Przeniesienie praw majątkowych | Interpretacje podatkowe

Przeniesienie praw majątkowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeniesienie praw majątkowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskiem z dnia 17.05.2006 r Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa zwana dalej Spółdzielnią zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług bezpłatnej dostawy budynku mieszkalnego wraz z gruntem w przypadku przeniesienia na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności domów jednorodzinnych wraz z gruntem w sytuacji gdy Spółdzielnia jest właścicielem gruntu lub wieczystym użytkownikiem. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika , iż: Spółdzielnia przenosi na rzecz członków spółdzielni odrębną własność domów jednorodzinnych wraz z gruntem , z którym budynek jest trwale związany. Członkowie stają się właścicielami budynków i użytkownikami wieczystymi gruntu lub jej właścicielami ( w zależności od tytułu prawnego jaki posiada Spółdzielnia do tych gruntów ) Budynki były zgłoszone do użytkowania w 1995 r i są zasiedlone od wielu lat .Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali członkowie Spółdzielni nabywali w latach 1995 - 2001 .W piśmie Spółdzielnia pyta , czy w przedstawionym stanie faktycznym bezpłatna dostawa używanego budynku wraz z gruntem jest zwolniona od podatku , przy czym zdaniem Spółdzielni wymieniona czynność korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług .
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają :1)odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2)eksport towarów ;3)import towarów ;4)wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem;5)wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów .W myśl definicji zawartej w art. 2 pkt. 6 ustawy przez towary rozumie sie rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii , budynki i budowle lub ich części , będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej ,a także grunty; Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy przez dostawę towarów , o której mowa w art. 5 ust.1 pkt.1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel , w tym (...)
2011
1
kwi

Istota:
Wnioskiem z dnia 17.05.2006 r Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa x zwana dalej Spółdzielnią zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług bezpłatnej dostawy gruntu niezabudowanego o pow. ok 46-78m2 służącego jako wjazd do garażu w przypadku przeniesienia na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokalu mieszkalnego usytuowanego na przylegających działkach gruntu będących w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni . Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika , iż: Spółdzielnia przenosi na rzecz członków spółdzielni odrębną własność lokali mieszkalnych usytuowanych na działkach gruntu będących w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni o wielkości ok. 184-194 m2.Do tych działek przylegają niezabudowane działki o pow. ok.46-78m2 również będące w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni , a służące wyłącznie właścicielowi sąsiedniej działki jako wjazdy garażowe . Działki te mają założoną odrębną księgę wieczystą . W piśmie Spółdzielnia pyta , czy w przedstawionym stanie faktycznym bezpłatna dostawa gruntu niezabudowanego o pow. ok. 46 -78 m2 przeznaczonego do wyłącznego korzystania przez właściciela budynku sąsiadującej nieruchomości zabudowanej jest zwolniona od podatku, przy czym zdaniem Spółdzielni wymieniona czynność korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług .
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają :1)odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2)eksport towarów ;3)import towarów ;4)wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem;5)wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów . Stosownie do przepisu art. 8 ust. ust. 1 pkt. 1 ustawy przez świadczenie usług , o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 , rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej , osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej , które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 , w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych , bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej . W przedstawionym w piśmie stanie faktycznym Spółdzielnia przekazuje swoim członkom bezpłatnie prawo użytkowania (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik świadczy usługi produkcji filmów na rzecz podmiotów zagranicznych, w tym mających siedzibę na terenie państw Wspólnoty Europejskiej. Kontrakt z zagranicznym kontrahentem obejmuje sprzedaż zrealizowanego przez podatnika materiału filmowego wraz z prawami do jego wykorzystania. Realizacja usługi produkcyjnej zakłada ustalenia, konsultacje, wybór obiektów zdjęciowych, załatwianie formalności i pozwoleń, nabycia praw autorskich, zawarcie umów z wykonawcami. Wszelkie umowy o nabycia praw autorskich wnioskodawca nabywa we własnym imieniu i na własny rachunek. Następnie podatnik przenosi na kontrahenta zagranicznego własność materiału filmowego, wraz ze związanymi z jego realizacją prawami autorskimi. Nabywca może rozporządzać w/w prawami wedle swojej woli, bez ograniczenia terytorialnego i czasowego. W związku z powyższym podatnik pyta, czy miejsce świadczenia usługi będzie poza terytorium kraju oraz czy wnioskodawca może dokonywać pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją opisanego kontraktu. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że miejsce opodatkowania przedmiotowej usługi będzie znajdowało się zgodnie z art. 27 ust. 3 oraz 4 pkt 1 poza granicami Polski oraz, iż w myśl art. 86 ust. 8 będzie mógł odliczyć podatek naliczony związany z realizacją usługi.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, a przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań przewidzianych w niniejszym przepisie. Ustęp 4 przytoczonego artykułu stanowi katalog usług niematerialnych, których świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej a posiadającej siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego (państwa spoza Wspólnoty Europejskiej) lub podatnika mającego siedzibę lub (...)
2011
1
kwi

