1440/DF2/415-48666/VII/2007 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Według jakiego kursu mam przeliczyć przychód otrzymany w dolarach USA na złotówki?

1440/DF2/415-48666/VII/2007

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kurs waluty
  2. przeliczanie
  3. waluta obca
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60, z późn. zm.), oraz art. 11 ust. 3-4 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, z 2000r., poz. 176, z późn. zm.), Naczelnik Urzedu Skarbowego Warszawa Wola, po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 23 grudnia 2007 roku (data wpływu: 24.01.2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 13 stycznia 2007 r. (data wpływu: 26.02.2007 r.) oraz pismem z dnia 29.03.2007 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego

p o s t a n o w i ł

uznać stanowisko Pani, w sprawie przeliczenia dolarów USA z tytułu otrzymanego grantu, na polskie złote – jako prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 23 grudnia 2006 r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawierał następujące pytanie:
Według jakiego kursu mam przeliczyć przychód otrzymany w dolarach USA na złotówki?
Stan faktyczny: podatniczka dnia 26 pażdziernika 2006 r. została nagrodzona grantem Fundacji P z siedzibą w USA w wysokości 20.000 $ USA, a suma grantu wpłynęła na konto walutowe (USD) w Banku XYZ w dniu 7 grudnia 2006 roku.
Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: zdaniem Strony, dolary USA powinny być przeliczone na złotówki wg kursu kupna z dnia wpłynięcia pieniedzy do banku. Zgodnie z treścia art. 11 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 14, poz. 176 ze zm.) - "Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mających zastosowanie przy kupnie walut..."
Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy: sposób przeliczenia na złote przychodów otrzymanych w walutach obcych został określony w art. 11 ust. 3 – 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Powołane powyżej przepisy stanowią, że:
- ust. 3: " przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z zastrzezeniem ust. 4 ";
- ust. 4 : " jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe dostosowanie kursu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, do przeliczenia na złote przychodu uzyskanego przez podatnika stosuje sie kurs sredni walut obcych z dnia uzyskania przychodu, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski."

Odnosząc powyższe uregulowanie do przedstawionego przez Pania stanu faktycznego, stwierdzić należy, że przychód z tytułu grantu, otrzymany w walucie obcej winien zostać przeliczony na złote według kursu z dnia wpłaty pieniędzy na Pani konto, w omawianej sprawie według kursu z dnia 07 grudnia 2006 r., mającego zastosowanie przy kupnie walut. W Pani przypadku dzień otrzymania przychodu wyrażonego w walucie obcej pokrywa się z terminem postawienia go do Pani dyspozycji.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej uzasadnienie należy uznająć przedstawione przez Panią własne stanowisko w sprawie – jako prawidłowe.

W związku z powyższym należało postanowić jak w sentencji.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.