Przeniesienie | Interpretacje podatkowe

Przeniesienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeniesienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku transakcji przeniesienia w ramach umowy „datio in solutum” obiektu mieszkalnego wraz z gruntem
Fragment:
Jednakże ze względu na to, iż Wnioskodawcy nie przysługiwało w stosunku do tych obiektów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również nie ponosił on wydatków na jego ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przeniesienie prawa własności do nieruchomości w ramach instytucji „ datio in solutum ” korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie, wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy zawarcie opartego o konstrukcje datio in solutum, na podstawie którego dojdzie do przeniesienia na Wspólnika wierzytelnooci z tytu3u po?yczek udzielonych Spó3kom z grupy do wysokooci wynagrodzenia nale?nego Wspólnikowi z tytu3u Umowy nabycia udzia3ów, mieoci sie w katalogu czynnooci wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC i tym samym powoduje powstania obowi1zku zap3aty podatku od czynnooci cywilnoprawnych?
Fragment:
O s3usznooci stanowiska Wnioskodawcy owiadczy fakt, ?e w porównywalnym do opisanego w niniejszym wniosku stanie faktycznym, dotycz1cym zawarcia umowy o owiadczenie w miejsce wykonania wype3nienia - wygaoniecie dotychczasowego d3ugu poprzez przeniesienie udzielonych po?yczek (interpretacja indywidualna z dnia 14 stycznia 2010 r., znak IBPBII/1/436-281/09/MZ ), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzi3: „ (...) je?eli umowa wskazana we wniosku, zawarta w celu zwolnienia sie przez wnioskodawce ze zobowi1zania do sp3aty po?yczek istotnie bedzie umow1 o charakterze „ datio in solutum ” (owiadczenie zamiast wykonania), to jako nie wymieniona w art. 1 ust. 1 ww. ustawy, nie bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych”. Podobne rozstrzygniecie zawarte zosta3o w interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2011 r. (znak IBPBII/1/436-87/11/AA ), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdzi3, ?e je?eli umowa faktycznie ma charakter datio in solutum, to jako niewymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, nie bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych. Dodatkowo powy?sze stanowisko zosta3o zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z dnia 16 wrzeonia 2013 r. (znak ITPB2/436-120/13/MK ), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdzi3, ?e:, ,Opisane we wniosku przeniesienie na Wnioskodawce wierzytelnooci przys3uguj1cych Po?yczkodawcy z tytu3u udzielonych (...)
2016
28
lis

Istota:
1. Czy przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej na rzecz Gminy, w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu opłaty planistycznej stanowiącej dochody budżetu Gminy, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2. Czy można zastosować zwolnienie przeniesienia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej na rzecz Gminy w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego?
Fragment:
Należy do nich m.in. przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych (art. 59 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej). Z kolei w art. 66 § 1 Ordynacji podatkowej wskazano, iż szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz: Skarbu Państwa – w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa; gminy, powiatu lub województwa – w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetów. Na mocy § 2 ww. artykułu przeniesienie następuje na wniosek podatnika: w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, na podstawie umowy zawartej, za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, między starostą wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej a podatnikiem; w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, na podstawie umowy zawartej między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem województwa a podatnikiem. Umowa, o której mowa w § 2, wymaga formy pisemnej (art. 66 § 3 Ordynacji podatkowej). Zgodnie z art. 66 § 4 Ordynacji podatkowej, w przypadkach wymienionych w § 1 za termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego uważa się dzień przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych.
2015
27
sie

Istota:
- fakt nabycia koncesji i przyjęcia przeniesienia Prawa Użytkowania górniczego oraz praw i obowiązków wynikających z Umowy o ustanowienie użytkowania górniczego nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania i w związku z tym nie ma obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tego tytułu?
Fragment:
Dnia 1 lipca 2011 roku w Warszawie zawarto umową pomiędzy S E sp. z o.o. a S sp. z o.o. o przeniesienie prawa użytkowania górniczego oraz praw i obowiązków wynikających z umowy o ustanowienie użytkowania górniczego dla koncesji G XXp. Wnioskiem z dnia 4 lipca 2011 roku S sp. z o. o. i S E sp. z o.o. wystąpiły do Ministra Środowiska o przeniesienie koncesji nr XX na rzecz S E sp. z o.o. z jednoczesnym wyrażeniem zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikający z umowy w sprawie ustanowienia użytkowania górniczego z dnia 14 czerwca 2011 roku. S E sp. z o.o. na rzecz, której została przeniesiona koncesja wyraziła zgodę na wszystkie wynikające z niej warunki oraz wykazała, że jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności. Minister Środowiska decyzją nr CC z dnia 11 lipca 2011 roku wyraził zgodę na przeniesienie prawa użytkowania górniczego w obszarze „ G ” na rzecz S E sp. z o.o. Spółki są powiązane kapitałowo. Jedynym wspólnikiem w obydwu spółkach jest ten sam podmiot. W związku z powyższym Spółka wniosła o potwierdzenie, że: fakt nabycia koncesji i przyjęcia przeniesienia Prawa Użytkowania górniczego oraz praw i obowiązków wynikających z Umowy o ustanowienie użytkowania górniczego nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania i w związku z tym nie ma obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tego tytułu...
2012
6
lis

