Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeniesienie prawa użytkowania wieczystego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
6
kwi

Istota:

Opodatkowanie przeniesienia prawa własności działek na rzecz użytkowników wieczystych

Fragment:

Zgody wojewody nie wymaga sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości, o których mowa w art. 51 ust. 2 i art. 57 ust. 1. Stosownie do ust. 2 tegoż artykułu, z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.), decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje: starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej – w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne; wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa – odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy, osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia, z zastrzeżeniem art. 5.

2011
1
paź

Istota:

Czy przeniesienie prawa wieczystego użytkowania działek gruntu, wskazanych w opisie stanu faktycznego, (w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej) w zamian za wygaszenie zobowiązań podatkowych, wobec Prezydenta Miasta, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Biorąc powyższe pod rozwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stanął na stanowisku, że przeniesienie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Prezydenta Miasta w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków lokalnych podatków stanowiących dochody budżetu nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tak więc wydając zaskarżoną interpretacje organ naruszył w/w przepisy prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy. Na zakończenie warto zauważyć, że na tle nowego stanu prawnego zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2009 r. sygn. akt I SA/Rz 699/08 którego wynika, że „Czynności, o jakich mowa w art. 66 Ordynacji podatkowej, stanowią dodatkowy mechanizm poboru podatku, stąd też nie jest możliwe obciążanie ich podatkiem od towarów i usług. Za takim stanowiskiem przemawia również charakter podatku od towarów i usług, który ma dotyczyć konsumpcji, co przejawia się z jednej strony w jego neutralności dla podatnika, a z drugiej, w faktycznym obciążeniu tym podatkiem finalnego odbiorcy - konsumenta. Niecelowe jest nakładanie dodatkowych obciążeń podatkowych na podmiot, który - będąc w trudnej sytuacji finansowej - korzysta z takiej właśnie formy wygaśnięcia zobowiązań podatkowych”.

2011
1
wrz

Istota:

Czy przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie art. 66 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej na rzecz Gminy, w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, stanowiącego dochody budżetu Skarbu Państwa (w tym przypadku gminy), jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, iż przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej na rzecz Gminy Miejskiej, reprezentowanej przez Prezydenta Miasta, w zamian za zaległości podatkowe w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa związana z przeniesieniem prawa rozporządzania towarami jak właściciel. Przeniesienie następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej i jest ono odpłatne. Odpłatnością w przedmiotowym przypadku jest kwota zaległości podatkowych, która zostanie skompensowana wartością nieruchomości. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż „przeniesienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, która jest własnością Skarbu Państwa, na rzecz Gminy Miejskiej w zamian za zobowiązania podatkowe, nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jedynie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego” należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
1
lip

Istota:

Z uwagi na to, że Spółka dokona zbycia gruntu zabudowanego, w przedmiotowej transakcji zastosowanie znajdzie podstawowa 22% stawka podatku VAT.

Fragment:

W świetle powołanego przepisu art. 7 ww. ustawy, odpłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów. Jak wynika z przepisu art. 29 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Natomiast w myśl ust. 4 tego artykułu, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego w 2007 r., spółka Zakład Energetyczny (...)

2011
1
lip

Istota:

Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej na rzecz gminy (miasta na prawach powiatu), reprezentowanej przez Prezydenta Miasta, w zamian za zaległości podatkowe w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa związana z przeniesieniem prawa rozporządzania towarami jak właściciel. Przeniesienie następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej i jest ono odpłatne. Odpłatnością w przedmiotowym przypadku jest kwota zaległości podatkowych, która zostanie skompensowana wartością nieruchomości.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, iż przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej na rzecz gminy (miasta na prawach powiatu), reprezentowanej przez Prezydenta Miasta, w zamian za zaległości podatkowe w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa związana z przeniesieniem prawa rozporządzania towarami jak właściciel. Przeniesienie następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej i jest ono odpłatne. Odpłatnością w przedmiotowym przypadku jest kwota zaległości podatkowych, która zostanie skompensowana wartością nieruchomości. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać stanowisko Spółki, dotyczące braku opodatkowania czynności przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działek gruntu w zamian za wygaszenie zobowiązań podatkowych, za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
cze

Istota:

Określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zbycia prawa wieczystego użytkowania działek oraz prawidłowości wystawienia faktury

Fragment:

Jednakże należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie za moment wydania towaru należy uznać moment dokonania wpisu do księgi wieczystej potwierdzający przeniesienie prawa użytkowania wieczystego na nabywcę. Tym samym nie można zgodzić się ze stwierdzeniem podatnika, że obowiązek podatkowy nie powstał z dniem wpisu do księgi wieczystej, a co za tym idzie stanowisko podatnika w tej kwestii należy uznać za nieprawidłowe. Sposób ujęcia przedmiotowej transakcji (w dwóch pozycjach: w poz. 1 opodatkowana powierzchnia gruntów ze wskazaniem terminu zawarcia umowy i repertorium, cena netto, stawka 22%, kwota podatku, kwota brutto i w poz. 2 pozostała część gruntu, cena netto, stawka podatku - zwolnione, kwota brutto równa kwocie netto) w fakturze końcowej przedstawiony przez Wnioskodawcę należy uznać za prawidłowy. Jednakże należy zaznaczyć, iż dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntów rolnych będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a nie jak podał Wnioskodawca na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Ponadto w sytuacji wystawienia faktury końcowej, po wydaniu towaru, należy na niej umieścić sumę wartości towarów pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturze dokumentującej pobranie części należności, oraz numer faktury wystawionej przed wydaniem towaru.

2011
1
cze

Istota:

Podatkowanie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z samowolą budowlaną (budynkiem) na rzecz posiadacza tej samowoli

Fragment:

W świetle powołanego przepisu art. 7 ww. ustawy, odpłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów. W zakresie pytania: Czy w sytuacji, gdy użytkownik wieczysty otrzymuje tylko wynagrodzenie za przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, winien naliczać podatek VAT od wartości samowoli budowlanej (budynku) w sytuacji, gdy nie poczynił nakładów na tę samowolę i nie otrzymuje wynagrodzenia..., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 17 lipca 2008r. znak IP-PP2-443-665/08-2/AS, uznając stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Jak wynika z przepisu art. 29 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku zmiany użytkownika wieczystego gruntu ( sprzedaż prawa) ustanowionego po 01.04.2004r., obowiązek podatkowy powstaje na nowo i w jakim wtedy momencie (terminie) oraz kto jest w takim przypadku podatnikiem podatku VAT od tej transakcji?

Fragment:

Natomiast gmina jako właściciel gruntu, powinna jedynie-po powzięciu informacji o tej transakcji sprzedaży – dokonać w sowich księgach rachunkowych zmiany użytkownika gruntu, będącego nadal w użytkowaniu wieczystym, w celu prowadzenia dalszej windykacji swoich należności z tego tytułu. Stanowisko Organu Podatkowego: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Po oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste korzystający z niego dysponuje nieruchomością i rozporządza nią jak właściciel, a więc zgodnie z powołanym art. 7 ust. 1, czynność tę należy potraktować jako dostawę towarów. Ze stanu faktycznego i zapytania Strony wynika, że oddanie przez Gminę lub Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste gruntów będących przedmiotem rozpatrywanej sprawy, nastąpiło po 1 maja 2004r., a więc w okresie kiedy czynność ta podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego i uwzględniając stanowisko uchwały siedmioosobowego składu NSA z dnia 08.01.2007r., sygn.

2011
1
maj

Istota:

Podatnik stoi na stanowisku, iż w opisanej sytuacji nie ma prawa zastosowania przepisów dotyczących towarów używanych, w związku z czym sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynku powinna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%.

Fragment:

Zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, w związku z ust. 2 pkt 1, dotyczy m.in. używanych budynków i budowli lub ich części, jeżeli od końca roku, w którym zakończono ich budowę, minęło co najmniej 5 lat, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto, w myśl art. 43 ust. 6, zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej, a podatnik: 1) miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków; 2) użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy należy podkreślić, iż wyłączenie ze stosowania zwolnienia dotyczy sytuacji, gdy spełnione są wszystkie powyżej wskazane przesłanki, czyli: wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków i użytkował towary krócej niż 5 lat.

2011
1
maj

Istota:

Czy przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu podlega PCC?

Fragment:

(...) nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego. Zgodnie z postanowieniem Naczelnika tut. Urzędu z dnia 18.08.2006 r nr 1472/RPP1/443-437/06/JAGM wydanym na podstawie przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego, sprzedaż budynków oraz prawa wieczystego użytkowania dotyczącego działek, na których znajdują się budynki podlegać będzie zwolnieniu z podatku od towarów i usług – w związku z tym będzie miał zastosowanie wyjątek ujęty w art. 2 ust. 4 ustawy o pcc, a więc przedmiotowa transakcja sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z postawionymi na nim budynkami będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. pkt 1 lit. a) ustawy o pcc. Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego (art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy), stawka podatku wynosi 2 % (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy). Odnosząc się do kwestii zbycia użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę, to zgodnie z postanowieniem Naczelnika tut. Urzędu z dnia 18.08.2006 r. nr 1472/RPP1/443-437/06/JAGM sprzedaż ta będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, a tym samym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy o pcc nie będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.