IBPP4/443-309/14/LG | Interpretacja indywidualna

Obowiązek składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy towaru o kodzie CN 271019 71-99 w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw.
IBPP4/443-309/14/LGinterpretacja indywidualna
 1. dokumenty handlowe (dokumentacja handlowa)
 2. dokumenty przewozowe
 3. olej smarowy
 4. podatek akcyzowy
 5. przemieszczanie wyrobów akcyzowych
 6. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 7. zabezpieczenie akcyzowe
 8. zawieszenie poboru akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy -> Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy -> Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy -> Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych
 4. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 8 lipca 2014 r. (data wpływu 10 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego jest:

 • prawidłowe w zakresie braku obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy towaru o kodzie CN 2710 19 71-99 w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw,
 • nieprawidłowe w zakresie uznania dokumentu przewozowego CMR podpisanego tylko przez przewoźnika oraz nadawcę za dokument potwierdzający dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych, dla celów zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w sposób nie prowadzący do powstania zobowiązania podatkowego.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy towaru o kodzie CN 2710 19 71-99 w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A sp. z o.o. (dalej: „A”, „Spółka” lub „Wnioskodawca”) planuje działalność gospodarczą, której zasadniczym przedmiotem będzie produkcja olejów smarowych, środków antyadhezyjnych, czy też olejów konserwujących, które objęte są kodami CN 2710 19 71-99 (dalej: „oleje smarowe”). Produkcja olejów smarowych odbywać się będzie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonego przez A składu podatkowego. W celu stosowania przedmiotowej procedury we wskazanym zakresie Spółka złożyła zabezpieczenie akcyzowe.

Wyprodukowane oleje smarowe będą przedmiotem sprzedaży przez A na rzecz kontrahentów z siedzibą w innych niż Polska (dalej: „Polska” lub „kraj”) państwach członkowskich Unii Europejskiej (dalej: „UE”). Transport tych olejów organizowany będzie przez Spółkę, bądź przez kontrahentów Spółki (dalej: „nadawca transportu”) poprzez zlecenie jego wykonania podmiotom trzecim, tj. przewoźnikom. Oleje smarowe w trakcie ich przemieszczenia na terytorium Polski w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych obejmowane będą procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Do przemieszczanych olejów smarowych Spółka będzie dołączać szereg dokumentów, w tym m.in. faktury VAT, listy przewozowe (CMR), a także tzw. dokumenty handlowe towarzyszące przemieszczanym wyrobom akcyzowym (dalej: „DHT”), których wzór opracowała Spółka. W DHT wskazywane będą m.in. informacje odnoszące się do dostawcy (w tym nazwa, adres, nr VAT i nr składu podatkowego), odbiorcy (w tym nazwa, adres i nr VAT), miejsca dostawy, przewoźnika oraz informacje odnoszące się do przemieszczanych olejów smarowych.

Po dostarczeniu olejów smarowych do kontrahenta, DHT będzie przez niego podpisywany na okoliczność potwierdzenia przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych oraz będzie zwracany Spółce. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że mogą wystąpić sytuacje, w których dokument handlowy nie zostanie zwrócony Spółce lub nie zostanie podpisany przez kontrahenta. W takiej sytuacji, Spółka będzie dysponowała listem przewozowym (CMR) podpisanym przez przewoźnika oraz nadawcę transportu na okoliczność potwierdzenia przemieszczenia przedmiotowych olejów do innego niż Polska państwa członkowskiego UE.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka zobowiązana jest do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub obciążania złożonego zabezpieczenia akcyzowego w celu objęcia olejów smarowych procedurą zawieszenia poboru akcyzy w trakcie ich przemieszczania na terytorium Polski w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych do kontrahentów zlokalizowanych w innych niż Polska państwach członkowskich UE...
 2. Czy list przewozowy (CMR) podpisany przez przewoźnika oraz nadawcę transportu stanowi dokument handlowy lub inny dokument potwierdzający dostawę wewnątrzwspólnotową olejów smarowych, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7 UPA, dla celów zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w sposób nie prowadzący do powstania zobowiązania podatkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1

Spółka nie jest zobowiązana do składania zabezpieczenia akcyzowego lub obciążania już złożonego zabezpieczenia akcyzowego celem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy na terytorium Polski w odniesieniu do olejów smarowych przemieszczanych na terytorium kraju w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych do kontrahentów zlokalizowanych w innych niż Polska państwach członkowskich UE. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie prawne swojego stanowiska w sprawie.

