Przeniesienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeniesienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
14
cze

Istota:

W zakresie opodatkowania przeniesienia składników majątku Spółki Przejmowanej w wyniku połączenia spółek

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi fakt czy przeniesienie własności wszelkich składników majątku Spółki Przejmowanej na Wnioskodawcę w wyniku połączenia się przez przejęcie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej jako: „ podatek VAT ”)? W sprawie będącej przedmiotem wniosku należy mieć na uwadze, że na mocy ww. art. 6 ustawy, z zakresu opodatkowania wyłączono pewne określone czynności. Do czynności tych – z uwagi na treść pkt 1 powołanego przepisu – należą transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jak już wyżej wspomniano, pojęcie „ transakcja zbycia ” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „ dostawa towarów ”, w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „ zbycie ” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu), itp. W przypadku łączenia się osób prawnych (o czym mowa powyżej) mamy do czynienia z czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Należy jednak zauważyć, że transakcje, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo, z uwagi na wyłączenie przewidziane w art. 6 pkt 1 ustawy, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

2017
15
lut

Istota:

Czy Przeniesienie Siedziby będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty (lub zwiększeniem kwoty) podatku od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej, w przypadku uznania Spółki A lub CO.47 za zagraniczną spółkę kontrolowaną? (pytanie oznaczone nr 14)

Fragment:

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Przeniesienie Siedziby Spółki A nie będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT. Oznacza to, że Przeniesienie Siedziby nie powoduje przychodu, który mógłby spełnić warunki, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b lub c ustawy o CIT i na tej podstawie należy stwierdzić, że Przeniesienie Siedziby nie spowoduje, że Spółka A lub jej udziałowiec, spółka CO.47, zacznie być traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana na gruncie art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT. Natomiast nawet w przypadku, gdyby Spółka A lub spółka CO.47 okazały się zagraniczną spółką kontrolowaną dla Wnioskodawcy na podstawie innych niż Przeniesienie Siedziby zdarzeń/okoliczności, to sam fakt zmiany siedziby Spółki A z prowincji Kolumbia Brytyjska, Kanada, na prowincję Ontario, Kanada, nie powoduje powstania przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT. Przeniesienie Siedziby nie będzie zatem skutkować powstaniem przychodu w rozumieniu art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, po stronie Wnioskodawcy nawet w sytuacji, gdyby Spółka A była traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana. Zmiana siedziby Spółki A nie doprowadzi do przysporzenia majątkowego po stronie jej udziałowca, spółki CO.47.

2017
31
sty

Istota:

Czy Przeniesienie Siedziby będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty (lub zwiększeniem kwoty) podatku od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej, w przypadku uznania Spółki A lub CO.47 za zagraniczną spółkę kontrolowaną?

Fragment:

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Przeniesienie Siedziby Spółki A nie będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT. Oznacza to, że Przeniesienie Siedziby nie powoduje przychodu, który mógłby spełnić warunki, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b lub c ustawy o CIT i na tej podstawie należy stwierdzić, że Przeniesienie Siedziby nie spowoduje, że Spółka A lub jej udziałowiec, spółka CO.47, zacznie być traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana na gruncie art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT. Natomiast nawet w przypadku, gdyby Spółka A lub spółka CO.47 okazały się zagraniczną spółką kontrolowaną dla Wnioskodawcy na podstawie innych niż Przeniesienie Siedziby zdarzeń / okoliczności, to sam fakt zmiany siedziby Spółki A z prowincji Kolumbia Brytyjska, Kanada, na prowincję Ontario, Kanada, nie powoduje powstania przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT. Przeniesienie Siedziby nie będzie zatem skutkować powstaniem przychodu w rozumieniu art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, po stronie Wnioskodawcy nawet w sytuacji, gdyby Spółka A była traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana. Zmiana siedziby Spółki A nie doprowadzi do przysporzenia majątkowego po stronie jej udziałowca, spółki CO.47.

2017
31
sty

Istota:

Czy Przeniesienie Siedziby będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty (lub zwiększeniem kwoty) podatku od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej, w przypadku uznania Spółki A lub CO.47 za zagraniczną spółkę kontrolowaną?

