Przeniesienie prawa | Interpretacje podatkowe

Przeniesienie prawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeniesienie prawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy czynność prawna w postaci umowy realizującej roszczenie z art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego podlega opodatkowaniu na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym należy stwierdzić, że przeniesienie prawa wieczystego użytkowania działek w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego (w zw. z art. 237 ww. Kodeksu) nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieści się w katalogu czynności ściśle wymienionych we wskazanym przepisie. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
14
lis

Istota:
W przypadku, gdy planowana transakcja nabycia Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w przypadku, gdy powyższa transakcja zostanie objęta zakresem podatku od towarów i usług, ale będzie korzystała ze zwolnienia z tego podatku, czynność ta będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.
Fragment:
Dodatkowo, przed zawarciem analizowanej transakcji, Sprzedający będzie zobowiązany do podjęcia kroków w celu nabycia praw autorskich do projektów architektonicznych Budynku i w przypadku ich nabycia nastąpi przeniesienie praw autorskich na rzecz Wnioskodawcy. Niemniej jednak, z uwagi na określone przeszkody prawne jest możliwe, iż Sprzedający nie nabędzie wspomnianych praw autorskich i w związku z tym nie zostaną one przeniesione na Nabywcę w ramach planowanej transakcji. Nieruchomość nie stanowi organizacyjnie ani finansowo wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego, w szczególności nie stanowi oddziału, zakładu, oddzielnej jednostki organizacyjnej, działu, itp. i nie przygotowuje własnego bilansu. Ponadto, Nieruchomość nie jest finansowo wyodrębniona dla celów rachunkowości zarządczej. Wnioskodawca – będąc zarejestrowanym w Polsce czynnym podatnikiem VAT – po zakupie Nieruchomości od M. będzie prowadził działalność obejmującą wynajem powierzchni w Lokalu, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Działania te Wnioskodawca planuje wykonywać jednak przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz w oparciu o własny – wypracowany w tym zakresie – know-how. Sprzedający Nieruchomość nie planuje likwidacji bezpośrednio po zawarciu planowanej transakcji. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy planowana transakcja nabycia (...)
2011
1
paź

Istota:
Opodatkowanie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zwrot nakładów.
Fragment:
Między stronami doszło do ugody zawartej przed sądem dnia 24 września 2009r., na mocy której zwrot nakładów poczynionych przez spółkę miał nastąpić przez przeniesienie prawa użytkowania wieczystego określonych w ugodzie gruntów na Sp. z o.o. - będącą następcą prawnym spółki (świadczenie w miejsce wykonania, art. 453 Kodeksu cywilnego). Należy podkreślić, iż podstawa cywilno-prawna transakcji będącej przedmiotem wniosku, tj. art. 453 Kodeksu cywilnego (świadczenie w miejscu wykonania) nie ma decydującego znaczenia dla opodatkowania danej transakcji, bowiem prawo podatkowe jest odrębną od prawa cywilnego dziedziną prawa. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług znaczenie ma faktyczna czynność, a nie uregulowania cywilnoprawne. W przedmiotowej sytuacji mamy więc do czynienia ze zwrotem nakładów - usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy na rzecz spółki z o.o., w zamian za zbycie prawa użytkowania wieczystego – będącego dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 7 ww. ustawy. Przedmiotowa dostawa ma charakter odpłatny gdyż w zamian za przedmiotowe przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wygaśnie roszczenie spółki o zwrot nakładów poczynionych na cudzym gruncie, z uwagi na to iż, zbycie użytkowania wieczystego gruntu na rzecz spółki z o.o. stanowi dostawę towaru, podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2011
1
sie

Istota:
Czy przeniesienie lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność podlega opodatkowaniu (pierwsze zasiedlenie i pierwsze ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu miało miejsce przed 1 maja 2004r.)?
Fragment:
W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego. Zgodnie z art. 29 ust. 8 ustawy o VAT jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku. Zgodnie z art. 153 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004r.
2011
1
cze

Istota:
Ustanowienie odrębnej własności lokalu w miejsce spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, do którego ustanowienie po raz pierwszy lokatorskiego prawa i jego zasiedlenie nastąpiło przed 1.05.2004r., nie podlega przepisom ustawy, na mocy art. 153 ust. 2 ustawy o VAT
Fragment:
Stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego. Z powyższego wynika, że przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu traktuje się jako dostawę towarów. Zgodnie z art. 29 ust. 8 ustawy ustawodawca postanowił, że jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.
2011
1
cze

