Przeładunek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeładunek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Jaką stawką należy opodatkować usługi polegające na załadunku/przeładunku i składowaniu w polskim porcie morskim towarów podlegających eksportowi?

Fragment:

(...) miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca działalności – miejsce stałego zamieszkania. Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 pkt 3b w przypadku świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych takie jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone. W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca jednoznacznie określił, że w przypadku usług dotyczących towarów eksportowanych, kontrahenci wnioskodawcy posiadają siedzibę na terytorium Polski i w Polsce są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Wynika z tego, że nabywcami usług świadczonych przez wnioskodawcę są wyłącznie podmioty krajowe. Zatem Spółka (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zdaniem Podatnika, w przypadku, otrzymania faktur za usługi przeładunkowe (dotyczące świadczonych usług transportowych) od kontrahenta z UE (Spółka podała swój NIP UE), które dotyczą tras przewozów z Niemiec do Francji oraz z Polski do Niemiec, należy ustalić moment powstania obowiązku podatkowego dla usług przeładunkowych jako szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usług pomocniczych do usług transportowych. Jednocześnie, Podatnik informuje, iż usługi przeładunkowe, zgodnie z zasadami PKWiU mieszczą się w grupowaniu 63.40.20-00.00 „Usługi wspomagające i pomocnicze na rzecz transportu, pozostałe”.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku, w części dotyczącej określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług przeładunkowych świadczonych przez kontrahentów z UE, związanych z usługami transportowymi na trasie z Niemiec do Francji oraz z Polski do Niemiec. UZASADNIENIE Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Wnioskującej jest świadczenie usług, m.in.: - międzynarodowego transportu towarów, - spedycji, wewnątrzwspólnotowego transportu towarów. Przedmiotowe usługi są (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zdaniem Podatnika, w przypadku, otrzymania faktur za usługi przeładunkowe (dotyczące świadczonych usług transportowych) od kontrahenta spoza UE (Spółka podała swój NIP UE), które dotyczą tras przewozów z Niemiec do Francji, na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej i spoza Wspólnoty, nie występuje obowiązek naliczenia podatku VAT w Polsce z tytułu importu usług.

Fragment:

(...) od miejsca świadczenia przedmiotowych usług, w opisanym stanie faktycznym Podatnik może być zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z uwagi na import usług, bądź też usługa ta będzie podlegać opodatkowaniu poza terytorium kraju. W myśl art. 27 ust. 2 pkt 3) lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w przypadku świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności, - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, zwanego dalej „wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów”, miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna, z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy możliwe jest przeprowadzanie przeładunku paliw przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej nie będącym składem podatkowym?

Fragment:

(...) zasadę swobody działalności gospodarczej poprzez zmuszanie podmiotu do utworzenia składu podatkowego i dokonywania zakupu towarów na własną rzecz, Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku stwierdza, iż zarzut jest bezpodstawny. Zdaniem Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku, czynność przeładunku należy zaliczyć do działalności prowadzonej w składzie podatkowym polegającej na magazynowaniu. Magazynowanie bowiem obejmuje miedzy innymi przechowywanie, przestawianie, jak również przeładunek z jednego środka transportu na inny. Przepisy ustawy nie rozstrzygają kwestii własnościowych wyrobów magazynowanych w magazynowym składzie podatkowym, nie wprowadzając warunku, iż podmiot prowadzący magazynowy skład podatkowy musi być właścicielem przechowywanych wyrobów. Tym samym należy przyjąć, iż podmiot prowadzący działalność polegającą na przeładunku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jako jednej z czynności wchodzącej w skład magazynowania nie jest (...)