Przeniesienie prawa | Interpretacje podatkowe

Przeniesienie prawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeniesienie prawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W przypadku, gdy planowana transakcja nabycia Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w przypadku, gdy powyższa transakcja zostanie objęta zakresem podatku od towarów i usług, ale będzie korzystała ze zwolnienia z tego podatku, czynność ta będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09.11.2010 r. (data wpływu 12.11.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie transakcji nabycia nieruchomości - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12.11.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie transakcji nabycia nieruchomości. W przedmiotowym wniosku zostały (...)
2011
1
paź

Istota:
Opodatkowanie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zwrot nakładów.
Fragment:
(...) od prawa cywilnego dziedziną prawa. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług znaczenie ma faktyczna czynność, a nie uregulowania cywilnoprawne. W przedmiotowej sytuacji mamy więc do czynienia ze zwrotem nakładów - usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy na rzecz spółki z o.o., w zamian za zbycie prawa użytkowania wieczystego – będącego dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 7 ww. ustawy. Przedmiotowa dostawa ma charakter odpłatny gdyż w zamian za przedmiotowe przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wygaśnie roszczenie spółki o zwrot nakładów poczynionych na cudzym gruncie, z uwagi na to iż, zbycie użytkowania wieczystego gruntu na rzecz spółki z o.o. stanowi dostawę towaru, podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Odnosząc się do przywołanego w stanowisku Wnioskodawcy postanowienia Lubelskiego Urzędu Skarbowego z dnia 14 marca 2005r. znak: PP1-443/04/05 należy zauważyć, iż dotyczyło ono odmiennego stanu (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy przeniesienie lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność podlega opodatkowaniu (pierwsze zasiedlenie i pierwsze ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu miało miejsce przed 1 maja 2004r.)?
Fragment:
(...) że ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz (...)
2011
1
cze

Istota:
Ustanowienie odrębnej własności lokalu w miejsce spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, do którego ustanowienie po raz pierwszy lokatorskiego prawa i jego zasiedlenie nastąpiło przed 1.05.2004r., nie podlega przepisom ustawy, na mocy art. 153 ust. 2 ustawy o VAT
Fragment:
(...) wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz (...)
2011
1
cze

Istota:
Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność jest objęte zwolnieniem z podatku od towarów i usług; podstawa opodatkowania.Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność nie podlega przepisom ustawy jeżeli pierwsze ustanowienie prawa i pierwsze zasiedlenie tego lokalu miało miejsce przed 01.05.2004 r.
Fragment:
(...) prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe . Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 1 pkt 5 powołanej ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy zmiana spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowionego w roku 2007, którego pierwsze zasiedlenie nastąpiło w 1987 r., na prawo odrębnej własności w roku 2008 jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy opisana czynność podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawione we wniosku z dnia (...) uzupełnione pismem w dniu (...) dotyczące zawarcia umowy przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 2006 roku jako prawidłowe. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Wnioskodawca w 2006r. dokonał w formie aktu notarialnego nieodpłatnego przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego rzecz osoby fizycznej, w zamian za jej prawo do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przeniesienie prawa własności obligacji wyemitowanych przez spółkę A. na Bank w zamian za zwolnienie z zobowiązania spółki komandytowej T. jako emitenta dłużnych papierów wartościowych - nie będą stanowić dla Banku (wspólnika spółki komandytowej) kategorii podatkowej, na mocy art. 5 ust. l oraz ust. 2 w związku z art. l, art. 12 oraz art. 15 ustawy o CIT.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 16.04.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 19.04.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy przeniesienie prawa własności obligacji wyemitowanych przez spółkę A. na Bank w zamian za zwolnienie z zobowiązania spółki komandytowej T. jako emitenta dłużnych papierów wartościowych - nie będą stanowić dla Banku (wspólnika spółki komandytowej) kategorii podatkowej, na mocy art. 5 ust. l oraz ust. 2 w związku z art. l, art. 12 oraz art. 15 ustawy o CIT, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Bank (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wg. stawki 22% należy ująć tylko tą część udziałów we współwłasności, która została nabyta po wejściu w życie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993r. (Dz. U. z 1993r., nr 11 poz. 50 ze zm.); tj. udziału wynoszącego 39/200 współwłasności nieruchomości?
Fragment:
(...) terminowej spłaty rat zaciągniętego kredytu bank nabył udziały we współwłasności nieruchomości, zarówno w odniesieniu do wnoszonego budynku jak i gruntu na którym go wnoszono. Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości odbyło się w następujących terminach:w 1991r. - udział wynoszacy 3/20 współwłasności nieruchomości;w 1992r. - udział wynoszący 1/20 współwłasności nieruchomości;w 1995r. - udział wynoszący 39/200 współwłasności nieruchomości.Przeniesienie prawa własności nastąpiło na podstawie aktów notarialnych. Żadna ze sprzedaży nie została udokumentowana fakturą VAT.W związku z powyższym stanem faktycznym Strona zwróciła się z zapytaniem, czy w kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wg. stawki 22% należy ująć tylko tą część udziałów we współwłasności, która została nabyta po wejściu w życie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993r. (...)
2011
1
maj

Istota:
W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, czy czynność polegająca na przeniesieniu prawa własności gruntu zabudowanego budynkiem, który został wybudowany ze środków własnych dzierżawcy, stanowi odpłatną dostawę budynku i gruntu.
Fragment:
(...) jest stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż w imieniu Gminy Wrocław budynku wybudowanego przez dzierżawcę z jego własnych środków wraz z przeniesieniem prawa własności gruntu, na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w tym art. 7 ust. 1 ustawy, stanowi odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zarówno w zakresie sprzedaży budynku jak i przeniesienia prawa własności gruntu. W przedstawionym stanie faktycznym, przeniesienie prawa własności budynku na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nie jest bowiem dostawą towaru w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia. (...)
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.