Przekształcenie własnościowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekształcenie własnościowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
25
kwi

Istota:

Zwolnienie od opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Fragment:

(...) mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)–d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22. Trzeba zauważyć, że wszelkie zwolnienia podatkowe są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania i dlatego reguły dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, aby uniknąć dowolności i dokonywania rozszerzającej wykładni. Na podstawie art. 21 ust. 21 ustawy (w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.), zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. W odniesieniu do podatników, którzy uzyskali tego rodzaju przychody w 2007 r. Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 59, poz. 361) przedłużył termin do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do dnia 30 kwietnia 2008 r.

2013
26
sty

Istota:

Czy w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie przekształconego ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku?

Fragment:

(...) kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 1980 r. wnioskodawczyni nabyła na podstawie przydziału spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które następnie w 2009 r. zostało przekształcone w odrębną własność lokalu. Wnioskodawczyni sprzedała przedmiotowe mieszkanie w dniu 01 lipca 2011 r. Wyjaśnić należy, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego – „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej. W sytuacji, w której wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jej rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j.

2012
24
kwi

Istota:

Czy wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi meldunkowej w stosunku do zbycia udziału w gruncie, który jednocześnie stanowił integralną część tej nieruchomości

Fragment:

Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego – „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej. W sytuacji, w której wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jej rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), za datę nabycia lokalu, którą uwzględnia się do liczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. To samo dotyczy udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku. Mając na względzie powołane uregulowania prawne oraz opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż ustanowienie w 2007 r. odrębnej własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego i przeniesienie na wnioskodawczynię tego prawa stanowi tylko zmianę formy własności na inną, a nie nowe nabycie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
sie

Istota:

Czy sprzedaż mieszkania w 2010r. spowoduje obowiązek podatkowy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej do przychodu (dochodu) uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r. Jak wynika z przedstawionego opisu stanu faktycznego, wnioskodawczyni w 1993r. zostało przydzielone mieszkanie na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Przekształcenie tego prawa w odrębną własność nastąpiło w dniu 09 marca 2009r. w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) o spółdzielniach mieszkaniowych. Wnioskodawczyni planuje sprzedaż przedmiotowego mieszkania w 2010r. W związku z powyższym wątpliwości wnioskodawczyni budzi kwestia od jakiej daty, tj. od dnia nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 1993r., czy od dnia przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność w 2009r. należy liczyć 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji, w której wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jej rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, za datę nabycia lokalu, od której liczy się 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2011
1
sie

Istota:

Czy należy w związku z powyższym uiścić zryczałtowany podatek w wysokości 10% w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego w dniu 14 lipca 2009 r. (akt notarialny)?

Fragment:

Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności stanowi zmianę formy prawnej przysługującego podatnikowi prawa do lokalu mieszkalnego. Nabycie, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych następuje zaś w momencie ustanowienia (nabycia) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W związku z powyższym sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a nie od końca roku, w którym nastąpiło przeniesienie własności tego lokalu. W sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło przeniesienie własności tego lokalu na rzecz podatnika w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 , poz. 1116 ze zm.) za datę nabycia lokalu (nieruchomości), od której upływa 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2011
1
lip

Istota:

Czy sytuacja prawna związana z nabyciem lokalu użytkowego nie stwarza przesłanek do określenia przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego nabycia rzeczy lub praw, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Ponieważ w akcie notarialnym nie określono wartości nabytego lokalu użytkowego, a wycena środków trwałych i nieruchomości powinna odzwierciedlać prawdziwy stan majątku spółdzielni (wartość godziwa - ustawa o rachunkowości), Jednostka wprowadziła do ewidencji księgowej środków trwałych lokal użytkowy w wartości rynkowej zgodnie z dokonaną wyceną z dnia nabycia, powiększoną o koszty aktu notarialnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy przedstawiona sytuacja prawna związana z nabyciem lokalu użytkowego nie stwarza przesłanek do określenia przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego nabycia rzeczy lub praw, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Odnosząc się do przedstawionego pytania Wnioskodawca stwierdził, że jego zdaniem w myśl przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, brak jest przesłanek do określenia przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego nabycia rzeczy lub praw, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wartość rynkowa nabytego lokalu użytkowego nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Operacja ta powinna być neutralna dla Spółdzielni, jako jednostki nabywającej własność lokalu użytkowego, pod względem podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż nie otrzymała ona nieodpłatnie z tego tytułu przysporzenia majątkowego. Powyższe stwierdzenie Wnioskodawca wywodzi ponieważ: jego poprzednik prawny poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu, dokonał spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej, zarówno przed jak i po przejęciu prawa własności Spółdzielnia korzystała z lokalu użytkowego i pod tym względem nie miało miejsca "użytkowe przysporzenie".

2011
1
cze

Istota:

Czy w przypadku, jeżeli przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (2005r.) a przeniesieniem na odrębną własność lokalu (2008r.) upłynęło mniej niż 5 lat, to czy czynność ta jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadzie art. 30e w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego: spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu; wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie. Ponadto, jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie, najemca, o którym mowa w ust. 1, powinien pokryć koszty dokonanych przez spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal (art. 48 ust. 3 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). W świetle powyższego, jeżeli przeniesienie własności lokali następuje na zasadach określonych w art. 48 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, to nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy. Nie ma bowiem miejsca przysporzenie majątkowe po stronie osoby, na rzecz której przeniesiono prawo własności.

2011
1
cze

Istota:

Od której daty należy liczyć okres 5 lat dotyczący sprzedaży mieszkania jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, mieszkalnego nabyte zostało w 1998r. a przekształcenie tego prawa w odrębna własność lokalu w 2004r.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca (wraz z małżonką) w dniu 23 września 1998r. nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które to prawo przekształcił w odrębną własność w dniu 27 września 2004r. W przedmiotowej sprawie wątpliwości budzi sposób ustalenia momentu nabycia lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy w jednym roku zostało nabyte spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a w innym nastąpiło przekształcenie tego lokalu w odrębną własność. W sytuacji zatem, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło przeniesienie własności tego lokalu na jego rzecz w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r. Nr 119 , poz. 1116 z późn. zm.) za datę nabycia lokalu (nieruchomości) od której upływa 5-letni termin określony w art. 10 ust. pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać datę nabycia przez niego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności.

2011
1
cze

Istota:

Czy w związku ze sprzedażą mieszkania w marcu 2008r. wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłacenia 19% podatku dochodowego od osób fizycznych, skoro był w nim zameldowany wraz z żoną ponad 12 miesięcy przed data zbycia?

Fragment:

Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania(art. 22 ust 6c ww. ustawy).Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy). Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22, Określony w ustawie dwunastomiesięczny okres zameldowania odnosi się do daty zbycia nieruchomości.

2011
1
cze

Istota:

Czy wnioskodawcę obejmuje zwolnienie od 10% podatku od sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 1999r. a przekształconego w odrębne prawo własności w 2006r.?

Fragment:

Zatem przychód ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego nie będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, ponieważ minął już okres 5 lat od daty jego nabycia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.