Przemieszczanie towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przemieszczanie towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
21
lut

Istota:

Zastosowania art. 13 ust. 1 i art. 20a tej ustawy dla dostawy towarów do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium innego kraju członkowskiego.

Fragment:

Spółka przemieszczająca towary do magazynów we Francji nie będzie podatnikiem podatku od wartości dodanej zarejestrowanym we Francji oraz będzie prowadzić wymaganą ewidencję przemieszczanych towarów... Zdaniem Wnioskodawcy (sformułowanym ostatecznie w piśmie z dnia 27 października 2012 r.), odpowiedź twierdząca na powyższe pytanie dotyczy wyłącznie przemieszczania towarów do magazynu oznaczonego nr 1. Natomiast w przypadku przemieszczania towarów do magazynu oznaczonego nr 2 nie będzie to dostawa wewnątrzwspólnotowa, gdyż sposób zorganizowania tego magazynu we Francji nie odpowiada definicji pojęcia „ magazyn konsygnacyjny ” określonej w art. 2 ust. 27c) Ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

2012
13
kwi

Istota:

W zakresie uznania dokonywanych transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Fragment:

Spółka pragnie dodatkowo wskazać, iż: przemieszczane towary nie są instalowane lub montowane na terytorium Polski w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT; przemieszczenie towarów nie następuje w wykonaniu sprzedaży wysyłkowej w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT; towary nie są przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT; przemieszczeniu nie podlegają towary, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT; towary po przerobie nie są przemieszczane do innego państwa członkowskiego UE w celu wykonania dalszych usług na tych towarach i następnie przywozu tych towarów na terytorium Austrii. Niezależnie od powyższego, Spółka dokonuje analogicznych przemieszczeń innych własnych towarów (tj. narzędzi) ze Szwajcarii, przez Austrię, na terytorium Polski, w celu udostępnienia ich Kontrahentowi do świadczenia na rzecz Spółki usług na materiale powierzonym. Narzędzia udostępniane Kontrahentowi przez Spółkę co do zasady nie są następnie przedmiotem wywozu poza terytorium Polski ponieważ podlegają całkowitemu zużyciu w procesie świadczenia usług przez Kontrahenta. Spółka wnioskuje o wydanie interpretacji indywidualnej na gruncie przepisów VAT obowiązujących od 1 grudnia 2008 r.

2011
1
paź

Istota:

Czy dla działalności prowadzonej w Czechach należy również rozliczać podatek VAT w Polsce jako WDT?
Czy zakupy dokonane w Polsce przeznaczone w całości do punktu w Czechach, kiedy na fakturze widnieje czeski adres wykonywania działalności, powinny ujęte w deklaracji VAT i opodatkowane odpowiednią stawką VAT w Polsce?
Czy w związku z opodatkowaniem Wnioskodawca może odliczyć podatek zawarty w tych fakturach?

Fragment:

Natomiast n gruncie krajowych przepisów zawartych w art. 25 ust. 1 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu. Zgodnie natomiast z art. 25 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT nie wyłączając zastosowania ust. 1 w przypadku gdy nabywca, o którym mowa w art. 9 ust. 2, przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów podał numer przyznany mu przez dane państwo członkowskie dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych inne niż państwo członkowskie, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane również na terytorium tego państwa członkowskiego, chyba że nabywca udowodni, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zostało opodatkowane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu. Z cyt. wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywy 2006/112/WE wynika, iż co do zasady, czynność wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów opodatkowana jest w państwie przeznaczenia towarów.

2011
1
wrz

Istota:

Organ uznaje stanowisko Spółki przedstawione we wniosku za nieprawidłowe, z uwagi na fakt, iż strona w świetle art. 109 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług jest obowiązana do prowadzenia ewidencji, jednakże informuje, iż w zaistniałym stanie faktycznym będzie miał zastosowanie przepis art. 12 ust. 2 cytowanej ustawy. Ponadto wyjaśnić należy, iż żaden przepis ustawy nie uzależnia powstania obowiązku podatkowego, w odniesieniu do świadczenia usług, od prowadzonej przez podatnika ewidencji. Jej brak pociąga za sobą sankcje określone w ustawie, ale nie decyduje o powstaniu obowiązku podatkowego.

Fragment:

W rezultacie, w sytuacji, gdy Spółka dokonuje przemieszczenia własnych towarów z terytorium Niemiec na terytorium Polski w celu wykonania na nich usług, a następnie dokonuje ich eksportu z Polski, sprzedaży na terytorium Polski lub wywozu z powrotem na terytorium Niemiec, Spółka jest zobowiązana do rozliczania przemieszczenia towarów jako WNT w Polsce. Zwolnienie z obowiązku rozliczania WNT przewidziane w artykule 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT dotyczy natomiast sytuacji, kiedy towary po wykonaniu na nich w Polsce usługi są niezwłocznie przemieszczane z powrotem na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione. Powyższe zwolnienie uzależnione jest od posiadania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 9 ustawy o VAT. W przypadku Spółki nie jest możliwe prowadzenie powyższej ewidencji. Co więcej, w momencie powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przemieszczonych z Niemiec do Polski Spółka fizycznie nie posiada informacji czy i które z towarów przeznaczonych do przerobu zostaną następnie wywiezione z powrotem do Niemiec. W konsekwencji, po stronie Spółki powstaje obowiązek podatkowy w WNT z tytułu przesunięcia towarów do przerobu z Niemiec do Polski na podstawie art. 11. ust. 1 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Sytuacji, gdy podatek naliczony będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, o których mowa w art. 5 ustawy, wnioskodawca nabędzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Zatem stanowisko wnioskodawcy odnośnie całkowitego odliczenia podatku naliczonego jest nieprawidłowe, z uwagi na fakt, iż obowiązek z tytułu wewnątrzwspólnotwego nabycia towarów powstanie dopiero po ustaniu okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Fragment:

Spółka nie podjęła jednak próby wprowadzenia powyższej metody rozliczeń ze względu na fakt, iż w praktyce taki współczynnik nigdy nie zapewniałby rzetelnego odzwierciedlenia dokonanych transakcji i konieczne byłoby dokonywanie późniejszych korekt, co spowodowałoby jedynie dodatkowe utrudnienia w ustaleniu rzeczywistego zobowiązania podatkowego. Reasumując, Spółka rozlicza przemieszczanie własnych towarów (zarówno tych, które po wykonaniu na nich usług zostają przeznaczone na eksport czy sprzedaż krajową, jak i tych, które są przemieszczane w powrotem do Niemiec) jako WNT na terytorium Polski, wykazując podatek należny oraz obniżając go o podatek naliczony. W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z prośbą o potwierdzenie czy kwota podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, o których mowa powyżej, stanowi dla Spółki VAT naliczony objęty prawem do obniżenia VAT należnego o VA T naliczony... Zdaniem wnioskodawcy, stosownie do postanowień art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, między innymi kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Jak wykazano, po stronie Spółki powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia wszystkich towarów przesyłanych z Niemiec do przerobu w Polsce, niezależnie od ich późniejszego przeznaczenia. W konsekwencji, zdaniem Spółki VAT naliczony z tytułu przedmiotowych wewnątrzwspólnotowych nabyć jest dla Spółki całkowicie odliczalny.

2011
1
sie

Istota:

Prawidłowość dokonywania rozliczeń i opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej towarów dokonywanej na rzecz polskich kontrahentów

Fragment:

Z kolei art. 13 ust. 3 w/w ustawy pozwala na rozliczanie wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towarów tak jak wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w przypadku, gdy podatnik lub podmiot działający na jego rzecz przemieszcza towary należące do przedsiębiorstwa podatnika z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Na podstawie wyżej wymienionych przepisów oraz uwzględniając, iż w przedmiotowym stanie faktycznym przejście prawa własności następuje w Polsce, Spółka stoi na stanowisku, że dostawy do nabywców mających siedzibę lub adres zamieszkania w Polsce mogą zawsze stanowić dostawy krajowe, niezależnie od tego czy nabywca ma status podatnika VAT czy nie. Z tytułu takich dostaw Spółka jest zobowiązana do rozliczenia podatku VAT w Polsce jako kraju przeznaczenia towarów (w przypadku sprzedaży na rzecz podatników VAT Spółka rozpozna dodatkowo wewnątrzwspólnotowe nabycie z tytułu przemieszczenia towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa). Prawidłowość podobnego stanowiska potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji sygn. IPPP1/443-767/07-2/IG z dn. 05.03.2008. W związku z faktem, że polskie przepisy nie przewidują procedury ubiegania się o podobne zezwolenie lub kwalifikowanie dostaw do polskich podatników VAT jako dostaw krajowych poprzedzonych wewnątrzwspólnotowym przemieszczeniem, spółka wystąpiła do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o wystawienie w trybie art. 306a Ordynacji Podatkowej zaświadczenia potwierdzającego, że na podstawie polskich przepisów w przedmiotowej sprawie w przypadkach sprzedaży na rzecz podatników VAT następuje wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie, a następnie dostawa krajowa.

2011
1
lip

Istota:

Transakcja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu przemieszczenia z Niemiec do Polski zaimportowanego wcześniej towaru z Chin oraz udokumentowania tego nabycia fakturą wewnętrzną

Fragment:

Powyższy warunek oznacza, iż przemieszczenie towarów traktowane będzie jako wewnątrzwspólnotowe nabycie tylko wtedy, gdy przemieszczane towary są własnością podatnika, który wszedł w ich posiadanie na terytorium państwa członkowskiego, z którego transportowane są do Polski i będą służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju. Z cyt. wyżej przepisu wynika również, iż dotyczy on przemieszczenia towarów dokonywanego przez podatnika podatku od wartości dodanej. W przedmiotowej sprawie rozstrzygnięcia wymagają następujące kwestie: czy opisane postępowanie jest prawidłowe, a posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty są wystarczające do uznania dostawy towaru jako wewnątrzwspólnotowe nabycie, czy data wystawienia faktury wewnętrznej i przyjęty kurs są prawidłowe, czy jako dostawca na fakturze wewnętrznej powinna figurować firma niemiecka dokonująca odprawy celnej i jej numer NIP. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem zarejestrowanym w dniu 31 lipca 2007r. jako podatnik VAT UE i posiada numer NIP PL. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonał importu towarów z Hong Kongu drogą morską do portu w Hamburgu, gdzie niemiecka firma dokonała odprawy celnej ostatecznej i towar został dopuszczony do obrotu na terenie Niemiec skąd został przewieziony do Polski za pośrednictwem polskiej firmy spedycyjnej, od której otrzymuje dokument CMR, na którym figuruje jako dostawca firma niemiecka C. a odbiorca firma PPUH Polska.

2011
1
lip

Istota:

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w WNT, sposobu jej udokumentowania oraz wykazania w informacji podsumowującej kwartalnej

Fragment:

Powyższy warunek oznacza, iż przemieszczenie towarów traktowane będzie jako wewnątrzwspólnotowe nabycie tylko wtedy, gdy przemieszczane towary są własnością podatnika, który wszedł w ich posiadanie na terytorium państwa członkowskiego, z którego transportowane są do Polski i będą służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju. Z cyt. wyżej przepisu wynika również, iż dotyczy on przemieszczenia towarów dokonywanego przez podatnika podatku od wartości dodanej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonuje importu towarów handlowych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, od kontrahenta z Japonii. Towar ten zostaje dopuszczony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej w Austrii. W Austrii następuje zgłoszenie celne towaru oraz uiszczenie należności celnych. Wnioskodawca posiada austriacki dokument celny SAD. Wnioskodawca posiada również fakturę zakupu towarów od kontrahenta z Japonii. Procedurę celną w imieniu podatnika dokonuje austriacki pośrednik. Po dopuszczeniu towaru handlowego do obrotu na terytorium Unii Europejskiej w Austrii, następuje transport towarów handlowych do Wnioskodawcy w Polsce. Ponadto Wnioskodawca informuje, że: jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT UE i w zgłoszeniu (...)