Istota:
Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność jest objęte zwolnieniem z podatku od towarów i usług; podstawa opodatkowania.Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność nie podlega przepisom ustawy jeżeli pierwsze ustanowienie prawa i pierwsze zasiedlenie tego lokalu miało miejsce przed 01.05.2004 r.
Fragment:
Stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 1 pkt 5 powołanej ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego. Spółdzielcze prawa do lokalu zostały zatem zrównane (dla celów podatkowych) z prawem do rozporządzania tym lokalem jak właściciel. W myśl postanowień art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Jednocześnie pod pojęciem pierwszego zasiedlenia, zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy rozumie się wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.
2011
1
cze

Istota:
Czy zmiana spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowionego w roku 2007, którego pierwsze zasiedlenie nastąpiło w 1987 r., na prawo odrębnej własności w roku 2008 jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego. Zgodnie z art. 153 ust. 2 przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 roku. Z regulacji zawartej w art. 29 ust. 8 ustawy wynika, że jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.
2011
1
cze

Istota:
Czy opisana czynność podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Stosownie do art.10 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. Nr 14, poz.176 z 2000 roku ze zm.) źródłem przychodu jest z zastrzeżeniem ust.2 odpłatne zbycie; - nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, - prawa wieczystego użytkowania gruntów - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okres ten odnosi się do każdej z osób dokonujących zmiany. Ponieważ przepis art.10 ust.1 pkt 8 ww. ustawy jednoznacznie określa, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie wskazanych w nim nieruchomości lub praw majątkowych, a w zawartej umowie zapisano, iż przeniesiono nieodpłatnie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w zamian za prawo do własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu nie czyniąc między stronami dopłat, to należy uznać, iż powyższa umowa jest transakcją nieodpłatną. Stąd nie stanowi ona źródła przychodu określonego w art.10 ust.1 pkt 8 ww. ustawy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
2011
1
maj

Istota:
Czy przeniesienie prawa własności obligacji wyemitowanych przez spółkę A. na Bank w zamian za zwolnienie z zobowiązania spółki komandytowej T. jako emitenta dłużnych papierów wartościowych - nie będą stanowić dla Banku (wspólnika spółki komandytowej) kategorii podatkowej, na mocy art. 5 ust. l oraz ust. 2 w związku z art. l, art. 12 oraz art. 15 ustawy o CIT.
Fragment:
Urzędu 19.04.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy przeniesienie prawa własności obligacji wyemitowanych przez spółkę A. na Bank w zamian za zwolnienie z zobowiązania spółki komandytowej T. jako emitenta dłużnych papierów wartościowych - nie będą stanowić dla Banku (wspólnika spółki komandytowej) kategorii podatkowej, na mocy art. 5 ust. l oraz ust. 2 w związku z art. l, art. 12 oraz art. 15 ustawy o CIT, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Bank posiada większościowy udział w T.spółka komandytowa - dalej: „T" lub „Spółka". Natomiast T. jest w posiadaniu obligacji wyemitowanych przez spółkę A.— dalej: „obligacje A.". Równocześnie Bank jest w posiadaniu obligacji T., które Spółka wyemitowała w celu nabycia obligacji A. Obecnie Bank oraz Spółka rozważają możliwość przeniesienia prawa własności obligacji A. na Bank w zamian za zwolnienie T. z zobowiązania z obligacji. Pod względem cywilistycznym transakcja ta będzie prowadzić do datio in solutum, tj. świadczenie w miejsce wykonania.
2011
1
maj

Istota:
Czy w kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wg. stawki 22% należy ująć tylko tą część udziałów we współwłasności, która została nabyta po wejściu w życie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993r. (Dz. U. z 1993r., nr 11 poz. 50 ze zm.); tj. udziału wynoszącego 39/200 współwłasności nieruchomości?
Fragment:
Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości odbyło się w następujących terminach:w 1991r. - udział wynoszacy 3/20 współwłasności nieruchomości;w 1992r. - udział wynoszący 1/20 współwłasności nieruchomości;w 1995r. - udział wynoszący 39/200 współwłasności nieruchomości.Przeniesienie prawa własności nastąpiło na podstawie aktów notarialnych. Żadna ze sprzedaży nie została udokumentowana fakturą VAT.W związku z powyższym stanem faktycznym Strona zwróciła się z zapytaniem, czy w kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wg. stawki 22% należy ująć tylko tą część udziałów we współwłasności, która została nabyta po wejściu w życie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993r. (Dz. U. z 1993r., nr 11 poz. 50 ze zm.); tj. udziału wynoszącego 39/200 współwłasności nieruchomości. Aby w pełni odnieść się do w/w stanu faktycznego należy cofnąć się do stanu prawnego z dnia nabycia w/w udziałów w przedmiotowej nieruchomości. W przypadku dwóch pierwszych transakcji nabycia udziałów w nieruchomości nie obowiązywała jeszcze ustawa o podatku od towarów i usług. Natomiast w przypadku trzeciej transakcji art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r., nr 11 poz. 50 ze zm.), formułuje definicję towaru używanego, przez który należy rozumieć towar używany przez okres co najmniej (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.