Zgodnie z art. 40 ust. 6 UPA, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium Polski również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Spółka zamierza produkować i sprzedawać oleje smarowe, które objęte są kodami CN 2710 19 71-99. Wyroby te zostały wskazane w załączniku nr 1 do UPA w pozycji nr 27 (grupa CN 2710). Jak natomiast wskazuje art. 89 ust. 1 pkt 11 UPA, stawka akcyzy dla olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 wynosi 1.180,00 zł/1000 litrów.

Powyższe wskazuje, że oleje smarowe nie są wymienione w załączniku nr 2 oraz są objęte stawką akcyzy inna niż zerowa. W rezultacie, w myśl przepisów UPA przedmiotowe wyroby mogą zostać objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium Polski.

Zasady stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych zostały uregulowane w art. 41 UPA. Zgodnie z art. 41 ust. 1 UPA, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest zastosowanie e-AD albo dokumenty zastępującego e-AD oraz złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 4 UPA, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 (m. in. olejów smarowych), warunki o których mowa w ust. 1 (wskazanym powyżej), mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium Polski, a w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium Polski akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Z powyższych przepisów wynikają następujące wnioski dla przemieszczania wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (min. olejów smarowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:

 • przemieszczanie ww. wyrobów we wskazanej procedurze na terytorium Polski wymaga zastosowania e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD oraz złożenie zabezpieczenia akcyzowego,
 • przemieszczanie ww. wyrobów w przedmiotowej procedurze na terytorium Polski w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego wymaga wyłącznie dołączenia do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD,
 • przemieszczanie ww. wyrobów w przedmiotowej procedurze na terytorium Polski w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych wymaga wyłącznie dołączenia do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Zatem z brzmienia art. 41 ust. 4 UPA wprost wynika, że warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do olejów smarowych przemieszczanych na terytorium Polski w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej jest dołączenie do tych wyrobów dokumentów handlowych. Taki wniosek wynika z faktu posłużenia się przez ustawodawcę zwrotem „wyłącznie” w omawianym przepisie. Zdaniem Spółki, nie jest ona zatem zobowiązana do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, ewentualnie nie jest zobowiązana do obciążania złożonego już zabezpieczenia akcyzowego dla celów stosowania wskazanej procedury w przedstawionej sytuacji. Powyższy wniosek potwierdza również uzasadnienie projektu UPA (druk sejmowy nr 1083 z 6 października 2008 r., s. 29). W uzasadnieniu tym ustawodawca wskazał bowiem, że: „W sytuacji nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej powyższych wyrobów <nie wymienionych w załączniku nr 2 i objętych stawką akcyzy inna niż zerowa>, ich przemieszczanie na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy będzie się odbywało na podstawie dokumentów handlowych. W tym przypadku nie będzie wymagane zabezpieczenie akcyzowe (...)”. Powyższe stanowisko potwierdzają również dyrektorzy izb skarbowych w wydawanych interpretacjach. I tak dla przykładu Spółka wskazuje, że za prawidłowością ww. wniosku wypowiedział się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 października 2009 r. o nr IBPP3/443-804/09/ŁW.

Podsumowując powyższe, Spółka jest zdania, iż nie jest zobowiązana do składania zabezpieczenia akcyzowego lub obciążania już złożonego zabezpieczenia akcyzowego dla celów stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy na terytorium Polski w odniesieniu do olejów smarowych przemieszczanych w kraju w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych do kontrahentów zlokalizowanych w innych niż Polska państwach członkowskich UE.

Ad. 2

List przewozowy (CMR) podpisany przez przewoźnika oraz nadawcę transportu stanowi dokument handlowy lub inny dokument potwierdzający dostawę wewnątrzwspólnotową olejów smarowych, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7 UPA, dla celów zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w sposób nie prowadzący do powstania zobowiązania podatkowego. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie prawne swojego stanowiska w sprawie.

Zgodnie z art. 40 ust. 6 UPA, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium Polski również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (np. do olejów smarowych). Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 4 UPA, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa powyżej, w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium Polski w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD. Stosownie natomiast do art. 42 ust. 1 pkt 7 UPA, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów, o których mowa powyżej, z dniem otrzymania przez podmiot wysyłający, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego tego dokumentu, w części objętej potwierdzeniem.

