Przelew | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przelew. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
lis

Istota:

Czy w zwi1zku z rozliczeniem transakcji swap ryzyka kredytowego CDS, skutkuj1cym cesj1 (przelewem) wierzytelnooci po?yczkowych posiadanych przez Kontrahenta w stosunku do Konsumentów na rzecz Spó3ki, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowi1zek zap3aty podatku od czynnooci cywilnoprawnych?

Fragment:

W myol tego przepisu wierzyciel mo?e bez zgody d3u?nika przenieoa wierzytelnooa na osobe trzeci1 (przelew), chyba ?e sprzeciwia3oby sie to ustawie, zastrze?eniu umownemu albo w3aociwooci zobowi1zania. Z kolei zgodnie z art. 510 § 1 Kodeksu cywilnego przelew wierzytelnooci mo?e odbywaa sie na podstawie umowy sprzeda?y, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowi1zuj1cej do przeniesienia wierzytelnooci. Ponadto, je?eli zawarcie umowy przelewu nastepuje w wykonaniu zobowi1zania wynikaj1cego z uprzednio zawartej umowy zobowi1zuj1cej do przeniesienia wierzytelnooci, z zapisu zwyk3ego, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego zdarzenia, wa?nooa umowy przelewu zale?y od istnienia tego zobowi1zania (art. 510 § 2 Kodeksu cywilnego). Nale?y podkreolia, ?e w owietle postanowien 510 Kodeksu cywilnego przelew wierzytelnooci stanowi jedynie czynnooa rozporz1dzaj1c1 realizowan1 w wykonaniu okreolonej czynnooci zobowi1zuj1cej, stanowi1cej jej podstawe. Natomiast art. 1 ust. 1 ustawy PCC zawiera w3aonie liste czynnooci zobowi1zuj1cych, podlegaj1cych opodatkowaniu PCC. W konsekwencji, przelew wierzytelnooci nie mo?e podlegaa podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych je?eli nie zostanie dokonany na skutek zawarcia jednej z umów, które zosta3y wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy PCC. W opinii Wnioskodawcy rozliczenie transakcji swap ryzyka kredytowego CDS, ani te? sama transakcja CDS nie stanowi ?adnej z czynnooci wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy PCC, w szczególnooci umowy sprzeda?y b1dY zamiany rzeczy lub praw maj1tkowych.

2013
30
mar

Istota:

Zakres obowiązków informacyjnych związanych z dokonywaniem przez Wnioskodawcę przelewu zwrotnego gdy kwota przelewu zwrotnego jest wyższa niż kwota nadpłaconych środków ponad indywidualny limit wpłat na IKZE dla oszczędzającego.

Fragment:

Tym samym kwota zwrotnego przelewu może być wyższa lub niższa od kwoty nadpłaty dokonanej przez oszczędzającego. Wątpliwości Spółki dotyczą obowiązków Towarzystwa w przypadku dokonania zwrotnego przelewu na rzecz oszczędzającego w przypadku stwierdzenia, iż oszczędzający przekroczył limit indywidualny określony zgodnie z przepisami ustawy o IKE/IKZE, tj. kwota zwrotnego przelewu jest wyższa niż kwota nadpłaconych środków ponad indywidualny limit wpłat na IKZE dla danego oszczędzającego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku przelewu zwrotnego po stronie oszczędzającego powstanie przychód, gdy kwota przelewu zwrotnego jest wyższa niż kwota nadpłaconych środków ponad indywidualny limit wpłat na IKZE dla danego oszczędzającego - co skutkować będzie obowiązkiem wystawienia informacji PIT-8C przez Towarzystwo... Zdaniem Wnioskodawcy, po stronie oszczędzającego powstanie przychód w przypadku gdy kwota przelewu zwrotnego jest wyższa niż kwota nadpłaconych środków ponad indywidualny limit wpłat na IKZE dla danego oszczędzającego co skutkować będzie obowiązkiem wystawienia informacji PIT-8C przez Towarzystwo. Uzasadnienie Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 źródłami przychodów podlegających opodatkowaniu PIT są w szczególności tzw. inne źródła.

2012
18
paź

Istota:

Przyjmując za Wnioskodawcą, iż przelew wierzytelności przybrał postać umowy sprzedaży, powyższa czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z uwagi na to, iż czynność sprzedaży wierzytelności nie została objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, w analizowanej sprawie nie znalazło zastosowania wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Fragment:

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie informując, iż: Wnioskodawca nabył wierzytelność na podstawie umowy przelewu wierzytelności zgodnie z którą Cedent przelewa w rozumieniu przepisów art. 509 kodeksu cywilnego na rzecz cesjonariusza wierzytelność pieniężną wskazaną w umowie, a Cesjonariusz przyjmuje w całości przelew tej wierzytelności. Wraz z wierzytelnością przechodzą na Cesjonariusza wszelkie prawa z nią związane, w szczególności roszczenia o zaległe odsetki, koszty procesu oraz zabezpieczenia prawne. Ponadto w umowie strony zgodnie ustalają, że tytułem przeniesienia praw własności wierzytelności Cesjonariusz zapłaci na rzecz Cedenta określoną kwotę w formie polecenia przelewu w dniu podpisania umowy. Tak więc przedmiotem opodatkowania jest zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest umowa sprzedaży wspomnianej wierzytelności. Zdaniem Spółki żadna ze stron z tytułu dokonania omawianej we wniosku czynności nie była objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług. Wierzytelność została nabyta od osoby fizycznej (poprzedniego wierzyciela dłużnika, który nie świadczy usług pośrednictwa finansowego), na podstawie umowy tytułem przeniesienia praw własności. Cesjonariusz nie wystawił Cedentowi faktury VAT ponieważ przedmiotem umowy była sprzedaż praw majątkowych, która nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, a jedynie ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012
21
mar

Istota:

Czy przelew wierzytelności na podstawie art. 453 k. c. podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Skutkiem dokonanej przez cedenta cesji było zwolnienie cedenta, za zgodą cesjonariusza, z jego długu wobec cesjonariusza, poprzez spełnienie innego świadczenia tj. dokonanie cesji (przelewu) wierzytelności w zamian za zwolnienie z długu. Tego typu forma przekazania prawa majątkowego stanowi swoistego rodzaju formę rozliczenia, zastosowaną wyłącznie w celu zwolnienia się dłużnika - cedenta z długu wobec cesjonariusza. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, przesłanką dokonania przedmiotowego przelewu wierzytelności było wyłącznie zwolnienie dłużnika z długu - przelew wierzytelności stanowi spłatę bezspornego długu. Cesja wierzytelności spowodowała wygaśnięcie zobowiązań, żadna ze stron nie jest już wobec siebie zobowiązana ani uprawniona. Zdaniem Wnioskodawcy, umowa cesji (przelewu) wierzytelności w zamian za zwolnienie z długu nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, gdyż dotyczy czynności niewymienionej w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przytacza rozstrzygnięcia organów podatkowych wydane przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 lutego 2011 r., znak: IBPBII/1/436-323/10/AA , Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24 sierpnia 2010 r., znak: ITPB2/436-115/1O/RS, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 listopada 2009 r., znak: IBPB 11/1/436-227/09/MZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak: IPPB2/436-399/09-2/MZ .

2012
9
lut

Istota:

Prawo do zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych dla instytucji finansowych

Fragment:

Usługi opisane w pkt 1 (Elixir, EuroELIXIR), pkt 2 (usługi odczytu optycznego), pkt 5 (Witryna internetowa) i pkt 6 (archiwizowanie dokumentów) są usługami właściwymi oraz niezbędnymi do świadczenia usług w zakresie rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem windykacji należności. K. pełni rolę podmiotu, który dokonuje rozliczeń płatności i przelewów między instytucjami finansowymi. Usługi wymienione w pkt 3 stanowią transakcje dotyczące płatności oraz przelewów. Usługa polega w szczególności na grupowaniu faktur na odbiorców (dłużników), dostarczaniu ich dłużnikom przez bankowe kanały elektroniczne banków dłużnika oraz automatyzacji procesu płatności za te faktury. Uczestnikami usługi są dłużnicy (odbiorcy faktur/rachunków), wierzyciele (wystawcy faktur/rachunków), banki. Jest to usługa przy pomocy której płatności są realizowane, a usługa K jest w tym zakresie właściwa i niezbędna do ich wykonania. Analogicznie, usługa opisana w pkt 4 (PayByNet) jest usługą dotyczącą płatności oraz przelewów. Wykorzystując dostępną K bazę techniczną, a także specyficzną rolę podmiotu clearingowego, K może świadczyć usługę, która wykorzystuje bezpośrednio konstrukcję polecenia przelewu (z informacją o jego nieodwołalności). Jest zatem usługą niewątpliwie w zakresie płatności oraz przelewów.

2012
14
sty

Istota:

Usługi cash pooling świadczone na rzecz Spółki, nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności dokonywane w ramach usługi cash pooling nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Jedną z zalet takiego rozwiązania jest ograniczenie kosztów bankowych związanych z dokonywaniem przelewów wzajemnych zobowiązań uczestników Systemu. Środki pieniężne przelewane w ramach Systemu będą podlegały odsetkom obciążającym uczestników Systemu lub B. SAS. Dlatego, w zależności od sald wykazywanych na rachunkach podstawowych Spółki, będzie ona obciążana odsetkami z tytułu korzystania ze środków finansowych udostępnionych jej w ramach Systemu lub też na rzecz Spółki będą naliczane odsetki należne w związku z przelewaniem nadwyżek jej środków finansowych na rachunki Lidera. Odsetki będą kalkulowane przez Lidera codziennie, zgodnie z ustalonym oprocentowaniem. Następnie, po zakończeniu miesiąca, odsetki naliczone Spółce (z tytułu udostępnienia nadwyżki jej środków finansowych) oraz od Spółki (z tytułu korzystania ze środków udostępnionych jej w ramach Systemu) zostaną zsumowane, i w ten sposób ustalona zostanie łączna kwota odsetek za dany miesiąc naliczonych Spółce lub podlegających zapłacie. Pierwszego dnia kolejnego miesiąca tak ustalona łączna kwota odsetek będzie dopisywana przez Lidera do rozrachunków Lidera ze Spółką, tj. powiększy lub pomniejszy wartość salda środków Spółki posiadanych w ramach Systemu (zostanie „ skapitalizowana ” do tej wartości).

2012
14
sty

Istota:

Usługi Cash pooling świadczone na rzecz Spółki, nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności dokonywane w ramach usługi Cash pooling nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Bilansowanie sald na rachunkach bankowych Uczestników, dokonywane na koniec każdego dnia roboczego, przebiegać będzie w sposób następujący: Bank ustali saldo netto grupy wykazywane na rachunkach prowadzonych w ramach Grupy Rachunków; w przypadku salda ujemnego Bank, w imieniu i na rzecz Agenta, dokona przelewu środków pieniężnych Głównego Rachunku Płynności Agenta na rachunek pomocniczy Agenta w ramach Grupy Rachunków, w wysokości pokrywającej saldo ujemne Grupy; w przypadku salda dodatniego Bank, w imieniu i na rzecz Agenta, dokona przelewu środków pieniężnych z rachunku pomocniczego Agenta w ramach Grupy Rachunków na rachunek Główny Rachunek Płynności Agenta, w wysokości nadwyżki pieniężnej wygenerowanej przez Grupę; Bank, w imieniu i na rzecz Agenta, dokona przelewu środków pieniężnych z rachunku pomocniczego Agenta na swoją rzecz, dokonując w ten sposób spłaty przez Agenta wierzytelności Banku wobec uczestników posiadających salda ujemne. W ten sposób Agent wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela (Banku) z tytułu wierzytelności Banku przysługujących względem uczestników ujemnych; jeśli w wyniku operacji opisanych w pkt d) na rachunku Agenta prowadzonym w ramach Grupy Rachunków powstanie saldo ujemne, Bank, w imieniu i na rzecz Uczestników posiadających salda dodatnie na rachunkach pomocniczych dokona przelewu środków pieniężnych z ich rachunków na swoją rzecz, dokonując w ten sposób spłaty wierzytelności Banku wobec Agenta.

2011
1
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonej usługi „B”.

Fragment:

W wyroku tym, który dotyczył usług związanych z przelewami, Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że usługa pomocnicza dla usług finansowych mogą korzystać ze zwolnienia z VAT tylko jeśli sama w znacznym stopniu „ staje się ” usługą finansową. Dla uznania usług związanych z przelewami za zwolnione, Trybunał w istocie wymaga, aby te usługi wywoływały taki efekt jak przelew, tzn. prowadziły do przeniesienia środków i zmieniały sytuację prawną i finansową zainteresowanego podmiotu. W świetle przytoczonego wyroku, usługa elektronicznej prezentacji i płatności rachunków, którą Zainteresowany będzie świadczył, w swej istocie dąży do przelewu środków pieniężnych z rachunku klienta Banku. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach usługi „ B ” pociągają za sobą bezpośrednie skutki o charakterze finansowym dla klienta Banku. Po akceptacji w systemie elektronicznym, przez klienta Banku faktury lub rachunku, następuje przepływ środków pieniężnych z Banku (od Wnioskodawcy) do banku dostawcy np. energii elektrycznej poprzez system ELIXIR lub jako przelew zewnętrzny. Wobec powyższego, usługa „ B ” stanowi osobny element usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej od podatku wskazanej w tym punkcie, tj. wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych.

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie transakcji nabycia wierzytelności oraz zwrotu uiszczonego podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Nabywanie przedmiotowych wierzytelności odbywało się na dwa sposoby: w ramach umowy przelewu wierzytelności zawartej przez pośrednika, który nabył wcześniej przedmiotowe wierzytelności od byłego akcjonariusza, a następnie przenosi je w drodze odpłatnego przelewu na rzecz Wnioskodawcy lub w ramach umowy przelewu wierzytelności zawieranej bezpośrednio przez byłego akcjonariusza z Wnioskodawcą. Po nabyciu przedmiotowych wierzytelności, Wnioskodawca nie zamierza dokonywać ich dalszej odsprzedaży. Jednocześnie sposób wykorzystania nabytych wierzytelności przez Spółkę nie został jeszcze ostatecznie ustalony. Spółka pragnie jednak podkreślić, że przedmiotowe wierzytelności nie zostały nabyte z zamiarem rozszerzenia zakresu działalności Spółki na działalność finansową (obrót wierzytelnościami), lecz z zamiarem uzyskania zaspokojenia z tych wierzytelności w sposób ustalony z dłużnikiem na późniejszym etapie. Od powyższych transakcji Spółka zapłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych. Nabywanie wierzytelności trwało w okresie od października 2010 r. do grudnia 2010 r. W okresie tym prowadzone były negocjacje ze zbywcami oraz zawierane transakcje nabycia przedmiotowych wierzytelności. Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż transakcja nabycia wierzytelności, co do zasady podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca prawidłowo określa identyfikator miesiąca według dnia faktycznej zapłaty za fakturę od kontrahenta zagranicznego na przelewie za CIT – 10 mimo, że termin płatności upłynął w miesiącu poprzednim?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca prawidłowo określa identyfikator miesiąca według dnia faktycznej zapłaty za fakturę od kontrahenta zagranicznego na przelewie za CIT – 10 mimo, że termin płatności upłynął w miesiącu poprzednim... Zdaniem Wnioskodawcy, za prawidłowe należy uznać określenie identyfikatora według miesiąca, w którym nastąpiła wpłata należności. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 60 § 3 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności i po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, może określić, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego, uwzględniając dane identyfikujące wpłacającego oraz tytuł wpłaty. Wzór ten został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1636). Jak wynika z załącznika nr 2 do powyższego rozporządzenia w poz. 12 wzoru formularza należy wstawić symbol formularza lub płatności. W niniejszym przypadku będzie to symbol CIT – 10.