Przemieszczanie | Interpretacje podatkowe

Przemieszczanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przemieszczanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy spółka N miała obowiązek zarejestrowania się do celów podatku od towarów i usług na terytorium Polski?
Fragment:
(...) państwa członkowskiego) wówczas gdy nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa powyżej, b) dokonującym dostawy towarów jest podatnikiem o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku VAT bądź podatnikiem podatku od wartości dodanej. Rozszerzenie powyższej definicji dostaw wewnątrzwspólnotowych zawiera art. 11 ustawy o podatku VAT, zgodnie z którym przez te dostawy należy również rozumieć przemieszczanie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy przemieszczenie mienia z zagranicy do Polski podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 15.05.2007r., uzupełnionego pismem z dnia 18.06.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku stwierdza, że przedstawione stanowisko w zakresie podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz.U. r.142 z 2004r., poz.1514 z późn. zm.) jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 15.05.2007r. uzupełnionym dnia 18.06.2007r. zwróciła się Pani do tutejszego organu (...)
2011
1
maj

Istota:

1) Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży towaru - stolarki budowlanej dla budownictwa mieszkaniowego PKOB 11 (typu: okna, drzwi, bramy, witryny, parapety, futryny, schody), jeśli te towary zostaną dostarczone na miejsce przeznaczenia i zamontowane. Jakie warunki powinny być spełnione, aby zastosować stawkę 7%?
2) Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą? Jakie należy spełnić warunki, aby daną stawkę zastosować?
3) Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, stolarki budowlanej dla budownictwa mieszkaniowego (okna, drzwi, bramy, witryny, futryny, parapety, chody), jeśli towary te zostaną dostarczone na miejsce przeznaczenia (Niemcy, Francja) i zamontowane? Czy można zastosować obniżoną stawkę VAT (7%) i jakie warunki należy spełnić?
4) Czy w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej towaru dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzedaż taką należy ewidencjonować przy pomocy kasy fiskalnej? Jaki kurs przeliczenia waluty zastosować?
5) Czy w przypadku sprzedaży wewnatrzwspólnotowej towaru dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy używać specjalnego numeru NIP z PL i czy wymagać od klienta podania numeru NIP specjalnego dla handlu wewnątrzwspólnotowego?
6) Jakie dokumenty rozliczeniowe należy przedstawić i co powinny zawierać, jeśli sprzedaż wewnątrzwspólnotowa dotyczy i firm i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Dowody, o których mowa w powyższym art. 42 ust. 1 pkt 2, zostały określone w ust. 3 – 5 oraz 11 tegoż art. 42 ustawy. Ad. 3 Zgodnie z art. 13 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, przemieszczanie (transfer) towarów podatnika z Polski do innego kraju wspólnotowego, nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, gdy towary te są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2, jest terytorium państwa członkowskiego inne niż Polska, jeżeli towary te są przemieszczane przez tego podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, (...)
2011
1
lut
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.