: umowy sprzedazy oraz zamiany rzeczy i praw majatkowych, umowy pozyczki pieniedzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona), umowy darowizny ? w czesci dotyczacej przejecia przez obdarowanego dlugow i ciezarow albo zobowiazan darczyncy, umowy dozywocia, umowy o dzial spadku oraz umowy o zniesienie wspolwlasnosci ? w czesci dotyczacej splat i doplat, (uchylona), ustanowienie hipoteki, ustanowienie odplatnego uzytkowania, w tym nieprawidlowego, oraz odplatnej sluzebnosci, umowy depozytu nieprawidlowego, umowy spolki; zmiany umow wymienionych w pkt 1, jezeli powoduja one podwyzszenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 4; orzeczenia sadow, w tym rowniez polubownych, oraz ugody, jezeli wywoluja one takie same skutki prawne, jak czynnosci cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2. Zatem, jak z powyzszego wynika, ustawodawca wprowadzil zasade enumeratywnego okreslenia czynnosci podlegajacych opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych. Tym samym, o kwalifikacji okreslonej czynnosci prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej tresc (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa.
2016
7
lut

Istota:
Czy przeniesienie na rzecz wnuczek prawa własności lokalu mieszkalnego umową dożywocia przed upływem 5 lat od daty nabycia lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni, nieodpłatne przeniesienie prawa własności lokalu przed upływem 5 lat od jego nabycia nie rodzi skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zainteresowana uważa, iż nie uzyska żadnych korzyści majątkowych z tytułu przeniesienia własności lokalu na rzecz wnuczek. Wnuczki za mieszkanie nie zapłacą, a w zamian za opiekę nad nimi z dobrej woli przekażą im nieodpłatnie mieszkanie. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz art. 19) jednym ze źródeł przychodu podlegającym opodatkowaniu jest odpłatne zbycie nieruchomości, w tym lokalu mieszkalnego, a przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wartość tej nieruchomości pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Z uwagi na fakt, że umowa dożywocia nie ma charakteru odpłatnego, nie występuje zatem ekwiwalent pieniężny w postaci ceny wynikającej z umowy. Występuje jedynie wzajemne świadczenie, którego wartość nie jest wprost określona. Trudno bowiem określić wartość mieszkania na dzień zakończenia umowy dożywocia, jak również trudno określić cenę świadczenia, jakie uzyska od wnuczek w trakcie trwania tej umowy. Brak możliwości określenia w umowie dożywocia ceny powoduje, że nie można ustalić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
2015
13
wrz

Istota:
Przeniesienie prawa własności wykonanego nowego odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej (wybudowanego przez Inwestora w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako czynność podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. A zatem, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż przeniesienie prawa własności wykonanego nowego odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej (wybudowanego przez Inwestora w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako czynność podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. A zatem, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2012
10
lis

Istota:
Kiedy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w sytuacji, w której ogłoszono przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, przeznaczonych wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług, a zapłata oferowanej ceny nastąpi poprzez przeniesienie prawa własności wydzielonych samodzielnych lokali mieszkalnych po 2,5 roku od podpisania umowy sprzedaży?.
Fragment:
UZASADNIENIE Burmistrz Miasta X zwrócił sie z zapytaniem kiedy wystapi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w sytuacji w której ogłoszono przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w X na osiedlu Y przeznaczonych wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług, a zapłata oferowanej ceny nastąpi przez przeniesienie prawa własności wydzielonych samodzielnychlokali mieszkalnych. W uzasadnieniu swojego stanowiska stwierdził, że w przedstawionej sytuacji, gdy cena sprzedaży nieruchomości zostanie uiszczona w formie niepieniężnej w postaci 600 mkw powierzchni lokali mieszkalnych, których przeniesienie na Gminę Miasto X nastąpi w terminie 2,5 roku od dnia podpisania umowy sprzedaży ww. nieruchomości powinien miećzastosowanie przepis art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 - 21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 4 jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W świetle artykułu 19 ust. 1l zdarzeniem, z wystąpieniem którego należy wiązać powstanie obowiązku podatkowego, jest - co do zasady - wydanie towaru lub wykonanie usługi.
2011
17
gru

Istota:
Czy umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności w trybie art. 11 ust. 2 Prawa o spółdzielniach mieszkaniowych podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych tak jak umowa sprzedaży wymieniona w art. 1 ust. 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Przeniesienie prawa własności stanowi tytułową formę nabycia, która nie jest czynnością określoną wprost w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r., ani też nie stanowi żadnego innego działania ze skutkami prawnymi określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych muszą zaistnieć konkretne przesłanki, aby można było przystąpić do przeniesienia prawa własności. Spółdzielnia mieszkaniowa w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikacje ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący, z tym, że warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
2011
29
lis

Istota:
Czy odpłatne zbycie udziału w gruncie wraz z udziałem wynoszącym 14/1000 (czternaście tysięcznych) części we wspólnych częściach budynku, nabyte w 2008 r., podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu odpłatnego zbycia przed upływem 5 lat od daty nabycia?
Fragment:
Wobec powyższego, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu mieszkalnego gruntu jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Zatem na gruncie powołanego powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu gruntem należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego a więc z rokiem 1997. Mając powyższe na uwadze, należy raz jeszcze podkreślić, że w przedmiotowej sprawie nabycie nieruchomości, w tym udziału w części gruntu nastąpiło w dacie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, tj. w 1997 r. Przekształcenie prawa nie stanowi o nowej dacie nabycia. Data nabycia ustalona zostaje w rozumieniu podatkowym w dacie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W tym przypadku nie wyodrębnia się dla celów podatkowych daty nabycia udziału w gruncie.
2011
1
paź

