Przeniesienie akcji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeniesienie akcji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy wniesienie akcji i udziałów spółek z o.o. przez ich właściciela do zamkniętego funduszu inwestycyjnego w zamian za emitowane certyfikaty inwestycyjne skutkuje powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Jak ustalić koszty nabycia certfikatów inwestycyjnych w chwili ich zbycia?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) , art. 10 ust. 1 pkt 7, art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz art. 30b ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art. 7 ustawy z dnia 27.05.2004r. o funduszach inwestycyjnych ( Dz. U. nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 13.06.2007r. ( data wpływu do tut. Organu – 21.06.2007r.), w sprawie opodatkowania przychodów z papierów wartościowych wniesionych do zamkniętego funduszu inwestycyjnego w zamian za emitowane przez fundusz certyfikaty inwestycyjne , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie potwierdza stanowisko wnioskodawcy i uznaje je za prawidłowe . U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę: Wnioskodawca – właściciel akcji i udziałów spółek z (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie dotyczy interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 52 pkt. 1 lit b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r..

Fragment:

(...) Postanowienia Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz.60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2005 / data wpływu 18.04.2005 dotyczącego interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatkudochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 52 pkt. 1 lit bustawy z dnia 26 lipca 19991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych , wbrzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r. stwierdza, iż: - zajęte przez podatnika stanowisko jest nieprawidłowe Uzasadnienie Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 póz. 176 z 2000 r. ze zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie dotyczy interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 52 pkt. 1 lit b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r.

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 marca 2005 /data wpływu 05-04-2005/ uzupełnionego 11.05.2005r. dotyczącego interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 52 pkt. 1 lit b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych , w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r. stwierdza, iż: - zajęte przez podatnika stanowisko jest nie prawidłowe Uzasadnienie Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 póz. 176 z 2000 r. ze zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dochód uzyskany w 2004 r. ze sprzedaży akcji banku podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) Z wniosku z dnia 14.01.2005 r. (data wpływu - 17.01.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 26.01.2005 r. i pismem z dnia 10.02.2005 r. wynika, iż podatnik w miesiącu maju 1991 r. dokonał wpłaty na zakup akcji banku. W miesiącu maju 1993 r. otrzymał świadectwo tymczasowe potwierdzające zakup akcji tego banku. Następnie w dniu 19.07.2004 r. dokonał sprzedaży akcji banku. W/w bank jest prywatną własnością, nie był prywatyzowany poprzez Giełdę Papierów Wartościowych. Podatnik ponadto oświadczył, iż sprzedaż tych akcji nie była przedmiotem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Podatnik we wniosku prezentuje stanowisko, że dochód uzyskany ze sprzedaży w 2004 r. przedmiotowych akcji jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956). Stosownie do art. 17 ust. 1 (...)

2011
1
lut

Istota:

Kiedy podatnik powinien zapłacić podatek od zaliczki otrzymanej w 2004r. na poczet sprzedaży udziałów w Spółce w 2006r.

Fragment:

(...) W przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy art. 11 ust. 1,art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a, ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.,./ W zapytaniu podatniczka przedstawiła następujący stan faktyczny: W lipcu 2004r. w wyniku podpisania umowy przedwstępnej otrzymała zaliczkę na poczet sprzedaży udziałów w Spółce. Sprzedaż zostanie dokonana w 2006r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się „należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach, akcji oraz innych papierów wartościowych,...” W świetle powyższego przychód ze zbycia papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia własności tych papierów. Dopiero osiągnięcie przedmiotowego przychodu wywołuje skutek w postaci powstania obowiązku podatkowego. Zatem otrzymana zaliczka na poczet (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) w K., O., K. wpisana do Rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000038326 (kupujący), reprezentowana przez pełnomocnika - Agencję Informatyczną P. Sp. z o.o. z siedzibą w K., ul. G. (Agencja) w imieniu, której działa Justyna B. oraz Panią Genowefa W. zam. K., ul. S., na podstawie, której zgodnie z art. 2 pkt 1 strony zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży wszystkich akcji /umowa przyrzeczona/, na warunkach określonych w tej umowie. Zawarcie umowy przyrzeczonej i przeniesienie akcji na kupującego może nastąpić w szczególności za pośrednictwem Domu Maklerskiego. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi nie wcześniej niż w dniu 13 lutego 2005 r. jednakże najpóźniej do dnia 30 czerwca 2005 r. Wyboru terminu zawarcia umowy przyrzeczonej dokona kupujący. Cena z uwzględnieniem wcześniej wypłaconego i zaliczonego na poczet ceny zadatku, o którym mowa w art. 5 i ewentualnych potrąceń, o których mowa w art. 2 ust. 5 i art. 8, zostanie zapłacona (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatniczka w 1999 roku objęła w posiadanie akcje spółki akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości. Czy w wypadku przeniesienia własności tak objętych akcji poprzez wniesienie ich do innej spółki Podatniczka winna zapłacić podatek z tyt. ich odpłatnego zbycia?

Fragment:

(...) Obowiązki podatnika w wypadku zbycia papierów wartościowych oraz objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny reguluje art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). W ust. 1 w/w ustawy zapisano, iż od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem w tym przypadku (zgodnie z ust. 2 pkt 5 w/w ustawy) jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy umowa nieodpłatnego przeniesienia własności akcji w celu realizacji prawa do wynagrodzenia wynikajacego z zawartej umowy o zarządzanie majątkiem podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

(...) Art.1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz.959 ze zm./ zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających podatkowi. Przedstawiona przez spółkę umowa nieodpłatnego przeniesienia akcji tytułem wypłaty wynagrodzenia za wyniki finansowe nie mieści się w katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w związku z czym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. (...)