Przeniesienie praw majątkowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeniesienie praw majątkowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Wnioskiem z dnia 17.05.2006 r Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa zwana dalej Spółdzielnią zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług bezpłatnej dostawy budynku mieszkalnego wraz z gruntem w przypadku przeniesienia na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności domów jednorodzinnych wraz z gruntem w sytuacji gdy Spółdzielnia jest właścicielem gruntu lub wieczystym użytkownikiem. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika , iż: Spółdzielnia przenosi na rzecz członków spółdzielni odrębną własność domów jednorodzinnych wraz z gruntem , z którym budynek jest trwale związany. Członkowie stają się właścicielami budynków i użytkownikami wieczystymi gruntu lub jej właścicielami ( w zależności od tytułu prawnego jaki posiada Spółdzielnia do tych gruntów ) Budynki były zgłoszone do użytkowania w 1995 r i są zasiedlone od wielu lat .Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali członkowie Spółdzielni nabywali w latach 1995 - 2001 .W piśmie Spółdzielnia pyta , czy w przedstawionym stanie faktycznym bezpłatna dostawa używanego budynku wraz z gruntem jest zwolniona od podatku , przy czym zdaniem Spółdzielni wymieniona czynność korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług .

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają :1)odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2)eksport towarów ;3)import towarów ;4)wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem;5)wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów .W myśl definicji zawartej w art. 2 pkt. 6 ustawy przez towary rozumie sie rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii , budynki i budowle lub ich części , będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej ,a także grunty; Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy przez dostawę towarów , o której mowa w art. 5 ust.1 pkt.1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel , w tym (...)

2011
1
kwi

Istota:

Wnioskiem z dnia 17.05.2006 r Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa x zwana dalej Spółdzielnią zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług bezpłatnej dostawy gruntu niezabudowanego o pow. ok 46-78m2 służącego jako wjazd do garażu w przypadku przeniesienia na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokalu mieszkalnego usytuowanego na przylegających działkach gruntu będących w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni . Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika , iż: Spółdzielnia przenosi na rzecz członków spółdzielni odrębną własność lokali mieszkalnych usytuowanych na działkach gruntu będących w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni o wielkości ok. 184-194 m2.Do tych działek przylegają niezabudowane działki o pow. ok.46-78m2 również będące w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni , a służące wyłącznie właścicielowi sąsiedniej działki jako wjazdy garażowe . Działki te mają założoną odrębną księgę wieczystą . W piśmie Spółdzielnia pyta , czy w przedstawionym stanie faktycznym bezpłatna dostawa gruntu niezabudowanego o pow. ok. 46 -78 m2 przeznaczonego do wyłącznego korzystania przez właściciela budynku sąsiadującej nieruchomości zabudowanej jest zwolniona od podatku, przy czym zdaniem Spółdzielni wymieniona czynność korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług .

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają :1)odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2)eksport towarów ;3)import towarów ;4)wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem;5)wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów . Stosownie do przepisu art. 8 ust. ust. 1 pkt. 1 ustawy przez świadczenie usług , o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 , rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej , osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej , które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 , w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych , bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej . W przedstawionym w piśmie stanie faktycznym Spółdzielnia przekazuje swoim członkom bezpłatnie prawo użytkowania (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik świadczy usługi produkcji filmów na rzecz podmiotów zagranicznych, w tym mających siedzibę na terenie państw Wspólnoty Europejskiej. Kontrakt z zagranicznym kontrahentem obejmuje sprzedaż zrealizowanego przez podatnika materiału filmowego wraz z prawami do jego wykorzystania. Realizacja usługi produkcyjnej zakłada ustalenia, konsultacje, wybór obiektów zdjęciowych, załatwianie formalności i pozwoleń, nabycia praw autorskich, zawarcie umów z wykonawcami. Wszelkie umowy o nabycia praw autorskich wnioskodawca nabywa we własnym imieniu i na własny rachunek. Następnie podatnik przenosi na kontrahenta zagranicznego własność materiału filmowego, wraz ze związanymi z jego realizacją prawami autorskimi. Nabywca może rozporządzać w/w prawami wedle swojej woli, bez ograniczenia terytorialnego i czasowego. W związku z powyższym podatnik pyta, czy miejsce świadczenia usługi będzie poza terytorium kraju oraz czy wnioskodawca może dokonywać pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją opisanego kontraktu. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że miejsce opodatkowania przedmiotowej usługi będzie znajdowało się zgodnie z art. 27 ust. 3 oraz 4 pkt 1 poza granicami Polski oraz, iż w myśl art. 86 ust. 8 będzie mógł odliczyć podatek naliczony związany z realizacją usługi.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, a przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań przewidzianych w niniejszym przepisie. Ustęp 4 przytoczonego artykułu stanowi katalog usług niematerialnych, których świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej a posiadającej siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego (państwa spoza Wspólnoty Europejskiej) lub podatnika mającego siedzibę lub (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł ze swoimi pracownikami umowę cywilnoprawną, mocą której pracownicy jako twórcy systemu informatycznego wykonanego w wyniku projektu racjonalizatorskiego, przenoszą odpłatnie jego własność na Zakład. Czy zawarta umowa rodzi obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14 a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005 r z późn. zmianami/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Państwa stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 16.11.2006r. /wpływ do organu podatkowego w dniu 27.11.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznać za nie prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł ze swoimi pracownikami umowę cywilnoprawną, mocą której pracownicy jako twórcy systemu informatycznego wykonanego w wyniku projektu racjonalizatorskiego, przenoszą odpłatnie jego własność na Zakład. 2. Pytanie: Czy zawarta umowa rodzi obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych? 3. Stanowisko wnioskodawczyni: Państwa zdaniem czynność wyżej opisana zwolniona (...)

2011
1
kwi

Istota:

- dotyczy opodatkowania gratyfikacji pieniężnej wypłaconej osobie fizycznej za powierzone spółce środki pieniężne (na podstawie umowy powierniczej).

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) i art. 4 § 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1950) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2006r. (data wpływu do tutejszego urzędu 01.12.2006r.) przedsiębiorstwa "F." sp. z o.o. z siedzibą w E. przy Alei ... ../. w sprawie opodatkowania gratyfikacji pieniężnej wypłacanej osobie fizycznej za powierzone spółce pieniądze Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest prawidłowe do opisanego stanu faktycznego. Wnioskiem z dnia 30.11.2006r. (data wpływu do tutejszego urzędu 01.12.2006r.) przedsiębiorstwo sp. z o.o. z siedzibą w E. zwróciło się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania gratyfikacji pieniężnej (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT dostawa budynku wybudowanego przed 1986 r. oraz zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, z którym ten budynek związany ?.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że: Klub dokonuje dostawy budynku będącego własnością klubu od 1986 r. oraz zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, z którym ten budynek jest związany. Budynek będący przedmiotem dostawy został wybudowany przed 1986 r. a został przejęty do użytkowania przez RKS z dniem 16.10.1986 r. W okresie użytkowania tego budynku Klub nie ponosił nakładów opodatkowanych podatkiem VAT na jego ulepszenie. Nieruchomość, o której wyżej mowa tj. prawo wieczystego (...)

2011
1
lut

Istota:

Fragment:

(...) Przeniesienie własności rzeczy i praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa na podstawie art. 66 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Szczególny charakter tego przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego polega na tym, iż pieniężna wierzytelność Skarbu Państwa zostaje zaspokojona w formie niepieniężnej. W rezultacie Skarb Państwa przejmuje własność rzeczy lub praw majątkowych podatnika w zamian za zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Regulacje art.66 Ordynacji podatkowej dotyczą więc wygaśnięcia już istniejących zobowiązań podatkowych - zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy lub praw majątkowych spowoduje uregulowanie zobowiązań podatkowych w zakresie objętym umową. Warunkiem dokonania tego rodzaju czynności, jako prawnie skutecznej, jest (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w przypadku przeniesienia praw autorskich i pokrewnych towarzyszącego wykonaniu usług objętych podatkiem VAT albo objętych zwolnieniem z podatku VAT konieczne jest uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu przeniesienia praw autorskich?

Fragment:

(...) Zgodnie z art.2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000r o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz.959 ze zm.) nie podlegają podatkowi: czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego. Nie powstanie zatem obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych jeżeli, z tytułu przeniesienia praw autorskich i pokrewnych w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT. (...)

2011
1
sty

Istota:

W jaki sposób należy rozliczyć wydatki na zakup licencji, koszty prac serwisowych związanych z dostosowaniem programów komputerowych do potrzeb spółki?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2004 r. (data wpływu - 27.01.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29. 08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 16 b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) amortyzacji podlegają nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku mieszkalnego na podstawie art. 231 par. 2 Kodeksu Celnego za wynagrodzeniem jest zwolnione z podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) Definicja zawarta w art. 2 pkt 6 w/w ustawy, wskazuje, iż przez towar rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towaru rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy z dnia 11 marca 2004r. przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. W świetle przywołanych przepisów (...)