Przeniesienie prawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeniesienie prawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
14
lis

Istota:

Czy czynność prawna w postaci umowy realizującej roszczenie z art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego podlega opodatkowaniu na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przeniesienie prawa wieczystego użytkowania działek w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego (w zw. z art. 237 ww. Kodeksu) nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieści się w katalogu czynności ściśle wymienionych we wskazanym przepisie. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2011
1
paź

Istota:

W przypadku, gdy planowana transakcja nabycia Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w przypadku, gdy powyższa transakcja zostanie objęta zakresem podatku od towarów i usług, ale będzie korzystała ze zwolnienia z tego podatku, czynność ta będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

Fragment:

Dodatkowo, przed zawarciem analizowanej transakcji, Sprzedający będzie zobowiązany do podjęcia kroków w celu nabycia praw autorskich do projektów architektonicznych Budynku i w przypadku ich nabycia nastąpi przeniesienie praw autorskich na rzecz Wnioskodawcy. Niemniej jednak, z uwagi na określone przeszkody prawne jest możliwe, iż Sprzedający nie nabędzie wspomnianych praw autorskich i w związku z tym nie zostaną one przeniesione na Nabywcę w ramach planowanej transakcji. Nieruchomość nie stanowi organizacyjnie ani finansowo wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego, w szczególności nie stanowi oddziału, zakładu, oddzielnej jednostki organizacyjnej, działu, itp. i nie przygotowuje własnego bilansu. Ponadto, Nieruchomość nie jest finansowo wyodrębniona dla celów rachunkowości zarządczej. Wnioskodawca – będąc zarejestrowanym w Polsce czynnym podatnikiem VAT – po zakupie Nieruchomości od M. będzie prowadził działalność obejmującą wynajem powierzchni w Lokalu, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Działania te Wnioskodawca planuje wykonywać jednak przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz w oparciu o własny – wypracowany w tym zakresie – know-how. Sprzedający Nieruchomość nie planuje likwidacji bezpośrednio po zawarciu planowanej transakcji. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy planowana transakcja nabycia (...)

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zwrot nakładów.

Fragment:

Między stronami doszło do ugody zawartej przed sądem dnia 24 września 2009r., na mocy której zwrot nakładów poczynionych przez spółkę miał nastąpić przez przeniesienie prawa użytkowania wieczystego określonych w ugodzie gruntów na Sp. z o.o. - będącą następcą prawnym spółki (świadczenie w miejsce wykonania, art. 453 Kodeksu cywilnego). Należy podkreślić, iż podstawa cywilno-prawna transakcji będącej przedmiotem wniosku, tj. art. 453 Kodeksu cywilnego (świadczenie w miejscu wykonania) nie ma decydującego znaczenia dla opodatkowania danej transakcji, bowiem prawo podatkowe jest odrębną od prawa cywilnego dziedziną prawa. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług znaczenie ma faktyczna czynność, a nie uregulowania cywilnoprawne. W przedmiotowej sytuacji mamy więc do czynienia ze zwrotem nakładów - usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy na rzecz spółki z o.o., w zamian za zbycie prawa użytkowania wieczystego – będącego dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 7 ww. ustawy. Przedmiotowa dostawa ma charakter odpłatny gdyż w zamian za przedmiotowe przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wygaśnie roszczenie spółki o zwrot nakładów poczynionych na cudzym gruncie, z uwagi na to iż, zbycie użytkowania wieczystego gruntu na rzecz spółki z o.o. stanowi dostawę towaru, podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011
1
cze

Istota:

Czy przeniesienie lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność podlega opodatkowaniu (pierwsze zasiedlenie i pierwsze ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu miało miejsce przed 1 maja 2004r.)?

Fragment:

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego. Zgodnie z art. 29 ust. 8 ustawy o VAT jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku. Zgodnie z art. 153 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004r.

2011
1
cze

Istota:

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w miejsce spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, do którego ustanowienie po raz pierwszy lokatorskiego prawa i jego zasiedlenie nastąpiło przed 1.05.2004r., nie podlega przepisom ustawy, na mocy art. 153 ust. 2 ustawy o VAT

Fragment:

Stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego. Z powyższego wynika, że przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu traktuje się jako dostawę towarów. Zgodnie z art. 29 ust. 8 ustawy ustawodawca postanowił, że jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.

2011
1
cze

Istota:

Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność jest objęte zwolnieniem z podatku od towarów i usług; podstawa opodatkowania.Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność nie podlega przepisom ustawy jeżeli pierwsze ustanowienie prawa i pierwsze zasiedlenie tego lokalu miało miejsce przed 01.05.2004 r.

