Przelew wierzytelności | Interpretacje podatkowe

Przelew wierzytelności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przelew wierzytelności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wynajmowanymi lokalami mieszkalnymi.
Fragment:
(...) najmu lokali mieszkalnych wnioskodawca jako cesjonariusz będzie mógł zaliczyć koszty związane z wynajmowanymi lokalami mieszkalnymi do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ... Opinia Wnioskodawcy. Przelew wierzytelności z tytułu czynszu i innych opłat za wynajmowane lokale mieszkalne zostanie dokonany zgodnie z art. 509 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Przelew wierzytelności będzie nieodpłatny, zatem z tego tytułu nie wystąpią miedzy stronami umowy żadne rozliczenia finansowe. Na wnioskodawcę (cesjonariusza) przeniesione zostaną prawa majątkowe z tytułu przychodów z najmu lokali mieszkalnych będących własnością osoby fizycznej (cedenta). Tym samym po stronie wnioskodawcy (cesjonariusza) powstanie przysporzenie majątkowe, a źródłem przychodów będą prawa majątkowe, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia (...)
2011
1
wrz

Istota:
Usługa zarządzania płynnością finansową (tzw. cash pooling).
Fragment:
(...) pozostają bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie ma potrzeby rozpatrywania wpływu podatku od towarów i usług na opodatkowanie czynności dokonywanych w ramach umowy, która w ogóle nie została wymieniona w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych jako podlegająca opodatkowaniu. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż dokonywany w ramach usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową (tzw. cash pooling) przelew wierzytelności, polegający na przeniesieniu przez bank na posiadacza dodatniego wierzytelności przysługującej bankowi wobec posiadacza ujemnego, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i tym samym nie skutkuje u posiadacza dodatniego powstaniem obowiązku zapłaty powyższego podatku. Jeżeli natomiast czynności te odbywać się będą poza systemem cash pooling, wówczas nie będą podlegały opodatkowaniu, jeżeli, zgodnie z art. 2 pkt 4, (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży praw majątkowych na podstawie umowy przelewu wierzytelności wystąpił przychód do opodatkowania?
Fragment:
(...) została określona w art. 509-518 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Przeniesienie takie w prawie cywilnym jest określane jako przelew wierzytelności (cesja). Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew wierzytelności powinien być dokonany też w formie pisemnej. W wyniku przeniesienia (przelewu, cesji) wierzytelności, wygasa u dotychczasowego wierzyciela (cedenta) stosunek zobowiązaniowy z dłużnikiem, powstają natomiast nowe stosunki zobowiązaniowe w rozumieniu cywilnoprawnym pomiędzy nabywcą wierzytelności (cesjonariuszem) a dłużnikiem oraz pomiędzy zbywcą a nabywcą wierzytelności, jeżeli przeniesienie wierzytelności jest odpłatne. Na gruncie przepisów podatkowych (...)
2011
1
lip

Istota:
1. Czy w powyżej opisanym stanie faktycznym, w związku z zawarciem umowy o przelew wierzytelności i przejęcie długu pod warunkiem rozwiązującym, Wnioskodawca był zobowiązany do wystawienia na rzecz Kupującego I faktury korygującej faktury dokumentujące otrzymanie od Kupującego I zaliczki na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, oraz do wystawienia faktury na powyższą kwotę na rzecz Kupującego II? 2. Przy założeniu, że Wnioskodawca nie był zobowiązany do wystawienia na rzecz Kupującego I faktury korygującej oraz do wystawienia faktury na Kupującego II, czy w fakturze końcowej wystawionej przez Wnioskodawcę na rzecz Kupującego II, z tytułu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości, prawidłowo zostały wykazane, jako kwoty pomniejszające wartość sprzedaży, zaliczki otrzymane faktycznie od Kupującego I?
Fragment:
(...) zawartym pomiędzy nimi. Ponieważ więc pomiędzy sprzedającym a „Kupującym I” nie doszło do żadnej transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż umowa przedwstępna została rozwiązana, to w listopadzie 2006r. wnioskodawca był zobowiązany do wystawienia faktury korygującej wcześniej wystawione faktury na otrzymane od „kupującego I” zaliczki na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w wysokości 2.500.000 zł. W listopadzie 2006r. po zawarciu umowy o przelew wierzytelności i przejęcie długu, i po wystawieniu faktury korygującej na „kupującego I”, wnioskodawca powinien wystawić fakturę na zaliczkę w wysokości 2.500.000 zł. na rzecz „kupującego II”, czyli podmiot, który w rzeczywistości nabywał nieruchomość. W związku z tym stanowisko wnioskodawcy co do pytania nr 1 jest nieprawidłowe. Wynika to również z faktu, że błędna jest koncepcja wnioskodawcy, że w obrocie prawnym może funkcjonować rozliczenie jednej transakcji (...)
2011
1
lip

Istota:
Jaki jest moment powstania przychodu na gruncie prawa w podatku dochodowym od osób prawnych, czy w chwili odzyskania wierzytelności, czy z chwilą podpisania umowu na powierniczy przelew wierzytelności, czyli gdy nie nabywamy wierzytelności definitywnie?
Fragment:
(...) że stanowisko dotyczące momentu powstania przychodu wynikającego z umowy powierniczego przelewu wierzytelności - jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 20.11.2006r. Spółka z o.o. wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Pytanie nr 1 dotyczy momentu powstania przychodu, czy powstaje z chwilą odzyskania wierzytelności, czy też z chwilą podpisania umowy na powierniczy przelew wierzytelności. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi klasyfikowane jako pozostałe pośrednictwo finansowe oraz działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej niesklasyfikowana. Z podpisywanych z klientami umów powierniczego przelewu wierzytelności wynika, że Spółka nie nabywa wierzytelności definitywnie, gdyż w razie niewywiązania się dłużników z zapłat należnych kwot lub upływu określonego okresu objętego umową, (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług pośrednictwa finansowego, dotyczy windykacji należności nabytej na podstawie przelewu powierniczego.
Fragment:
(...) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7,art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 3 tego załącznika wymieniono usługi pośrednictwa finansowego – PKWiU Sekcja J ex (65-67), wyłączając jednak z katalogu usług zwolnionych m.in. usługi ściągania długów oraz faktoringu (pkt 5 poz. 3 załącznika).Powierniczy przelew wierzytelności dokonywany jest na podstawie umowy, która nie została uregulowana wprost w przepisach prawa cywilnego – tzw. umowa nienazwana. Podmiot nabywający na podstawie takiej umowy wierzytelności, nie przejmuje ryzyka niewypłacalności dłużnika, pomimo iż działa w imieniu własnym. Dlatego, w przeciwieństwie do cesji wierzytelności, której podstawą jest art. 509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny /Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm./, istotą omawianej (...)
2011
1
maj

Istota:
Usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową „cash pooling” nie zostały wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu. Tym samym czynności dokonywane w ramach umowy „cash poolingu” nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowy cesji wierzytelności zawierane w ramach umowy „cash pooling”, nie stanowią samodzielnie funkcjonujących czynności cywilnoprawnych, a więc nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Fragment:
(...) wierzytelności dokonywanymi w związku z niniejszą Umową. § 2 PRZELEW WIERZYTELNOŚCI NA BANK Na początek każdego Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym dokonano przelewów wierzytelności, o których mowa w § 1, każdy Klient Posiadający Saldo Dodatnie dokona zwrotnego przelewu wierzytelności, które zostały na niego przeniesione zgodnie z § 1 na Bank. Bank niniejszym wyraża zgodę na przyjęcie dokonanych przelewów („Zwrotny Przelew Wierzytelności”). Zwrotny Przelew Wierzytelności, o którym mowa w ust. 1 będzie następował bez konieczności zawierania odrębnych umów w formie pisemnej. Z tytułu zwrotnego Przelewu Wierzytelności – Bank wypłaci każdemu Klientowi Posiadającemu Saldo Dodatnie w momencie przelewu, o którym mowa w § 1 – cenę w wysokości wartości nominalnej nabytych wierzytelności. Wypłata ceny nastąpi poprzez uznanie odpowiednich Subkont kwotami należnymi każdemu Klientowi Posiadającemu Saldo Dodatnie. § 3 (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy określenia daty powstania przychodu z tytułu administrowania oraz restrukturyzacji wierzytelności kontrahentów Spółki na podstawie realizowanej przez Spółkę umowy o restrukturyzację i sfinansowanie wierzytelności przeterminowanych w świetle art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. 54, poz. 654 ze zm.).
Fragment:
(...) w § 4 ust. 5 umowy. W związku z powyższym należy stwierdzić, że za datę powstania przychodu z tytułu świadczonej przez Spółkę usługi restrukturyzacyjnej, stosownie do art. 12 ust. 3a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy przyjąć dzień wykonania usługi. I tak, w przypadku wyrażenia przez dłużnika w wyniku przeprowadzonych negocjacji zgody na przelew wierzytelności, przychód z tytułu świadczonej usługi powstanie w dniu wyrażenia zgody dłużnika na przelew wierzytelności, to jest w dniu wykonania usługi określonym w § 13 ust. 1 umowy. Natomiast w sytuacji wyegzekwowania na rzecz zleceniodawcy należnych mu kwot w wyniku windykacji wierzytelności, jak również w przypadku wpłaty dokonanej przez dłużnika w okresie od dnia zawarcia w/w umowy do ostatniego dnia terminu opisanego w § 4 ust. 5 umowy, przychód powstanie w dniu wyegzekwowania lub wpłaty wierzytelności tj. w dniu wykonania, także częściowego świadczonej przez (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy osiągnięty w 2006r. przychód z tytułu umowy przelewu wierzytelności opodatkowany stosownie do art. 18 w związku z art. 10 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji w 2007r. przy założeniu, że wierzytelności zostały zdefiniowane jako wszystkie wierzytelności, które będa przysługiwały zbywającemu z tytułu zbycia akcji ?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie uznaje za prawidłowe Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26.06.2007r. uzupełnionym pismem z dnia 18.07.2007r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji. Pismem z dnia 26.06.2007r. (uzupełnionym w dniu 18.07.2007r.) zwróciła się Pani do organu podatkowego o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży w 2007r akcji BOT. Ze stanu (...)
2011
1
maj

Istota:
Jak określić podstawę opodatkowania w przypadku odzyskania należności od dłużnika na podstawie umowy o przelew wierzytelności?
Fragment:
(...) odzyskana należność pomniejszona o kwotę należną pierwotnemu zbywcy. Z datą ściągnięcia długu zostanie wystawiona faktura sprzedaży na zbywcę wierzytelności. OCENA PRAWNA STANOWISKA WNIOSKODAWCY Instytucja prawna zmiany wierzyciela jest określona w art.509 - 518 Kodeksu cywilnego. Przepisy te stanowią m.in., iż wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią, co w konsekwencji oznacza zmianę wierzyciela. Przeniesienie to w prawie cywilnym jest określane jako przelew wierzytelności - cesja i może być dokonane pod tytułem odpłatnym lub darmym. U nabywcy wierzytelności - przychody uzyskane z w/w tytułu kwalifikuje się do przychodów z praw majątkowych w rozumieniu art.10 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - bez względu na to, czy osoba fizyczna lub spólka jest podmiotem gospodarczym oraz czy omawiana działalność w zakresie nabywania obcych wierzytelności została wpisana do do ewidencji działalności (...)
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.