Przelew wierzytelności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przelew wierzytelności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

Czy prawidłowe jest twierdzenie, że uzyskane w ramach umowy UUI i UPPW wpływy z tytułu ściągnięcia wierzytelności od dłużnika nie stanowią w całości przychodów podatkowych Wnioskodawcy, a ich przekazanie klientom (wierzycielom) nie stanowi kosztów uzyskania przychodu, natomiast przychodami podatkowymi Wnioskodawcy są wyłącznie kwoty wynagrodzenia przewidziane w umowie zawartej z klientem (umowie UUI lub UPPW), w tym prowizje, opłaty dodatkowe, odsetki, stanowiące definitywne wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu realizacji umowy

Fragment:

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi szeroko pojętą działalność w zakresie obsługi wierzytelności, w ramach której zawiera z klientami m.in umowy upoważnienia inkasowego oraz umowy powierniczego przelewu wierzytelności. Umowy upoważnienia inkasowego dotyczą wymagalnych wierzytelności przysługujących klientowi Wnioskodawcy. Zawierane są w przypadku, gdy klient nie jest zainteresowany finansowaniem poprzez faktoring, lecz zależy mu na uzyskaniu pomocy w ściągnięciu wierzytelności. Umowy te są także zawierane, gdy wierzytelności przysługujące klientowi zostały obarczone zakazem przelewu wierzytelności. Spółka otrzymuje od klienta wszelkie pełnomocnictwa upoważniające Wnioskodawcę do odzyskiwania przysługujących mocodawcy kwot, w tym należności głównych oraz odsetek. Z tytułu realizowanych przez Spółkę usług pobierana jest prowizja odnosząca się do należności głównej oraz dodatkowych wyegzekwowanych kwot (np. kwot odsetek za zwłokę). Wyegzekwowane kwoty, po potrąceniu prowizji należnych Wnioskodawcy są zwracane klientowi, któremu przysługuje wierzytelność objęta umowami. W przypadku umów powierniczego przelewu wierzytelności Spółka odzyskuje wymagalną wierzytelności przysługującą klientowi. Inny jest jednak formalny aspekt jej realizacji. Umowa zakłada odzyskanie przez powiernika (Wnioskodawcę) istniejących i wymagalnych wierzytelności przysługujących klientowi (Cedentowi) od Dłużników.

2017
28
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy przelewu wierzytelności

Fragment:

Wskazane wyżej umowy przelewu wierzytelności nie przybiorą postaci którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 1 ustawy o PCC. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zawarcie w ramach procesu sekurytyzacji wierzytelności umowy przelewu wierzytelności, gdzie Fundusz pełni rolę cesjonariusza, stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem Wnioskodawcy zawierane przez Fundusz umowy przelewu wierzytelności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z tego względu, iż ww. umowy stanowiące element sekurytyzacji wierzytelności nie zostały wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a)-k) ustawy o PCC. Zgodnie z art. 1 ust 1 pkt 1 ustawy o PCC opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych; umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku; (uchylony) umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy; umowy dożywocia; umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat; (uchylony); ustanowienie hipoteki; ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności; j. umowy depozytu nieprawidłowego; umowy spółki.

2011
1
wrz

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wynajmowanymi lokalami mieszkalnymi.

Fragment:

Przelew wierzytelności ma na celu powstanie przysporzenia majątkowego po stronie wnioskodawcy (cesjonariusza) z tytułu praw majątkowych. Wnioskodawca jako cesjonariusz będzie również ponosił wszelkie koszty w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wnioskodawca będzie zatem działał na własny rachunek i we własnym imieniu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z przelewem wierzytelności z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych wnioskodawca jako cesjonariusz będzie mógł zaliczyć koszty związane z wynajmowanymi lokalami mieszkalnymi do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ... Opinia Wnioskodawcy. Przelew wierzytelności z tytułu czynszu i innych opłat za wynajmowane lokale mieszkalne zostanie dokonany zgodnie z art. 509 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Przelew wierzytelności będzie nieodpłatny, zatem z tego tytułu nie wystąpią miedzy stronami umowy żadne rozliczenia finansowe. Na wnioskodawcę (cesjonariusza) przeniesione zostaną prawa majątkowe z tytułu przychodów z najmu lokali mieszkalnych będących własnością osoby fizycznej (cedenta).

2011
1
sie

Istota:

Usługa zarządzania płynnością finansową (tzw. cash pooling).

Fragment:

Po drugie, dokonywany w ramach usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową (tzw. cash pooling) przelew wierzytelności, polegający na przeniesieniu przez bank na posiadacza dodatniego wierzytelności przysługującej bankowi wobec posiadacza ujemnego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych z uwagi na regulację art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z powołanym przepisem ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku (od zasady tej istnieją wyjątki, które jednak nie mają znaczenia z punktu widzenia rozważanego zagadnienia). Z uwagi na fakt, iż wskazany wyżej przelew wierzytelności realizowany jest w ramach kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową (usługi cash poolingu), stanowiącej usługę finansową świadczoną przez bank, objętą zakresem podatku od towarów i usług i jednocześnie od tego podatku zwolnioną, nie będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w myśl art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2011
1
lip

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży praw majątkowych na podstawie umowy przelewu wierzytelności wystąpił przychód do opodatkowania?

Fragment:

Biura - 10 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia praw majątkowych na podstawie umowy przelewu wierzytelności – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 kwietnia 2009r. do tut. Biura wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia praw majątkowych na podstawie umowy przelewu wierzytelności. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca budował dom na podstawie zawartej umowy z deweloperem. Zgodnie z zawartą umową zapłacił całą należność. Jednak deweloper nie wykonał zakresu robót określonych w umowie. Po sporządzeniu ekspertyzy przez rzeczoznawcę wnioskodawca skierował sprawę na drogę postępowania sądowego, która zakończyła się prawomocnym wyrokiem. Sąd ustalił należność główną na kwotę 74 653,80 zł. Z kwoty należności głównej w drodze egzekucji komorniczych wnioskodawca odzyskał kwotę 13 898,40 zł (postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 09 lutego 2009r.). Pozostałą kwotę należności głównej tj. 60 755,40 zł wraz z należnymi odsetkami (od 19 października 2008r. do nadal) wnioskodawca sprzedał na podstawie umowy przelewu wierzytelności za kwotę 60 000,00 zł na rzecz Biura Informacyjno-Prawnego.

2011
1
lip

Istota:

1. Czy w powyżej opisanym stanie faktycznym, w związku z zawarciem umowy o przelew wierzytelności i przejęcie długu pod warunkiem rozwiązującym, Wnioskodawca był zobowiązany do wystawienia na rzecz Kupującego I faktury korygującej faktury dokumentujące otrzymanie od Kupującego I zaliczki na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, oraz do wystawienia faktury na powyższą kwotę na rzecz Kupującego II? 2. Przy założeniu, że Wnioskodawca nie był zobowiązany do wystawienia na rzecz Kupującego I faktury korygującej oraz do wystawienia faktury na Kupującego II, czy w fakturze końcowej wystawionej przez Wnioskodawcę na rzecz Kupującego II, z tytułu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości, prawidłowo zostały wykazane, jako kwoty pomniejszające wartość sprzedaży, zaliczki otrzymane faktycznie od Kupującego I?

Fragment:

Sprzedawca zaakceptował fakt, że w wyniku umowy przelewu wierzytelności Kupujący II wstąpił w miejsce Kupującego I we wszystkie jego zobowiązania wynikające z umowy przedwstępnej sprzedaży, zaś Kupujący I został zwolniony z długu. Wnioskodawca wyraził zgodę na przelew wierzytelności i przejęcie długu Kupującego I przez Kupującego II i że kwestia rozliczenia powyższych kwot pomiędzy Kupującym I i Kupującym II miała nastąpić w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy nimi. Ponieważ więc pomiędzy sprzedającym a „ Kupującym I ” nie doszło do żadnej transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż umowa przedwstępna została rozwiązana, to w listopadzie 2006r. wnioskodawca był zobowiązany do wystawienia faktury korygującej wcześniej wystawione faktury na otrzymane od „ kupującego I ” zaliczki na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w wysokości 2.500.000 zł. W listopadzie 2006r. po zawarciu umowy o przelew wierzytelności i przejęcie długu, i po wystawieniu faktury korygującej na „ kupującego I ”, wnioskodawca powinien wystawić fakturę na zaliczkę w wysokości 2.500.000 zł. na rzecz „ kupującego II ”, czyli podmiot, który w rzeczywistości nabywał nieruchomość.

2011
1
maj

Istota:

Jaki jest moment powstania przychodu na gruncie prawa w podatku dochodowym od osób prawnych, czy w chwili odzyskania wierzytelności, czy z chwilą podpisania umowu na powierniczy przelew wierzytelności, czyli gdy nie nabywamy wierzytelności definitywnie?

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga w związku z wnioskiem z dnia 20.11.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w części pytania Nr 1 stwierdza, że stanowisko dotyczące momentu powstania przychodu wynikającego z umowy powierniczego przelewu wierzytelności - jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 20.11.2006r. Spółka z o.o. wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Pytanie nr 1 dotyczy momentu powstania przychodu, czy powstaje z chwilą odzyskania wierzytelności, czy też z chwilą podpisania umowy na powierniczy przelew wierzytelności. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi klasyfikowane jako pozostałe pośrednictwo finansowe oraz działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej niesklasyfikowana. Z podpisywanych z klientami umów powierniczego przelewu wierzytelności wynika, że Spółka nie nabywa wierzytelności definitywnie, gdyż w razie niewywiązania się dłużników z zapłat należnych kwot lub upływu określonego okresu objętego umową, wierzytelności oraz prawa z nimi związane wracają do zbywców czyli do powierzających - co oznacza, że Spółka nie przejmuje na siebie ryzyka niewypłacalności dłużnika. Według stanowiska wnioskodawcy przychód na gruncie prawa w podatku dochodowym od osób prawnych powstaje z chwilą, gdy zostanie zakończona usługa windykacji i należność zostanie odzyskana.

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług pośrednictwa finansowego, dotyczy windykacji należności nabytej na podstawie przelewu powierniczego.

Fragment:

W poz. 3 tego załącznika wymieniono usługi pośrednictwa finansowego – PKWiU Sekcja J ex (65-67), wyłączając jednak z katalogu usług zwolnionych m.in. usługi ściągania długów oraz faktoringu (pkt 5 poz. 3 załącznika).Powierniczy przelew wierzytelności dokonywany jest na podstawie umowy, która nie została uregulowana wprost w przepisach prawa cywilnego – tzw. umowa nienazwana. Podmiot nabywający na podstawie takiej umowy wierzytelności, nie przejmuje ryzyka niewypłacalności dłużnika, pomimo iż działa w imieniu własnym. Dlatego, w przeciwieństwie do cesji wierzytelności, której podstawą jest art. 509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny /Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm./, istotą omawianej czynności prawnej nie jest sprzedaż wierzytelności (powiększenie majątku cesjonariusza o wartość przelanej wierzytelności), ale odpłatne świadczenie usługi ściągania długów oraz ewentualne pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami. Tym samym stwierdzić należy, iż usługa polegająca na windykacji należności nabytej na podstawie przelewu powierniczego nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej – 22%, stosownie do powołanego art. 41 ust. 1 ww. ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Urzędu postanowił jak w rozstrzygnięciu. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej–do czasu jej zmiany lub uchylenia–zgodnie z art. 14b §1 i 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa.

2011
1
maj

Istota:

Usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową „cash pooling” nie zostały wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu. Tym samym czynności dokonywane w ramach umowy „cash poolingu” nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowy cesji wierzytelności zawierane w ramach umowy „cash pooling”, nie stanowią samodzielnie funkcjonujących czynności cywilnoprawnych, a więc nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Fragment:

Klient Posiadający Saldo Dodatnie – za nabytą wierzytelność – wypłaci Bankowi w momencie przelewu cenę w wysokości nabytych wierzytelności obliczonych zgodnie z ust. 5 w ten sposób, że upoważnia bank do pobrania z jego Subkonta ceny za przelew wierzytelności. Każdy z Klientów niniejszym udziela Bankowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu wszelkich zobowiązań związanych z przelewami wierzytelności dokonywanymi w związku z niniejszą Umową. § 2 PRZELEW WIERZYTELNOŚCI NA BANK Na początek każdego Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym dokonano przelewów wierzytelności, o których mowa w § 1, każdy Klient Posiadający Saldo Dodatnie dokona zwrotnego przelewu wierzytelności, które zostały na niego przeniesione zgodnie z § 1 na Bank. Bank niniejszym wyraża zgodę na przyjęcie dokonanych przelewów („ Zwrotny Przelew Wierzytelności ”). Zwrotny Przelew Wierzytelności, o którym mowa w ust. 1 będzie następował bez konieczności zawierania odrębnych umów w formie pisemnej. Z tytułu zwrotnego Przelewu Wierzytelności – Bank wypłaci każdemu Klientowi Posiadającemu Saldo Dodatnie w momencie przelewu, o którym mowa w § 1 – cenę w wysokości wartości nominalnej nabytych wierzytelności. Wypłata ceny nastąpi poprzez uznanie odpowiednich Subkont kwotami należnymi każdemu Klientowi Posiadającemu Saldo Dodatnie. § 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ BANKU i KLIENTÓW Każdy z Klientów Posiadających Saldo Dodatnie zwalnia niniejszym Bank z odpowiedzialności z tytułu spłaty wierzytelności przelanych na Klienta Posiadającego saldo Dodatnie zgodnie z postanowieniami § 1.

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy określenia daty powstania przychodu z tytułu administrowania oraz restrukturyzacji wierzytelności kontrahentów Spółki na podstawie realizowanej przez Spółkę umowy o restrukturyzację i sfinansowanie wierzytelności przeterminowanych w świetle art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. 54, poz. 654 ze zm.).

Fragment:

Natomiast z treści § 13 ust. 1 załączonej do wniosku przykładowej umowę o restrukturyzację i sfinansowanie wierzytelności przeterminowanych nr 4 z dnia 14.06.2007r. wynika, że Strony ustaliły rozumienie wykonania usługi restrukturyzacji jako: a) uzyskanie zgody dłużnika na przelew wierzytelności, b) wyegzekwowanie na rzecz zleceniodawcy należnych mu kwot w ramach działań windykacyjnych określonych w rozdziale III umowy, lub c) wpłatę dokonaną przez dłużnika w okresie od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia terminu wyrażenia przez dłużnika pisemnej zgody na przelew wierzytelności opisanego w § 4 ust. 5 umowy. W związku z powyższym należy stwierdzić, że za datę powstania przychodu z tytułu świadczonej przez Spółkę usługi restrukturyzacyjnej, stosownie do art. 12 ust. 3a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy przyjąć dzień wykonania usługi. I tak, w przypadku wyrażenia przez dłużnika w wyniku przeprowadzonych negocjacji zgody na przelew wierzytelności, przychód z tytułu świadczonej usługi powstanie w dniu wyrażenia zgody dłużnika na przelew wierzytelności, to jest w dniu wykonania usługi określonym w § 13 ust. 1 umowy. Natomiast w sytuacji wyegzekwowania na rzecz zleceniodawcy należnych mu kwot w wyniku windykacji wierzytelności, jak również w przypadku wpłaty dokonanej przez dłużnika w okresie od dnia zawarcia w/w umowy do ostatniego dnia terminu opisanego w § 4 ust. 5 umowy, przychód powstanie w dniu wyegzekwowania lub wpłaty wierzytelności tj. w dniu wykonania, także częściowego świadczonej przez Spółkę usługi, określonego przez strony zawieranych umów.