2011
1
lip

Istota:

- czy prawidłowo Spółka uznaje opisaną transakcję jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
- czy dokonując na terenie Niemiec w Hamburgu odprawy celnej zaimportowanych z Chin towarów późniejszy ich transport do Polski spowoduje, że Spółka nie będzie rozliczać importu towaru a wewnątrzwspólnotowe nabycie gdyż podatek VAT zapłaci zobowiązany do jego zapłaty przedstawiciel podatkowy,
- czy prawidłowo Spółka postąpi wystawiając fakturę wewnętrzną z podaniem po stronie nabywcy i sprzedawcy swoich danych i swojego numeru NIP PL,
- jaki kurs przy wystawianiu faktury wewnętrznej należy przyjąć do wyceny transakcji i od jakiej podstawy należy obliczyć należny podatek VAT

Fragment:

Powyższy warunek oznacza, iż przemieszczenie towarów traktowane będzie jako wewnątrzwspólnotowe nabycie tylko wtedy, gdy przemieszczane towary są własnością podatnika, który wszedł w ich posiadanie na terytorium państwa członkowskiego, z którego transportowane są do Polski i będą służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju. Z cyt. wyżej przepisu wynika również, iż dotyczy on przemieszczenia towarów dokonywanego przez podatnika podatku od wartości dodanej. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca ma zamiar być producentem i sprzedawcą dekoracji świetlnych. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. W najbliższym czasie w ramach prowadzonej działalności planuje import towarów z Chin, które w większości sprzedawane będą na polskim rynku. Wprowadzone one zostaną na obszar celny Unii Europejskiej w porcie Hamburg. Wnioskodawca nie dokonał rejestracji dla potrzeb VAT w Niemczech. Odprawę celną w imieniu Wnioskodawcy i na jego rachunek dokona przedstawiciel podatkowy (fiskalny). Przedstawiciel ten zarejestrowany jest jako podatnik podatku VAT na terenie Niemiec i to on przejmuje wszystkie obowiązki podatkowe. W celu dokonania odprawy celnej Wnioskodawca przekaże przedstawicielowi fiskalnemu pisemne zlecenie dokonania odprawy celnej, które zawierać będzie wszystkie informacje dotyczące przesyłki, dokumenty handlowe, packing listy oraz inne niezbędne dokumenty do dokonania ostatecznej odprawy celnej w imieniu Wnioskodawcy.

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje opisaną transakcję jako wewnątrzwspolnotowe nabycie towarów

Fragment:

Powyższy warunek oznacza, iż przemieszczenie towarów traktowane będzie jako wewnątrzwspólnotowe nabycie wtedy, gdy przemieszczane towary są własnością podatnika, który wszedł w ich posiadanie na terytorium państwa członkowskiego i będą wykorzystywane do wszystkich czynności wykonywanych przez podatnika, służących tej działalności a nie tylko tych, które są przyporządkowane do działalności na terytorium Polski. Z cyt. wyżej przepisu wynika również, iż dotyczy on przemieszczenia towarów dokonywanego przez podatnika podatku od wartości dodanej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca który jest podatnikiem podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ustawy, importuje towary z kraju trzeciego (Szwajcaria). Towary transportowane są do Niemiec gdzie następuje ich odprawa i naliczane jest cło oraz importowy podatek obrotowy na co Wnioskodawca posiada decyzję wydana przez Główny Urząd Celny w Niemczech. Towary te służą działalności gospodarczej Wnioskodawcy i zostają przeznaczone do sprzedaży na terenie kraju. Należy tutaj podkreślić, iż przemieszczenie towarów z Niemiec będzie stanowiło czynność odpowiadającą dostawie towarów w państwie członkowskim, w którym dokonano importu towarów (tj. w państwie, w którym objęto te towary procedurą dopuszczenie do obrotu) i dlatego też należy uznać, że Podatnik dla tej transakcji będzie działał w tym innym państwie (Niemcy) w charakterze podatnika od wartości dodanej.