Jak wynika z powyższych przepisów, procedura zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów innych niż określone w załączniku nr 2 do UPA ma zastosowanie wyłącznie na terytorium Polski. Przemieszczanie tych wyrobów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez terytorium Polski obarczone jest obowiązkiem sporządzenia i dołączenia do przemieszczanych wyrobów tzw. dokumentu handlowego lub innego dokumentu. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące brakiem powstania zobowiązania podatkowego związane jest natomiast z uzyskaniem przez podmiot wysyłający dokumentu handlowego (lub innego) potwierdzającego dostawę wyrobów akcyzowych na terytorium państwa UE.

Spółka wskazuje, że ustawodawca nie opracował w ramach przepisów związanych z UPA urzędowego wzoru dokumentu handlowego, ani instrukcji posługiwania się takim dokumentem dla celów stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, a tym bardziej dla celów dokumentowania dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej. Ograniczeń co do ww. dokumentów handlowych nie nakładają także przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1404, ze zm.) oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych wydanych do tej ustawy. Przepisy te, szczególnie Rozporządzenie, nakładają, co do zasady, na podatników szereg obowiązkowych w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi, m.in. obowiązek sporządzania i dołączania do każdej przesyłki dokumentu przewozu, wymieniając jednocześnie jego istotne elementy (m.in. rodzaj, masa netto wyrobów, itp.). Niemniej zgodnie § 43 ust. 4 ww. rozporządzenia, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych (m.in. olejów smarowych) nie sporządza się dokumentu przewozu.

W oparciu o powyższe należy więc stwierdzić, że przepisy UPA, jak i ustawy o Służbie Celnej oraz rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw nie określają jednoznacznie formy i treści dokumentu handlowego lub innego dokumentu. Tym samym podatnik dysponuje swobodą w zakresie wyboru nie tylko formy i treści takiego dokumentu, ale także sposobu co do jego obiegu w transakcji stanowiącej dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych. Warunkiem jednak jest, aby dokument handlowy lub inny dokument został dołączony do przemieszczanych wyrobów akcyzowych oraz żeby dokument ten lub inny dokument potwierdzał dostawę wewnątrzwspólnotową. Wart podkreślenia jest także fakt, iż ustawodawca nie ogranicza także liczby dokumentów handlowych załączonych do przemieszczanych wyrobów, czy też wykorzystywanych do potwierdzenia dokonania ich dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Oznacza to, że podatnik uprawniony jest do posługiwania się szeregiem dokumentów, które łącznie powinny potwierdzać ww. dostawę. Ustawodawca nie wskazał również podmiotu, który uprawniony jest do potwierdzenia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej. Żaden bowiem ze wskazanych powyżej przepisów nie stanowi, iż potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych powinien dokonać kontrahent podatnika. W związku z tym, co do zasady, dokumentami potwierdzającymi dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej mogą być również listy przewozowe (CMR) podpisane przez nadawców transportu jak i przewoźników.

Biorąc pod uwagę powyższe Spółka dodatkowo wskazuje, ze w analizowanej sprawie istota dokumentu handlowego lub innego dokumentu powinna być rozpatrywana w oparciu o definicję dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 UPA, przez dostawę wewnątrzwspólnotową rozumie się przemieszczanie wyrobów akcyzowych z terytorium Polski na terytorium państwa członkowskiego. W myśl tego przepisu, dostawa wewnątrzwspólnotową to jedynie czynność faktyczna polegająca na fizycznym przemieszczeniu wyrobów akcyzowych pomiędzy państwami UE, tj. z Polski do innego państwa UE. Uzupełniając więc wywód o formie i istocie ww. dokumentu należ stwierdzić, że funkcją tego dokumentu jest potwierdzenie dokonania przemieszczenia wyrobów akcyzowych z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego. Takie wnioski płyną z językowej wykładni art. 2 ust. 1 pkt 8 UPA, jak i art. 42 ust. 1 pkt 7 UPA. Zgodnie z tym ostatnim przepisem, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej, z dniem otrzymania przez podmiot wysyłający, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego, tj. potwierdzającego przemieszczenie tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego. Podkreślić należy, ze wymienione przepisy nakazują podatnikowi udokumentowanie przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych na terytorium innego niż Polska państwa UE. Równocześnie wskazują one otwarty katalog dokumentów potwierdzających to przemieszczenie. Tym samym, Wnioskodawca jest zdania, iż może posłużyć się w tym celu listem przewozowym (CMR) podpisanym przez nadawcę transportu jak i przewoźnika.

Powyższe, zdaniem Spółki, związane jest z mechanizmem funkcjonowania podatku akcyzowego. Wyroby akcyzowe podlegają bowiem opodatkowaniu wyłącznie w państwie ich konsumpcji, tj. w państwie w którym następuje opuszczenie procedury zawieszenia poboru akcyzy. Tym samym, podatek akcyzowy staje się należny i podlega uiszczeniu w państwie, w którym danym wyrób jest zużywany (konsumowany poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy). Tym samym, do udokumentowania, czy też wskazania przemieszczenia olejów smarowych poza granice Polski, zdaniem Spółki, wystarczające jest zgromadzenie ww. dokumentów, tj. dokumentów nie potwierdzonych (nie podpisanych) przez kontrahentów Spółki, lecz przez przewoźników i nadawców transportu. Dokumenty te będą bowiem potwierdzać jednoznacznie wykonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych do określonego państwa członkowskiego UE.

Reasumując, list przewozowy (CMR) podpisany przez przewoźnika oraz nadawcę transportu stanowi dokument handlowy lub inny dokument potwierdzający dostawę wewnątrzwspólnotową olejów smarowych, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7 UPA, dla celów zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w sposób nie prowadzący do powstania zobowiązania podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w zakresie braku obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy towaru o kodzie CN 2710 19 71-99 w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw,
 • nieprawidłowe w zakresie uznania dokumentu przewozowego CMR podpisanego tylko przez przewoźnika oraz nadawcę za dokument potwierdzający dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych, dla celów zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w sposób nie prowadzący do powstania zobowiązania podatkowego

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca zmierza produkować takie produkty jak: oleje smarowe, środki antyadhezyjne, oleje konserwujące objęte kodami CN 2710 19 71 -99. Produkcja ta będzie odbywać się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ramach składu podatkowego. W celu stosowania tej procedury Wnioskodawca złożył zabezpieczenie akcyzowe. Oleje smarowe będą przedmiotem sprzedaży na rzecz kontrahentów z państw członkowskich Unii Europejskiej. Oleje te w czasie ich przemieszczania na terytorium kraju w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych obejmowane będą procedurą poboru zawieszenia akcyzy. Transport organizowany będzie przez Wnioskodawcę, kontrahenta unijnego lub też przez zleconego przewoźnika. Do przemieszczanych olejów smarowych dołączone będą dokumenty takie jak faktury VAT, listy przewozowe (CMR), a także dokumenty handlowe, których wzór opracował Wnioskodawca. W dokumentach handlowych wskazywane będą m.in. informacje dotyczące dostawcy, przewoźnika oraz informacje dotyczące przemieszczanych olejów smarowych. Po dostarczeniu olejów do kontrahenta, dokument handlowy zostanie przez niego podpisany oraz nastąpi jego zwrot do Wnioskodawcy. W przypadku sytuacji gdy dokument handlowy nie zostanie zwrócony do Wnioskodawcy lub nie zostanie podpisany przez kontrahenta, Wnioskodawca będzie dysponował listem przewozowym podpisanym przez przewoźnika oraz nadawcę transportu.

Wyroby akcyzowe oznaczone kodami CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 (zwane dalej „olejami smarowymi”) są w świetle ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 752), zwanej dalej ustawą, wyrobami energetycznymi, dla których określono stawkę podatku akcyzowego w wysokości 1180,00 zł/1000 litrów, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99. Powyższa stawka akcyzy jest stosowana niezależnie od tego, do jakich celów oleje smarowe są wykorzystywane.

Jednocześnie oleje smarowe należą do grupy wyrobów akcyzowych, które nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy, dostawa wewnątrzwspólnotowa to przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Co do zasady procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

Równocześnie zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5.

Art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest:

 1. zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;
 2. złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Jednocześnie w myśl art. 41 ust. 4 ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Wprowadzenie powyższego przepisu zostało spowodowane faktem, że na terenie innych państw członkowskich UE, przedmiotowe wyroby (tj. wyroby niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, ale objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, w tym przede wszystkim oleje smarowe), nie stanowią wyrobów akcyzowych. W konsekwencji, nie jest możliwe zastosowanie Systemu Przemieszczenia oraz nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS i dokumentu e-AD.

Biorąc zatem pod uwagę, że oleje smarowe objęte wnioskiem są wyrobami akcyzowymi, o których mowa w art. 40 ust. 6 ustawy, tzn. są wyrobami innymi niż wyroby określone w załączniku nr 2 do ustawy oraz są objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, to w myśl art. 41 ust. 4 tej ustawy, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku ich przemieszczania na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych olejów smarowych dokumentów handlowych zamiast e-AD.

W konsekwencji, w sytuacji gdy oleje smarowe objęte wnioskiem będą przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej, to warunki przewidziane w art. 41 ust. 1 ustawy, tj. m.in. obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie będą miały zastosowania.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego w przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową olejów smarowych o kodach CN 2710 19 71-99.

Zatem prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawca w zakresie brak obowiązku złożenia lub obciążania złożonego zabezpieczenia akcyzowego w sytuacji dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw ww. olejów smarowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje:

 • w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 - z dniem otrzymania przez podmiot wysyłający, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego tego dokumentu, w części objętej potwierdzeniem;
 • w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych, dokumentu, o którym mowa w pkt 7, z potwierdzeniem dostawy tych wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenia ich poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli przemieszczanie miało miejsce w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu przez terytorium państwa członkowskiego - następnego dnia po upływie tego terminu.

Zgodnie zaś z art. 41 ust. 10 ustawy podmiot prowadzący skład podatkowy i zarejestrowany wysyłający są obowiązani do prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustaw, objętych stawką inną niż stawka zerowa.

W myśl § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 158, poz. 1065) ewidencję dokumentów handlowych lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie poza terytorium Unii Europejskiej wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy - zwaną dalej "ewidencją", należy prowadzić w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Na podstawie zaś § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia ewidencja, o której mowa w § 3 pkt 2, zawiera:

 1. numer dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobów w państwie członkowskim albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej;
 2. dane podmiotu wysyłającego wyroby;
 3. ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN);
 4. określenie środka transportu, którym wysłano wyroby akcyzowe, wraz z jego numerem rejestracyjnym;
 5. datę zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy w przypadku gdy będzie w posiadaniu jedynie dokumentu przewozowego CMR podpisanego przez przewoźnika oraz nadawcę transport – dokument ten stanowi dokument handlowy lub inny dokument potwierdzający dostawę wewnątrzwspólnotową olejów smarowych, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7 ustawy, dla celów zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w sposób nie prowadzący do powstania zobowiązania podatkowego.

Jak wskazano na wstępie dostawą wewnątrzwspólnotową w rozumieniu przepisów akcyzowych jest przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego.

W art. 42 ust. 1 pkt 7 ustawy ustawodawca wskazał zaś, iż w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów, o których mowa w art. 40 ust. 6 ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy ulega zakończeniu w momencie otrzymania przez podmiot prowadzący skład podatkowy dokumentu handlowego, lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę wyrobów na terytorium państwa członkowskiego, w części objętej potwierdzeniem. W rezultacie, dowodami potwierdzającymi zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy mogą być w odniesieniu do takich wyrobów wszelkie dokumenty handlowe oraz inne dokumenty, które potwierdzają odbiór tych wyrobów w innym państwie członkowskim. Otrzymanie dokumentów handlowych będzie zatem powodowało, że w stosunku do podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe, w części objętej potwierdzeniem, nie powstanie zobowiązanie podatkowe.

Stosownie do powyższego w sytuacji gdy żaden z dokumentów handlowych towarzyszących przesyłce nie zostanie przez odbiorcę zwrócony Wnioskodawcy z potwierdzeniem odbioru olejów smarowych na terytorium innego państwa członkowskiego ani też Wnioskodawca nie będzie w posiadaniu innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium innego państwa członkowskiego, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy względem przemieszczanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów nastąpi na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Nie można zatem podzielić stanowiska Wnioskodawcy, że w przypadku posiadania przez niego jedynie dokumentu przewozowego z podpisem przewoźnika i nadawcy, dokument ten potwierdza dostawę towarów na terytorium innego państwa członkowskiego.

Dokument w takiej postacie jak opisał to Wnioskodawca nie potwierdza bowiem w żaden sposób, że oleje smarowe objęte tym dokumentem trafiły do odbiorcy na terytorium innego państwa członkowskiego i jaka była ilość odebranego przez niego wyrobu Zauważyć także należy, że dokument taki nawet nie potwierdza, że oleje smarowe opuściły terytorium kraju. Nie można zatem podzielić poglądu Wnioskodawcy, że dokument taki w sposób jednoznaczny potwierdza wykonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej do określonego państwa członkowskiego.

Konkludując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania dokumentu przewozowego CMR podpisanego tylko przez przewoźnika oraz nadawcę za dokument potwierdzający dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych, dla celów zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w sposób nie prowadzący do powstania zobowiązania podatkowego – należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-804/09/ŁW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.