Przemieszczanie wyrobów akcyzowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przemieszczanie wyrobów akcyzowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
12
mar

Istota:

Obowiązek składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy towaru o kodzie CN 271019 71-99 w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw.

Fragment:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy, dostawa wewnątrzwspólnotowa to przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe. Co do zasady procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Równocześnie zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5. Art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest: zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD; złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

2014
26
sty

Istota:

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem systemu EMCS

Fragment:

(...) przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest: zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD; złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego. Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy nie powstaje zobowiązanie podatkowe i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego: raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru lub raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu - w części objętej potwierdzeniem. W myśl art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy rozpoczyna się z chwilą wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz ust. 2 pkt 1-9. Natomiast zgodnie z ust. 2 art. 41a, przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy kończy się z chwilą: odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a i c oraz ust. 2 pkt 1, 2, 6-9, pkt 10 lit. a-c i pkt 11 lit. a-c; wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3-5, pkt 10 lit. d i pkt 11 lit. d i e.

2012
22
cze

Istota:

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem Systemu EMCS

Fragment:

Natomiast, zgodnie z ust. 2, przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy kończy się z chwilą: odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a i c oraz ust. 2 pkt 1, 2, 6-9, pkt 10 lit. a-c i pkt 11 lit. a-c; wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3-5, pkt 10 lit. d i pkt 11 lit. d i e. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy może być rozpoczęte po: przesłaniu przez podmiot wysyłający do Systemu projektu e-AD i uzyskaniu z Systemu e-AD, z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, albo sporządzeniu przez podmiot wysyłający dokumentu zastępującego e-AD oraz przekazaniu kopii tego dokumentu właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. (ust. 3) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zarejestrowany wysyłający przesyła do Systemu projekt e-AD przed dopuszczeniem do obrotu wyrobów akcyzowych, których e-AD dotyczy. (ust. 4) Przemieszczanie (...)

2011
1
kwi

Istota:

1) czy pod pojęciem ?paliw ciekłych? (pojęcie takie zawarte jest np. w rozdziale V decyzji nr 32000-SN4-92824-6/06) należy rozumieć mi. in. oleje podstawowe ( PKWiU 23.20.18, CN 2710 19 99 )?,2) Czy ubytki gaczu parafinowego (PKWiU 23.20.31, CN 2712 90 39 ) powstałe podczas przewozu podlegają opodatkowaniu akcyzą ?

Fragment:

Oceniając natomiast stanowisko podatnika zawarte we wniosku, Dyrektor Izby Celnej w Gdyni, stwierdza, że: stanowisko Strony w punkcie pierwszym zapytania jest prawidłowe, gdyż w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ustawy. Wyroby akcyzowe zharmonizowane jak olej podstawowy o symbolu PKWiU 23.20.18. ? opisane w zapytaniu, mieszczą się w poz. 4 załącznika nr 2 w zakresie wynikającym z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym i tym samym w rozumieniu tej ustawy są ? paliwami silnikowymi?. Natomiast zwrot ?paliwa ciekłe? użyty jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. nr 63, poz. 585) i dotyczy również niektórych wyrobów wyszczególnionych w poz. 4 załącznika nr 2 do Ustawy o podatku akcyzowym. Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej przepisy tutejszy Organ wyjaśnia, że w rozdziale V Decyzji Nr 322000-SN4-92824-6/06 Naczelnika Urzędu Celnego w Gdańsku, w sprawie dozwolonych ubytków pod pojęciem ?paliwa ciekłe? zawarte są również wyroby oznaczone symbolem PKWiU 23.20.18. czyli również oleje podstawowe.

2011
1
kwi

Istota:

Czy słusznie podatnik przy nabywaniu towarów z Anglii, wymienionych we wniosku, dokonuje zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów, składa deklaracje AKC-U oraz prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych zharmonizowanych?

Fragment:

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w przedmiotowej sprawie odbywa się poza procedurą zawieszenia akcyzy, w związku z powyższym zdaniem organu celnego zastosowanie mają tu przepisy Działu II rozdziału 6 ustawy o podatku akcyzowym dotyczące procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy dostawa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których akcyza została zapłacona, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Dokument ten może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Tryb, warunki stosowania i wzór formularza administracyjnego dokumentu towarzyszącego, stosowanego w procedurze przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłacona akcyzą na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zostały określone w Rozdziale 3 w §14 do § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.04.2004r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz.U. nr 81/2004r., poz. 744 ze zm.). Wyjaśnienia co do jego wypełnienia i przeznaczenia zawiera załącznik nr 2 cytowanego wyżej rozporządzenia.

2011
1
lut

Istota:

Czy istnieje możliwość korzystania ze zwolnienia określonego w art. 24 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego - Dz. U. Nr 97, poz. 966 ze zmianami) w przypadku sprzedaży wyrobu akcyzowego zharmonizowanego dokonywanej z miejsca nie będącego składem podatkowym, do podmiotu będącego uprawnionym nabywcą zużywającym wyroby akcyzowe do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów?

Fragment:

Ponadto podmiot uprawniony do zwolnienia (w tym wypadku sprzedawca) musi do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy przekazać do właściwego naczelnika urzędu celnego zestawienia otrzymanych oświadczeń, spełniających wymagania wymienione w § 11 ust. 2 wymienionego rozporządzenia. Zmiana tego rozporządzenia, poprzez uchylenie w § 11 ust.1 punktu 3 spowodowała uchylenie od dnia 20 sierpnia 2004 roku wymogu nabycia towarów z zastosowaniem procedury zawieszenia akcyzy. Od tego dnia wcześniej wymienione warunki są jedynymi, jakie należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia od akcyzy przewidzianego w art.24. ust. 1 ustawy akcyzowej. Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, po przeanalizowaniu wszystkich aspektów sprawy stwierdza co następuje. Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego wyrobu. Tak więc stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych ze względu na przeznaczenie stanowi wymóg ustawowy, niezależne od zapisów rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku. Wyłączenia ze stosowania tej procedury wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz.

2011
1
lut

Istota:

Czy dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (parafiny i masy parafinowe) do państw członkowskich, w których stawka akcyzy na te wyroby jest równa 0 lub nie ma na nie akcyzy-powinna odbywać się wyłącznie z zastosowaniem dokumentów handlowych?

Fragment:

Reasumując, wyroby akcyzowe o kodach CN: 27122000 i 27129039 dostarczane wewnątrzwspólnotowo, nabywane wewnątrzwspólnotowo i importowane objęte są zerową stawką podatku akcyzowego, przy zastrzeżeniu, że nie będą przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych (poz.3 tabeli stawek).Wysyłka w/w towarów odbywa się w procedurze przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą. Jest ona jednak równa zero. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z art.54 ust.1 ustawy o podatku akcyzowym- dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których została zapłacona akcyza, jest dokonywana na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, który może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Również zgodnie z brzmieniem § 2b ust.3 znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz.U. nr 89 poz.849 ze zm.Dz.U. nr 181 poz.1876), dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w § 2a ust.2 ww. rozporządzenia, odbywa się z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze z zapłaconą akcyzą , równą zeru, może odbywać się z zastosowaniem dokumentów handlowych- jak słusznie zauważa podatnik, lecz tylko wówczas, gdy dokumenty te zawierają takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego.