Przeliczanie wartości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeliczanie wartości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy kursu, w jakim powinna być przeliczona wartość faktury korygującej otrzymanej przez Spółkę.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 26.10.2005r. (uzupełnionym dnia 02.11.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik jest producentem puszek aluminiowych do napojów. Produkowane przez Spółkę puszki dostarczane są do krajów trzecich, do krajów Unii Europejskiej oraz na terytorium kraju. W niektórych transakcjach na terytorium kraju Spółka posiada indywidualne zezwolenia dewizowe na rozliczanie się w EURO. W transakcjach dewizowych krajowych, w eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów faktury dokumentujące sprzedaż wystawiane są (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy do wyznaczenia kwoty podlegającej odliczeniu od należnego podatku przyjmuje się wartość funduszy podstawowych określonych zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Prawo bankowe na dzień 31.12.2004 r.?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych odmawia uznania stanowiska Spółki przedstawionego w w/w piśmie za prawidłowe i przedstawia własne stanowisko. UZASADNIENIE Podatnik w pkt. 1 w/w wniosku pyta czy do wyznaczenia kwoty podlegającej odliczeniu od należnego podatku przyjmuje się wartość funduszy podstawowych określonych zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Prawo bankowe na dzień 31 grudnia 2004? W przedstawionym stanie faktycznym Strona do wyliczeń używa stanu funduszy własnych banku na dzień 1 maja 2004 r. i 31 grudnia 2004 r. oraz stosuje w obu przypadkach kurs EURO z dnia 31 grudnia 2000 r. W myśl § 2, (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zasady przeliczania walut obcych za złote określone w par.37 rozporządzenia w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi jedynie możliwy sposób przeliczania walut obcych na złote ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.12.2005 r. (wpływ do urzędu 07.12.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Zgodnie ze stanem faktycznym spółka prowadzi działalność w zakresie usług międzynarodowego transportu towarów w tym na rzecz kontrahentów zagranicznych. Faktury za te usługi są wystawiane w walutach obcych, a następnie przeliczane na złote wg wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury. Niektórzy kontrahenci domagają się aby przeliczenia dokonywać wg kursu z dnia załadowania ładunku. Strona zwraca się z zapytaniem, czy zasady przeliczania walut (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik pyta, w jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WWNT) w sytuacji gdy łączna wartość faktury, będącej potwierdzeniem dostaw wyrażona jest w polskich złotych.

Fragment:

(...) Dnia 22 czerwca 2005r. Spółka złożyła w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z treści wniosku wynika, że Strona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła umowy z kontrahentami z Czech na dostawy jęczmienia browarnego (dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) i zobowiązała się do zapłaty za dostawę w złotówkach za każdą tonę. W maju podatnik otrzymał pierwsze partie towaru (w postaci jęczmienia) - czynności te udokumentowane są fakturami, w których dostawca podaje wartość w walucie polskiej ( tylko w nielicznych przypadkach wartość podana jest w koronach czeskich). Zdaniem wnioskodawcy, jeżeli z umowy z kontrahentem wynika obowiązek zapłaty w złotówkach, a faktury również opiewają na walutę polską ( w większości z nich nie ma możliwości ustalenia kwoty jaką należałoby zapłacić w koronach czeskich ) - (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaki jest sposób przeliczania na złote kwot wykazywanych na fakturach w walutach obcych ?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25.05.2004 r., zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) podaje sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach w sytuacji, gdy kwoty te są wykazywane w walutach obcych. Kwoty te przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeśli faktura wystawiona jest w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. Żaden jednak przepis prawa podatkowego w zakresie podatku VAT nie precyzuje, którą z tabel NBP powinno się przyjąć do powyższych rozliczeń – czy do rozliczenia podatku za dzień 26.05.2004 r. (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zapytuje z jakiego dnia należy zastosować średni kurs do przeliczenia wartości faktury wystawionej w euro w celu ustalenia podatku należnego oraz naliczonego podlegającego odliczeniu.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sposobu przeliczenia na złote polskie kwot wykazanych przez dostawców na fakturach w walutach obcych stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku, w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego, zgodnie z którym przeliczenia wartości faktury wyrażonej w walucie obcej na złote polskie dokonuje się wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury przez dostawcę jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 03.01.2005r., uzupełnionym w dniu 13.01.2005r. i w dniu 01.02.2005r. podatnik zwrócił się do tut. organu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Stan faktyczny w sprawie: Wnioskodawca jest czynnym (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwraca się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości ustalenia wysokości podstawy opodatkowania w podatku VAT ( przeliczenie wg kursu sprzedaży banku Zamawiającego)

Fragment:

(...) Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka zawarła w 2003 r. umowę z kontrahentem na modernizację linii kolejowej. Podatnik podniósł, iż modernizacja torów, sieci trakcyjnej z robotami towarzyszącymi oraz zmianą na przystanek Kotuń, będzie finansowana ze środków zagranicznych - pomocowych – ISPA (75%) oraz z budżetu ( 25%). Pytająca wyjaśnia, że w umowie określono, iż płatności będą dokonywane w EURO, na podstawie faktury VAT w EURO przeliczonej na PLN, według kursu sprzedaży banku BPH PBK, obowiązującego w dniu wystawienia faktury, czyli według kursu sprzedaży banku Zamawiającego. Wnioskująca, warunki umowy określające cenę kontraktu, płatności oraz zasady fakturowania (kurs przeliczenia EURO na PLN) przeniosła do umów zawartych z podwykonawcami. Roboty budowlane wykonane w związku z zawartą przez Podatnika umową fakturowane są miesięcznie, zgodnie z potwierdzonymi protokołami odbioru robót. Zdaniem Spółki, (...)

2011
1
lut

Istota:

Wątpliwości odnośnie sposobu przeliczania na fakturach kwot wyrażonych w walutach obcych.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na wniosek z dnia 19 maja 2004r., który wpłynął do tut. urzędu dnia 06 lipca 2004r., Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Jak wynika z wniosku, Strona ma wątpliwości odnośnie sposobu przeliczania na fakturach kwot wyrażonych w walutach obcych. Problem pojawił się w praktycznym stosowaniu przepisów § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970), a mianowicie "terminu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury". Strona wskazała, że NBP wylicza (na godzinę 11: 00) i ogłasza średnie kursy bieżące na podstawie Uchwały nr 51/2002 Zarządu NBP. Obliczone kursy średnie ogłaszane są (...)

2011
1
sty

Istota:

Jak prawidłowo obliczyć podatkowy koszt uzyskania przychodu Spółki, wynikający z zapłaty w PLN faktur wystawionych przez Dostawców w walutach obcych?”

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm./,odpowiadając na pisemne zapytanie Spółki "jak prawidłowo obliczyć podatkowy koszt uzyskania przychodu Spółki, wynikający z zapłaty w PLN za faktury wystawione przez dostawców w walutach obcych", Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Definicja kosztów uzyskania przychodów jest określona w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 r Nr. 54 poz. 654 ze zm.). Między innymi z przepisu tego wynika, że koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut,koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy dopuszczalne jest wystawianie faktur VAT w walucie obcej?

Fragment:

(...) W stanie prawnym obowiązującym od 01.05.2004 r. zasadnicze elementy jakie powinna zawierać faktura określone zostały w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Faktura powinna stwierdzać w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Zawarta w ust. 8 ww. artykułu delegacja ustawowa dla Ministra Finansów upoważniała do wydania rozporządzenia wykonawczego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971). W rozdziale 4, a w szczególności w § 12 cyt. rozporządzenia Minister określił, między innymi zasady (...)