Przeliczanie wartości | Interpretacje podatkowe

Przeliczanie wartości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeliczanie wartości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie Podatnika dotyczy kursu, w jakim powinna być przeliczona wartość faktury korygującej otrzymanej przez Spółkę.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 26.10.2005r. (uzupełnionym dnia 02.11.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik jest producentem puszek aluminiowych do napojów. Produkowane przez Spółkę puszki dostarczane są do krajów trzecich, do krajów Unii Europejskiej oraz na terytorium kraju. W niektórych transakcjach na terytorium kraju Spółka posiada indywidualne zezwolenia dewizowe na rozliczanie się w EURO. W transakcjach dewizowych krajowych, w eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów faktury dokumentujące sprzedaż wystawiane są (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy do wyznaczenia kwoty podlegającej odliczeniu od należnego podatku przyjmuje się wartość funduszy podstawowych określonych zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Prawo bankowe na dzień 31.12.2004 r.?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych odmawia uznania stanowiska Spółki przedstawionego w w/w piśmie za prawidłowe i przedstawia własne stanowisko. UZASADNIENIE Podatnik w pkt. 1 w/w wniosku pyta czy do wyznaczenia kwoty podlegającej odliczeniu od należnego podatku przyjmuje się wartość funduszy podstawowych określonych zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Prawo bankowe na dzień 31 grudnia 2004? W przedstawionym stanie faktycznym Strona do wyliczeń używa stanu funduszy własnych banku na dzień 1 maja 2004 r. i 31 grudnia 2004 r. oraz stosuje w obu przypadkach kurs EURO z dnia 31 grudnia 2000 r. W myśl § 2, (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy zasady przeliczania walut obcych za złote określone w par.37 rozporządzenia w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi jedynie możliwy sposób przeliczania walut obcych na złote ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.12.2005 r. (wpływ do urzędu 07.12.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Zgodnie ze stanem faktycznym spółka prowadzi działalność w zakresie usług międzynarodowego transportu towarów w tym na rzecz kontrahentów zagranicznych. Faktury za te usługi są wystawiane w walutach obcych, a następnie przeliczane na złote wg wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury. Niektórzy kontrahenci domagają się aby przeliczenia dokonywać wg kursu z dnia załadowania ładunku. Strona zwraca się z zapytaniem, czy zasady przeliczania walut (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik pyta, w jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WWNT) w sytuacji gdy łączna wartość faktury, będącej potwierdzeniem dostaw wyrażona jest w polskich złotych.
Fragment:
(...) Dnia 22 czerwca 2005r. Spółka złożyła w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z treści wniosku wynika, że Strona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła umowy z kontrahentami z Czech na dostawy jęczmienia browarnego (dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) i zobowiązała się do zapłaty za dostawę w złotówkach za każdą tonę. W maju podatnik otrzymał pierwsze partie towaru (w postaci jęczmienia) - czynności te udokumentowane są fakturami, w których dostawca podaje wartość w walucie polskiej ( tylko w nielicznych przypadkach wartość podana jest w koronach czeskich). Zdaniem wnioskodawcy, jeżeli z umowy z kontrahentem wynika obowiązek zapłaty w złotówkach, a faktury również opiewają na walutę polską ( w większości z nich nie ma możliwości ustalenia kwoty jaką należałoby zapłacić w koronach czeskich ) - (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaki jest sposób przeliczania na złote kwot wykazywanych na fakturach w walutach obcych ?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25.05.2004 r., zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) podaje sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach w sytuacji, gdy kwoty te są wykazywane w walutach obcych. Kwoty te przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeśli faktura wystawiona jest w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. Żaden jednak przepis prawa podatkowego w zakresie podatku VAT nie precyzuje, którą z tabel NBP powinno się przyjąć do powyższych rozliczeń – czy do rozliczenia podatku za dzień 26.05.2004 r. (...)
2011
1
lut

Istota:
Podatnik zapytuje z jakiego dnia należy zastosować średni kurs do przeliczenia wartości faktury wystawionej w euro w celu ustalenia podatku należnego oraz naliczonego podlegającego odliczeniu.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sposobu przeliczenia na złote polskie kwot wykazanych przez dostawców na fakturach w walutach obcych stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku, w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego, zgodnie z którym przeliczenia wartości faktury wyrażonej w walucie obcej na złote polskie dokonuje się wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury przez dostawcę jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 03.01.2005r., uzupełnionym w dniu 13.01.2005r. i w dniu 01.02.2005r. podatnik zwrócił się do tut. organu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Stan faktyczny w sprawie: Wnioskodawca jest czynnym (...)
2011
1
lut

Istota:
Podatnik zwraca się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości ustalenia wysokości podstawy opodatkowania w podatku VAT ( przeliczenie wg kursu sprzedaży banku Zamawiającego)
Fragment:
(...) Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka zawarła w 2003 r. umowę z kontrahentem na modernizację linii kolejowej. Podatnik podniósł, iż modernizacja torów, sieci trakcyjnej z robotami towarzyszącymi oraz zmianą na przystanek Kotuń, będzie finansowana ze środków zagranicznych - pomocowych – ISPA (75%) oraz z budżetu ( 25%). Pytająca wyjaśnia, że w umowie określono, iż płatności będą dokonywane w EURO, na podstawie faktury VAT w EURO przeliczonej na PLN, według kursu sprzedaży banku BPH PBK, obowiązującego w dniu wystawienia faktury, czyli według kursu sprzedaży banku Zamawiającego. Wnioskująca, warunki umowy określające cenę kontraktu, płatności oraz zasady fakturowania (kurs przeliczenia EURO na PLN) przeniosła do umów zawartych z podwykonawcami. Roboty budowlane wykonane w związku z zawartą przez Podatnika umową fakturowane są miesięcznie, zgodnie z potwierdzonymi protokołami odbioru robót. Zdaniem Spółki, (...)
2011
1
lut

Istota:
Wątpliwości odnośnie sposobu przeliczania na fakturach kwot wyrażonych w walutach obcych.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na wniosek z dnia 19 maja 2004r., który wpłynął do tut. urzędu dnia 06 lipca 2004r., Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Jak wynika z wniosku, Strona ma wątpliwości odnośnie sposobu przeliczania na fakturach kwot wyrażonych w walutach obcych. Problem pojawił się w praktycznym stosowaniu przepisów § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970), a mianowicie "terminu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury". Strona wskazała, że NBP wylicza (na godzinę 11: 00) i ogłasza średnie kursy bieżące na podstawie Uchwały nr 51/2002 Zarządu NBP. Obliczone kursy średnie ogłaszane są (...)
2011
1
lut

Istota:
Jak prawidłowo obliczyć podatkowy koszt uzyskania przychodu Spółki, wynikający z zapłaty w PLN faktur wystawionych przez Dostawców w walutach obcych?”
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm./,odpowiadając na pisemne zapytanie Spółki "jak prawidłowo obliczyć podatkowy koszt uzyskania przychodu Spółki, wynikający z zapłaty w PLN za faktury wystawione przez dostawców w walutach obcych", Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Definicja kosztów uzyskania przychodów jest określona w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 r Nr. 54 poz. 654 ze zm.). Między innymi z przepisu tego wynika, że koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut,koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy dopuszczalne jest wystawianie faktur VAT w walucie obcej?
Fragment:
(...) W stanie prawnym obowiązującym od 01.05.2004 r. zasadnicze elementy jakie powinna zawierać faktura określone zostały w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Faktura powinna stwierdzać w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Zawarta w ust. 8 ww. artykułu delegacja ustawowa dla Ministra Finansów upoważniała do wydania rozporządzenia wykonawczego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971). W rozdziale 4, a w szczególności w § 12 cyt. rozporządzenia Minister określił, między innymi zasady (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.