Fragment:

Stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 1 pkt 5 powołanej ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego. Spółdzielcze prawa do lokalu zostały zatem zrównane (dla celów podatkowych) z prawem do rozporządzania tym lokalem jak właściciel. W myśl postanowień art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Jednocześnie pod pojęciem pierwszego zasiedlenia, zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy rozumie się wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

2011
1
cze

Istota:

Czy zmiana spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowionego w roku 2007, którego pierwsze zasiedlenie nastąpiło w 1987 r., na prawo odrębnej własności w roku 2008 jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego. Zgodnie z art. 153 ust. 2 przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 roku. Z regulacji zawartej w art. 29 ust. 8 ustawy wynika, że jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.

2011
1
maj

Istota:

Czy opisana czynność podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Stosownie do art.10 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. Nr 14, poz.176 z 2000 roku ze zm.) źródłem przychodu jest z zastrzeżeniem ust.2 odpłatne zbycie; - nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, - prawa wieczystego użytkowania gruntów - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okres ten odnosi się do każdej z osób dokonujących zmiany. Ponieważ przepis art.10 ust.1 pkt 8 ww. ustawy jednoznacznie określa, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie wskazanych w nim nieruchomości lub praw majątkowych, a w zawartej umowie zapisano, iż przeniesiono nieodpłatnie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w zamian za prawo do własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu nie czyniąc między stronami dopłat, to należy uznać, iż powyższa umowa jest transakcją nieodpłatną. Stąd nie stanowi ona źródła przychodu określonego w art.10 ust.1 pkt 8 ww. ustawy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2011
1
maj

Istota:

Czy przeniesienie prawa własności obligacji wyemitowanych przez spółkę A. na Bank w zamian za zwolnienie z zobowiązania spółki komandytowej T. jako emitenta dłużnych papierów wartościowych - nie będą stanowić dla Banku (wspólnika spółki komandytowej) kategorii podatkowej, na mocy art. 5 ust. l oraz ust. 2 w związku z art. l, art. 12 oraz art. 15 ustawy o CIT.

Fragment:

Urzędu 19.04.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy przeniesienie prawa własności obligacji wyemitowanych przez spółkę A. na Bank w zamian za zwolnienie z zobowiązania spółki komandytowej T. jako emitenta dłużnych papierów wartościowych - nie będą stanowić dla Banku (wspólnika spółki komandytowej) kategorii podatkowej, na mocy art. 5 ust. l oraz ust. 2 w związku z art. l, art. 12 oraz art. 15 ustawy o CIT, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Bank posiada większościowy udział w T.spółka komandytowa - dalej: „T" lub „Spółka". Natomiast T. jest w posiadaniu obligacji wyemitowanych przez spółkę A.— dalej: „obligacje A.". Równocześnie Bank jest w posiadaniu obligacji T., które Spółka wyemitowała w celu nabycia obligacji A. Obecnie Bank oraz Spółka rozważają możliwość przeniesienia prawa własności obligacji A. na Bank w zamian za zwolnienie T. z zobowiązania z obligacji. Pod względem cywilistycznym transakcja ta będzie prowadzić do datio in solutum, tj. świadczenie w miejsce wykonania.

2011
1
maj

Istota:

Czy w kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wg. stawki 22% należy ująć tylko tą część udziałów we współwłasności, która została nabyta po wejściu w życie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993r. (Dz. U. z 1993r., nr 11 poz. 50 ze zm.); tj. udziału wynoszącego 39/200 współwłasności nieruchomości?

Fragment:

Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości odbyło się w następujących terminach:w 1991r. - udział wynoszacy 3/20 współwłasności nieruchomości;w 1992r. - udział wynoszący 1/20 współwłasności nieruchomości;w 1995r. - udział wynoszący 39/200 współwłasności nieruchomości.Przeniesienie prawa własności nastąpiło na podstawie aktów notarialnych. Żadna ze sprzedaży nie została udokumentowana fakturą VAT.W związku z powyższym stanem faktycznym Strona zwróciła się z zapytaniem, czy w kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wg. stawki 22% należy ująć tylko tą część udziałów we współwłasności, która została nabyta po wejściu w życie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993r. (Dz. U. z 1993r., nr 11 poz. 50 ze zm.); tj. udziału wynoszącego 39/200 współwłasności nieruchomości. Aby w pełni odnieść się do w/w stanu faktycznego należy cofnąć się do stanu prawnego z dnia nabycia w/w udziałów w przedmiotowej nieruchomości. W przypadku dwóch pierwszych transakcji nabycia udziałów w nieruchomości nie obowiązywała jeszcze ustawa o podatku od towarów i usług. Natomiast w przypadku trzeciej transakcji art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r., nr 11 poz. 50 ze zm.), formułuje definicję towaru używanego, przez który należy rozumieć towar używany przez okres co najmniej (...)