ILPP2/4512-1-227/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Czy przekształcenie SKA w S.A. w wyniku którego nie dojdzie do zwiększenia kapitału zakładowego ani majątku Wnioskodawcy będzie stanowiło czynność opodatkowaną VAT dla Wnioskodawcy?
ILPP2/4512-1-227/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. kodeks spółek handlowych
 3. przekształcenie spółki
 4. spółka jawna
 5. sukcesja
 6. sukcesja prawna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekształcenia Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekształcenia Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X Sp. z o.o. SKA (dalej odpowiednio: „Wnioskodawca” lub „SKA”) jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą na terytorium Polski będącą polskim rezydentem podatkowym, opodatkowaną od całości swoich dochodów w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”).

Niezależnie od tego, że SKA jest podatnikiem PDOP jest ona spółką osobową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm., dalej: „KSH”).

Rozważana jest zmiana formy prawnej Wnioskodawcy ze spółki komandytowo-akcyjnej na spółkę akcyjną (dalej: „S.A.”). Przekształcenie zostałoby dokonane w trybie art. 551 i nast. KSH. Zgodnie z art. 553 § 1 KSH spółce przekształconej będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki SKA – spółki przekształcanej. S.A. będą przysługiwać wszystkie należące do SKA składniki majątku o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym. Jednocześnie, zgodnie z art. 553 § 3 KSH wspólnicy SKA uczestniczący w przekształceniu, staną się z mocy prawa z dniem przekształcenia, wspólnikami S.A. W dniu przekształcenia, wspólnikami Wnioskodawcy mogą być spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce i za granicą, a także osoba fizyczna.

W wyniku przekształcenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego S.A. W związku z przekształceniem nie ulegnie też zmianie grono wspólników Wnioskodawcy, tj. w ramach przekształcenia nie przystąpi nowy wspólnik, który swoim wkładem mógłby zwiększyć majątek S.A. Ponadto, żaden z dotychczasowych wspólników Wnioskodawcy nie wniesie, w związku z przekształceniem, dodatkowego wkładu. W konsekwencji, na dzień przekształcenia SKA w S.A. ani kapitał zakładowy, ani majątek S.A. nie ulegnie zmianie w stosunku do kapitału zakładowego i majątku SKA.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przekształcenie SKA w S.A. w wyniku którego nie dojdzie do zwiększenia kapitału zakładowego ani majątku Wnioskodawcy będzie stanowiło czynność opodatkowaną VAT dla Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie SKA w S.A., jako czynność niestanowiąca odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm. – dalej: UVAT), nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji, w związku z przekształceniem, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do zapłaty podatku VAT.

Podstawę prawną przekształceń spółek prawa handlowego stanowią przepisy działu III KSH. Zgodnie z dyspozycją art. 551 § 1 KSH spółka komandytowo-akcyjna może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Jednocześnie, zgodnie z art. 553 § 1 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przysługujące dotychczas spółce przekształcanej. W szczególności, majątek SKA w wyniku przekształcenia stanie się z mocy prawa majątkiem S.A.

Zgodnie natomiast z art. 553 § 3 KSH wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu, z dniem przekształcenia stają się wspólnikami spółki przekształconej.

Na gruncie prawa podatkowego, problematykę przekształcenia reguluje natomiast art. 93a Ordynacji podatkowej. Stosownie do postanowień art. 93a ust. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia niemającej osobowości prawnej (tu: SKA) wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Ponadto, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 z późn. zm.) NIP nadany podatnikowi przechodzi na następcę prawnego w przypadku przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową (co ma miejsce w analizowanej sprawie).

Powołane przepisy wskazują zatem, że spółka przekształcona (S.A.) jest na gruncie przepisów podatkowych traktowana jako sukcesor podatkowy spółki przekształcanej (SKA). W związku z przekształceniem, S.A. przysługiwać będą wszelkie uprawnienia i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Przekształcenie spółki w inną spółkę, sprowadza się więc zasadniczo do zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej PDOP.

Jak wyżej wskazano, spółka przekształcona (S.A.) jest traktowana jako następca prawny i podatkowy spółki przekształcanej (SKA). W związku z przekształceniem, S.A. przysługiwać będą wszelkie uprawnienia i obowiązki przewidziane w regulacjach prawa podatkowego, które wcześniej przysługiwały SKA. Ma to swoje odpowiednie przełożenie również na gruncie VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 UVAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 UVAT).

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym brak jest podstaw do przyjęcia, że w wyniku przekształcenia dochodzi do dostawy towarów. Zarówno bowiem przed przekształceniem, jak i po nim mamy do czynienia z tym samym podmiotem będącym właścicielem lub posiadaczem tego samego zespołu składników majątkowych, które znajdowały się w jego posiadaniu lub własności przed przekształceniem. W wyniku przekształcenia nie dojdzie w szczególności do zbycia lub przeniesienia jakiegokolwiek składnika majątkowego Wnioskodawcy.

Stosownie do art. 8 ust. 1 UVAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 UVAT.

Przez świadczenie usług rozumie się więc każde świadczenie (nie będące dostawą towarów) polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania. Muszą być przy tym jednak spełnione następujące warunki:

 1. w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest beneficjentem świadczenia,
 2. świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy.

Podkreślenia wymaga, że aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ww. warunki powinny być spełnione łącznie. Ponieważ w wyniku przekształcenia SKA nie otrzyma żadnego świadczenia od swoich wspólników, brak podstaw do uznania, że w wyniku przekształcenia została wykonana jakakolwiek czynność, która mogłaby zostać uznana za świadczenie usług.

Brak jest również podstaw do przyjęcia, że wspólnicy SKA obejmą akcje w S.A. w zamian za wkład niepieniężny. Przekształcenie formy prawnej nie jest bowiem tożsame z objęciem akcji w spółce w zamian za czynność wniesienia wkładu przez wspólników spółki przekształcanej. W odniesieniu do majątku spółki przekształcanej obowiązuje zasada kontynuacji podmiotowej, tj. majątek spółki przekształcanej stanie się majątkiem spółki przekształconej z chwilą rejestracji przekształcenia. Wspólnicy SKA (spółki przekształcanej), uczestniczący w przekształceniu, stają się wspólnikami S.A. (spółki przekształconej) w dniu przekształcenia nie dokonując w związku z przekształceniem przysporzeń na rzecz spółki przekształcanej kosztem swojego majątku.

Jednocześnie, nawet przy hipotetycznym przyjęciu, że przekształcenie byłoby zdarzeniem zbliżonym do dokonania przez wspólników aportu, taki hipotetyczny aport dotyczyłby całego przedsiębiorstwa SKA, czyli operacji wyłączonej z VAT na podstawie art. 6 pkt 1 UVAT.

Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną nie jest również tożsame z likwidacją działalności gospodarczej. W wyniku przekształcenia dochodzi jedynie do zmiany formy prawnej w jakiej działa spółka, która następnie kontynuuje działalność rozpoczętą w poprzedniej formie prawnej. Tym samym, zarówno przed przekształceniem, jak i po jego dokonaniu, mamy do czynienia z tym samym podmiotem, który jedynie zmienia swą formę prawną.

W konsekwencji, w wyniku przekształcenia po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT, ponieważ przekształcenie nie stanowi czynności opodatkowanej tym podatkiem w rozumieniu art. 5 UVAT.

Powyższe stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych, np.: DIS w Warszawie z 30 kwietnia 2013 r. nr IPPP2/443 -278/13-2/BH, DIS w Poznaniu z 14 sierpnia 2013 r., nr ILPP2/443-428/13-4/MN czy z 7 czerwca 2013 r., nr ILPP2/443-211/13-2/SJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT czynności przekształcenia Spółki. Natomiast w pozostałej części wniosku – zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.