Fragment:

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Przeniesienie Siedziby Spółki A nie będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT. Oznacza to, że Przeniesienie Siedziby nie powoduje przychodu, który mógłby spełnić warunki, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b lub c ustawy o CIT i na tej podstawie należy stwierdzić, że Przeniesienie Siedziby nie spowoduje, że Spółka A lub jej udziałowiec, spółka CO.47, zacznie być traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana na gruncie art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT. Natomiast nawet w przypadku, gdyby Spółka A lub spółka CO.47 okazały się zagraniczną spółką kontrolowaną dla Wnioskodawcy na podstawie innych niż Przeniesienie Siedziby zdarzeń / okoliczności, to sam fakt zmiany siedziby Spółki A z prowincji Kolumbia Brytyjska, Kanada, na prowincję Ontario, Kanada, nie powoduje powstania przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT. Przeniesienie Siedziby nie będzie zatem skutkować powstaniem przychodu w rozumieniu art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, po stronie Wnioskodawcy nawet w sytuacji, gdyby Spółka A była traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana. Zmiana siedziby Spółki A nie doprowadzi do przysporzenia majątkowego po stronie jej udziałowca, spółki CO.47.

2016
15
gru

Istota:

Czy w związku z przeniesieniem własności nieruchomości wystąpi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przeniesienie własności nastąpiło na podstawie odpłatnej innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności (ugoda podpisana przed sądem okręgowym). W świetle powołanych powyżej przepisów należy zauważyć, że skoro tytułem prawnym, na podstawie którego nastąpiło przeniesienie własności nieruchomości jest inna odpłatna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności (Wnioskodawca wskazał, że na podstawie ugody nastąpiło podpisanie oświadczenia o przeniesieniu własności), nie wymieniona w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z wniosku oraz jego uzupełnienia nie wynika aby przeniesienie własności nieruchomości nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży czy też innej czynności objętej katalogiem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność prawna, na podstawie której nastąpiło przeniesienie własności nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2016
8
gru

Istota:

Skutki podatkowe migracji spółki

Fragment:

Wnioskodawca wskazuje, że w 2015 r. przeprowadzono czynności zmierzające do uproszczenia struktury spółek zależnych oraz ograniczenia obecności w krajach wymienionych w Rozporządzeniu, między innymi poprzez przeniesienie siedziby spółek CO.12, CO.13 oraz CO.17 z Barbadosu do Kanady oraz poprzez przeniesienie siedziby spółek CO.20 i CO.22 z Brytyjskich Wysp Dziewiczych do Kanady. Obecnie Wnioskodawca rozważa kontynuowanie procesu upraszczania struktury Grupy. W związku z chęcią dalszej realizacji opisanych wyżej celów, rozważana jest realizacja scenariusza, polegającego na przeniesieniu Spółki Przenoszonej do innej jurysdykcji (jest to procedura dopuszczalna w świetle przepisów prawa Barbadosu), w taki sposób, że Spółka Przenoszona zostałaby wykreślona z barbadoskiego rejestru spółek, kontynuując swoją działalność w innej jurysdykcji jako spółka zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa państwa, do którego miałaby zostać przeniesiona. Zamierzonym skutkiem takiej migracji byłoby przeniesienie statutowej i faktycznej siedziby Spółki Przenoszonej z terytorium Barbadosu do innego kraju, w którym możliwe byłoby kontynuowanie bytu prawnego Spółki Przenoszonej. Uregulowania prawne obowiązujące w polskim systemie prawnym skutkują tym, że przeniesienie siedziby Spółki Przenoszonej do Polski wiązałoby się z przerwaniem jej ciągłości prawnej. To z kolei prowadziłoby do pogorszenia sytuacji jednej ze spółek należących do Grupy - SG (dalej: „ SG ”) w Chile, która jest współfinansowana przez Spółkę Przenoszoną.

2016
8
gru

Istota:

Czy Spółka Przenoszona z siedzibą w Luksemburgu nie będzie zagraniczną spółka kontrolowaną ani na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1, ani ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Wnioskodawca wskazuje, że w 2015 r. przeprowadzono czynności zmierzające do uproszczenia struktury spółek zależnych oraz ograniczenia obecności w krajach wymienionych w Rozporządzeniu, między innymi poprzez przeniesienie siedziby spółek CO.12, CO.13 oraz CO.17 z Barbadosu do Kanady oraz poprzez przeniesienie siedziby spółek CO.20 i CO.22 z Brytyjskich Wysp Dziewiczych do Kanady. Obecnie Wnioskodawca rozważa kontynuowanie procesu upraszczania struktury Grupy. W związku z chęcią dalszej realizacji opisanych wyżej celów, rozważana jest realizacja scenariusza, polegającego na przeniesieniu Spółki Przenoszonej do innej jurysdykcji (jest to procedura dopuszczalna w świetle przepisów prawa Barbadosu), w taki sposób, że Spółka Przenoszona zostałaby wykreślona z barbadoskiego rejestru spółek, kontynuując swoją działalność w innej jurysdykcji jako spółka zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa państwa, do którego miałaby zostać przeniesiona. Zamierzonym skutkiem takiej migracji byłoby przeniesienie statutowej i faktycznej siedziby Spółki Przenoszonej z terytorium Barbadosu do innego kraju, w którym możliwe byłoby kontynuowanie bytu prawnego Spółki Przenoszonej. Uregulowania prawne obowiązujące w polskim systemie prawnym skutkują tym, że przeniesienie siedziby Spółki Przenoszonej do Polski wiązałoby się z przerwaniem jej ciągłości prawnej. To z kolei prowadziłoby do pogorszenia sytuacji jednej ze spółek należących do Grupy - SG (dalej: „ SG ”) w Chile, która jest współfinansowana przez Spółkę Przenoszoną.

2016
28
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku transakcji przeniesienia w ramach umowy „datio in solutum” obiektu mieszkalnego wraz z gruntem

Fragment:

Jednakże ze względu na to, iż Wnioskodawcy nie przysługiwało w stosunku do tych obiektów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również nie ponosił on wydatków na jego ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przeniesienie prawa własności do nieruchomości w ramach instytucji „ datio in solutum ” korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie, wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu (...)

2016
28
lis

Istota:

Czy zawarcie opartego o konstrukcje datio in solutum, na podstawie którego dojdzie do przeniesienia na Wspólnika wierzytelnooci z tytu3u po?yczek udzielonych Spó3kom z grupy do wysokooci wynagrodzenia nale?nego Wspólnikowi z tytu3u Umowy nabycia udzia3ów, mieoci sie w katalogu czynnooci wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC i tym samym powoduje powstania obowi1zku zap3aty podatku od czynnooci cywilnoprawnych?

Fragment:

O s3usznooci stanowiska Wnioskodawcy owiadczy fakt, ?e w porównywalnym do opisanego w niniejszym wniosku stanie faktycznym, dotycz1cym zawarcia umowy o owiadczenie w miejsce wykonania wype3nienia - wygaoniecie dotychczasowego d3ugu poprzez przeniesienie udzielonych po?yczek (interpretacja indywidualna z dnia 14 stycznia 2010 r., znak IBPBII/1/436-281/09/MZ ), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzi3: „ (...) je?eli umowa wskazana we wniosku, zawarta w celu zwolnienia sie przez wnioskodawce ze zobowi1zania do sp3aty po?yczek istotnie bedzie umow1 o charakterze „ datio in solutum ” (owiadczenie zamiast wykonania), to jako nie wymieniona w art. 1 ust. 1 ww. ustawy, nie bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych”. Podobne rozstrzygniecie zawarte zosta3o w interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2011 r. (znak IBPBII/1/436-87/11/AA ), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdzi3, ?e je?eli umowa faktycznie ma charakter datio in solutum, to jako niewymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, nie bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych. Dodatkowo powy?sze stanowisko zosta3o zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z dnia 16 wrzeonia 2013 r. (znak ITPB2/436-120/13/MK ), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdzi3, ?e:, ,Opisane we wniosku przeniesienie na Wnioskodawce wierzytelnooci przys3uguj1cych Po?yczkodawcy z tytu3u udzielonych (...)

2015
27
sie

Istota:

1. Czy przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej na rzecz Gminy, w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu opłaty planistycznej stanowiącej dochody budżetu Gminy, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2. Czy można zastosować zwolnienie przeniesienia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej na rzecz Gminy w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego?

Fragment:

Należy do nich m.in. przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych (art. 59 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej). Z kolei w art. 66 § 1 Ordynacji podatkowej wskazano, iż szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz: Skarbu Państwa – w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa; gminy, powiatu lub województwa – w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetów. Na mocy § 2 ww. artykułu przeniesienie następuje na wniosek podatnika: w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, na podstawie umowy zawartej, za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, między starostą wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej a podatnikiem; w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, na podstawie umowy zawartej między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem województwa a podatnikiem. Umowa, o której mowa w § 2, wymaga formy pisemnej (art. 66 § 3 Ordynacji podatkowej). Zgodnie z art. 66 § 4 Ordynacji podatkowej, w przypadkach wymienionych w § 1 za termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego uważa się dzień przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych.