Przeliczanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeliczanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Sposób przeliczenia kursu waluty obcej na fakturze

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2009 r. (data wpływu 19 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu przeliczania kursu waluty obcej na fakturze – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu przeliczania kursu (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy zgodnie z art. 31a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku usług transportowych i spedycyjnych, wykonywanych na podstawie umów stałych pomiędzy kontrahentami lub jednorazowych umów zleceń, tzw. zleceń transportowych i zleceń spedycyjnych, w których stawka za wykonanie danej usługi transportowej lub spedycyjnej określana jest w EURO lub innej walucie obcej, a następnie ta sama stawka ze zlecenia transportowego lub spedycyjnego jest podana na fakturze w polu „Uwagi do dokumentu” do przeliczenia waluty obcej na złote należy stosować kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2009 r. (data wpływu 29 maja 2009 r.), uzupełnione pismem z dnia 08.07.2009 r. (data wpływu 13.07.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 maja 2009 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w (...)

2011
1
maj

Istota:

Według jakiego kursu mam przeliczyć przychód otrzymany w dolarach USA na złotówki?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60, z późn. zm.), oraz art. 11 ust. 3-4 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, z 2000r., poz. 176, z późn. zm.), Naczelnik Urzedu Skarbowego Warszawa Wola, po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 23 grudnia 2007 roku (data wpływu: 24.01.2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 13 stycznia 2007 r. (data wpływu: 26.02.2007 r.) oraz pismem z dnia 29.03.2007 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego p o s t a n o w i ł uznać stanowisko Pani, w sprawie przeliczenia dolarów USA z tytułu otrzymanego grantu, na polskie złote – jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 23 grudnia 2006 r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawierał (...)

2011
1
maj

Istota:

Przeliczanie kwot z faktur wystawionych w walutach obcych

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007 r. (data wpływu 3 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przeliczania kwot z faktur wystawionych w walutach obcych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 października 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przeliczania kwot z faktur wystawionych w walutach (...)

2011
1
kwi

Istota:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Przyjęcie towaru do magazynu nastąpiło ostatniego dnia miesiąca, natomiast faktura od unijnego dostawcy dokumentująca wewnątrzwspólnotową dostawę towarów została wystawiona 22 dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania towaru. Wartość faktury przeliczona została przez podatnika na złote według kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury. Podatnik zwraca się z zapytaniem czy zastosowanie kursu waluty obcej z dnia wystawienia faktury do przeliczenia wartości faktury wyrażonej w walucie obcej na złote jest w tym przypadku właściwe. Zdaniem podatnika zastosowanie kursu waluty z dnia wystawienia faktury jest prawidłowe.

Fragment:

(...) W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny stwierdzam co następuje: Sposób przeliczania kwot wykazanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych zawarty jest w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 z późn. zm.). W myśl tego przepisu, kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiona w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 (§ 37 ust. 1).W przypadku, gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony (§ 37 ust. (...)

2011
1
mar

Istota:

Z jakiego dnia należy zastosować kurs średni NBP przy obliczaniu kosztów z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownika ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach stwierdza, że stanowisko Pana - przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19.01.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Polkowicach wpłynął Pana wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Ze złożonego wniosku wynika następujący stan faktyczny: Przedmiotem prowadzonej przez Pana działalności są usługi transportu krajowego i międzynarodowego, w związku z czym zatrudnia Pan kierowców na podstawie umowy o pracę, którzy wykonując swoje obowiązki zostają oddelegowani w zagraniczną podróż służbową samochodem ciężarowym będącym Pana (...)