Istota:
Przeniesienie własności lokalu użytkowego na podstawie art. 39 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jest dostawą towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Przeniesienie prawa własności do tego towaru stanowi dostawę towaru w rozumieniu ustawy VAT. Przepisy dotyczące praw spółdzielczych, odrębnej własności lokali oraz praw do domów jednorodzinnych w spółdzielniach zawarte są w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) Spółdzielnie mieszkaniowe na podstawie art. 39 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego – garażu, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu, są obowiązane do zawarcia z tą osobą umowy przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca rozpoczął budowę zespołu boksów garażowych w 4 segmentach. W ramach inwestycji zalano ławy fundamentowe pod wszystkie boksy garażowe. W związku z małym zainteresowaniem garażami, Wnioskodawca dokończył budowę boksów garażowych w 2 segmentach. W 2003 r. dla każdego z użytkowników wybudowanych garaży ustanowiono spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych.
2011
1
paź

Istota:
Zmiana nabywcy dokonana w wyniku cesji praw wynikających z umowy nie mieści się w żadnym przypadku określonym rozporządzeniem. Nie można przyjąć, że nastąpiła jakakolwiek pomyłka w fakturze – z data jej wystawienia nabywcą był cedent. W wyniku cesji nie nastąpiło również rozwiązanie umowy, a tylko wstąpienie cesjonariusza w umowę na pewnym etapie jej realizacji. W wyniku cesji nastąpiła więc zmiana strony umowy ale dopiero od daty jej podpisania. Zdaniem wnioskodawcy wskazane przepisy nie uprawniają podatnika co całkowitej zmiany nabywcy (strony umowy sprzedaży) w trybie wystawienia faktury korygującej.
Fragment:
Faktura winna stwierdzać zaistniałe zdarzenie gospodarcze oraz wskazywać m.in. dane nabywcy i podatnika. Minister Finansów działając z upoważnienia zawartego w art. 106 ust. 8 ustawy wydał w dniu 25 maja 2005r. rozporządzenie wykonawcze, w którym określił m.in. zasady wystawiania faktur. Faktury korygujące reguluje § 16 i § 17 ww. rozporządzenia, w którym zostały określone podstawy wystawienia faktur korygujących tj. udzielenie rabatu po wystawieniu faktury, podwyższenie ceny po wystawieniu faktury (co nie ma zastosowania przy fakturach zaliczkowych) lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Według zainteresowanego katalog sytuacji, w których odpuszczalne jest wystawienie faktury korygującej jest katalogiem zamkniętym i nie może być rozszerzany. Zmiana nabywcy dokonana w wyniku cesji praw wynikających z umowy nie mieści się w żadnym przypadku określonym rozporządzeniem. Nie można przyjąć, że nastąpiła jakakolwiek pomyłka w fakturze – z data jej wystawienia nabywcą był cedent. W wyniku cesji nie nastąpiło również rozwiązanie umowy, a tylko wstąpienie cesjonariusza w umowę na pewnym etapie jej realizacji.
2011
1
wrz

Istota:
W przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, że jeżeli zbycie – na podstawie umowy o dożywocie – prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi przed upływem pięcioletniego terminu, tj. przed dniem 1 stycznia 2015 r. stanowić będzie dla Wnioskodawczyni źródło przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychodem Wnioskodawczyni z tytułu zbycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego będzie wartość rynkowa tego lokalu, którą należy określić na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Różnica pomiędzy ww. przychodem a kosztami uzyskania przychodu, określonymi, zgodnie z art. 22 ust. 6c ww. ustawy będzie stanowiła dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przeniesienie prawa własności w stosunku do ww. mieszkania na podstawie umowy dożywocia rodzi konsekwencje podatkowe w aspekcie ustawy dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych (jeżeli tak, to w jakiej kwocie)... Przedmiotowa interpretacja indywidualna wydana została w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniosek w zakresie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn został rozpatrzony odrębnymi pismami. Zdaniem Wnioskodawczyni: W ocenie Wnioskodawczyni w przedstawionej sytuacji, opisanej szczegółowo w części F wniosku, przeniesienie prawa własności w stosunku do ww. mieszkania, na podstawie umowy dożywocia nie rodzi konsekwencji podatkowych w aspekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2011
1
wrz

Istota:
Czy w przypadku przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
Fragment:
Wbrew bowiem stanowisku Wnioskodawczyni, umowa dożywocia, co wynika z jej konstrukcji ma charakter umowy odpłatnej, gdyż w zamian za przeniesienie prawa własności dożywotnik otrzymuje świadczenia ekwiwalentne określone w art. 908 Kodeksu cywilnego. Tak więc, pomimo iż nie następuje przepływ środków pieniężnych, czynność ta ma charakter odpłatny i jako taka rodzi określone prawem skutki podatkowe. Odnosząc się natomiast do wskazanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej orzeczenia sądu administracyjnego należy stwierdzić, iż jakkolwiek wyroki sądów kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie prawnym. Należy stwierdzić, że rozstrzygnięcie to zapadło w indywidualnej sprawie i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie może być wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al.
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.