Istota:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł ze swoimi pracownikami umowę cywilnoprawną, mocą której pracownicy jako twórcy systemu informatycznego wykonanego w wyniku projektu racjonalizatorskiego, przenoszą odpłatnie jego własność na Zakład. Czy zawarta umowa rodzi obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14 a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005 r z późn. zmianami/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Państwa stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 16.11.2006r. /wpływ do organu podatkowego w dniu 27.11.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznać za nie prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł ze swoimi pracownikami umowę cywilnoprawną, mocą której pracownicy jako twórcy systemu informatycznego wykonanego w wyniku projektu racjonalizatorskiego, przenoszą odpłatnie jego własność na Zakład. 2. Pytanie: Czy zawarta umowa rodzi obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych? 3. Stanowisko wnioskodawczyni: Państwa zdaniem czynność wyżej opisana zwolniona (...)
2011
1
kwi

Istota:
- dotyczy opodatkowania gratyfikacji pieniężnej wypłaconej osobie fizycznej za powierzone spółce środki pieniężne (na podstawie umowy powierniczej).
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) i art. 4 § 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1950) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2006r. (data wpływu do tutejszego urzędu 01.12.2006r.) przedsiębiorstwa "F." sp. z o.o. z siedzibą w E. przy Alei ... ../. w sprawie opodatkowania gratyfikacji pieniężnej wypłacanej osobie fizycznej za powierzone spółce pieniądze Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest prawidłowe do opisanego stanu faktycznego. Wnioskiem z dnia 30.11.2006r. (data wpływu do tutejszego urzędu 01.12.2006r.) przedsiębiorstwo sp. z o.o. z siedzibą w E. zwróciło się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania gratyfikacji pieniężnej (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT dostawa budynku wybudowanego przed 1986 r. oraz zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, z którym ten budynek związany ?.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że: Klub dokonuje dostawy budynku będącego własnością klubu od 1986 r. oraz zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, z którym ten budynek jest związany. Budynek będący przedmiotem dostawy został wybudowany przed 1986 r. a został przejęty do użytkowania przez RKS z dniem 16.10.1986 r. W okresie użytkowania tego budynku Klub nie ponosił nakładów opodatkowanych podatkiem VAT na jego ulepszenie. Nieruchomość, o której wyżej mowa tj. prawo wieczystego (...)
2011
1
mar

Istota:
Fragment:
(...) Przeniesienie własności rzeczy i praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa na podstawie art. 66 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Szczególny charakter tego przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego polega na tym, iż pieniężna wierzytelność Skarbu Państwa zostaje zaspokojona w formie niepieniężnej. W rezultacie Skarb Państwa przejmuje własność rzeczy lub praw majątkowych podatnika w zamian za zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Regulacje art.66 Ordynacji podatkowej dotyczą więc wygaśnięcia już istniejących zobowiązań podatkowych - zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy lub praw majątkowych spowoduje uregulowanie zobowiązań podatkowych w zakresie objętym umową. Warunkiem dokonania tego rodzaju czynności, jako prawnie skutecznej, jest (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy w przypadku przeniesienia praw autorskich i pokrewnych towarzyszącego wykonaniu usług objętych podatkiem VAT albo objętych zwolnieniem z podatku VAT konieczne jest uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu przeniesienia praw autorskich?
Fragment:
(...) Zgodnie z art.2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000r o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz.959 ze zm.) nie podlegają podatkowi: czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego. Nie powstanie zatem obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych jeżeli, z tytułu przeniesienia praw autorskich i pokrewnych w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT. (...)
2011
1
lut

Istota:
W jaki sposób należy rozliczyć wydatki na zakup licencji, koszty prac serwisowych związanych z dostosowaniem programów komputerowych do potrzeb spółki?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2004 r. (data wpływu - 27.01.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29. 08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 16 b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) amortyzacji podlegają nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku mieszkalnego na podstawie art. 231 par. 2 Kodeksu Celnego za wynagrodzeniem jest zwolnione z podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) Definicja zawarta w art. 2 pkt 6 w/w ustawy, wskazuje, iż przez towar rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towaru rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy z dnia 11 marca 2004r. przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. W świetle przywołanych przepisów (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.