Istota:
- fakt nabycia koncesji i przyjęcia przeniesienia Prawa Użytkowania górniczego oraz praw i obowiązków wynikających z Umowy o ustanowienie użytkowania górniczego nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania i w związku z tym nie ma obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tego tytułu?
Fragment:
Dnia 1 lipca 2011 roku w W zawarto umową pomiędzy S W sp. z o.o. a S sp. z o.o. o przeniesienie prawa użytkowania górniczego oraz praw i obowiązków wynikających z umowy o ustanowienie użytkowania górniczego dla koncesji K nr XX Wnioskiem z dnia 4 lipca 2011 roku S sp. z o. o. i S W sp. z o.o. wystąpiły do Ministra Środowiska o przeniesienie koncesji nr XX na rzecz S W sp. z o.o. z jednoczesnym wyrażeniem zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikający z umowy w sprawie ustanowienia użytkowania górniczego z dnia 6 czerwca 2011 roku. S W sp. z o. o. na rzecz, której została przeniesiona koncesja wyraziła zgodę na wszystkie wynikające z niej warunki oraz wykazała, że jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności. Minister Środowiska decyzją nr XX z dnia 11 lipca 2011 roku wyraził zgodę na przeniesienie prawa użytkowania górniczego w obszarze „ K ” na rzecz S W sp. z o.o. Spółki są powiązane kapitałowo. Jedynym wspólnikiem w obydwu spółkach jest ten sam podmiot. W związku z powyższym Spółka wniosła o potwierdzenie, że: fakt nabycia koncesji i przyjęcia przeniesienia Prawa Użytkowania górniczego oraz praw i obowiązków wynikających z Umowy o ustanowienie użytkowania górniczego nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania i w związku z tym nie ma obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tego tytułu...
2012
6
lis

Istota:
Powiernicze przeniesienie praw i roszczeń dekretowych oraz zapewnienie Spółce finansowania wydatków niezbędnych do wykonania umowy powierniczej – jako czynności niepodlegające opodatkowaniu.
Fragment:
(...) przeniesienie na nich własności zabudowy „ Działki 2 ”. W celu wspólnego dochodzenia roszczeń o ustanowienie własności czasowej nieruchomości składającej się z „ Działki 1 ” oraz z „ Działki 2 ”, z inicjatywy Wnioskujacej oraz pozostałych następców prawnych dawnych właścicieli „ Nieruchomości l ” oraz z inicjatywy następców prawnych dawnych właścicieli „ Działki 2 ”, utworzona została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na którą obecnie osoby te zamierzają przenieść powierniczo przysługujące im roszczenia dekretowe o ustanowienie na ich rzecz: prawa użytkowania wieczystego „ Działki 1 ” oraz roszczenie o przeniesienie na nich własności zabudowy posadowionej na „ Działce 1 ” w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741 ze zm.); prawa użytkowana wieczystego „ Działki 2 ” oraz roszczenie o przeniesienie na nich własności zabudowy posadowionej na „ Działce 2 ” w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741 ze zm.). Powiernicze zbycie praw i roszczeń dekretowych opisanych we wniosku nastąpi w wykonaniu umowy zlecenia, która zostanie zawarta pomiędzy Spółką a Wnioskującą i pozostałymi następcami prawnymi dawnych właścicieli „ Nieruchomości 1 ” i „ Działki 2 ”.
2012
19
kwi

Istota:
Powiernicze przeniesienie praw i roszczeń dekretowych oraz zapewnienie Spółce finansowania wydatków niezbędnych do wykonania umowy powierniczej – jako czynności niepodlegające opodatkowaniu.
Fragment:
(...) przeniesienie na nich własności zabudowy „ Działki 2 ”. W celu wspólnego dochodzenia roszczeń o ustanowienie własności czasowej nieruchomości składającej się z „ Działki 1 ” oraz z „ Działki 2 ”, z inicjatywy Wnioskodawcy oraz pozostałych następców prawnych dawnych właścicieli „ Nieruchomości l ” oraz z inicjatywy następców prawnych dawnych właścicieli „ Działki 2 ” utworzona została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na którą obecnie osoby te zamierzają przenieść powierniczo przysługujące im roszczenia dekretowe o ustanowienie na ich rzecz: prawa użytkowania wieczystego „ Działki 1 ” oraz roszczenie o przeniesienie na nich własności zabudowy posadowionej na „ Działce 1 ” w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741 ze zm.); prawa użytkowana wieczystego „ Działki 2 ” oraz roszczenie o przeniesienie na nich własności zabudowy posadowionej na „ Działce 2 ” w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741 ze zm.). Powiernicze zbycie praw i roszczeń dekretowych opisanych we wniosku nastąpi w wykonaniu umowy zlecenia, która zostanie zawarta pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą i pozostałymi następcami prawnymi dawnych właścicieli „ Nieruchomości 1 ” i „ Działki 2 ”.
2012
27
mar

Istota:
Czy w stanie faktycznym po stronie wspólników Spółki - Wnioskodawcy powstanie dochód do opodatkowania, a w konsekwencji czy z tytułu przeniesienia siedziby ww. Spółki za granicę - na terytorium innego państwa i wynikającej stąd likwidacji Spółki w Polsce, Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji gdy likwidacja Spółki w Polsce nie będzie skutkować podziałem majątku Spółki między jej wspólników, jako że majątek ten stanie się majątkiem Spółki z siedzibą za granicą (w Szwajcarii lub Luksemburgu)?
Fragment:
W art. 19 ust. 1 zdanie 3 wzmiankowej ustawy polski ustawodawca wprost przewidział, iż przeniesienie siedziby (osoby prawnej) w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie prowadzi do utraty osobowości prawnej. Jest to kolejny argument przemawiający za prawidłowością sformułowanego wyżej stwierdzenia, iż przeniesienie siedziby polskiej spółki za granicę nie może być uznane za równoznaczne z zakończeniem bytu prawnego tej spółki. Spółka ta istnieje nadal, nie dochodzi do jej unicestwienia, z tą różnicą, iż zmianie ulega miejsce jej głównej siedziby. Wprawdzie Szwajcaria, w przeciwieństwie do Wielkiego Księstwa Luksmeburga, nie wchodzi w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to jednak argumentacja przedstawiona w niniejszym wniosku jest w ocenie Wnioskodawcy zasadna w każdej z wymienionych opcji, t.j. zarówno w przypadku przeniesienia siedziby Spółki do państwa, będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (jak Wielkie Księstwo Luksemburg), jak również do państwa spoza EOG. W żadnym z wyżej wymienionych wariantów wspólnicy Spółki nie uzyskają bowiem przysporzenia majątkowego - dochodu do opodatkowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2012
11
lut

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności.
Fragment:
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Powyższy przepis wskazuje, że czynność prawna, skutkiem której jest ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego własności, stanowi czynność odrębną od wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży czy też zamiany, których dokonanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Czynności takiej nie można uznać również za inną, wymienioną w tym przepisie. Oznacza to, że ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności, dokonane w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie, w opisanej we wniosku sytuacji notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych nie jest zobowiązany do obliczenia i pobrania tego podatku. Końcowo wskazać należy, że niniejsza interpretacja indywidualna wydana została w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, a dołączone do wniosku dokumenty nie podlegały analizie i ocenie.
2011
30
gru

Istota:
Spółka wnosi o potwierdzenie, że w wyniku przeniesienia koncesji oraz prawa użytkowania górniczego na Spółkę nie powstał przychód do opodatkowania.
Fragment:
Spółka, będąc świadoma decyzji F. – podmiotu działającego w tej samej branży, posiadającym szereg koncesji i uprawnień do prowadzenia prac poszukiwawczych i wydobywczych na terenie Polski – o rezygnacji z prowadzenia prac na obszarze objętym koncesją z dnia 6 czerwca 2007 r. udzieloną przez Ministra Środowiska, przystąpiła do negocjacji i uzyskała zgodę F. na przeniesienie ww. koncesji. F. wyraziła również wolę na przeniesienie na Spółkę praw i obowiązków wynikających z umowy w sprawie ustanowienia użytkowania górniczego z dnia 6 czerwca 2007 r. W dniu 20 lutego 2009 r. Spółka oraz F. wystąpiły do Ministra Środowiska z wnioskiem o przeniesienie ww. koncesji na Spółkę, a także o wyrażenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy w sprawie ustanowienia użytkowania górniczego z dnia 6 czerwca 2007 r. na rzecz Spółki. Spółka wyraziła zgodę na wszystkie warunki wynikające z koncesji oraz wykazała, że jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności. w efekcie, Minister Środowiska przeniósł na rzecz Spółki koncesję oraz wyraził zgodę na przeniesienie prawa użytkowania górniczego na przedmiotowym obszarze na rzecz Spółki. Na skutek powyższych działań, Spółka wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki F. wynikające tak z umowy użytkowania górniczego, jak i koncesji. Wyrażenie przez F. zgody na przeniesienie koncesji oraz prawa użytkowania górniczego na Spółkę nastąpiło bez wynagrodzenia. Uwzględniając powyższe, stwierdzić należy, iż w wyniku przeniesienia na Spółkę koncesji oraz prawa użytkowania górniczego, Spółka uzyskała konkretną korzyść, wymierną ekonomicznie, polegającą na uzyskaniu uprawnień do prowadzenia prac poszukiwawczych i wydobywczych, stanowiących przedmiot prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
2011
1
paź
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.